0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

SỐ TAY KẾ TOÁN VẬT LIỆU

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU XE ĐẠP XE MÁY (Trang 26 -28 )

Số Ngày | Diễn giải ĐéĐv Ghi cú TK 331,Nợ TK... Chứng từ Ghi nợ TK331, cú TK...

152 133 Cộng cúl31 | Số Ngày 111 112 131 Cộng nợ 331

192 3/3 mua lốp 650 2/m cty cssv Chiếc | 5920 5920 6512 31 4/3 8000 8000

79 10/3 | mua moay ơ p2 cty ptđa Cỏi 1522 1522 16142 32 12/3 1500 1500

7442 7442 81862 28140 | 31501 1000 | 60641

Cụ thể trong thỏng 3/2000, khi nhận đợc hoỏ đơn mua hàng và phiếu nhập nhập kho số 182 ngày 3/3/2000, kế toỏn ghi vào số và định khoản:

N TK 152.1 592000 N TK 133 592000 N TK 133 592000

€C TK 331 6512000

Nhật ký chứng từ số 5 ghi cú TK 331: đợc sử dụng để theo dừi tổng hợp quan hệ

thanh toỏn với ngời bỏn về cung cấp vật t hàng hoỏ.

Cơ sở số liệu phơng phỏp ghi số:

- _ số d đầu thỏng: Đợc chuyển từ số d cuối thỏng của NKCT số 5 thỏng trớc để

chi số d phự hợp với từng khỏch hàng.

- - Số phat sinh nợ: xcăn cứ vào số chỉ tiết TK 331 từng khỏch hàng mà số tiền đó thanh toỏn trả trong thỏng đối ứngd với phỏt sinh nợ TK 331 theo số tổng cộng làm cơ sở ghi NKCT số 5.

- _ số phỏt sinh cú: dựa vào số chi tiết TK 331 của từng khỏch hàng theo số liệu

tổng cộng tài khpản liờn quan ứng với cú TK 331 để ghi nhật ký chứng từ số 5

ứng với từng khachs hàng.

- - Số d cuối thỏng: dựa vào số liệu tổng hợp của từng khỏch hàng trờn số chi tiết TK331 để tớnh số d cuối thỏng của từng khỏch và ghi số NKCT số 5.

Trong khứi ghi số chỉ tiết kế toỏn VL, căn cứ vào phiếu nhập để ghi vào số tay

theo dừi tiũnh hỡnh thanh toỏn với ngời bỏn xem tổng số phải thanh yúan là bao nhiờu, so sỏnh đối chếu cụng nợ, mẫu số tay kế toỏn. do9 cụng ty mua hàng tại kho nờn khụng cú trờng hợp hàng mua đang đi đờng nờn khụng sử dụng TK 151 và NKCT số 6.

3.2 kế toỏn tổng hợp xuất vật liệu:

Tại kho của cụng ty, vật liệu xuất kho chủ yếu để sản xuất, lắp rỏp sản phẩm.

Bởi vậy, kế toỏn tổng hợp xuất vật liệu phản ỏnh kịp thời, phõn bổ chớnh xỏc, đỳng

đối tợng sử dụng theo giỏ thực tế của vật liệu xuất dựng. Tại cụng ty chỉ sử dụng giỏ thực tế nờn khụng lập bảng kờ số 3- “”tớnh giỏ thành thực tế vật liệu xuất dựng”ˆ. Giỏ vật t xuất dựng đó đợc tớnh ở bảng nhập xuất tồn kho. Cxăn cứ vào

bảng nhập xuất tồn kho, kế tỏon lập bảng kờ xuất choi từng loại vật liệu, chi tiết cho vật liệu chớnh, vật liệu phụ.

Bảng kờ xuất vật liệu:

- - Nội dung: Phản ỏnh từng loại vật liệu xuất dựng vào sản xuất lắp rỏp. bảng kờ này phản ỏnh số phỏt sinh bờn cú TK 152 theo từng loại vật liệu và đối ứng với TK sử dụng cú liờn quan.

- _ Kết cấu: cỏc dũng phi chi tiết từnh loại vật liệu xuất dựng theo số lợng đơn giỏ và trị giỏ thực tế phõn bổ vaũ từng đối tợng tuỳ mụcđớch sử dụng.

- Phơng phỏp lập: căn cứ vào việc xuất nguyờn vật liệu để ghi vhỉ tiờu số lợng xuất. đơn giỏ thực tế lấy ở bảng nhập xuất tồn kho của từng loại vật liệu. Căn

cứ vào mục đớch sử dụng để phõn bổ cho từng loại đối tựng sử dụng. cuối kỳ,

cộng dồn toàn bộ cỏc chỉ tiờu đối tợng sử dụng.

Bảng kờ vật liệu xuất dựng Thỏng 3/2000 Tk621

St | Tờn quy cỏch vật t ĐVT | Sốlợng Thành tiền Ghi chỳ

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU XE ĐẠP XE MÁY (Trang 26 -28 )

×