0

nh 2020 2021 đề số 05bộ đề thi thử tnthpt 2021

17 3 0
  • nh 2020 2021 đề số 05bộ đề thi thử tnthpt 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 02:41

Câu 9: Phương pháp: Thuyết lượng tử ánh sáng + Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là photon + Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau, mỗi photon mang năng l[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: nh 2020 2021 đề số 05bộ đề thi thử tnthpt 2021