0
Tải bản đầy đủ (.doc) (144 trang)

Phiếu Xuất kho

Một phần của tài liệu KT105 POT (Trang 36 -39 )

Ngày .tháng .năm .… … …

Số : 123

Nợ:532 Có: 155

Họ tên ngơi giao hàng : Trần Thị Thuỷ Địa chỉ (Bộ phận) : BPBH

Lý do xuất kho : Xuất bán cho Cty Nam Sơn

Nhập tai kho : ...

STT Tên,nhãn Mã Đơn vị Số lợng

Yêu

cầu Thực xuất 1 Sơ mi nam dài

tay

Chiếc 750 42.650 31.987.500

2 Sơ mi nam ngắn

tay Chiếc 500 31.069 15.534.500

3 Sơ mi nữ dài tay Chiếc 430 32.143 13.821.490

4 Sơ mi nữ ngắn

tay Chiếc 345 28.510 9.835.950

Cộng : 71.179.440

Ngày 06tháng04..năm2004

Thủ trởng Kế toán Phụ trách Ngời nhận Thủ kho đơn vị trởng cung tiêu hàng

Đơn vị :... Quyển số :1 Mẫu số 02-TT Địa chỉ:... Số:101 QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT ... Ngày 01 tháng 11 năm 1995 ... Của Bộ Tài Chính Telefax:...

Phiếu chi

Ngày .tháng .năm 200..… … Nợ:521 Có: 111

Họ tên ngời nhận tiền : Cty CP Nam Sơn ... Địa chỉ : Đông Anh – Hà Nội... Lý do chi : Trả tiền CK

Số tiền : 2.728.550 (Viết bằng chữ ) : Hai triệu bảy trăm hai mơi tám nghìn năm trăm năm mơi đồng .

Kèm theo :………Chứng từ gốc………

………Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):Hai triệu bảy trăm hai m- ơi tám nghìn năm trăm năm mơi đồng .

Ngày 02 tháng 04 năm 2004 Thủ trởng Kế toán Ngời lập Thủ quỹ Ngời nhận

đơn vị trởng phiếu (Ký,họ tên) tiền

(ký,họ tên, (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên)

đóng dấu)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng , bạc , đá quý ) :……….

Hoá đơn bán hàng

Mẫu số :02 GTTT

Thông thờng BT/2003B Liên 2:Giao khách hàng

Ngày 06 tháng 04 năm 2004 .

Đơn vị bán hàng : Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang ... Địa chỉ : 446 đờng Bởi - Ba Đình - Hà Nội ... Số tài khoản :... Điện thoại :... Mã số :... Họ tên ngời mua hàng : CTy CP Nam Sơn ... Tên đơn vị :... Địa chỉ : Đông Anh – Hà Nội ... Số tài khoản :... Hình thức thanh toán :... Mã số :...

Tên hàng hoá ,

dịch vụ Đơn vị tính Số lợng Đơn gia Thành tiền

B C 1 2 3

Sơ mi nam dài tay Chiếc 750 71.500 53.625.000 Sơ mi nam ngắn tay Chiếc 280 59.000 29.500.000 Sơ mi nữ dài tay Chiếc 345 55.000 23.650.000 Sơ mi nữ ngắn tay Chiếc 50.000 17.250.000 Cộng tiền bán hàng hoá , dịch vụ : 124.025.000 Thuế suet 10 % Tiền thuế VAT : 12.402.500 Tổng cộng : 136.427.500

Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập , giao , nhận hoá đơn ).

Công ty : XN dệt may XNK & dịch vụ tổng hợp

Một phần của tài liệu KT105 POT (Trang 36 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×