0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Đánh giá kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà.

Một phần của tài liệu KT207 PPT (Trang 37 -38 )

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

2.3 Đánh giá kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà.

2.3.1. Những u điểm

Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần may Nam Hà bằng kiến thức ghi nhận trong thời gian thực tập cùng với sự giúp đỡ của các nhân viên kế toán trong phòng kế toán em thấy công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty có nhng u điểm sau:

- Phần tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý: Bộ máy quản lý của Công ty đợc tổ chức gọn nhẹ, hợp lý với xu thế chung là giảm bớt các bộ phận gián tiếp gây ra mất thời gian không cần thiết. Công ty đã tăng cờng các bộ phận trực tiếp phục vụ sản xuất nâng cao hiệu quả kinh doanh, thích hợp với kinh tế thị trờng.

- Cán bộ, công nhân viên trong Công ty đều năng động, sáng tạo gắn chặt quyền lợi và trách nhiệm của mình với hiệu quả doanh của từng bộ phận, động

viên kịp thời những ngời có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tiếp thu, nắm vững đúng những quy định của Bộ Tài chính trong quá trình hạch toán TSCĐ.

- Phần hạch toán chung: Sổ sách, chứng từ kế toán hợp lệ, đầy đủ rõ ràng. Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng xuất khẩu cho nhiều khách hàng có những đơn đặt hàng lớn, Công ty đã vận dụng hợp lý hình thức ghi sổ Nhật ký - Chứng từ, xây dựng hệ thống sổ sách đầy đủ, đúng theo chế độ với cách ghi chép rõ ràng, thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, theo dõi. Các số liệu hạch toán tổng hợp đáp ứng đợc đúng, chính xác, kịp thời cho quản lý.

- Phần hạch toán TSCĐ: Các công văn, giấy tờ văn bản, biên bản trong bộ hồ sơ TSCĐ tại Công ty rất rõ ràng theo đúng quy định của Bộ Tài chính ban hành. Phần hành hạch toán chi tiết TSCĐ qua hệ thống sổ sách phù hợp với yêu cầu quản lý TSCĐ, giúp cho việc theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ cũng nh việc sửa chữa, tính khấu hao đợc chính xác cụ thể.

- Công ty áp dụng hình thức Nhật ký - Chứng từ là hình thức hoàn thiện nhất không gây trùng lắp trong quá trình phản ánh các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến TSCĐ.

- Việc thanh lý một số TSCĐ đợc tiến hành kịp thời, tránh đợc tình trạng máy móc, thiết bị quá cũ, lạc hậu ảnh hởng đến hoạt động sản xuất của Công ty

- Công ty áp dụng tính khấu hao bình quân tháng là tơng đối thích hợp, giúp Công ty đảm bảo thu hồi vốn nhanh, đầy đủ, phù hợp với khả năng trang trải của Công ty.

Những u điểm và thế mạnh trong tổ chức kế toán đã giúp cho công tác kế toán đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo cho Công ty tồn tại phát triển trong cơ chế thị trờng hiện nay.

Một phần của tài liệu KT207 PPT (Trang 37 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×