0
Tải bản đầy đủ (.docx) (68 trang)

Tính hàm băm sau khi giải ma

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN MẬT MÃ ELGAMAN (Trang 65 -68 )

1. z =1 2 for i = l 1 down to 0 do

3.3.2. Tính hàm băm sau khi giải ma

Hình 3.14. Băm văn bản giải mã

Sau khi tính xong hàm băm ta có thể kiểm tra xem tập tin giải mã có trùng khớp với dữ liệu ban đầu mà bên người gửi A đã gửi cho người nhận B hay không. Nếu kết quả trùng khớp thì sẽ đảm bảo được tính toàn vẹn dữ liệu theo yêu cầu và thông tin gửi đã được an toàn.

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Đồ án đã trình bày được các nghiên cứu chi tiết các vấn đề lý thuyết về mật mã hóa công khai và xây dựng cài đặt cải tiến chương trình mô phỏng thuật toán mã hóa công khai MTA 11.15-02. Nội dung các phần mà đồ án đã làm được như sau:

Khái quát tìm hiểu tổng quan về lý thuyết mật mã, trình bày các vấn đề liên quan đến an toàn bảo mật thông tin. Bên cạnh đó trình bày và phân loại được các hệ mật mã quan trọng.

Trình bày cơ sở lý thuyết về thuật toán và các bài toán có liên quan.

Xây dựng, cài đặt mô phỏng được chương trình mã hóa và giải mã dữ liệu, kiểm tra được tính toàn vẹn đối với yêu cầu.

2. Hạn chế

Do hạn chế về thời gian và điều kiện nên việc nghiên cứu của em về mã hóa công khai MTA 11.15-02 còn chỉ ở mức cơ bản và có một số hạn chế nhất định. Báo cáo của em còn có nhiều sai sót và hạn chế, kính mong thầy cô giáo đóng góp ý kiến và chỉ ra những điểm thiếu sót cho đồ án của em được hoàn thiện hơn và giúp em củng cố thêm kiến thức.

3. Hướng nghiên cứu phát triển trong tương lai

Nâng cao phát triển thêm độ chính xác và an toàn của thuật toán. Nâng cao khả năng chống giả mạo và đảm bảo tốt hơn tính toàn vẹn của dữ liệu được yêu cầu sử dụng.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN MẬT MÃ ELGAMAN (Trang 65 -68 )

×