0

đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6

tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6

tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6

Tiếng Anh

... do every afternoon? h. Yes, he does.1… , 2… , 3……, 4……, 5……, 6 …, 7……, 8……TEST số 7Subject: Enghish in Grade 6 I- Tìm từ khác chủ đề: (1.0 đ))1.A. chair B. table C. couch D. television2.A. ... Friday .3. My mother often get up at 6. 00 o’clock in the morning.4. What does Mr. Minh travel to work?5. I’m hungry. I’d like some chicken and some rices. 6. What are you going do on the weekend?7. ... get 2. go 3. have 4. do 5. listen 6. watch a. to music b. homework c. up d. to school e. television f. breakfast 1… , 2 , 3… , 4…., 5… , 6 II/ Choose the correct word to compete...
 • 12
 • 4,667
 • 66
Đề kiểm tra 45 phút - Tiếng anh 11 hế 3 năm

Đề kiểm tra 45 phút - Tiếng anh 11 hế 3 năm

Tin học

... 22C 23A 24A 25B 26C 27A 28B 29C 30C 31C 32C 33B 34A 35A 36D 37B 38A 39C 40AM· ®Ò 1021D 2B 3C 4A 5C 6C 7B 8C 9A 10A 11B 12C 13A 14C 15D 16A 17D 18A 19C 20B 21A22D 23D 24B 25B 26C 27C 28C 29A ... 32C 33B 34A 35C 36A 37D 38B 39A 40AM· ®Ò 1031B 2A 3C 4A 5C 6A 7C 8B 9D 10C 11C 12D 13A 14D 15A 16B 17B 18C 19A 20C 21A22A 23C 24C 25B 26C 27A 28B 29C 30C 31C 32B 33D 34B 35A 36D 37A 38B 39A ... 38B 39A 40DM· ®Ò 1041C 2B 3B 4A 5D 6D 7A 8A 9B 10D 11C 12A 13B 14D 15C 16C 17C 18A 19C 20D 21A 22D 23A 24B 25B 26C 27A 28A 29B 30A 31C 32A 33B 34C 35A 36B 37C 38C 39C 40C Enlish written test...
 • 15
 • 1,811
 • 12
kiem tra 15 phut tieng Anh 7

kiem tra 15 phut tieng Anh 7

Tiếng anh

... Name:……………………………………………………………… TEST 15 minutesClass: …………… Subject: English – Form: 7th Marks Teacher’s remarkI/ Multiple choice: ... dinner!2. What an awful weather!3. What a good student!TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN RA ĐỀ KT Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Hữu HòaKEYSI/ (5 marks)1. b 2. c 3. a 4. a 5. cII/ (2marks)1. ... classes start?3. Are you interested in fixing the lights?TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN RA ĐỀ KT Nguyễn Hữu Tài Nguyễn Hữu Hòa...
 • 4
 • 3,300
 • 47
Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 có đáp án

Các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 có đáp án

Lớp 11

... 3A 4B 5B 6D 7D 8C 9B 10C11D 12D 13B 14C 15C 16C 17D 18A 19B 20B21A 22D 23B 24A 25A 26A 27D 28D 29A 30A31D 32C 33C 34A 35A 36B 37B 38C 39D 40C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDMÃ ĐỀ C11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A X X X X X XB X X XC X X X X XD X X X X X X21 22 23 24 25 26 27 28 ... last D. closest The end 1B 2D 3B 4D 5C 6C 7A 8D 9D 10D11C 12B 13C 14D 15C 16A 17B 18B 19B 20A21D 22A 23B 24B 25C 26B 27D 28A 29A 30C31A 32D 33C 34A 35C 36A 37C 38B 39D 40AChoose the word whose...
 • 12
 • 41,400
 • 160
Đề kiểm tra 15 phút môn địa lớp 10 docx

Đề kiểm tra 15 phút môn địa lớp 10 docx

Khoa học xã hội

... Trường THPT Hùng Vương Đề 02 Lớp : Họ và tên học sinh: Kiểm tra 15 phút Môn: Địa líI. LÝ THUYẾT1. Câu nào sau đây không chính xác về lớp vỏ địa líA. Gồm khí quyển, thủy quyển, ... mạc, đất xám 6. Giới hạn của lớp vỏ Địa líA. Từ đáy tầng ozon đến lớp vỏ phong hóaB. Từ đáy tầng ozon đến đáy đại dươngC. Từ đáy tầng ozon xuống đến vực thẳm ở đại dương, đáy lớp vỏ phong ... mối quan hệ chặt chẽ với nhauC. Lớp vỏ địa lí ở lục địa dày hơn lớp vỏ địa lí ở đại dươngD. Phát triển theo những quy luật địa lí chung nhất2. Chiều dày của lớp vỏ địa lí khoảngA. 30-35km...
 • 3
 • 2,840
 • 9
các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7

các đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7

Tiếng Anh

... here tomorrow .A. would come B .come C. will come D.came 15. He got wet …………… he forgot his umbrella .A. because B .so C. and D. but 16. Can this car………………………. ?A. repaired B. repair C. repairing ... pronounced differently from the others in eachgroups1- A. exciting B. spring C. traditional D. swim2-A. Orchestra B. chat C. lunch D. teacher3-A. fun B. summer C. true D. just4-A. garbage ... pretty. 6. A. stopped B. finished C. watched D. visited.7. A. classes B. lakes C. cages D. houses8. A. coach B. globe C. scout D. householdII. Choose the best answer1. There are 365 days...
 • 12
 • 9,589
 • 138
một số đề kiểm tra hk i tiếng anh lớp 9

một số đề kiểm tra hk i tiếng anh lớp 9

Tiếng Anh

... 1990s.A. sell B. sold C. selling D. sale2PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KỲ I………………… Năm học 2012-2013Môn: Tiếng anh 9Thời gian làm bài: 45 phút I, Choose the word, which has the underlined part ... trousers B. jeans C. shorts D. pants 6 ………………………………………………………………………2. Lan and Daisy/ be/ penpals / 2010.……………………………………………………………………… The end HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG ANH 9I. 1 pt1D 2. A. 3.C 4. BII. ... KEYS:Question I (5ms.) (0.25 m.s/ a correct answer).1. B 2. D 3. A 4. C 5. B 6. B 7. A 8. D 9. B 10. A 11. C 12. D 13. B 14. A 15. A 16. A 17. B 18. D 19. C 20. CQuestion II (2ms.) (0.25 m.s/ a correct...
 • 8
 • 2,959
 • 24
Bài giảng Bài Kiểm tra số 4 tiếng Anh lớp 6

Bài giảng Bài Kiểm tra số 4 tiếng Anh lớp 6

Tiếng anh

... District Subject : EnglishTay Son Secondary School Grade : 6 KEY TEST 45 MINUTES (4) / 2010I- (2pts): 0,25 / sentence.Sentence1 2 3 4 5 6 7 8Answerb a c d a c b dII / Put adverbs of frequency...
 • 2
 • 1,572
 • 12

Xem thêm