0
Tải bản đầy đủ (.doc) (144 trang)

Nguyên gía TSCĐ

Một phần của tài liệu KT105 POT (Trang 139 -144 )

gía TSCĐ 1.Số d đâù kỳ 815.429.000 902.364.150 212.603.158 197.380.917 2.127.777.225 2. Số tăng trong kỳ -Mua sắm mới - Xác định mới 3. Số giảm trong kỳ - Thanh lý 180.000.000 - Nhợng bán 4. Số cuối kỳ 635.429.000 II.Giá trị hao mòn 1 Số d đầu kỳ 219.162.802 136.131.588 21.497.805 38.526.590 415.318.785 2. Tăng trong kỳ 11.896.373 56.190.252 1.965.412 1.098.015 3. Giảm 180.000.000

3.2. Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu.

Chỉ tiêu Số đầu kỳ Tăng trong kỳ

Giảm trong kỳ Số cuối kỳ

I. Nguồn vốn kinh doanh 600.679.925 0 0 600.679.925 1.Ngân sách nhà n- ớc cấp 300.000.000 300.000.000 2.Tự bổ sung 300.679.925 300.679.925 3.Vốn liên doanh II.Các quỹ 1. Quỹ phát triển kinh doanh 153.218.000 0 0 153.218.000 2.Quỹ dự trữ 3.Quỹ khen thởng 4.Quỹ phúc lợi III.Nguồn vốn ĐTXDCB 1.Nguồn ngân sách 2.Nguồn khác Cộng 753.897.925 0 0 753.897.925

3.4. Các khoản phải thu và nợ phải trả:

Chỉ tiêu Số đầu kỳ Số tăng Số giảm Số cuối kỳ

1.Các khoản phải thu 78.179.000 9.835.842,5 84.869.842,5 3.145.000

-Phải thu từ khách hàng 78.179.000 9.835.842,5 84.869.842,5 3.145.000 -Trả trớc cho ngời bán

-Thuế đợc khấu trừ -Phải thu nội bộ -Phải thu khác

2.Các khoản phải trả 1.975.784.532 898.326.423,5 801.621.947,5 2.072.669.008

2.1.Nợ ngắn hạn

-Vay ngắn hạn 1.651.123.401 250.000.000 0 1.901.123.401

-Phải trả cho ngời bán 184.150.962 494.616.881 667.407.618 11.360.225 -Ngời mua trả trớc

-Phải trả công nhân viên 140.510.169 87.035.626 87.035.626 140.510.169 -Các khoản nộp ngân sách 0 45.095.010 47.178.703,5 - 2.083.693,5 -Phả trả nội bộ -Phải trả khác 0 21.578.906,5 0 21.758.906,5 2.2.Nợ dài hạn -Vay dài hạn -Vay dài hạn khác * Trong đó:

- Số quá hạn phải thu phải trả: không có.

- Số tiền tranh chấp mất khả năng thanh toán: không có. - Số phải thu bằng ngoại tệ quy ra USD: không có. - Số phải trả bằng ngoại tệ: không có.

4.Phơng hớng kinh doanh trong kỳ tới.

Xí nghiệp tiếp tục phát triển mạng lới trong nớc và tăng cờng xuất khẩu, tăng doanh số hàng năm: 25% so với năm trớc. Đặc biệt chú trọng công tác tìm thị trờng và tìm nguồn xuất khẩu.

Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần

Thuỳ Trang

I. Một số nhận xét về công tác tổ chức kế toán tại Xí

nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang

1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán

Phòng kế toán của Xí nghiệp với biên chế 8 ngời đợc sắp xếp hợp lý trong công việc để phù hợp với nội dung kế toán đã đợc đặt ra và khối lợng công tác phát sinh trong quá trình hoạt động.

Có thể nói rằng sự phân công nhiệm vụ cho từng đối tợng lao động trong phòng kế toán là hết sức khoa học, hợp lý và vừa đủ. Thể hiện ở chỗ, trong phòng đã có sự phân công, từng phần hành cho từng nhân viên kế toán đảm nhiệm do đó không xảy ra tình trạng không có việc làm hay d thừa lao động.

Mặt khác cùng với sự hiểu biết cùng với kinh nghiệm thu đợc nhiềm năm làm kế toán, kế toán trởng đã cùng với nhân viên trong phòng thực hiện cơ giới hóa kế toán nên đã giảm bớt đợc khối lợng công việc, tiết kiệm chi phí do giảm bớt hoạt động của nhân viên kế toán.

2.Về công tác tổ chức kế toán.

Xí nghiệp áp dụng theo mô hình tập trung trực tuyến với hình thức ghi sổ nhật ký chứng từ. Công tác kế toán nói chung đợc thực hiện tốt, phản ánh và cung cấp kịp thời về tình hình biến động tài sản và nguồn vốn, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, từ đó giúp lãnh đạo xí nghiệp có quyết định đúng đắn kịp thời trong các phơng án kinh doanh.

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán, đa máy vi tính vào sử dụng, có phần mềm kế toán riêng, phù hợp với điều kiện của xí nghiệp nhờ đó giúp giảm nhẹ khối lợng công việc ghi chép của nhân viên kế toán mà vẫn cung cấp thông tin kịp thời chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh của xí nghiệp .

3. Về công tác bảo quản và lu trữ chứng từ.

Chứng từ hạch toán ban đầu đợc hạch toán nghiêm chỉnh và sắp xếp có khoa học. Chứng từ sử dụng trong đơn vị vừa đảm bảo tính hợp pháp, vừa đảm bảo chế độ chứng từ kế toán do Nhà nớc ban hành.

Việc sắp xếp, chứng từ nhanh chóng kịp thời đã giúp cho công tác kế toán trong giai đoạn kế tiếp đợc tiến hành nhanh gọn. Thêm vào đó là việc giúp ích cho cán bộ công nhân viên trong phòng có thể tìm thấy nhanh chóng thông tin, số liệu cần thiết cho công việc.

4. Về hệ thống tài khoản.

Để phù hợp với đặc đỉêm kinh doanh và hạch toán, trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp, Xí nghiệp đã tiến hành mở những tài khoản chi tiết cho từng loại hình sản xuất, từng kho hàng, góp phần tạo nên sự thuận lợi cho công tác quản lý của xí nghiệp.

II. Những tồn tại

Một bộ máy kế toán dù hiệu quả đến đâu vẫn có những tồn tại cần xem xét sửa đổi. Sau thời gian thực tập ít ỏi, em mạnh dạn nêu ra một số tồn tại cùng phơng hớng hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán kế toán ở Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang nh sau:

* Thứ nhất về nội dung phản ánh của tài khoản.

Chi phí tập hợp vào tài khoản 641 và 642 còn có một số bất hợp lý nh sau; - Khấu hao tài sản cố định của một số máy móc, thiết bị, phơng tiện vận tải, tiền thuê nhà xởng không phục vụ cho bán hàng cũng đợc tính vào chi phí bán hàng.

chuyển, bốc vác...) đợc tập hợp hết vào tài khoản 641 vào thời điểm cuối kỳ mà không phân bổ cho hàng hoá đã tiêu thụ và cha tiêu thụ.

Dó đó về chi phí bán hàng và chi phí quản lý em có ý kiến nh sau:

- Xí nghiệp nên xác định đúng nội dung kinh tế của các khoản chi phí thực tế phát sinh để có thể phản ánh chính xác đâu là chi phí bán hàng, đâu là chi phí quản lý doanh nghiệp, tránh tình trạng chi phí cha đợc tính đủ trong khi chi phí bán hàng lại đợc tập hợp hết cả những khoản không thuộc nội dung tài khoản này.

Chi phí lãi vay trong tháng để mua hàng hoá cha phản ánh đúng vào tài khoản 811 nh quy định.

III.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện nâng cao công tác kế toán: 1.Hệ thống sổ sách:

Kế toán Xí nghiệp tổ chức hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ. Tuy nhiên, việc vận dụng hình thức này còn cha hợp lý và phù hợp.Biểu hiện ở chỗ:

- Ghi chép trùng lặp giữa Bảng kê xuất, Số chi tiết hàng hoá, dẫn đến khối l- ợng công việc nhiều,cha phát huy hết đợc công dụng của máy tính vào công việc kế toán.

- Cha sử dụng sổ chi tiết, theo quy định.

Do đó Xí nghiệp cần chú trọng hơn về mẫu sổ và loại sổ nhằm đảm bảo cung cấp số lợng sổ cần thiết, tránh tình trạng chắp vá sổ, thiếu các chỉ tiêu cơ bản, thừa các chỉ tiêu không cần thiết. Vì sổ sách đầy đủ là cơ sở tốt và thuận lợi cho công tác ghi sổ đợc thực hiện nhanh chóng, rõ ràng.

2.Về trích lập dự phòng:

Là một Xí nghiệp kinh doanh lớn nên tình hình biến động tài sản nguồn vốn diễn ra thờng xuyên do đó Xí nghiệp nên trích lập dự phòng đối với những hàng hoá tồn kho và trích lập quỹ dự phòng tài chính.

Một phần của tài liệu KT105 POT (Trang 139 -144 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×