0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34:

Một phần của tài liệu KT141 PDF (Trang 34 -35 )

I. Đặc điểm tình hình chung ở công ty xây dựng số 34.

3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty xây dựng số 34:

- Bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của công ty xây dựng số 34 bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trởng, phòng kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật, vật t, tiếp thị, phòng tổ chức lao động - tài chính, phòng tài chính kế toán.

Đứng đầu là giám đốc là ngời chịu trách nhiệm trớc pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là ngời điều hành quản lý vĩ mô toàn công ty. Trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế giao, nhận thầu và thanh lý bàn giao các công trình hoàn thành cho bên A. Giám đốc công ty còn là ngời chủ tài khoản của doanh nghiệp.

- Phó giám đốc công ty là ngời giúp việc cho giám đốc và đợc giám đốc phân công một số việc của giám đốc. Phó giám đốc là ngời chịu trách nhiệm trớc giám đốc về những mặt phân công và đồng thời có thay mặt giám đốc giải quyết việc phân công.

- Phòng kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật, vật t, tiếp thị có trách nhiệm tham gia làm hồ sơ dự thầu và lập kế hoạch tiến độ thi công trên cơ sở các hợp đồng đã đợc ký tr- ớc khi thi công, bóc tách bản vẽ, tiên lợng, dự toán tiến độ thi công.

- Phòng tổ chức lao động - hành chính: Có chức năng, nhiệm vụ giúp giám đốc công ty tổ chức bộ máy điều hành và quản lý của công ty cũng nh các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu sản xuất về công tác tổ chức cán bộ lao động, đồng thời giúp giám đốc nắm đợc khả năng trình độ kỹ thuật của cán bộ công nhân viên, đề ra ch- ơng trình đào tạo bồi dỡng cán bộ công nhân viên lành nghề phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh.

- Phòng tài chính kế toán: Chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn và điều hoà phân phối cho các đội (từng công trình) dựa trên cơ sở tiến độ thi công, thờng xuyên kiểm tra, giám sát về mặt về mặt tài chính đối với các đội xây dựng trực thuộc công ty. Hạng mục công trình hoàn thành với bên A. Đảm bảo chi lơng cho cán bộ công nhân trong toàn công ty và kiểm tra chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp - công ty xây dựng số 34

Một phần của tài liệu KT141 PDF (Trang 34 -35 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×