đề cương ôn tập sinh học lớp 11 học kì 1

Đề cương ôn tập môn hóa lớp 11 học kì I, trường THPT Lê Chân doc

Đề cương ôn tập môn hóa lớp 11 học I, trường THPT Lê Chân doc

Hóa học - Dầu khí

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HÓA HỌCTRƯỜNG THPT LÊ CHÂN KHỐI 11 - HỌC ICHƯƠNG I: SỰ ĐIỆN LII – LÍ THUYẾT: 1. Nêu các khái niệm: chất điện li, sự điện ... 0,001M; KOH 0,0001M b. 10 0ml dung dịch chứa 0,365 (g) HClc. Trộn lẫn 10 0 ml dung dịch H2SO4 0,2M với 10 0 ml dung dịch HCl 0,1M.d. Hoà tan 3,42 (g) Ba(OH)2 vào 2 lít nước.3. Trộn lẫn 15 ... nhiêu lít H2 để điều chế được 11 , 2 lít NH3. Biết rằng hiêu suất phản ứng chuyển hoá là 30%.8. Cho dung dịch có chứa 11 , 76 g H3PO4 vào dung dịch có chứa 16 ,8 g KOH. Tính khối lượng các...
 • 5
 • 1,769
 • 9
Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Đề cương ôn tập môn toán lớp 11 năm học 2010 - 2011

Toán học

... biết rằng 1+ 6 +11 + +x = 970.b. Cho chu vi của một tam giác là 16 8cm, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng, biết cạnh lớn nhất là 60cm. Tìm hai cạnh còn lại.B. HÌNH HỌCBài 1. a. Trong ... sau:a.b. Bài 10 . a. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển sau: b. Biết số hạng chứa trong khai triển có hệ số là 90. Tìm n Bài 11 . Một hộp chứa 5 thẻ được đánh số từ 1 đến 5. Lấy ngẫu ... mp( ACD).Bài 11 . Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SA. Tìm thiết diện của mp với hình chóp S.ABCD nếu )Bài 12 . Cho tứ diện ABCD. Gọi G 1 , G2 lần...
 • 6
 • 1,216
 • 1
Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Đề cương ôn tập chương I - Lớp 11

Vật lý

... nCCCC 1 11 1 21 +++=, ( C < Ci ) , Q 1 = Q2 = …= Qn = Qb , U 1 +U2+…+Un = Ub. Ghép song song : C = C 1 +C2+…+ Cn , ( C > Ci ) , Q 1 +Q2+…+Qn = Q , U 1 = U2 ... nhau: Ta đều có: Qb = Q 1 ’ + Q2’ ; Cb = C 1 + C2;Q 1 ’ = C 1 U 1 ’ ; Q2’= C2 U2’ ; Ub = U 1 ’ = U2’TH1 ghép các cặp bản tụ cùng dấu:QTrc = Q 1 + Q2; Qsau = Q’ 1 +Q2’ ... phẳng theo liên hệ giữa E và U.Yêu cầu các học sinh làm bài tập trong SGK và sách bài tập cơ bản. Đối với học sinh lớp chọn có thể làm thêm các bài tập nâng cao trong SBT NC !Móng Cái, ngày...
 • 3
 • 836
 • 5
đề cương ôn tập tự luận lớp 12 học kì 1

đề cương ôn tập tự luận lớp 12 học 1

Hóa học

... - Năm học 2 010 - 2 011 Lý ThuyếtCâu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau.FeFeCl2FeCl3FeSO4Fe2(SO4)3Fe(NO3)3Fe(NO3)2Fe(OH)2Fe(OH)3Fe2O3Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy ... tớm m). T khi hi ca Z i vi H2 bng 13 ,75. Cụ cn dung dch Y thu c khi lng mui khan l Câu 17 : Cht X tỏc dng vi dung dch NaOH to ra cht Y. t chỏy hon ton 11 , 1 gam cht Y c 0,3 mol hn hp CO2 ... Trng THPT Nguyn Cnh Chõn - Nm hc 2 010 - 2 011 Cõu 13 . T mt loi bt g cha 60% xenluloz c dựng lm nguyờn liu sn xut ancol etylic. Nu dựng 1 tn bt g trờn cú th iu ch c bao nhiờu lớt ancol...
 • 3
 • 1,131
 • 9
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN LỚP 6 HỌC KỲ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN LỚP 6 HỌC KỲ I

Tin học

... ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KỲ ILỚP 6 (2 010 - 2 011 ) I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chũ cái trước câu trả lời đúng nhấtCâu 1 : Khu vực chính của bàn phím bao gồm ... Luyện phím.B. Luyện tập chuột. D. Tất cả đều đúng.Câu 10 : Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ chuột trên màn hình máy tính là :A. Modem. C. CPU.B. Chuột. D. Bàn phím.C©u 11 TÝn hiƯu hƯ thèng ... LOP 6A, LOP 6B (1. 5 đ)Câu 39: Đơn vị chính trong máy tính la:A. Bit C. Byte.B. Kilôbyte. D. Mêgabyte. Câu 40: 1 Byte bằng bao nhiêu Bit? A. 8 B. 256 C. 10 00 D. 10 24Câu 41: Tập truyện tranh...
 • 5
 • 6,199
 • 63
Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ II doc

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 học kỳ II doc

Toán học

... Œ/ Gi¶i ph- ¬ngh tr×nh: 1 3 1 1 1 22-=--+xxx Gi¶i: 1 3 1 1 1 22-=--+xxxÛ )1) (1( 3 1 1 1 2+-=--+ xxxx (1) www.MATHVN.com Nm hc 2 010 -2 011 www.mathvn.com www.mathvn.com ... www.MATHVN.com Nm hc 2 010 -2 011 www.mathvn.com www.mathvn.com 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 8 HỌC II §¹i sè: A.ph- ¬ng tr×nh I . ph- ¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn: 1. Định nghóa: Phương ... Bµi 1: a/ 2x+2 > 4 b/ 3x +2 > -5 c/ 10 - 2x > 2 d/ 1- 2x < 3 Bµi 2: a/ 10 x + 3 – 5x £ 14 x +12 b/ (3x -1) < 2x + 4 c/ 4x – 8 ³ 3(2x -1) – 2x + 1 d/ x2 – x(x+2) > 3x – 1 e/...
 • 10
 • 4,846
 • 72
Đề cương ôn tập vật lý lớp 12 học kì II

Đề cương ôn tập vật lý lớp 12 học II

Vật lý

... h»ng sè vËt lÝ tham kh¶o: e= -1, 6 .10 -19 C; me=9 ,1. 10- 31 kg; NA=6,02 .10 23 mol -1 ; h=6,625 .10 -34Js; c=3 .10 8m/s; 1eV =1, 6 .10 -19 J. 12 .Nhiệt hạch. Định nghĩa-Là sự tổng hợp các hạt ... động năng cực đại của các êlectron khi đập vào anốt có giá trị: A .16 2 .10 -16 J. B .16 .10 -16 J. C .16 2 .10 -15 J. D .16 .10 -15 J.Câu 27. Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 200pF ... hạt nuclôn.Câu 5. Xét phản ứng: nHeHH 1 0322 1 2 1 +→+. Biết mH = 2, 013 5u, mHe = 3, 014 9u, mn = 1, 0087u, 1u = 931MeV/c2. Năng lượng toả ra của phản ứng là:A.3 ,16 54 MeV. B .1, 8820...
 • 18
 • 2,333
 • 24
Đề cương ôn tập Sinh học lớp 9

Đề cương ôn tập Sinh học lớp 9

Sinh học

... hoá họcsinh học. Bảng dưới đây trình bày một số hệ sinh thái chủ yếu ở trên cạn và ở dưới nước.Các hệ sinh tháitrên cạnCác hệ sinh thái dưới nướcCác hệ sinh tháinước mặnCác hệ sinh ... tác động tới sinh vật. Tuỳ theotính chất của các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm: nhóm nhântố sinh thái vô sinh( không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh( sống). ... suất lúa giảm.Kí sinh, nửakí sinh Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác,lấy các chất dinh dưỡng,máu từ sinh vật đó.Giun đũa sống trong ruột người. Sinh vật ăn sinh vậtkhácGồm...
 • 12
 • 9,064
 • 75
Đề cương ôn tập Sinh học 11 Cơ bản HK1

Đề cương ôn tập Sinh học 11 Cơ bản HK1

Sinh học

... và quá trình tiêu hóa của thú ăn thịt và thú ăn thực vật :P.B.M 11 a9 LƯU HÀNH NỘI BỘ 1 ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 5. Tại sao tim tách rời khỏi cơ thể mà vẫn có khả năng co dãn ... không thể sống được vì không có áp lực nước đẩy các cung mang mở rộng.  Diện tích bề mặt trao đổi khí rất nhỏ, không đủ cung cấp Oxi cho cá.P.B.M 11 a9 LƯU HÀNH NỘI BỘ2ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 A. ... pha nhiều  Tim 3 ngăn có vách hụt, máu pha ít  Tim 4 ngăn, máu sạchP.B.M 11 a9 LƯU HÀNH NỘI BỘ3ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 11 11 . Vai trò của thận trong việc điều hòa áp suất thẩm trong máu.- Áp suất...
 • 5
 • 22,129
 • 905
đề cương ôn tâp sinh học HKI lớp 7

đề cương ôn tâp sinh học HKI lớp 7

Ngữ văn

... có lông(Gan trâu, bò) (phân) sinh trong ốc Trâu bò ăn Cây thủy sinh Kết kén Ấu trùng có đuôiTRƯỜNG THCS VĂN LANG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 7THỜI GIAN LÀM BÀI 45PHÚTĐỀ BCâu 1: ... đời sống sinh như thế nào? Nêu các biện pháp phòng chống Gun đũa sinh ở người? Câu 3: (3điểm)Viết sơ đồ tóm tắt vòng đời sinh của Giun đũa?HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ B SINH 7Câu 1: (3điểm)+Đặc ... .+Các biện pháp phòng chống Gun đũa sinh ở người: 2 điểmMỗi ý đúng đạt 0.5 đ- Giữ gìn vệ sinh cá nhân , vệ sinh cơ thể- Rửa tay trước và sau khi ăn - Không ăn những thức ăn có ruồi nhặng bám...
 • 3
 • 3,141
 • 25

Xem thêm