0

on tap vat ly lop 8 chuong 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LỚP 8

Tư liệu khác

... :A. 1, 388 8 m/s B. 13 ,88 m/s C. 1, 388 m.s D. 83 ,3 m/sCâu 7: Một xe máy đi với vận tốc 4 m/s. Hãy viết lại vận tốc đó theo đơn vị km/s:A. 144 km/h B. 14,4 km/h C. 0,9 km/h D. 9 km/hCâu 8: Một ... theo s 2 hết t 2 giây.Trong các công thức tính vận tốc trung bình của người này trên cả đoạn đường s1 và s 2 thì công thức nào đúng:A. Vtb= 2 211tStS+ B. Vtb= 2 t1S2 S1t++C. ... thức nào đúng:A. Vtb= 2 211tStS+ B. Vtb= 2 t1S2 S1t++C. Vtb= 2 21 VV+ D. Vtb= 2 211SVSV+Câu 9: Hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình...
 • 3
 • 7,243
 • 159
Đề cương ôn tập Vật lý Lớp 8 HK II

Đề cương ôn tập Vật Lớp 8 HK II

Tư liệu khác

... nặng 10 N lên cao 8 m. Nếu gọi công của động cơ thứ nhất là A1, của động cơ thứ hai là A2 thì biểu thức nào dưới đây đúng?A. A1 = A2 B. A1 = 2A2 C. A2 = 4 A1 D. A2 = 2A1Câu 20 . Máy xúc thứ hai ... lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần so với máy xúc thứ nhất. Nếu gọi P1 là công suất của máy thứ nhất, P2 là công suất của máy thứ hai thìA. P1= P2 B. P1 = 2P2C. P2 = 2P1 D. P2 = 4 P1II. ... khi cân bằng là 20 0C. Tính khối lượng của nhôm Bỏ qua sự mấtmát nhiệt cho môi trường. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K, của nước là 420 0J/kg.K, của nhôm là 88 0J/kg.K 18. Người ta dùng...
 • 5
 • 6,932
 • 85
KẾ HOẠCH ÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 12-2009

KẾ HOẠCH ÔN TẬP VẬT LỚP 12-2009

Vật lý

... ôn tập năm học 20 08- 20 09 MÔN VậT lớp 12 A. kế hoạch thời gian :- Từ tuần 30 đến hết tuần 38 - Số tiết : 2 tiết x tuần = 18 tiết B. tài liệu .- Sách giáo khoa vật 12 ( cơ bản và nâng ... thí sinh [ 32 câu theo cấu trúc đề thi ] Chủ đềNội dung kiến thứcSốcâuSố tiếtDao động cơ- Dao động điều hoà- Con lắc lò xo- Con lắc đơn- Năng lợng của con lắc lò xo và con lắc đơn ... Fre-nen- Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn63Sóng cơ- Sóng cơ. Sự truyền sóng. Phơng trình sóng- Sóng âm- Giao thoa sóng- Phản xạ sóng. Sóng dừng4 2 Dòng điện xoay chiều- Đại cơng...
 • 3
 • 647
 • 2
ON TAP DAI SO LOP 8 CHUONG 1

ON TAP DAI SO LOP 8 CHUONG 1

Tư liệu khác

... baaba−+− 2 b) 22 3 22 yyxxyx+−− 2 c) 12 22 ++−axad) 22 2 2 babam−+−e) 4 425 24 −−−xxbf) 22 23363 zyxyx−++g) 22 22 22 yxbybaxa−+−−− 2) Phaân tích đa thức ra thừa số:a) 22 3 2 abbaa+−b) ... )mxabxmba−−− 22 63c) 22 1 624 9 xmxm++d) ( ) 2 2 28 1 bax−−e) ( ) ( ) 22 125 249−−+xxf) ( ) 22 2 22 4 baba−+g) 33 86 4 ym+h) 322 361 28 ymyymm+−+−i) 44ba−j) 66yx−3. Tìm x:a) 0 189 2 =−xxb) ... )xyyxa−+− 2 b) 11 025 22 −+−yymc) 484 22 −+−xxad) ( ) ( ) 22 1 625 yxyx−−+e) xxxx+++ 23 4f) yyyy−+− 23 4g) 22 44 ymymxx−−+h) aaxx 21 23+−−i) 322 34abbabaa+−− j) ( ) 22 22 2 423 xaxaxa−−−−k)...
 • 5
 • 5,563
 • 89
on thi vat ly lop 8 HK1

on thi vat ly lop 8 HK1

Toán học

... = 103000 . 19,6 = 2 0 18 800 (N/m2) p2 = d . h2 = 103000 . 8, 34 = 85 9 020 (N/m2)- Vậy tàu đã nổi lên vì p2 < p1 . CÂU 12: Nêu điều kiện vật chìm, vật nổi, vật lơ lủng trong chất lỏng ? Thả ... suất thủy ngân trong ống Tô-ri-xe-li cũng bằng 76 cmHg .- Áp suất chất lỏng này là :p = d . h = 103000 . 76 = 103000 . 0,076 = 7 , 82 8 (N/m2) CÂU 9: Nêu sự tồn tại áp suất trong chất lỏng. Viết ... = 8kg a) Trọng lực của vật là: h = 3m P = 10 . m = 10 . 8 = 80 (kg) a) Lực nào thực hiện công ? - Trọng lực thực hiện công . b) A = ? m b) A = F . s = P . h = 80 . 3 = 24 0 (J) ĐS : a) 80 kg...
 • 4
 • 1,266
 • 13
Tài liệu 89 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Vật Lý Lớp 10 pptx

Tài liệu 89 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ôn Tập Vật Lớp 10 pptx

Vật lý

... trong 22 s. Hãy xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình: Trong lần bơi đầu tiên theo chiều dài của bể bơi? A. 2, 0m/s; 2, 0m/s B. 2, 5m/s; 2, 5m/s C. 5,0m/s; -5,0m/s D. 2, 27m/s; 2. 27m/s ... độ trung bình: Trong lần bơi về? A. 3,0m/s; 3,0m/s B. -2, 27m/s; 2, 27m/s C. 4,54m/s; -4,54m/s D. 2, 5m/s; -2, 5m/s Câu 87 : Một người bơi dọc theo chiều dài 50m của bể bơi hết 20 s, rồi quay lại ... và về? A. 0; 3,0m/s B. 2, 27m/s; 0 C. 0; 2, 4m/s D. 0; -2, 5m/s Câu 86 : Một người bơi dọc theo chiều dài 50m của bể bơi hết 20 s, rồi quay lại về chỗ xuất phát trong 22 s. Hãy xác định vận tốc...
 • 9
 • 1,790
 • 10
ôn tập vật lý lớp 10

ôn tập vật lớp 10

Lớp 10

... cos = α− 2 sin1 = 0 ,8 Thay vào ta được: a = 10(0 ,8 – 0,06) = 7,4ms -2 Mặt khác ta có: 2 Cv = 2 Bv+ 2aSBC = 22 5 + 2. 100 .2= 1 025 - 40 21 => vC = 21 401 025 − ≈ 29 ,01 m/sBài 20 : Một ... AF + Ams = 2 1m )vv( 2 A 2 B=> F.sAB à1mgsAB = 2 1m( 2 1 2 2vv ) => 2 1mgsAB = 2FsAB - m )vv( 2 A 2 B=> à1 = AB 2 A 2 BABmgs)vv(mFs2 Thay các giá ... nếu công này âm thì động năng giảm;∆Wđ = 2 1m 2 2v - 2 1m 2 1v = AF với ∆Wđ = 2 1m 2 2v - 2 1m 2 1v = 2 1m( 2 2v - 2 1v) là độ biến thiên của động năng.Lưu ý:...
 • 11
 • 920
 • 2
Câu hỏi ôn tập vật lý lớp 12

Câu hỏi ôn tập vật lớp 12

Vật lý

... eõlectron bũ bửựt ra khoỷi catoõt trong moói giaõy laøA. 1 ,87 5 . 1013 B. 2, 544 .1013 C. 3 ,26 3 . 10 12 C. 4 , 82 7 .10 12 Chủ đề 2: HIỆN TƯNG QUANG DẪN. QUANG TRỞ, PIN QUANG DIỆN7 .24 . Phát ... gấp 2 lần vật, song song với vật và cách xa vật một khoảng 120 cm. Tiêu cự của gương cầu lõm làA. f = - 24 0 cm. B. f = 26 ,7 cm hoaëc f = - 24 0 cm.C. f = 26 ,7 cm. D. f = 26 ,7 cm hoặc f = 24 0 ... Laiman laứ 0, 122 0mà. Bửụực soựng daứi thửự hai cuỷa daừy Laiman laứA. 0,05 28 màB. 0,1 029 màC. 0,11 12 màD. 0, 121 1mà7. 28 . Phaựt bieồu naứo sau đây là đúng?A. Dãy Laiman nằm trong vùng tử...
 • 74
 • 712
 • 0
Đề cương ôn tập Vật lý lớp 9 HK II

Đề cương ôn tập Vật lớp 9 HK II

Tư liệu khác

... có phần rìa dày hơn phần giữa.- Chïm tia tíi song song víi trôc chÝnh cho chïm tia ló phân kì.ã 2 tia sáng đặc biệt cần nhí.- Tia tíi song song víi trôc chÝnh cho tia ló có đờng kéo dài đi ... 1,72m. Phim cách vật kính 6,4cm. Hỏi ảnh của ngời ấy trên phim cao bao nhiêu cm? Bài 20 . Dùng máy ảnh để chụp ảnh của vật cao 140, đặt cách máy 2, 1m. Sau khi tráng phim thì thấy ảnh cao 2, 8cm.a) ... n 2 đặt cách ®iÖn víi nhau trong cïng mét lâi thÐp kÜ thuËt.NÕu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì ở cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện xoay chiều. 2 1UU = 2 1nn...
 • 4
 • 4,874
 • 233
Bài tập vật lý lớp 10 chương V - Chất khí docx

Bài tập vật lớp 10 chương V - Chất khí docx

Vật lý

... )1 2 1 2 2 2 2 2 L h S L h l Sp p h p L h p h L h l− − −= + ⇒ − = + − − (2) Từ (1) & (2) :( ) 2 24h L h lpl− −=Thay giá trị P 2 vào (1) ta được:( )( )( )( ) 2 21 2 214 ... 005.765 .27 3.1 ,29 . 0,0033 / 3,3 / . 180 0.760 .29 7pTm V Vx kg s g st t t p Tρρ= = = = = = ( )( )( )( )( )( )atmpllTTTlpSllTTTlSpVTTVpp14 ,2 02, 03, 029 04 129 03,0 .2 2111111 21 21 1 2 ≈++=∆+∆+=∆+∆+== ... có:' ' ' 2 2 2 2 1; ; 2 L hp p h V l S T T = + = = ữ p dụng ĐL Bôilơ–Maríôt cho từng lượng khí. Ta có:+ Đối với khí ở trên:( ) ( )( ) ( )1 2 1 2 2 2 2 2 L h S L h l Sp...
 • 6
 • 9,748
 • 179
Đề cương ôn thi vật lý lớp 12 chương 1,2,3,4 ppsx

Đề cương ôn thi vật lớp 12 chương 1,2,3,4 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... có biên độ cực đại khi: 2 12k d d kϕ π λ∆ = ⇒ − = 0, 1, 2, 3 k = ± ± ±- Điểm có biên độ cực tiểu khi: ( ) ( ) 2 1 2 1 2 1 2 k d d kλϕ π∆ = + ⇒ − = + 0, 1, 2, 3 k = b. Sóng dừng: ... dao động thực hiện trong một đơn vị thời gian.Vận tốc góc 2 2 fT = =(rad/s)Là đại lợng trung gian cho biết dao động thực hiện nhanh hay chậm.Động năng( ) 2 2 2 s 2 2dmv m AE in t ... kì 2 T, tần số 2f.Thế năng( ) 2 2 2 s 2 2tkx kAE co t = = +(J)Là năng lợng có đợc do tơng tác giữa các phầncủa lò xo, là đại lợng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2 T,...
 • 7
 • 6,010
 • 145
Đề cương ôn thi vật lý lớp 12 chương 5,6,7 potx

Đề cương ôn thi vật lớp 12 chương 5,6,7 potx

Cao đẳng - Đại học

... là vân sáng bậc 1… Nếu M là vân tối: ( ) ( )aDkxkddt .2 12 21 .2 12 λλ+=⇒+=− - Khoảng vân: Là khoảng cách giữa 2 vân sáng hoặc 2 vân tối liên tiếp: aDiλ=. - Đo bước sóng ánh sáng: ... nhân khác. 2. Các định luật bảo toàn trong phản ứn hạt nhân: Xét phản ứng hạt nhân: YXBAAZAZAZAZ4433 2 211+→+. - Định luật bảo toàn số nuclon (số khối): A1 + A 2 →A3 ... tượng quang điện trong: 1. Hiện tượng quang điện trong: là hiện tượng tạo thành các êlectron dẫn và lỗ trống trong bán dẫn do tác dụng của ánh sáng có bước sóng thích hợp. 2. Hiện tượng quang...
 • 5
 • 5,536
 • 154
CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11 CHƯƠNG I potx

CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LỚP 11 CHƯƠNG I potx

Vật lý

... khoảng cách tăng gấp 2. Tính 2 2 2 , ,C U Q của tụ ?Đs : a) 1 ,2. 10-9 C b) 1pF ; 1 ,2. 10-9C ; U1 = 120 0V c) C 2 = 1pF ; Q 2 = 0,6.10-9 C ; U 2 = 600VDẠNG 2 : GHÉP CÁC TỤ ĐIỆNBài ... và q 2 tác dụng lên điện tích q3 bao nhiêu. ĐS: F = 17, 28 (N).Bài 9: Hai in tớch im q1 = 2. 10 -2 (àC) v q 2 = - 2. 10 -2 (àC) t ti hai im A v B cách nhau một đoạn a =30 (cm) trong ... BC = 12cm. 2. Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = -3.10 -8 C đặt tại C.Bài 3. Tại 2 điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt 2 điện tích q1 = 3.10-6C, q 2 = -5.10-6C....
 • 9
 • 28,299
 • 582

Xem thêm