0

On tap Hoa 9 lan 4

5 3 0
  • On tap Hoa 9 lan 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 09:11

Đặc điểm cấu tạo hợp chất hữu cơ: - Trong hợp chất hữu cơ : cacbon có hóa trị IV, H có hóa trị I , Oxi có hóa trị II, .Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị của chúng.. Mạch [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap Hoa 9 lan 4