0

KHGD tự CHỌN lớp 10 11 12 CV5512 và CV4040

32 3 0
  • KHGD tự CHỌN lớp 10 11 12 CV5512 và CV4040

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:02

Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 TRƯỜNG: TỔ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN BÁM SÁT CỦA TỔ CHUN MƠN MƠN HỌC: ĐỊA LÍ; KHỐI LỚP 10 (Năm học 2021 - 2022) Đã điều chỉnh theo tinh giản CV số: 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 I Đặc điểm tình hình Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):…………… Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: .; Chưa đạt: Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Số lượng Các thí nghiệm/thực hành Ghi Bản đồ tự nhiên Việt Nam; Có thay Bản đồ kinh tế Việt Nam; Bản 01 Rèn luyện kỹ sử dụng Atlat ảnh trình chiếu đồ giao thơng vận tải Có thay Quả địa cầu 01 Hệ địa lí chuyển động tự quay Trái Đất ảnh trình chiếu Tranh ảnh tác động nội Tìm hiểu số dạng địa hình tác động nội lực Có thay 01 lực, ngoại lực ngoại lực tạo nên ảnh trình chiếu Có thay Bản đồ tự nhiên Việt Nam 01 Các nhân tố tác động đến khí hậu ảnh trình chiếu Có thay Bản đồ tự nhiên Việt Nam 01 Một số quy luật lớp vỏ địa lí ảnh trình chiếu Có thay Bản đồ dân cư giới 01 Một số câu hỏi tập phần dân cư ảnh trình chiếu Có thay Bản đồ nông nghiệp giới 01 Một số câu hỏi tập địa lí ngành nơng nghiệp ảnh trình chiếu file file file file file file file Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Có thay file ảnh trình chiếu Có thay file Bản đồ thương mại giới 01 Một số câu hỏi tập địa lí ngành dịch vụ ảnh trình chiếu Có thay file 10 Bản đồ tự nhiên giới 01 Môi trường phát triển bền vững ảnh trình chiếu Phịng học mơn/phịng thí nghiệm/phịng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể phịng thí nghiệm/phịng mơn/phịng đa năng/sân chơi/bãi tập sử dụng để tổ chức dạy học mơn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phịng Số lượng Phạm vi nội dung sử dụng Ghi II Kế hoạch dạy học2 Phân phối chương trình Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt Ghi STT (1) (2) (3) (4) HỌC KÌ I (10 TIẾT) Rèn luyện kỹ sử dụng 1 Kiến thức: Dạy sau tiết Atlat - Biết cấu trúc nội dung Atlat Địa lí Việt Nam - Biết cách khai thác Atlat Địa lí Việt Nam, những lưu ý sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam - Rèn luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan việc sử dụng Atlat Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Bản đồ công nghiệp giới 01 Một số câu hỏi tập địa lí ngành cơng nghiệp Đối với tổ ghép mơn học: khung phân phối chương trình cho mơn Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Hệ địa lí chuyển động tự quay Trái Đất Tìm hiểu số dạng địa hình tác động nội lực ngoại lực tạo nên Các nhân tố tác động đến khí hậu Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức hệ chủ yếu chuyển động quay Trái Đất - Rèn luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan hệ địa lí chuyển động tự quay Trái Đất Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức số dạng địa hình tác động nội lực ngoại lực tạo nên - Rèn luyện trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan dạng địa hình tác động nội lực ngoại lực tạo nên Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Hiểu phân tích nhân tố tác động đến Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết Dạy sau tiết Dạy sau tiết 14 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Rèn luyện kỹ vẽ, nhận xét giải thích biểu đồ Rèn luyện kỹ vẽ, nhận xét giải thích biểu đồ (tiếp) 1 khí hậu - Rèn luyện câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nhân tố tác động đến khí hậu Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Nhận biết dấu hiệu xác định những dạng biểu đồ - Biết cách vẽ dạng biểu đồ cho xác, khoa học, thẩm mĩ, nhanh - Biết cách để nhận xét biểu đồ Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Nhận biết dấu hiệu xác định những dạng biểu đồ - Biết cách vẽ dạng biểu đồ cho xác, khoa học, thẩm mĩ, nhanh - Biết cách để nhận xét biểu đồ Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 17 Dạy sau tiết 17 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Một số quy luật lớp vỏ địa lí Một số câu hỏi tập phần dân cư 1 Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiếm thức: - Củng cố khắc sâu kiến thức phần số quy luật lớp vỏ địa lí - Rèn luyện câu hỏi trắc nghiệm phần số quy luật lớp vỏ địa lí Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức Địa lí dân cư - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 19 Dạy sau tiết 23 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Một số câu hỏi tập địa lí ngành nơng nghiệp 10 Luyện tập chung 11 Một số câu hỏi tập địa lí ngành cơng nghiệp Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức vai trò đặc điểm ngành nông nghiệp ảnh hưởng nhân tố tự nhiên, nhân tố kinh tế - xã hội tới phát triển phân bố nông nghiệp - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: Luyện tập câu hỏi liên quan đến kiến thức kỹ học học kì I Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm HỌC KÌ II (10 TIẾT) Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức vai trị sản xuất cơng nghiệp; ảnh hưởng nhân tố tự nhiên KT-XH tới phát triển phân bố cơng nghiệp - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 29 Dạy sau tiết 30 Dạy sau tiết 32 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 12 13 Một số tập địa lí ngành cơng nghiệp (tiếp) Một số tập địa lí ngành công nghiệp (tiếp) 1 Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức vai trò, đặc điểm, phân bố ngành số ngành cơng nghiệp giới - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm phần địa lí ngành công nghiệp - Vẽ biểu đồ phần công nghiệp Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 35 Dạy sau tiết 37 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 14 Luyện tập chung 15 Một số câu hỏi tập địa lí ngành dịch vụ 16 Một số câu hỏi tập địa lí ngành dịch vụ (tiếp) Trách nhiệm Kiến thức: Luyện tập câu hỏi liên quan đến kiếnn thức kỹ học từ đầu HKII Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành dịch vụ, đặc biệt nhân tố kinh tế - xã hội - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức ảnh hưởng nhân tố tự nhiên kinh tế - xã hội đến phân bố phát triển ngành giao thơng vận tải - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 38 Dạy sau tiết 40 Dạy sau tiết 41 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 17 Một số câu hỏi tập địa lí ngành dịch vụ (tiếp) 18 Một số câu hỏi tập địa lí ngành dịch vụ (tiếp) tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức ưu điểm, hạn chế, đặc điểm phát triển phân bố ngành vận tải đường ô tô, đường biển đường hàng khơng - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức vai trò ngành thương mại; số khái niệm: thị trường, cán cân xuất - nhập - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 42 Dạy sau tiết 43 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: Môi trường phát triển - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực 19 Dạy sau tiết 45 bền vững tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: Luyện tập câu hỏi liên quan đến kiếnn thức kỹ học HKII Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực 20 Luyện tập chung tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo Dạy sau tiết 46 - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông áp dụng CTGDP 2018 - từ năm học 2022 - 2023) STT Chuyên đề Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) … (1) Tên học/chuyên đề xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa mơn học/hoạt động giáo dục (2) Số tiết sử dụng để thực học/chủ đề/chuyên đề Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com 10 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 13+1 Nhật Bản 15+1 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức điều kiện tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển kinh tế Nhật Bản - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức ngành kinh tế, vùng kinh tế Nhật Bản - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức vị trí địa lí lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội Trung Quốc - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức khái quát kinh tế, ngành kinh tế Trung Quốc, mối quan hệ Việt - Trung - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 19 Sau tiết 23 18 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 17+1 Khu vực Đông Nam Á 19 Rèn luyện kỹ địa lí 20 Ơn tập chung - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức tự nhiên, dân cư xã hội ĐNA, kinh tế ĐNA, Hiệp hội nước ĐNA - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Biết nhận dạng biểu đồ - Biết cách phân tích bảng số liệu, biểu đồ - Làm quen với số câu hỏi yêu cầu phân tích biểu đồ, bảng số liệu Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: Luyện tập câu hỏi liên quan đến kiến thức kỹ học HKII Năng lực: Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 26 Sau tiết 27 Dạy sau tiết 28 19 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông áp dụng CTGDP 2018 - từ năm học 2022 - 2023) STT Chuyên đề Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) … (1) Tên học/chuyên đề xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục (2) Số tiết sử dụng để thực học/chủ đề/chuyên đề (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình mơn học: Giáo viên chủ động đơn vị học, chủ đề xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt Kiểm tra, đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức (1) (2) (3) (4) (1) Thời gian làm kiểm tra, đánh giá (2) Tuần thứ, tháng, năm thực kiểm tra, đánh giá (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình) (4) Hình thức kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy máy tính); thực hành; dự án học tập III Các nội dung khác (nếu có): Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com 20 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com …., ngày tháng năm 20… HIỆU TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) 21 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 TRƯỜNG: TỔ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN BÁM SÁT CỦA TỔ CHUN MƠN MƠN HỌC: ĐỊA LÍ; KHỐI LỚP 12 (Năm học 2021 - 2022) Đã điều chỉnh theo tinh giản CV số: 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 I Đặc điểm tình hình Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chun đề lựa chọn (nếu có):…………… Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: Đại học: ; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 5: Tốt: ; Khá: ; Đạt: .; Chưa đạt: Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Số lượng Các thí nghiệm/thực hành Ghi Có thay Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ ảnh trình chiếu Có thay Địa hình Việt Nam ảnh trình chiếu Có thay Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển ảnh trình chiếu Bản đồ tự nhiên Việt Nam; Có thay 1 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Atlat Địa lí Việt Nam ảnh trình chiếu Có thay Thiên nhiên phân hóa đa dạng ảnh trình chiếu Có thay Sử dụng bảo vệ tự nhiên ảnh trình chiếu Có thay Bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai ảnh trình chiếu file file file file file file file Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com 22 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Bản đồ dân cư Việt Nam; Atlat Địa lí Việt Nam Bản đồ nông nghiệp Việt Nam; Atlat Địa lí Việt Nam Bản đồ cơng nghiệp Việt Nam; Atlat Địa lí Việt Nam Bản đồ giao thơng vận tải, thương mại Việt Nam; Atlat Địa lí Việt Nam Địa lí dân cư Địa lí nơng nghiệp Địa lí ngành cơng nghiệp Địa lí ngàn dịch vụ Có thay file ảnh trình chiếu Có thay file ảnh trình chiếu Có thay file ảnh trình chiếu Có thay file ảnh trình chiếu Có thay file ảnh trình chiếu Phịng học mơn/phịng thí nghiệm/phịng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể phịng thí nghiệm/phịng mơn/phịng đa năng/sân chơi/bãi tập sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phòng Số lượng Phạm vi nội dung sử dụng Ghi Atlat Địa lí Việt Nam II Kế hoạch dạy học6 Phân phối chương trình Bài học STT (1) Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ Số tiết (2) Địa lí vùng kinh tế Yêu cầu cần đạt (3) HỌC KÌ I (10 TIẾT) Kiến thức: - Khái quát hóa kiến thức 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo Ghi (4) Dạy sau tiết Đối với tổ ghép mơn học: khung phân phối chương trình cho mơn Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com 23 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Địa hình Việt Nam Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển 4+5 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Khái quát hóa kiến phần chủ đề: Địa hình Việt Nam - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Khái quát hóa kiến 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Khái quát hóa kiến 9+10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết Dạy sau tiết Dạy sau tiết 24 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 6+7 Thiên nhiên phân hóa đa dạng 2 Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Khái quát hóa kiến 11+12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 12 25 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Sử dụng bảo vệ tự nhiên 1 Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức vấn đề sử dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Dạy sau tiết 13 Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức vấn đề bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Dạy sau tiết 15 Bảo vệ mơi trường phịng chống thiên tai 10 Luyện tập chung 1 Kiến thức: Luyện tập câu hỏi liên quan đến kiếnn thức kỹ Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 16 26 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 học học kì I Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm HỌC KÌ II (10 TIẾT) 11 Địa lí dân cư 1 Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức phần địa lí dân cư - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 21 27 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 12+13 Địa lí nơng nghiệp 14+15 Địa lí ngành cơng nghiệp 16 Địa lí ngàn dịch vụ 2 1 Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức địa lí nơng nghiệp nước ta - Ôn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức địa lí ngành cơng nghiệp nước ta - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Củng cố khắc sâu thêm nội dung kiến thức địa lí ngành dịch vụ nước ta - Ơn luyện số câu hỏi trắc nghiệm có liên quan Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 27 Sau tiết 30 Dạy sau tiết 36 28 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 17 Địa lí vùng kinh tế 18 Địa lí vùng kinh tế (tiếp) tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Khái quát hóa kiến phần địa lí vùng kinh tế: vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, vùng ĐBSH - Làm quen với số câu hỏi trắc nghiệm phần địa lí vùng kinh tế: vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, vùng ĐBSH Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Khái qt hóa kiến phần địa lí vùng kinh tế: vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ - Làm quen với số câu hỏi trắc nghiệm phần địa lí vùng kinh tế: vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 39 Dạy sau tiết 41 29 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: - Khái quát hóa kiến phần địa lí vùng kinh tế: vùng Tây Ngun, Đơng Nam Bộ ĐBSCL - Làm quen với số câu hỏi trắc nghiệm phần địa lí vùng kinh tế: vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ĐBSCL Năng lực: 19 Địa lí vùng kinh tế (tiếp) - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chun biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Kiến thức: Luyện tập câu hỏi liên quan đến kiến thức kỹ học HKII Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác; Năng lực 20 Ôn tập chung tự chủ, tự học; Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Nhận thức khoa học địa lí; Tìm hiểu địa lí; Vận dụng kiến thức, kĩ học Phẩm chất: - Phẩm chất: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách nhiệm Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông áp dụng CTGDP 2018 - từ năm học 2022 - 2023) STT Chuyên đề Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com Dạy sau tiết 46 Dạy sau tiết 49 30 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 … (1) Tên học/chuyên đề xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa mơn học/hoạt động giáo dục (2) Số tiết sử dụng để thực học/chủ đề/chuyên đề (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình mơn học: Giáo viên chủ động đơn vị học, chủ đề xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt Kiểm tra, đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức (1) (2) (3) (4) (1) Thời gian làm kiểm tra, đánh giá (2) Tuần thứ, tháng, năm thực kiểm tra, đánh giá (3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình) (4) Hình thức kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy máy tính); thực hành; dự án học tập III Các nội dung khác (nếu có): Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com 31 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 - Email: giaovienonthidiali@gmail.com …., ngày tháng năm 20… HIỆU TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) 32 ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN BÁM SÁT CỦA TỔ CHUN MƠN MƠN HỌC: ĐỊA LÍ; KHỐI LỚP 12 (Năm học 2021 - 2022) Đã điều chỉnh theo tinh giản... giaovienonthidiali@gmail.com 11 Nguyễn Địa Lý - SĐT: 0396752282 TRƯỜNG: TỔ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN BÁM SÁT CỦA TỔ CHUYÊN... LÍ; KHỐI LỚP 11 (Năm học 2021 - 2022) Đã điều chỉnh theo tinh giản CV số: 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 I Đặc điểm tình hình Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHGD tự CHỌN lớp 10 11 12 CV5512 và CV4040 , KHGD tự CHỌN lớp 10 11 12 CV5512 và CV4040