0

TD 8 tuan 15

4 4 0
  • TD 8 tuan 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:33

YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KĨ THUẬT - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung bài học - Thực hiện tương đối tốt chuyền cầu bằng mu bàn chân - Gv nhận xét và [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: TD 8 tuan 15