0

SINH 9TUAN 15TIET 30

2 8 0
  • SINH 9TUAN 15TIET 30

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:01

Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV hướng dẫn HS quan sát trên đối tượng lá - Các nhóm quan sát tranh thảo luận nhó[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH 9TUAN 15TIET 30