0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty rợu đồng

Một phần của tài liệu KT089 PDF (Trang 61 -61 )

IV. Tình hình thực hiện công tác kế toán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Rợu Đồng Xuân

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty rợu đồng

định kết quả bán hàng ở công ty rợu đồng

xuân

xuân

Với đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, các doanh nghiệp cần nhanh chóng nâng cao trình độ quản lý, trong đó có hệ thống hạch toán kế toán cần đợc hoàn thiện để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản trị doanh nghiệp . Để có thể thực hiện tốt vai trò của mình thì yêu cầu của việc hoàn thiện công tác cho phù hợp vơí sự thay đổi của nền kinh tế và đáp ứng yêu cầu quản lý luôn là vấn đề cần thiết . Không chỉ hoàn thiện về những vấn đề lý luận chung mà việc áp dụng kế toán vào từng doanh nghiệp cũng phải đợc nghiên cứu để ngày càng hoàn thiện hơn .

Là một phần hành của công tác kế toán ở Công ty, kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng có một vai trò quan trọng trong việc quản lý công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả, sẽ cung cấp những thông tin kịp thời, trung thực và đầy đủ giúp lãnh đạo công ty thấy đợc thực tế hoạt động bán hàng, những mặt mạnh, yếu từ đó có phơng hớng tiếp tục đầu t để phát triển.

Thực tế nghiên cứu tình hình kế toán doanh thu và xác định kết quả bán hàng ở Công ty rợu đồng xuân cho thấy còn nhiều điểm cha hợp lý và khoa học . Để phát huy khả năng, vai trò của mình giúp Công ty ngày càng phát triển thì vấn đề đổi mới và hoàn thiện phần hành kế toán này là rất cần thiết .

1.2. Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện :

Bất kỳ tổ chức công tác kế toán nh thế nào, doanh nghiệp đều phải xây dựng cho mình một hệ thống tài khoản kế toán để sử dụng . Nhà nớc đã ban hành hệ thống tài khoản kế toán để phục vụ kế toán tài chính, còn hệ thống tài khoản kế toán quản trị do doanh nghiệp phải tự xác định cho phù hợp đặc điểm và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp .

II. Những vấn đề cần hoàn thiện về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty rợu đồng xuân . và xác định kết quả bán hàng ở Công ty rợu đồng xuân .

Một phần của tài liệu KT089 PDF (Trang 61 -61 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×