0
Tải bản đầy đủ (.doc) (144 trang)

biên bản thanh lý TSCĐ

Một phần của tài liệu KT105 POT (Trang 55 -59 )

ngày tháng năm 2004… …

Căn cứ quyết định số 02 ngày 20/4/2004 của GĐ CTy ………về thanh lý TSCĐ. 1. Ban thanh lý gồm:

• Ông (bà): Nguyễn Thị Sửu……….đại diện lãnh đạo- trởng ban. • Ông (bà): Nguyễn Thị Hơng……….uỷ viên

• Ông(bà): Trần Đức Huy………uỷ viên 2. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

• Tên , ký hiệu quy cách TSCĐ : Thiết bị văn phòng • Năm đa vào sử dụng:

• Nguyên giá : 180.000.000

• Giá trị hao mòn luỹ kế: 180.000.000 • Giá đợc ngời mua chấp nhận:

3. Kết luận của ban thanh lý

Thiết bị văn phòng này đã đến thời hạn phải đầu t mới. Biên bản này đợc lập thành 2 bản, một bản giao cho phòng kế toán để theo dõi trên sổ sách, một bản giao nơi sử dụng quản lý TSCĐ đê lu giữ.

Ngày ..tháng .năm 2004… …

Trởng ban thanh lý Giám đốc

Đơn vị :... Quyển số : Mẫu số 01-TT 60 Địa chỉ:... Số : 118 QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT ... Ngày 01 tháng 11 năm 1995 ... Của Bộ Tài Chính Telefax:...

Phiếu thu

Ngày .tháng .năm 200..… … Nợ:111 Có: 511,3331

Họ tên ngời nộp tiền : Siêu thị HN Marko... Địa chỉ : 15 Sơn Tay _ HN... Lý do nộp : Thanh toán tiền hàng

Số tiền : 97.126.700 (Viết bằng chữ): Chín mơi bảy triệu một trăm hai mơi sáu nghìn bảy trăm đồng.

Kèm theo :………Chứng từ gốc………

………Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) : Chín mơi bảy triệu một trăm hai mơi sáu nghìn bảy trăm đồng.

Ngày 28 tháng 04 năm 2004

Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời lập phiếu Thủ quỹ

(ký,họ tên,đóng dấu) (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng , bạc , đá quý ) :……….

Đơn vị :... Quyển số :1 Mẫu số 02-TT 60 Địa chỉ:... Số:114 QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT ... Ngày 01 tháng 11 năm 1995 ... Của Bộ Tài Chính Telefax:...

Phiếu chi

Ngày .tháng .năm 200..… … Nợ: 641 Có: 111

Họ tên ngời nhận tiền : Siêu thị HN Marko

Địa chỉ : 15 Sơn Tây _ HN... Lý do chi : Trả tiền CK

Số tiền : 2.913.801(Viết bằng chữ ) :Hai triệu chín trăm mời ba nghìn tám trăm linh một đồng.

Kèm theo :………Chứng từ gốc………

………Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu chín trăm mời ba nghìn tám trăm linh một đồng.

Ngày 28 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng Kế toán Ngời lập Thủ quỹ Ngời nhận

đơn vị trởng phiếu (Ký,họ tên) tiền

(ký,họ tên, (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

hoá đơn bán hàng

thông thờng mẫu số : 02 GTTT3LL

liên 2: giao khách hàng BT/2003B

Ngày 28 tháng 04năm 2004

Đơn vịbán hàng: Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang Địa chỉ: 446 đờng Bởi - Ba Đình - Hà Nội

Số tài khoản: ... Điện thoai:... Mã số:

Họ tên ngời mua hàng:

Tên đơn vị : Siêu thị HN Marko... Địa chỉ :15 Tay Sơn HN... Số tài khoản :... Hình thức thanh toán:... Mã số:

Tên hàng hoá

, dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn giá Thành tiền

B C 1 2 3=1x 2

Bộ đồ nam Bộ 410 63.450 26.014.500

Bộ đồ nữ Bộ 620 52.000 32.240.000

Sơ mi trẻ em Bộ 395 48.000 18.960.000

Sơ mi nam

dài tay Chiếc 155 71.500 11.082.500

Cộng tiền bán hàng hoá, dịch vụ: 88.297.000 Thuế suất ...%… …….Tiền thuế VAT 8.829.700 Tổng cộng 97.126.700

III. Định khoản1, Nợ TK 111 : 14.320.000

Một phần của tài liệu KT105 POT (Trang 55 -59 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×