0
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY SẢN XUẤT XNK XE ĐẠP XE MÁY HÀ NỘI.

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU XE ĐẠP XE MÁY (Trang 28 -30 )

SẢN XUẤT XNK XE ĐẠP XE MÁY HÀ NỘI.

I.NHẬN XẫT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CễN TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CễNG TY: Là doanh nghiệp thành viờn trẻ của liờn hiệp xớ nghiệp xe đạp xe mỏy Hà nội song cụng ty lại là một trong những đơn vị hoạt động cú hiệu qquả nhất trong liờn

hiệp. Sự phỏt riển của cụng ty đó đảm bảo đợc ddowif sống và cụng aen việclàm cho cỏn bộ cụng nhõn viờn với mức thu nhập tơng đối cao, lơng bỡnh quõn I 090 nehỡn/ngời/thỏng.

Trong sự phấn đấu nỗ lực cũng h thành tớch chung của cụng ty khụng thể

khụng kể đến sự phấn đấu và hiệu quả đạt đợc cuả cong tỏc kế toỏn ,thể hiện là

một cụng cụ hữu hiệu trong quản lớ và hạch toỏn kinh doanh của cụng ty.Một khõu quan trọng của cụng tỏc kế toỏn đú la hạch toỏn nguờn vật liệu bởi chi phớ nguờn

vật liệu cú một tý trong đỏng kể trong tổng giỏ thàh sản phẩm.

Về hỡnh thức tổ chức cụng tỏc kế toỏn cụng ty tổ chức bộ mỏy kế toỏn tập

chung —phõn tỏn rất phự hợp với đặc điểm hạot động sản xuất kinh doanh khụng cựng trờn địa bàn tập chung và thực tế mụ hỡnh này rất hiờu quả.

Về phơng phỏp ghi số:hiện nay, kế toỏn vẫn ghi số theo phơng phỏp thủ

cụng.Với hỡnh thức số nhật ký chứng từ thỡ phơng phỏp này là phự hợp.Tuy nhiờn ,khối lợng cụng việc rấ lớn nờn phũng kinh tế đang triển khai ứng dụng tin học vào việc ghi số và thực hiện xử lý số liệu trờn mỏy vi tớnh,do vậy cụng việc sẽ đợc giảm nhẹ.

Về cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu bụ phận kế toỏn, nguờn vật liệu đó thực

hiện tơng đối nề nếp từ khõu luan chuyển chứng từ kế toỏn đến việc ghi chộp số

sỏch kế toỏn.việc ỏpdung kế toỏn nguyờn vẽk theo phơng phỏp KKTX hàng tồn kho là phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế của cụng ty, đỏpứng đợc nhu cầu theo dừi th- ờng xuyờn tỡnh ỡh biến động của vật t tiền vốn...số sỏch kế toỏn của cụng ty tơng đối rừ ràng phản ỏnh đầy đủ số liệu phỏt sinh tronsg kỳ hạch toỏn.

Về đỏnh giỏ vật liệu, hiện nay ở cụng ty vật liệu ddwowcj đỏnh gớa theo trị giỏ vốn thực tế.việc đỏnh giỏ này đảm bảo tớnh chõn thực giỏ trị ủa vật liệu nhập xuất tồn kho. Xong việc hạch toỏn xỏc định trị giỏ thực tế của vật liệu xấtkho lại chỉ đợc thực hiện vào cuúi kỳ hạch toỏn. điều này đó gõy những ạn chế nhất định cũng nh khụng đảm bảo tớnhd kịp thời của kế toỏn trong việc phản ỏnh ,theo dừi tỡnh hỡnh nhập xuất tồn kho vật liệu theo chỉ tiờu giỏ trị, khụngtổng hợp đợc giỏ trị của vật liệu nhập xuất tồn kho một cỏch nhanh chúng tại từng thời điểm trong ạch toỏn kế toỏn ,khụng pghỏt huy đợc chức năng của kế toỏn quan trỊ.

Cụng ty tớnh giỏ thực tế vật liệu xuất kho theo phơng phỏp bỡnh quõn gia quyền nhng việc tớnh toỏn lại tiến hành ngoài số sỏch,sau khi tớnh đợc mới ghi vào cột đơn giỏ xuất trong kỳ trong bảng kờ nhập xuất tồn kho vật liệu. đẻ thuận tiện theo dừi kiểm tra,đối chiếu phục vụ cho việc tớh giỏ vật liệu xuất kho đợc chớnh xỏc cụng ty nờn lập bảng kờ số 3-tớnh giỏ thực tế nguyờn vật liệu xuất kho.

Vật liệu của cụng ty rất đa dạng nhiều chủng loại. Mỗi chủng loại lại cú

nhiều loại khỏc nhau nhng cụng ty cha lập danh sỏch vật liệu, nh vầy sẽ khụng phõn biệt đợc tỉ mỉ nguyờn vật liệu theo yờu cầu riờng của từng loại, dễ gõy nhầm lẫn trongviệc sử dụng nguyờn vật liệu trong quỏ trỡnh sản xuất lắp rỏp.Để khắc

phục hạn chế này cụng ty nờn lập dổ danh điểm vật t để việc quản lớ vật t đợc

thuõn lợi hơn.

Trong hach toqỏn xuấtdựng nguyờn vật liệu, việc phõn bổ chi phớ nguyờn vật liệu mớichỉ dừng lại ở việc tổng hợp theo nguyờn nhõn xuất dựng vật liệu, tức là tớh cho mục đớch sử dụng nguyờn vật liệu nh:

- Xuất ndựng cho sản xuất lắp rỏp sản phẩm ghi nopự Tk 621 -_ Xuất dựng cho quản lý bỏn hàng shi nợ TK 641

- Xuất dung cho quản lý dn ghi nợ TK 642.

Việc tập hợp chi phớ nguyờn vật liệu xuất dựng theo mục đớch sử dụng nh trờn cha đỏp ứng đợc yờu cầu của cụng tỏc tớnh giỏ thành sản phẩm vỡ chi phớ nguyờn vật liệu đợc phõn bổ cho loại sản phẩm nào oẻ phõn xởng nàocha đợc xỏc định. đõy là vấn đề cụng ty cần quan tõm và tiến hành tớnh toỏn phõn bổ cho tng

đối tợng cụ thể.

Một phần của tài liệu HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY SẢN XUẤT- XUẤT NHẬP KHẨU XE ĐẠP XE MÁY (Trang 28 -30 )

×