0

bai kiem tra tieng anh 9 hoc ki 1 co ma tran

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 học kì I

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 học I

Tư liệu khác

... Cam Son Secondary School ENGLISH TEST for 1st semester NAME ……………………………………CLASS 8 Teacher’s remarks I. Circle the right answers ( a, b, c or d ): ( 3pts ) 1. Which word doesn’t contain ... d. faster 11 . She always tries her best to study please her parents.a. in order b. in order to c. so as in d. so that 12 . ……………. carefully helps us do things well.a. Think b. Thinking c. Thought ... the washing up ? Shall …………… 3. Mary isn’t so intelligent as her sister. Mary ’s sister 4. I need your favor. Could ………………………………………………………………………………………………Markss...
 • 2
 • 926
 • 14
bai kiem tra tieng anh lop 10 lan 1

bai kiem tra tieng anh lop 10 lan 1

Tiếng anh

... minutesFull name:………………………………….Class 10 A…… …….Mark……….I-Pronunciation:Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. 1. a.mathematic b.tragic c.married d.ask2.a.head b.ready ... a while;but no one could stop him from thinking.He continued to look for scientific answers. 1- Who was Galileo ?…………………………………………………………………2-What did he specially show his concern about ?…………………………………………………………………3-What ... ?…………………………………………………………………4- Why didn’t many religious people agree with him ?………………………………………………………………… III-Gramma: Give the correct form tenses of the verbs. 1- Nam often( not do )his homework....
 • 2
 • 1,215
 • 15
kiem tra học ki 1 co ma tran

kiem tra học ki 1 co ma tran

Toán học

... Câu 13 : (1 ) cho tam giác ABC BC = 9 cm ,ˆB =600;ˆC =400. Kẻ đường cao AH của tam giác đó. Tính AH, AB.0 00 00 0 0 0.cot 60 ; .cot 40(cot 60 cot 40 ) 9 5 ,1 5 ,1 5 ,9 cot 60 cot ... Câu 13 : (1 ) cho tam giác ABC BC = 9 cm ,ˆB =600;ˆC =400. Kẻ đường cao AH của tam giác đó. Tính AH, AB.0 00 00 0 0 0.cot 60 ; .cot 40(cot 60 cot 40 ) 9 5 ,1 5 ,1 5 ,9 cot 60 cot ... trình là đường thẳng đi qua A(0 ;1) và B(2,5;0).Câu 12 :(0,5đ) Giải hệ phương trình sau. 2 1 2 2x yx y+ =− = 1 2 1 2 1 2 1 22 2 2 (1 2 ) 2 2 4 2 5 44 3 1 2 1 2.5 544 455 5y x y x...
 • 9
 • 358
 • 0
DE KIEM TRA HOC KI 1 CO MA TRAN

DE KIEM TRA HOC KI 1 CO MA TRAN

Toán học

... 0,25điểm ): Căn bậc hai số học của 9 là A. 3 B. 3; -3 C. 81 D. 81 ; - 81 Câu 4( 0,25điểm ): Khử mẫu của biểu thức lấy căn 18 15 ?A. 15 9 1 B. 306 1 C. 18 15 D.56 1 Câu 5 ( 0,25điểm ): Căn thức ... III.Đáp án cho điểmĐề lẻCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Chọn B C A B D A B D C D A C B D D CĐiểm0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25Tự ... 3Câu 9 ( 0,25điểm ): Trong các hàm số sau , hàm số nào là hàm số bậc nhất A. 1 2=xyB. 1 3=xyC.y = 1 x D. 1 =xyCâu 10 ( 0,25điểm ): Đờng tròn là hình A.Không trục đối xứng B.có 1...
 • 3
 • 499
 • 0
De kiẽm tra hoc ki 1 co ma tran va dap an

De kiẽm tra hoc ki 1 co ma tran va dap an

Toán học

... B (1, 5 đ)c) Tính đợc các góc của hình thang ABCD Có 3333 .1 9 12 =tgC => C 530 (0,5đ) Có 85 71. 0 14 12 sin=C => D 59 0 (0,5đ)Do đó A = 18 00 - D = 12 10 (0,25đ), B = 18 00 ... > tg260 > tg180 > tg150 Hay cotg 21 0 > cotg320 > tg420 > tg260 > tg180 > cotg750 (Xắp xếp đúng cho 1 . Giải thích đúng cho 1 - tuỳ từng ý sai ... cotg320 = tg 580 ; cotg 21 0 = tg 69 0 ; cotg750 = tg 15 0 ; Mà 69 0 > 580 > 420 > 260 > 18 0 > 15 0 và tg tăng khi độ lớn của góc nhọntăng Nên tg 69 0 > tg580...
 • 4
 • 1,710
 • 0
KIEM TRA HOC KI 1 CO MA TRAN

KIEM TRA HOC KI 1 CO MA TRAN

Toán học

... thẳng - x + y = 1. Tìm toạ độ của điểm M.543Trờng THCS Dơng quan Ki m tra học kỳ I lớp 9 Năm học 2 010 - 2 011 (Thời gian làm bài 90 phút)A. Trắc nghiệm ( 2 điểm). Câu 1: Số 16 là căn bậc ... Ki m tra học kỳ I lớp 9 - Năm học 2 010 - 2 011 (Thời gian làm bài 90 phút)B. Trắc nghiệm ( 2 điểm). Khoanh tròn vào chữ cái dứng trớc đáp án đúng.Câu 1: (Chọn đáp án đúng) ... Luận (8 điểm)Bài 1( 2 điểm): Thực hiện phép tính / 75 2 48a + 1 10/ 555b / 4 2 3 3c 1 1/3 2 3 2d + +Bài 2( 2 điểm): Giải phơng trình/ 3 2 2a x = / 1 9 9 5b x x + =Bài...
 • 4
 • 313
 • 0
Tiet 36 Kiem tra hoc ki 1 co ma tran Dia 7

Tiet 36 Kiem tra hoc ki 1 co ma tran Dia 7

Địa lý

... Tuần 19 Thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2 010  KI M TRA HỌC I 1. Mục tiêu bài ki m tra : ... !"#$%&'("#)*+%&,-'./0*) 1#  1 2 345067(8* 9 &: 1# '5;&<=> 34506&8?)5#%"#$% ... 34506&8?)5#%"#$% 2. Nội dung ki m tra. @ABCDE3FBG H&,H%&IJ&K)LB" !$...
 • 2
 • 458
 • 1
Đe kiêm tra 1t sinh 9 - t21 - vung cao - co ma tran

Đe kiêm tra 1t sinh 9 - t21 - vung cao - co ma tran

Sinh học

... nghiệm:Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trả lờiII. Tự luận: I. Trắc nghiệm: (12 câu x 0,25đ)Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp ánII. Tự luận: Câu 1: Diễn biến bản của NST ... acid amin?A. 99 9 B. 99 8 C. 499 D. 498 12 . Trong cấu trúc không gian của ADN, chiều cao trung bình của một chu kỳ xoắn là:A. 34A0B. 20A0C. 3,4A0D. 34µI. TỰ LUẬN: (7 điểm) 1. (2.5 điểm) ... Trắc nghiệm:Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trả lờiII. Tự luận: Trường THCS Phổ CườngHọ tên: ……………………Lớp:……………………….BÀI KI M TRA 1 TIẾTMôn: SINH HỌC 9 Thời gian: 45 phútĐiểm:...
 • 6
 • 351
 • 0
bộ đề kiểm tra tiếng anh 9

bộ đề kiểm tra tiếng anh 9

Tiếng anh

... CLASS : 9 Time :45minsFULLNAME:./2 /2007 Mark CommentsI, Kết hợp hai câu đơn dới đây sử dụng who, whom , which, where or whose:(5) 1, Last mouth I went to HaiPhong. My uncle is working there.2, ... đúng nhất cho mỗi câu sau:(2) 1, A: earthquake B volcano C tornado D famine2, A rainy B easy C foggy Dsnowy3,Ahow B whom C which D whose4, A shower B thunder C raincoast D wind5,Atyphoon B hurricane...
 • 2
 • 3,055
 • 51
Kiểm tra địa lý 9 học kì I

Kiểm tra địa lý 9 học I

Địa lý

... câu trả lời đúng nhất ? A. 1, 2 B. 1, 2,3 C. 1 ,3 D. 2,3 Câu 10 . Dịch vụ nào vị tríhàng đầu trong việc tạo điều ki n cho nước ta nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế thế giới? A. Bưu chính ... lí , chính sách kinh tế đối ngoại .Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 2,3 B. 1, 2 C. 1 ,3 D. 1, 2,3 Câu 9. Dịch vụ nào vị tríhàng đầu trong việc tạo điều ki n cho nước ta nhanh chóng hội ... 2,3 B. 1, 2,3 C. 1 , 3,4 D. 1, 2,4 Tự luận:Câu 1( 2,5 điểm): Tây Nguyên những điều ki n thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông -lâm nghiệp?Câu 2 (1 điểm) : Vùng kinh tế...
 • 8
 • 945
 • 2
Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 HK I - Đề số 1

Tiếng anh

... sounds of toys and childhood. Computersalso (8)_________ lights and pretty pictures. And computers even seem to havepersonalities. That may (9) _________ strange, but computers seem to have feelings.Sometimes ... điểm. 1. A 2.D 3.C 4.C 5.A 6.B 7.A 8.D 9. C 10 .B 11 .D 12 .CIV. WRITINGTổng số 2,5 điểm. Mỗi câu viết đủ ý và đúng đợc 0,5 điểm. Gợi ý: 10 . Your sister works in a foreign company, ________ she?A. isn’t ... TÁC GIẢ: 1. Đào Ngọc Lộc Viện CL - CTGD ĐT: 0 91 22838042. Nguyễn Quốc Tuấn Viện CL - CTGD ĐT: 0 91 214 4655Time allowance: 45 minutes__________________________________________Test 1 I. LISTENING...
 • 6
 • 1,849
 • 33

Xem thêm