0

đề thi thử đại học khối d môn tiếng anh 2012 2013

Đề thi thử Đại học lần I môn Tiếng Anh khối D năm học 2008-2009

Đề thi thử Đại học lần I môn Tiếng Anh khối D năm học 2008-2009

Tiếng anh

... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ I Môn thi: TIẾNG ANH, Khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 313Họ, tên thí sinh : Số báo danh : ĐỀ THI GỒM 80 CÂU Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ... 20C21A 2 2D 23A 24B 2 5D 2 6D 2 7D 28A 29B 30B3 1D 32B 3 3D 34C 3 5D 36B 3 7D 38A 3 9D 40A41C 42A 43C 4 4D 45C 46A 4 7D 48B 49B 5 0D 51B 5 2D 53A 54C 55B 56A 57C 58B 5 9D 60C61B 6 2D 63A 6 4D 65A 66B ... abrupt end. A. Their picnic didn’t end in the heavy downpour. B. The heavy downpour ended when they brought me to their picnic. C. Their picnic ends abruptly because of the heavy downpour. D. ...
 • 13
 • 820
 • 6
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: TIẾNG ANH; Khối D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 Môn: TIẾNG ANH; Khối D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... B20 D A D A 60 D D C A21 A C A B 61 C A D C22 D A D D 62 C D C A23 B D C D 63 A B A D 24 B B D D 64 A B D B25 B D C B 65 A B A D 26 D A A D 66 B C C D 27 B C A C 67 D C C C28 B C A A 68 D ... B29 D A B D 69 D B A C30 D A C A 70 B C A C31 D B D B 71 C A B D 32 C B A B 72 C B D B33 A C D C 73 B B D B34 D A B A 74 D C D D35 A D B D 75 A A B D 36 A C B C 76 B D D A37 C C C D 77 ... B loaded C granted D stockedQuestion 76. A studies B readings C reviews D inquiriesQuestion 77. A adapted B converted C revised D appliedQuestion 78. A gadgets B utensils C appliances D implementsQuestion...
 • 9
 • 2,457
 • 29
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn : TIẾNG ANH; Khối: D

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... needed B. for our needs C. the thing needed D. that is neededQuestion 24: I decided to go to the library as soon as I……………. D. finish what I didC. finished what I didB. would finish what I did ... I…………….C. finish what I didC. finished what I didB. would finish what I did D. finished what I was doing Question 23: I have English classes …………day - on Mondays, Wednesdays and Fridays.A. all other ... classes …………day - on Mondays, Wednesdays and Fridays.A. all other B. each other C. every other D. this and the otherQuestion 20: ……… be needed, the water basin would need to be dammed.A. Hydroelectric...
 • 27
 • 596
 • 0
Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 2 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 2 pdf

Cao đẳng - Đại học

... minh được góc DMB = 1200 và DMB cân tại M 0,5 Tính được: DM2 = 23a2 0,5 SCD vuông tại D và DM là đường cao nên 2 2 21 1 1=+DM DS DC Suy ra DS = a2. Tam giác ASD vuông tại ... = 2 2 22tan x2 tan t 2 tan tdt = cosdxxxx 0,5 Đổi cận : x = 0 t = 2 x = t34 0,5 I = 332232tdtdtt 0,5 V.1 (2điểm) 1. B 1 B(a; 3 –a) . C 2 C(b; 9-b) ABC vuông ... Lập bảng biến thi n của hàm số f(x) = 3x2 – 6x + 1 trong (-12;+∞ )ta tìm đươc m (-2; 194) 1 IV (2điểm) I = 420tancos 1 cosxdxxx= 4220tancos 2 tanxdxxx. 0,5 ...
 • 5
 • 546
 • 4
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 3 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 3 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 3 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm) Câu I. (2.0 điểm) Cho hàm số y = xx-1 (C) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ... giác có 3 cạnh nằm trên (d 1), (d 2), trục Oy. 2. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C D có cạnh bằng 2. Gọi M là trung điểm của đoạn AD, N là tâm hình vuông CC D D. Tính bán kính mặt cầu ... z2 +2Ax + 2By+2Cz +D = 0 Vì mặt cầu đi qua 4 điểm nên ta có 521 2 052 2 2 028 4 4 018 4 4 024AADB C D BA C D CB C D D Vậy bán kính R = 2 2 215A B C D 1.0 Câu VIIa (1.0đ)...
 • 7
 • 438
 • 1
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 4 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 4 potx

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 4 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số 2x 3yx2có đồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... 121dx1 x 1 x=112222111 x 1 x 1 x 1 xdx dx2x1 x 1 x 112111 1 1 x1 dx dx2 x 2x 111111 1 1I 1 dx ln x x | 12 x 2 12211xI dx2x . Đặt 2 2 2t 1 x t 1 x 2tdt ... (x – 1)2 + ( y – 2)2 = 25 2. Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho hai đường thẳng : (d) xty 1 2tz 4 5t và (d ) xty 1 2tz 3t a. CMR hai đường thẳng (d) và (d )...
 • 9
 • 466
 • 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 5 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 5 pdf

Cao đẳng - Đại học

... dtttttdtIttxxdxdt3323222)1()12(8122sin;cos Cxxxxdtttttdttttt224333246tan21tanln3tan23tan41)33(133 0,5 C©u IV 1 ®iÓm Do ... nhận AH làm véc tơ pháp tuyến. 0,5 )31;;21( tttHdHvì H là hình chiếu của A trên d nên )3;1;2((0. uuAHdAHlà véc tơ chỉ ph-ơng của d) )5;1;7()4;1;3( AHH Vậy (P): 7(x 10) + (y 2) 5(z ... nhận AH làm véc tơ pháp tuyến. 0,5 )31;;21( tttHdHvì H là hình chiếu của A trên d nên )3;1;2((0. uuAHdAHlà véc tơ chỉ ph-ơng của d) )5;1;7()4;1;3( AHH Vậy (P): 7(x 10) + (y 2) 5(z...
 • 7
 • 464
 • 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 6 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 6 pptx

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 6 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số 3 2 2 2y x 3mx 3 m 1 x m 1 (m là tham số) (1). 1. Khảo sát sự biến thi n ... với mp(SAD), mà BC // (SAD) nên NM // AD và MN // BC Do đó : MN SM 2 4aMNAD SA 3 3 Vì AD (SAB) nên MN (SAB) , suy ra MN BM và BC BM Vậy thi t diện của mp(BCM) với hình chóp SABCD là hình ... qua M d : d :MA MN AB MIvtpt MI 1;1 (d) : x 2 + y 4 = 0 (d) : x + y 6 = 0 1 5.a.1.b Đ-ờng thẳng (d) với hệ số góc k = -1 có d ng : y = -x + m hay x + y m =0 (1) Đ-ờng thẳng (d) là...
 • 7
 • 365
 • 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁNĐỀ SỐ 7 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁNĐỀ SỐ 7 doc

Cao đẳng - Đại học

... Điểm uốn Lồi I(1; - 2) Bảng biến thi n. x -∞ 0 1 2 +∞ y’ - 0 + 0 - y +∞ 0 (I) - 2 - 4 -∞ 0,25 Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 7 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT ... z d và 21 4 3:1 2 1x y z d . Chứng minh đường thẳng d 1; d 2 và điểm A cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định toạ độ các đỉnh B và C của tam giác ABC biết d 1 chứa đường cao BH và d 2 ... cực đại , cực tiểu phương trình y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt m 0. 0,25 Hai điểm cực trị là A(0; - 3m - 1) ; B(2m; 4m3 – 3m – 1) Trung điểm I của đoạn thẳng AB là I(m ; 2m3 – 3m – 1)...
 • 5
 • 499
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 9 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 9 doc

Cao đẳng - Đại học

... THI TH I HC KHI D MễN TON S 9 S 9 Phần d nh chung cho tất cả các thí sinh (7 điểm) Câu 1: Cho hàm số : y = 3 2 2 23 3( 1) ( 1)x mx m x m (1) a, Với m = 0 , khảo sát sự biến thi n ... trình : 112( ):2 2 1x y z d '2'4( ): 23xtdyzt Viết ph-ơng trình đ-ờng thẳng ( )đi qua điểm A và cắt cả hai đ-ờng thẳng (d 1), (d 2). Câu 7a : Tìm số hạng không ... . 1221a C C C C C C 0,25 Trang 7 Giả sử ( ) ( 1)( ) ( 2)dIdH Vì I d1 I(2t-1; -1-2t; 2+t) H d2 H(4t’; -2; 3t’) 1 2 (1 4 ')233 2 (2 2)10,01 (3 3 ')23...
 • 8
 • 477
 • 1

Xem thêm