0

GDCD 7 TUẦN 11

8 3 0
  • GDCD 7 TUẦN 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:28

- Hình thức: Hoạt động cá nhân/nhóm *Tiến trình hoạt động: Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho học sinh: Thảo luận nhóm các nội dung sau: Nhóm 1: Nêu các tiêu chuẩn để xây dựng một gia đình có [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 7 TUẦN 11