0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY.

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU XE ĐẠP XE MÁY (Trang 30-35 )

1.Về lạo số danh điểm vật liệu :

Vật liệu của cụng ty da dạng nhiều chủng loại mỗi chung loại lại cú nhiều

loại khỏc nhau nờn việc lập số danh điểm là rất cần thiết nhằm quản lý vật t một

cỏch khoa học, trỏnh nhầm lẫn.

Mỗi nhúm vật liệu sẽ đợc ghi trờn ẽ trang sổ. Trong mỗi nhúm vật liệu dẽ đ-

ợc ghi đầy đủ cỏc loai vật liệu ở nhúm đú. Trong mừi nhúm cụ thể lại cú chủng loại kớch cỡ c thể và mỗi laoi lại đợc mó hoỏ riờng.

Cỏch mó húa về danh điểm vật t phổ biến là kết hợp giữa dố liệu và việc phõn

vật t. mỗi loại đợc đỏnh số theo quy ớc của loai đú. Giữa cỏc loại để chống dự phũng khi cú vật liệu mới đẻ ghi bổ sung thờm. nguyờn tăc này giụp kế toỏn nhận biết vật liệu một cỏch nhanh chúng thụng qua danh điểm vật t.

Vật liệu của cụng ty gồm 2 nhúm chi tiết theo từng loại sau: + TK 152.1: NVL chớnh

+TK 152.2: NVL phụ.

Việc mó hoỏ sẽ căn cứ vào số liệu tài khoàn này và đỏnh số liờn tục laanf lợt theo từng loại vật liệu trong nhúm đú.

Số danh diểm vật liệu

Kớ hiệu Tờn nhón hiệu quy cỏch, | ĐVT Ghi chỳ

nhúm | Số danh điểm | phẩm chất vật liệu.

152.1 Nguyờn vật liệu chớnh

1521.0 Khung xe Chiếc

1521.01 Khung xe sơn đầu Chiếc

1521.02 Khung xe tớnh điện Chiếc

15211 Lốp xe Cỏi 1521.11 Lốp xe 650 2/m Cỏi 1521.12 Lốp xe 450 Pka 2/m Cỏi 1521.2 Càng xe Cỏi 1521.3 Nan hoa Bộ 1521.4 Ghi đụng Cỏi 152.2 |1522.0 Nguyờn vật liệu phụ 1522.1 Sơn Kg 1522.11 Tay nắm Cỏi

1521. Tay nắm nhựa mềm Cỏi

2. Về số chỉ tiết thanh toỏn với ngời bỏn:

Việc theo dừi thanh toỏn với ngời bỏn là rất cần thiết nh kế toỏn vật liệu lại

mở sổ tay theo dừi thanh toỏn phản ỏnh tỡnh hỡnh chung về tổng số phải trả cho

ngời bỏn và số cụng ty trả cho ngời bỏn mà khụng theo dừi riờng từng khỏch hàng,

từng hoỏ đơn để dối chiếu thanh toỏn với từng ngời bỏn. Để tổng hợp số liệu ghi

vào nhật ký chứng từ số5, cụng ty nờn mở số chỉ tiết TK 331-thanh toỏn với ngời

bỏn-để theo dừi từng khỏch hàng nh chế độ đó ban hành theo quyết định số 1 141 ngày [1 thỏng4 năm 1995 của bộ TC.

3.Về việc lập bảng kờ số 3,tớnh giỏ thành thực tế nguyờn vật liệu xuất dựng: Tại cụng ty : giỏ thực tế nguyờn vật liệu xuất kho đợc tớnh theo phơng phỏp bỡnh quõn gia quyền. Cụng ty đó tớnh giỏ nguyờn vật liệu xuất kho ngoài bảng kờ. để dễ dàng hơn trongviệc so sỏnh và kiểm tra đỗi chiếu giỏ bỡnh quõn cỏc loại vật liệu xuất kho, cụng ty nờn sử dụng bảng kờ số 3, trong đú cột ghi gớa kế hoạch thay bằng cột phi số lợng. Cỏch lập bảng:

- _ Chỉ tiờu I1:số d đầu kỳ: căn cứ vào số d cuối kỳ của bảng 3 kỳ trớc theo từng loại vật liệu.

- - Chỉ tiờu 2: số phỏt sinh trong kỳ: căn cứ vào số chi tiết cựng loại để lấy cột

tiền, số lợng của chỉ tiờu nhập tẻong kỳ ghi tơng ứng vào bảng kờ 3. - _ Chỉ tiờu 3:cộng phỏt sinh và d đầu kỳ: chỉ tieu I+ chỉ tiờu2.

- Chỉ tiờu 4: đơn gỏi vật liệu xuất kho= cột số tiền : cột số lợng của chỉ tiờu 3 theo từng loại vật liệu tơng ứng.

- _ Chỉ tiờu 5: số xuất dựng:là lợng vật liệu thực tế đó xuất dựng trờn cột số lợng của số chỉ tiết vật liệu đú ghi vào cột số lợng của bảng kờ 3.

Cột số tiền = chỉ tiờu 4 x số lợng.

- _ Chỉ tiờu 6: số d cuúi kỳ:số liệu chỉ tiờu 3 — số liệu chỉ tiờu5 Với số liệu thực tế của cụng ty ta cú bảng kờ số 3 nh sau:

BẢNG Kấ 3-TÍNH GIÁ TRỊ THỤC TẾ VẬT LIỆU XUẤT KHO

Thỏng3/2000 Chỉ tiờu TK 152 Lốp Khung

Số I- | Số tiền Số I- | Số tiền Số I-| Số

ợng ợng ợng tiền

Số d đầu kỳ 210 3076500 248 22681336

Số phỏt sinh đầu kỳ 600 8880000 286 25594876

Cộng phỏt sinh trong kỳ | 610 11956500 | 534 48276212 Đơn giỏ xuất 14761 90404 Số xuất dựng 280 4133080 140 12656560

Số d cuối kỳ

530

7823420

1394 35619652

SÃ “uộz

Vật liệu là một trong 3 yếu tố cơ bản khụng thể thiếu trong quỏ trỡnh sản xuất lắp rỏp ở cụng ty sản xuất XNK xe đạp xe mỏy Hà nội. Chi phớ vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong giỏ thành sản phẩm của cụng ty. Vỡ vậy, một lần nữa cú thể khẳng địn rằng cụng tỏc tổ chức quản lớ và kế toỏn nguyờn vật liệu là một nội duns hết sức quan trọng. Nếu quản lớ tốt sẽ gúp phần tiết kiệm chi phớ về nguyờn liệu, sử dụng hợp lớ và hiệu quả nguyờn vật liệu giảm giỏ thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và mang lại lợi nhận cho cụng ty.

Qua tỡm hiểu cú thể thấy rừ cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu cú một vi trớ nhất

định tại cụng ty sản xuất XNK xe đạp xe mỏy Hà nội. Hạch toỏn nguyờn vật liệu

là cụng cụ đắc lực giỳp lónh đạo cụng ty nắm bắt đợc tỡnh hỡnh và chỉ đsạo sản

xuất. Hạch toỏn nguyờn vật liệu cú phản ỏnh chớnh xỏc, kịp thời, đầy đủ tỡnh thu mua và dự trữ nguyờn vật liệu thỡ lónh đạo cụng ty mới cú biện phỏp chỉ đạo sản xuất kinh doanh kịp thời. Vỡ vậy, cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu núi riờng và cụng tỏc phải khụng ngừng nõng cao hoàn thiện hơn nữa.

Với những suy nghĩ này em đó chọn vấn đề hạch toỏn nguyờn vật liệu làm đề tài cho chuyờn đề cuối khoỏ học kế toỏn trởng của mỡnh. Em xin chõn thành cảm ơn cỏc thầy cụ đó cung cấp cho em những kiến thc quý bỏu về kế toỏn cũng nh h-

úng dẫn và tạo điều kiện để em cú thể hoàn thành chuyờn đề của mỡnh.

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU XE ĐẠP XE MÁY (Trang 30 -35 )