0

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - UEH

15 48 0
  • HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - UEH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:59

Bài sinh hoạt công dân đầu năm của UEH, Có thể lấy làm tham khảo cho môn lịch sử Đảng và tư tưởng đường lối chính trị Hồ Chí Minh. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Phần thứ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Vấn đề độc lập cho dân tộc khát vọng tự cho nhân dân xuất phát điểm, nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nuôi dưỡng giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, có tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Sinh thời cảnh nước nhà bị nô dịch, lầm than, người niên trẻ Nguyễn Tất Thành sớm thức tỉnh, đau đáu nỗi niềm cứu nước, cứu dân Người chọn hướng sang nước tư phương Tây tìm hiểu thật đằng sau hiệu “Tự - Bình đẳng - Bác ái”, xem người ta làm trở giúp đồng bào Ngày 5/6/1911, bến cảng Nhà Rồng, Người bắt đầu chuyến hành trình tàu Amiral Latouche Tresville, mang theo khát vọng cháy bỏng: “Tự cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, tất điều muốn, tất điều hiểu”[1] Điều sớm thể tư tưởng, ý chí tự lực, tự cường khát vọng lớn, mang tầm nhìn thời đại lãnh tụ Hồ Chí Minh Sinh sống làm việc nhiều nước tư phương Tây giúp Nguyễn Tất Thành nhận thức vạch rõ chất chủ nghĩa tư bản: Ở đế quốc tư thực dân dã man, tàn bạo, đầy rẫy quan hệ phi nhân tính; người lao động nghèo khổ, bần bạn bè, anh em, đồng chí nhau, họ phải tập hợp lại, đứng lên đấu tranh giải phóng Tháng năm 1920, Nguyễn Ái Quốc[2] đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa V.I.Lênin Luận cương Lênin giúp Người giải đáp vấn đề đường giải phóng dân tộc mà Người tìm kiếm lâu Người khẳng định: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vô sản”[3] Tháng 12/1920, Người gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu chuyển biến mang tính bước ngoặt tư tưởng Người từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản Sau xác định đường cứu nước theo cách mạng vơ sản, Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin nước Người mang đến luồng gió đấu tranh cách mạng nhân dân Việt Nam, nhân dân dân tộc thuộc địa, phụ thuộc, khơi dậy họ tinh thần đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, thổi bùng lửa đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng vô sản nước ta năm 30 kỷ XX, đưa tới đời đảng vô sản Việt Nam[4], mở thời đại rực rỡ cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng, với dấu ấn lịch sử tầm vóc thời đại Ý chí tự lực, tự cường khát vọng quyền sống chân dân tộc bồi đắp tư tưởng, nghiệp cách mạng Nguyễn Ái Quốc lan tỏa giai tầng xã hội Việt Nam Nói cách khác, chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc xây dựng đất nước “đàng hoàng”, “to đẹp” đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, đặt móng cho phát triển tư tưởng mácxít Việt Nam, tạo điều kiện bản, tiên đưa đến thành công cách mạng nước nhà Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường 2.1 Ý chí tự lực, tự cường khơng phụ thuộc vào lực lượng bên ngồi, có quan điểm độc lập quan hệ quốc tế Hầu hết đảng cộng sản Châu Âu có quan điểm rằng, cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng nước tư (chính quốc), cách mạng nước thuộc địa thắng lợi cách mạng vơ sản quốc chưa thắng lợi Nguyễn Ái Quốc khơng tán thành quan điểm Người cho rằng, với ý chí, khát vọng đấu tranh mãnh liệt, bất khuất độc lập, tự do, cách mạng nước thuộc địa (trong có Việt Nam) hồn tồn chủ động giành thắng lợi, khơng phụ thuộc việc cách mạng quốc có thắng lợi hay không Người rõ mối quan hệ khăng khít cách mạng thuộc địa cách mạng quốc Người ví mối quan hệ hai cánh chim Trong tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”, vạch trần chất chủ nghĩa tư thực dân giống đỉa có hai vịi, vịi bám vào giai cấp vơ sản nước tư bản, vịi hút máu dân tộc thuộc địa, Người khẳng định muốn tiêu diệt nó, phải cắt hai vịi, muốn phải có phối hợp chặt chẽ cách mạng thuộc địa cách mạng quốc Hoạt động Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc trọng đưa đề nghị Quốc tế Cộng sản đặt vị trí, vai trị cách mạng thuộc địa phong trào cách mạng vơ sản giới, tích cực giúp đỡ cách mạng thuộc địa lý luận phương pháp đấu tranh, đào tạo cán cho dân tộc thuộc địa, cổ vũ hướng dẫn phong trào cách mạng thuộc địa phát triển hướng, có khả tự giải phóng Thúc đẩy nghiệp cách mạng dân tộc theo đường chủ nghĩa MácLênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nêu rõ tâm, ý chí, phương pháp cách mạng, thể sâu sắc quan điểm tự lực, tự cường đấu tranh cách mạng: “Đối với tôi, câu trả lời rõ ràng: trở nước, vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh giành tự độc lập”[5] 2.2 Ý chí tự lực, tự cường phải nhận thức rõ sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế sáng Ý chí tự lực, tự cường tư tưởng Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh giúp Người thấy rõ sức mạnh chủ nghĩa dân tộc chân chính, bao gồm chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn dân tộc bị áp giới đứng lên chống đế quốc, thực dân Từ thực tế xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, Người viết: “Chủ nghĩa dân tộc động lực lớn đất nước Chính gây nên dậy chống thuế năm 1908, dạy cho người culi biết phản đối, làm cho người “nhà quê” phản đối ngầm trước thuế tạp dịch thuế muối thúc giục niên bãi khố, làm cho nhà cách mạng trốn sang Nhật Bản, làm vua Duy Tân mưu tính khởi nghĩa”[6] Theo Người, nhân tố mang tính định cách mạng giải phóng dân tộc sức mạnh tồn dân tộc Trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927), Người viết: “chỉ ước ao đồng bào xem nghĩ lại, nghĩ tỉnh dậy, tỉnh đứng lên đoàn kết mà làm cách mệnh”[7] Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” “phải củng cố tình đồn kết hữu nghị nhân dân ta nhân dân nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân u chuộng hịa bình giới” Người nhấn mạnh vấn đề có tính ngun tắc: “Muốn người ta giúp cho, trước phải tự giúp lấy đã”[8] Ở nước thuộc địa Việt Nam, đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trở thành vấn đề sống cịn, cờ giải phóng dân tộc phải giương cao Trong đấu tranh đó, chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc coi tảng bản, huy động, tập hợp giai tầng xã hội đoàn kết mặt trận, đấu tranh giành độc lập dân tộc bảo vệ vững độc lập “Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nơng, Thanh niên, Tân Việt, v.v để kéo họ vào phe vô sản giai cấp”[9] Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ (11/1939), Đảng ta khẳng định chủ trương thành lập Mặt trận thống dân tộc phản đế Đông Dương, liên hiệp tất dân tộc, giai cấp, đảng phái, giành độc lập dân tộc, xây dựng hình thức Nhà nước cộng hịa, dân chủ “Chính phủ chung cho tất tầng lớp dân chúng” Nghị Trung ương nêu rõ: “Công nông phải đưa cao cờ dân tộc lên, quyền lợi sinh tồn dân tộc mà sẵn sàng bắt tay với tiểu tư sản tầng lớp tư sản bổn xứ, trung tiểu địa chủ”[10] Ngay sau trở nước, Lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương (1941) Ngồi chủ trương lớn giải phóng dân tộc, nhiệm vụ cách mạng chủ yếu, Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh, tập hợp đoàn kết rộng rãi toàn dân tộc với tổ chức, đồn thể cứu quốc, thống ý chí, hành động toàn Đảng, toàn nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành cơng, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa đời minh chứng sống động sức mạnh dân tộc, mà chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, kết hợp chủ nghĩa quốc tế sáng nhân tố quy tụ, thúc đẩy, hòa quyện, kết tinh nguồn lực bên bên ngoài, sức mạnh tầng lớp, giai cấp xã hội Việt Nam, kiên cường đấu tranh lãnh đạo Đảng lãnh tụ Hồ Chí Minh 2.3 Ý chí tự lực, tự cường chủ động, chuẩn bị mặt điều kiện cách mạng Điều kiện trước hết phải có Đảng cách mệnh, “để vận động tổ chức dân chúng, ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành cơng, người cầm lái có vững thuyền chạy Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa Đảng mà khơng có chủ nghĩa người khơng có trí khơn, tàu khơng có bàn nam”[11] Mùa Xn năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thơng qua Cương lĩnh trị Người soạn thảo Cương lĩnh ngắn gọn, rõ ràng thể tinh thần độc lập, tự chủ, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam, nhấn mạnh đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc thực dân chế độ phong kiến suy tàn, thực mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập”, “làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản”[12] Sự đời Đảng đánh dấu bước ngoặt đặc biệt quan trọng tiến trình cách mạng dân tộc, trở thành nhân tố tiên quyết, định thắng lợi cách mạng Việt Nam, dẫn dắt, tập hợp lãnh đạo nhân dân bước đấu tranh, chuẩn bị điều kiện mặt, đưa tới thành công cách mạng Sau 30 năm hoạt động nước ngoài, ngày 28/01/1941, lãnh tụ Hồ Chí Minh trở Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Tại Hội nghị Trung ương 8, Người Trung ương Đảng định vấn đề lớn cách mạng hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xử lý đắn đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp, lợi ích dân tộc lợi ích giai cấp, tâm giành cho độc lập dân tộc Người nhiệm vụ quan trọng, cần kíp việc chuẩn bị điều kiện đảm bảo thắng lợi cách mạng, như: xây dựng lực lượng cách mạng (bao gồm lực lượng trị lực lượng vũ trang); địa cách mạng; tập dượt cho quần chúng đấu tranh, xác định phương pháp đấu tranh khởi nghĩa phần đến Tổng khởi nghĩa giành quyền; chuẩn bị máy tổng khởi nghĩa giành quyền thời chín muồi dự kiến công việc sau giành quyền Nhờ có chủ động, chuẩn bị chu đáo mặt, vòng 15 ngày Cách mạng tháng Tám (1945) diễn mau lẹ, đổ máu, giành thắng lợi hoàn toàn nước, đập tan chế độ thực dân thống trị nước ta 80 năm, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn ngót nghìn năm, khai sinh dân chủ cộng hòa, mở kỉ nguyên dân tộc Việt Nam, kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Thắng lợi thể việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin nước thuộc địa, khẳng định đường lối cách mạng đắn Đảng, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường toàn dân tộc theo tư tưởng Bác Tư tưởng tự lực, tự cường, chủ động chuẩn bị chu đáo điều kiện cách mạng tiếp tục phát triển khẳng định giai đoạn cách mạng sau, đưa tới thắng lợi vĩ đại kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954), kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975), công xây dựng phát triển đất nước (1975- nay), đặc biệt 35 năm đổi (1986- nay) 2.4 Ý chí tự lực, tự cường đặc biệt trọng phát huy vai trò, sức mạnh Nhân dân Cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân đâu lúc quần chúng nhân dân làm cách mạng Muốn làm cách mạng, quần chúng nhân dân phải vận động, rèn luyện tổ chức nhằm huy động, tập hợp, phát huy cao vai trò, sức mạnh lực lượng quần chúng mặt trận, biến thành sức mạnh quần chúng thành sức mạnh cách mạng Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, “Nhân dân” phạm trù cao quý Người nói: “Trong bầu trời khơng q nhân dân Trong giới khơng mạnh lực lượng đồn kết nhân dân”[13] Người khẳng định, dân khí mạnh binh lính nào, súng ống khơng địch “Nếu lãnh đạo khéo việc khó khăn to lớn mấy, nhân dân làm được”[14] Trong giai đoạn vận động giải phóng dân tộc, lãnh tụ Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh phải động viên lực lượng tồn dân, có dân có tất Khi thời cách mạng chín muồi (8/1945), Người gửi Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa nước Người nêu rõ: “Hỡi đồng bào yêu quý! Giờ định cho vận mệnh dân tộc ta đến Toàn quốc đồng bào đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta Chúng ta khơng thể chậm trễ Tiến lên! Tiến lên! Dưới cờ Việt Minh, đồng bào dũng cảm tiến lên!” Sức mạnh toàn dân huy động diện to lớn, tạo nên thành công vĩ đại Cách mạng Tháng Tám [15] Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954), hoàn cảnh thực dân Pháp rắp tâm xâm lược nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh Lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến, thơi thúc nhân dân ta đứng lên đứng lên đấu tranh, quy tụ sức mạnh toàn dân trận chiến tranh nhân dân, chống thực dân Pháp nhằm giữ vững độc lập dân tộc: “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc Hễ người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc Ai có súng dùng súng Ai có gươm dùng gươm, khơng có gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộc Ai phải sức chống thực dân Pháp cứu nước”[16] Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), đương đầu với kẻ thù có sức mạnh số giới kinh tế quân sự, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ thiêng liêng toàn dân ta lúc phải nâng cao tinh thần chiến thắng, tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hồ bình thống Tổ quốc Hễ cịn tên xâm lược đất nước ta, ta cịn phải tiếp tục chiến đấu, qt đi”[17] Vai trị sức mạnh nhân dân ln Đảng ta trân trọng, phát huy cao độ công trường kỳ kháng chiến, trong thời kỳ xây dựng bảo vệ đất nước kể từ hịa bình lập lại đến nay, tạo nên thành tựu vô quan trọng phương diện đời sống xã hội, đem lại giá trị kinh tế– xã hội, thay đổi lớn lao diện mạo đất nước tiến trình thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Bác Hồ mong ước 2.5 Ý chí tự lực, tự cường tâm bảo vệ giữ vững độc lập dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh tâm bảo vệ giữ vững độc lập dân tộc, “nhất định không chịu nước, khơng chịu làm nơ lệ”, “khơng có quý độc lập tự do”, thể rõ Tổ quốc bị lâm nguy, dân tộc phải đương đầu với kẻ thù có sức mạnh kinh tế - quân vào hàng cường quốc giới, chống lại âm mưu áp đặt chế độ áp bức, bóc lột chủ nghĩa đế quốc thực dân Ngay sau độc lập đời, đất nước ta phải chuẩn bị cho kháng chiến tránh khỏi Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta muốn hồ bình, phải nhân nhượng Nhưng nhân nhượng, thực dân Pháp lấn tới, chúng tâm cướp nước ta lần nữa! Khơng! Chúng ta hy sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ”[18] Nhờ phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, tâm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, đánh mạnh, đánh thắng, làm nên chiến thắng Điện Biên phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chiến thắng ý chí, khát vọng độc lập khí phách Việt Nam Lịch sử tiếp tục chứng kiến thách thức cam go ý chí khát vọng độc lập dân tộc qua đối đầu lịch sử dân tộc Việt Nam đế quốc Mỹ Trước chiến tranh khốc liệt, trường kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu cao tâm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta Người nói: “Phải giành thắng lợi định thời gian, ta khơng nói năm, tháng, ngày, thời gian ngắn tốt”[19] Khích lệ, thơi thúc ý chí đấu tranh đến ngày đất nước toàn thắng, thống người dân, Người rõ: “Nhiệm vụ thiêng liêng toàn dân ta lúc phải nâng cao tinh thần chiến thắng, tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hồ bình thống Tổ quốc Hễ tên xâm lược đất nước ta, ta cịn phải tiếp tục chiến đấu, quét đi”[20] Tin tưởng vào tất thắng dân tộc ta kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Di chúc, Người khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều nữa, song định thắng lợi hồn tồn Đó điều chắn”[21] Chiến thắng lịch sử 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống đất nước lần khẳng định ý chí tự lực, tự cường, tâm bảo vệ giữ vững độc lập dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh dân tộc Việt Nam Đồng thời, tiếp tục Đảng ta phát huy thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sau giải phóng đến Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 3.1 Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, với cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Tư tưởng Người nhấn mạnh Đại hội II Đảng (1951): Xây dựng nước Việt Nam hịa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường Người nhiều lần nhắc nhở: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì”[22] Trong phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 03/9/1945, Người nêu lên nhiệm vụ cấp bách quyền diệt giặc đói, giặc dốt giặc ngoại xâm Nói cách khác, tập trung giải hai vấn đề trọng yếu: phục hồi phát triển nội lực đất nước; đối ngoại linh hoạt tránh nguy ngoại xâm, kéo dài thời gian chuẩn bị cho kháng chiến Trong nhiệm vụ giải pháp cấp bách đó, Người đặc biệt trọng việc nâng cao dân trí, phục vụ cơng xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường nước Việt Nam độc lập (05/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh cổ vũ, khích lệ: “Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng, nhờ phần lớn cơng học tập em”[23] Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, trước thực dân Pháp cai trị thực sách ngu dân để dễ lừa dối, bóc lột dân ta, có tới 95% đồng bào ta khơng biết chữ “Nay giành quyền độc lập Một công việc phải thực cấp tốc lúc nâng cao dân trí”[24] Nạn thất học, hiểu biết cản trở lớn cho phát triển đất nước dân tộc Người kêu gọi: “ Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi mình, bổn phận mình, phải có kiến thức để tham gia vào công xây dựng nước nhà trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”[25] Bên cạnh việc nâng cao dân trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng kiến thiết đất nước bồi dưỡng nhân tài “Kiến thiết cần có nhân tài Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng nhân tài ngày phát triển thêm nhiều”[26] Xuyên suốt hai trường chinh kháng chiến chống lại lực đế quốc thực dân Pháp Mỹ, đường lối kiến thiết đất nước, bước thực hóa vọng xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh Đảng Bác Hồ lãnh đạo, đạo thực cách cụ thể, phù hợp, sáng tạo liệt[27] Trước lúc xa, Di chúc Người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, khát vọng bậc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hồ bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới”[28] Những tư tưởng, khát vọng Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Nam hùng cường tiếp tục toàn Đảng, tồn dân tộc bước thực hóa công xây dựng đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa, công đổi phát triển đất nước 35 năm qua chặng đường Kết quả, thành tựu đem lại “rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn bật”[29], Văn kiện Đại hội XIII Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa có đồ, tiềm lực, vị uy tín quốc tế ngày nay”[30] 3.2 Thực khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân Hồ Chí Minh từ tìm đường cứu nước mang khát vọng lớn lao: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào Người khẳng định: “Tơi có ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành”[31] Khi nước nhà độc lập, khát vọng ấm no, hạnh phúc nhân dân trở thành động lực mục tiêu hành động tồn Đảng, Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Trong tư tưởng Người, hạnh phúc người dân đơn giản quyền sống, từ phát triển dân tộc, quốc gia hạnh phúc Đó xã hội nhân dân lao động làm chủ, bình đẳng, khơng có chế độ người bóc lột người, “một xã hội hồn tồn mẻ, đầy tính nhân văn, “đưa quần chúng đến sống xứng đáng, vẻ vang ngày phồn vinh, làm cho người lao động có Tổ quốc tự do, hạnh phúc hùng cường, hướng tới chân trời tươi sáng”[32] Trong trình xây dựng đất nước, Người coi trọng sách kinh tế nhằm đạt tới ổn định phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho người Người khẳng định Ðảng ta, Nhà nước ta từ nhân dân mà ra, vừa người lãnh đạo vừa người đầy tớ nhân dân, khơng có lợi ích khác lợi ích nhân dân Cả đời hoạt động Chủ tịch Hồ Chí Minh hiến dâng trọn vẹn cho cách mạng, “chỉ có mục đích, phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, hạnh phúc quốc dân”[33] Trong Di chúc, Người dặn dị: “Đảng, Chính phủ đồng bào phải tìm cách làm cho họ có nơi ăn chốn yên ổn, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với người để họ “tự lực cánh sinh”[34] Mong muốn Người ai góp cơng sức vào nghiệp cách mạng dân tộc hưởng thành cách mạng mang lại Ý chí, khát vọng độc lập Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, hùng cường cho dân tộc gương mẫu mực suốt đời phụng đất nước, phục vụ Nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh động lực, tư tưởng soi đường cho tồn Đảng, tồn qn, tồn dân ta cơng xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ vững độc lập dân tộc, Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc 3.3 Xây dựng tảng kinh tế vững chắc, thực cách có kế hoạch với đồng lịng Chính phủ người dân Hiện thực khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải xây dựng chế độ trị dân chủ, tiến bộ, thật dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội văn minh, tiến với giá trị đạo đức tốt đẹp Muốn vậy, phải xây dựng tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực với đồng lịng Chính phủ người dân Đất nước giành độc lập, vấn đề kiến thiết, phát triển kinh tế - xã hội trở nên cấp thiết Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 78 việc thiết lập “Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết” Chính phủ Phát biểu phiên họp Ủy ban ngày 10/01/1946, Hồ Chí Minh mong muốn người “đem tài tri thức lo bồi bổ mặt kinh tế xã hội”, “Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành” Trong thư gửi giới công thương Việt Nam, Người viết: “Trong lúc giới khác quốc dân sức hoạt động để giành lấy hồn tồn độc lập nước nhà, giới Công-Thương phải hoạt động để xây dựng kinh tế tài vững vàng thịnh vượng Chính phủ nhân dân tơi tận tâm giúp giới Công-Thương công kiến thiết này”[35] Người nhấn mạnh, kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa kinh doanh nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng Các nhà công nghiệp, thương nghiệp đem vốn vào làm cơng ích quốc lợi dân Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước muốn giàu mạnh phải phát triển nông nghiệp”, “Chúng ta phải quý tấc đất tấc vàng”[36] Người khuyến khích: “Trong cơng xây dựng nước nhà, Chính phủ trơng mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp phần lớn Nơng dân ta giàu nước ta giàu Nơng nghiệp ta thịnh nước ta thịnh Nơng dân muốn giàu, nơng nghiệp muốn thịnh, cần phải có hợp tác xã”[37] Theo Người, “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải phát triển cơng nghiệp đồng thời phải phát triển nơng nghiệp, hai ngành khăng khít với Nếu ngành cơng nghiệp phát triển mà ngành nơng nghiệp khơng phát triển khập khễnh người chân”[38] Xuất phát từ điều kiện nước ta, sản xuất nơng nghiệp có vị trí quan trọng, Người chủ trương phải cải tạo phát triển nơng nghiệp có sở để phát triển ngành kinh tế khác, để tạo điều kiện cho việc cơng nghiệp hóa nước nhà “Nhân dân ta, đặc biệt công nhân nông dân ta, phải hăng hái thi đua yêu nước, thực hiệu: làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ”[39] “Tự lực cánh sinh, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”[40] Có chung sức, đồng lịng tồn Đảng, tồn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, thúc đẩy nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày thắng lợi 3.4 Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có sách mở cửa, thu hút đầu tư nước Vấn đề nội lực dân tộc điểm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh Với tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, thời đến, lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh nội lực 20 triệu người dân Việt Nam phát huy, làm nên thắng lợi vĩ đại Cách mạng Tháng Tám, giành quyền tay nhân dân Sau ngày độc lập đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tự lúc giành quyền độc lập đến nay, xứ Việt Nam ta cố gắng để mặt yên nội trị, mặt gây thực lực chống xâm lăng tranh thủ ngoại giao thắng lợi Sức cố gắng đem lại cho kết khả quan”[41] Điều nói lên tinh thần, quan điểm, đường lối Đảng Bác Hồ xây dựng bảo vệ đất nước phát huy tối đa nguồn lực bên trong, tranh thủ nguồn lực bên ngồi, có sách mở cửa, hỗ trợ phát triển kinh tế nhằm tạo nội lực dân tộc vững mạnh Người tuyên bố: “Đối với nước dân chủ, nước Việt Nam sẵn sàng thực thi sách mở cửa hợp tác lĩnh vực”, “Nước Việt Nam dành tiếp nhận thuận lợi cho đầu tư nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước tất ngành kỹ nghệ mình”[42] Quan điểm Người việc mở cửa, hợp tác quốc tế không nhằm mục đích nhận giúp đỡ bạn bè quốc tế, mà thơng qua thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát huy tiềm đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Các nước bạn giúp ta thêm vốn cho ta, phải sử dụng có hiệu nguồn lực từ bên Ta phải khéo dùng vốn để bồi bổ lực lượng, phát triển khả ta, tức có thêm điều kiện để tự lực cánh sinh Ngay từ kháng chiến chống Pháp, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ vấn đề đường lối kháng chiến, đường lối kiến thiết đất nước Người rõ phải phát triển toàn diện kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tới phát triển dịch vụ, mở rộng giao lưu kinh tế với nước, trước hết nước anh em, nước xã hội chủ nghĩa Suốt kháng chiến, tình hình giới diễn biến phức tạp, song Người cố gắng mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ nước bạn cho nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc “Cuộc kháng chiến lâu dài thắng lợi nơi động viên kinh tế thành cơng, có biết động viên kinh tế cách khôn khéo, thực lực đầy đủ bền bỉ”[43] Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ý chí tự lực, tự cường khơi dậy mạnh mẽ toàn Đảng nhân dân hai miền Nam – Bắc nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ thống đất nước, bảo toàn độc độc lập, đưa nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Thời gian này, tiếp tục nhận nhiều ủng hộ, giúp đỡ từ nước anh em bè bạn quốc tế Điều lần khẳng định quan điểm, đường lối đắn Đảng Bác coi trọng nội lực, khéo léo tranh thủ, tận dụng ngoại lực, xây dựng, phát triển bảo vệ đất nước 3.5 Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc học tập kinh nghiệm nước khác Công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt sở nhận thức khoa học, đắn lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, phù hợp với thực tiễn đất nước Từ thực tiễn, hoàn cảnh nước ta nước nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội “không thể làm mau mà phải làm dần dần”, “làm cho dân giàu nước mạnh”[44] Độc lập, sáng tạo tư duy, quan điểm, chủ trương hành động phong cách bật Chủ tịch Hồ Chí Minh Theo Người, xây dựng, phát triển đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa địi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước biện pháp thích hợp “Ta khơng thể giống Liên Xơ, Liên Xơ có phong tục tập quán khác, có lịch sử địa lý khác… ta đường khác để tiến lên chủ nghĩa xã hội”[45] Chúng ta phải học tập kinh nghiệm nước anh em áp dụng kinh nghiệm cách sáng tạo Chúng ta phải nâng cao tu dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết kinh nghiệm Đảng ta, phân tích cách đắn đặc điểm nước ta Có thế, hiểu quy luật phát triển cách mạng Việt Nam, định đường lối, phương châm, bước cụ thể cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta[46] Những dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị đạo thực tiễn nghiên cứu lý luận nghiệp xây dựng phát triển đất nước theo đường chủ nghĩa xã hội, trở thành sở, tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng để Đảng đổi tư lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi Đại hội lần thứ VI Đảng (12/1986) lãnh đạo nghiệp đổi giai đoạn cách mạng để Việt Nam có đồ, tiềm lực, vị uy tín quốc tế ngày Phần thứ hai ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ý nghĩa lý luận, thực tiễn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Từ thuở bình minh, sơ khai lịch sử dân tộc, hệ ơng cha ta sớm hình thành ý chí, khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc Trải qua q trình lịch sử, ý chí, khát vọng độc lập hùng cường dân tộc nuôi dưỡng, hun đúc trở thành giá trị truyền thống, lẽ sống sức mạnh Việt Nam, sở để khơi dậy, phát huy, nhân lên sức mạnh tổng thể, nỗ lực dân tộc tiến trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Từ thời vua Hùng dựng nước, đến Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa “đền nợ nước, trả thù nhà”, ước vọng Triệu Thị Trinh “đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn” Hay qua lời tuyên ngôn “Nam quốc sơn hà” Lý Thường Kiệt, “Hịch tướng sĩ” Trần Hưng Đạo, “Bình Ngơ đại cáo” Nguyễn Trãi, chiến thắng vang dội 20 vạn quân Thanh thời đại Quang Trung Kế thừa truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Hồ Chí Minh ln bắt nguồn từ nhận thức đắn người, hạnh phúc người dân, quốc gia dân tộc, Việt Nam nói riêng tồn giới nói chung Người quan niệm chủ nghĩa xã hội chế độ tốt mang lại hạnh phúc cho người Hạnh phúc người tạo dựng với lãnh đạo, định hướng đảng cộng sản, đảng cách mạng chân Hạnh phúc mục tiêu nhất, người cảnh đói nghèo, ăn, ở, học hành, có đời sống văn hóa vật chất, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh Từ hạnh phúc mà tạo gia đình hạnh phúc, nhân rộng thành cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn vinh, hạnh phúc Dưới lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mạng tháng Tám, khai sinh độc lập, mở thời đại mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định lựa chọn đường cách mạng Đảng dân tộc ta đắn, phù hợp quy luật khách quan, thực tiễn đất nước xu hướng phát triển thời đại Hiện nay, công đổi mang lại thay đổi lớn lao, mà nguyên nhân biết quy tụ, khơi dậy, phát huy ý chí tự cường khát vọng phát triển toàn dân tộc lãnh đạo Đảng, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục phục vụ đắc lực nghiệp cách mạng dân tộc giai đoạn Bài học kinh nghiệm quý giá công đổi dựa vào sức dân, phát huy tinh thần ý chí khát vọng nhân dân xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ mơi trường hịa bình Thành tựu cơng đổi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội thể rõ nét hiệu việc phát huy ý chí, khát vọng phát triển đất nước toàn nhân dân ta, dân tộc ta Điều Đại hội XIII Đảng khẳng định: “Đất nước đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với năm trước đổi Quy mơ, trình độ kinh tế nâng lên Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt vật chất tinh thần Đất nước ta chưa có đồ, tiềm lực, vị uy tín quốc tế ngày nay” Có thể nói, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang, tiếp tục điểm tựa quan trọng để Đảng Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước bối cảnh quốc tế nay, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước đường phát triển tiến xã hội Bối cảnh thời đại yêu cầu đặt phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước toàn dân tộc Đại hội XIII Đảng rõ, tình hình giới “tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường” Đáng ý vấn đề tồn cầu hóa hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển bị đe dọa trỗi dậy chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vấn đề cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn gay gắt… Trong bối cảnh giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc nhân tố định để quốc gia dân tộc tham gia vào mối quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế thành cơng Ngồi tiềm lực kinh tế, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển toàn dân tộc chỗ dựa điều kiện bản, cốt lõi để mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế Cạnh tranh chiến lược nước lớn có tác động mạnh mẽ đến Việt Nam địi hỏi Việt Nam phải ln giữ vững độc lập, tự chủ, tự cường, khát vọng phát triển để bảo vệ vững mơi trường hịa bình, tận dụng hội hóa giải thách thức độc lập, hịa bình phát triển dân tộc Thực tiễn 35 năm đổi lãnh đạo Đảng thể cách sinh động ý chí, khát vọng phát triển dân tộc ta Những thành tựu công đổi tảng quan trọng giúp củng cố niềm tin, tâm, nỗ lực, tiếp tục thúc đẩy đường lên dân tộc Hơn lúc hết, cần phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển toàn dân tộc làm động lực cho phát triển giai đoạn phát triển Đại hội XIII Đảng xác định quan điểm đạo cơng đổi nay, nhấn mạnh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đồn kết toàn dân tộc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp hệ thống trị văn hố, người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy đổi sáng tạo, tạo động lực cho phát triển nhanh bền vững đất nước[47] Văn kiện Đại hội XIII Đảng rõ nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng, khẳng định: “Kiên định không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam giai đoạn Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Kiên định đường lối đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” “Trong năm tới phải đặc biệt coi trọng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ”[48] Văn kiện Đại hội nhấn mạnh: Kiên quyết, kiên trì thực Nghị Trung ương khoá XI, Nghị Trung ương khoá XII xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giải pháp mạnh mẽ, liệt, đồng để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội Thực nghiêm tự phê bình phê bình từ Trung ương đến chi bộ; cấp uỷ cấp chủ động gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân nơi có vấn đề phức tạp, có biểu suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm[49] Trên tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên người dân, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội XIII Đảng nhiệm vụ cách mạng giai đoạn lịch sử Một số giải pháp đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Để việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác nêu gương cán bộ, đảng viên Nghiên cứu, thực hiệu giải pháp sau: (1) Cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Coi công việc thường xuyên, thiếu cán bộ, đảng viên Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nội dung, giá trị ý nghĩa to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng Học tập làm theo Bác để Đảng ta đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam tin cậy nhân dân Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh, để tư tưởng, đạo đức, phong cách Người trở thành động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực thắng lợi Nghị Đại hội XIII Đảng nhiệm vụ cách mạng giai đoạn (2) Các cấp ủy đảng, quyền, đồn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực nghị đảng cấp mình, gắn với nhiệm vụ trị Kết hợp chặt chẽ học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị cơng tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải hiệu khâu đột phá vấn đề trọng tâm, xúc thực tiễn Thực đồng "xây" "chống"; "xây" nhiệm vụ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" nhiệm vụ quan trọng, cấp bách "Xây" tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước; động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nghị Đại hội XIII Đảng nghị đại hội đảng địa phương, quan, đơn vị đề "Chống" đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; kiên trì, kiên đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần khơng có vùng cấm, khơng có ngoại lệ, không ngừng nghỉ, không bị tác động tổ chức, cá nhân có hành vi khơng lành mạnh Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe tư tưởng, biểu tiêu cực; khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động lợi ích chung, hạnh phúc nhân dân, làm cho Đảng ta thật sạch, vững mạnh (3) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, lơi vào tồn xã hội Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với vận động, phong trào thi đua yêu nước cấp, ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tự giác thực bổn phận, trách nhiệm thân, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân có trách nhiệm với dân”, thực có hiệu phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội Nghiên cứu tổ chức vận động “Toàn Đảng, toàn dân khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”, với tâm “sánh vai với cường quốc” mong ước Chủ tịch Hồ Chí Minh Phát huy vai trị báo chí hệ thống thơng tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền phương tiện truyền thông nhằm đạt hiệu cao công tác tuyên truyền (4) Nêu cao trách nhiệm nêu gương học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh cán bộ, đảng viên, người đứng đầu Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo phương châm cán có chức vụ cao phải gương mẫu, khẳng định vai trị lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, sau", "đảng viên trước, làng nước theo sau" Lãnh đạo chủ chốt cấp phải thể tư tưởng vững vàng, quan điểm đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lịng nước, dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực phát huy trí tuệ tập thể; ln giữ vững ngun tắc tập trung dân chủ, khách quan, tồn diện, cơng tâm, cơng khai, minh bạch, xác, chống cục địa phương, bè phái công tác cán Nghiêm túc tự phê bình phê bình, thấy phải cương bảo vệ, thấy sai phải liệt đấu tranh Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương xây dựng ý chí, khát vọng phát triển thân quan, đơn vị Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Mỗi cán bộ, đảng viên tự nêu gương sáng, hàng triệu đảng viên gương sáng, toàn Đảng ta thực sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân Đây điều kiện tiên để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Đảng xã hội Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận trách nhiệm mình, nêu cao lĩnh trị, đấu tranh có hiệu với biểu chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, đồn kết nội bộ, chống suy thối trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đơi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu việc nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, đại gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với đối tượng Tập trung nghiên cứu, xác định triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa chuẩn mực người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ Xây dựng thực chuẩn mực văn hóa lãnh đạo, quản lý Khuyến khích sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, hội trị, chủ động thơng tin kịp thời, xác, khách quan, định hướng trị để phịng, chống “diễn biến hịa bình”, loại thơng tin xấu, độc internet, mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên nhân dân nhận thức đắn, tích cực tham gia bảo vệ tảng tư tưởng Đảng, làm cho tư tưởng tiến thấm sâu vào toàn đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn biểu lệch lạc, bồi đắp giới quan, phương pháp luận niềm tin khoa học cán bộ, đảng viên người dân, củng cố đoàn kết, thống Đảng đồng thuận xã hội Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực việc thực Chỉ thị 05 gắn với thực Nghị Trung ương (khoá XI, XII) xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực nghiêm túc, thực vào nếp, thực chất, hiệu Phát huy vai trò giám sát quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội, báo chí nhân dân cán bộ, đảng viên thực quy định nêu gương Xử lý kiên quyết, nghiêm minh tổ chức đảng cán bộ, đảng viên vi phạm Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời mơ hình hay, điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu KẾT LUẬN Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc vận dụng phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh bối cảnh nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng toàn Đảng, toàn quân, tồn dân ta cơng đẩy mạnh tồn diện đồng nghiệp đổi đất nước, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Thực tốt chuyên đề “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giải pháp hữu hiệu, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ Đại hội XIII Đảng đề Đây việc làm thiết thực để cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục Tổ quốc, phục dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề hướng đến năm 2045, nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao”[50] Văn kiện Đại hội XIII Đảng đề ra./ [1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, H, 1975, tr – [2] Năm 1919, hoạt động Pháp, Bác lấy tên Nguyễn Ái Quốc [3] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 1, tr IX [4] Đảng Cộng sản Việt Nam đời ngày 03 tháng 02 năm 1930 [5] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 1, tr 209 [6] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 1, tr 511 [7] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 2, tr 283 [8] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 2, tr 320 [9] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 2, tr 320 [10] Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2000, tập 6, tr 540 [11] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 2, tr 289 [12] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 3, tr [13] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 10, tr 453 [14] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 12, tr 492 [15] Hồ Chí Minh: Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 3, tr.596 [16] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 534 [17] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 512 [18] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, t.4, tr 534 [19] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 17 [20] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 512 [21] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 618 [22] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr IX [23] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 35 [24] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 40 [25] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 40 [26] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 40 [27] Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thực đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, “Kháng chiến tất thắng, kiến quốc tất thành” Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực đường lối chủ nghĩa xã hội miền Bắc, xây dựng hậu phương vững chắc, chi viện cho tiền tuyến miền Nam; đường lối dân chủ nhân dân miền Nam, giải phóng miền Nam, thống đất nước [28] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 623 [29] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Nxb CTQG, H, 2021, tập 1, tr.77 [30] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Nxb CTQG, H, 2021, tập 1, tr.104 [31] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 187 [32] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 1, tr XI-XII [33] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 240 [34] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 616 [35] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 53 [36] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 134 [37] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 246 [38] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 11, tr 361 [39] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 11, tr 391 [40] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 11, tr 236 [41] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 148 [42] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 523 [43] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 533 [44] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 10, tr 390 [45] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 10, tr 391 [46] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 11, tr 92 [47] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, H, 2021, tập 1, tr.110 [48] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, H, 2021, tập 1, tr.180 [49] Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, H, 2021, tập 2, tr.236 [50] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, H, 2021, tập 1, tr 112 ... [11] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 2, tr 289 [12] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 3, tr [13] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 10, tr 453 [14] Hồ Chí Minh. .. [15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 3, tr.596 [16] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 4, tr 534 [17] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 512 [18] Hồ Chí Minh: ... [19] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 17 [20] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 512 [21] Hồ Chí Minh Tồn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr 618 [22] Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - UEH, HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - UEH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm