0

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

19 1 0
  • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:13

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày 30/10/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế) Phần Một: Hướng dẫn cách ghi Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) I Phần nội dung Quyết định Đối với quy định Khoản Điều 2: “Các sở khám bệnh, chữa bệnh kê mục có phát sinh chi phí giữ ngun số thứ tự mã Mục quy định mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh” thực sau: - Mã mục mục quy định Phần II (Phần Chi phí KBCB) bảng kê, đánh số thứ tự từ đến hết Ví dụ: Mã mục 1: Khám bệnh; Mã mục 3: Xét nghiệm,…; - Đối với mã mục có thực dịch vụ kê đầy đủ, theo mã mục bảng kê chi phí KBCB ban hành theo Quyết định (không sửa thay đổi số thứ tự mã mục); - Đối với mã mục không thực khơng phải kê xóa dịng thuộc mã mục (bao gồm số thứ tự tên mã mục) bảng kê Ví dụ: Bệnh nhân B đến khám bệnh ngoại trú sở y tế A., bệnh nhân sở y tế định thực dịch vụ khám bệnh xét nghiệm Cách ghi Bảng kê chi phí KBCB thực sau: + Chỉ kê mã mục “1 Khám bệnh” mã mục “3 Xét nghiệm”; + Các mã mục số mã mục từ số đến số 12 xóa (khơng phải thể bảng kê), mã mục xét nghiệm phải giữ số trước tên mã mục II Phần Tiêu đề “Khoa …” góc bên trái bảng kê Khoa thực tổng kết hồ sơ bệnh án kết thúc khám bệnh điều trị người bệnh sở KBCB “Mã khoa…” góc bên trái bảng kê mã khoa thực tổng kết hồ sơ bệnh án kết thúc khám bệnh điều trị người bệnh sở KBCB, quy định Bảng ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 Bộ trưởng Bộ Y tế Chuẩn liệu đầu phục vụ quản lý KBCB BHYT (Sau gọi tắt Quyết định 4210) “Số khám bệnh” góc bên phải bảng kê ghi tương ứng tiêu MA_LK XML “Mã số người bệnh” góc bên phải bảng kê ghi tương ứng tiêu MA_BN XML1 Đối với dịng chữ “BẢNG KÊ CHI PHÍ…”, chỗ “…” (ba chấm), sở KBCB ghi: “KHÁM BỆNH”, “ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ”, “ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ”, “ĐIỀU TRỊ BAN NGÀY” tùy hình thức KBCB; đồng thời ghi số vào ô vuông tạo sẵn cạnh dịng chữ để phục vụ cơng tác thống kê phần mềm, đó: ghi số (1) Khám bệnh; số (2) Điều trị ngoại trú; số (3) Điều trị nội trú; số (4) Điều trị ban ngày) III Phần Hành Nguyên tắc: Các sở KBCB sử dụng thơng tin hành tra cứu Cổng quan BHXH thời điểm tiếp đón người bệnh đến KBCB để lấy thơng tin hành lập bảng kê chi phí KBCB Trường hợp có thay đổi thơng tin hành người bệnh đợt điều trị quan BHXH cập nhật sở KBCB thực cập nhật lại theo thơng tin Mục (1) “Giới tính”: Ghi theo quy định Bộ Y tế Quyết định 4210 Nam: số (1); Nữ: số (2); Chưa xác định: số (3) Mục (2) “Địa tại”: Ghi địa theo tiêu DIA_CHI file XML1 Mục (4) “Mã thẻ BHYT”: - Cơ sở KBCB thực tra cứu thông tin theo hướng dẫn Mục Công văn số 1677/BYT-BH ngày 28/3/2018 Bộ Y tế hướng dẫn giải số vấn đề ứng dụng CNTT quản lý KBCB tốn BHYT (Sau viết tắt Cơng văn 1677) để lấy thông tin mã thẻ BHYT tra cứu thời điểm tiếp đón người bệnh đến KBCB tra cứu trực tiếp thông qua hàm giao diện lập trình ứng dụng - API (Application Programming Interface) tra cứu trực tiếp cổng BHXH Trường hợp tra cứu mà có thơng tin từ 02 (hai) mã thẻ BHYT trở lên sở KBCB sử dụng mã thẻ có thời hạn sử dụng thẻ phù hợp với thời điểm mà người bệnh đến KBCB nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT - Trường hợp đợt điều trị có từ hai thẻ BHYT trở lên cách ghi mã thẻ xem hướng dẫn Phần IV (Chi phí khám bệnh, chữa bệnh) Phụ lục Mục (9) “Tổng số ngày điều trị”: - Đối với trường hợp người bệnh điều trị nội trú (bao gồm giường lưu phòng khám đa khoa khu vực trạm y tế xã); điều trị ban ngàyhoặc đợt điều trị ngoại trú dài ngày từ 02 (hai) ngày trở lên: ghi theo quy định hành Bộ Y tế: “Ngày trừ (-) Ngày vào cộng (+) 1” Không vào tổng số ngày điều trị để tính ngày giường tốn chi phí với quan BHXH - Đối với trường hợp người bệnh điều trị ngoại trú mà đến khám bệnh, kê đơn điều trị (không có định điều trị ngoại trú dài ngày từ 02 (hai) ngày trở lên) để trống (khơng ghi) mục - Trường hợp người bệnh đến khám bệnh có định vào điều trị nội trú chưa vào nằm viện tổng số ngày điều trị tính theo số ngày thực tế mà người bệnh nằm điều trị sở KBCB (chỉ tính từ ngày người bệnh vào điều trị nội trú khoa lâm sàng) Mục (10) “Tình trạng viện”: - Điền số (1) vào ô vuông trường hợp người bệnh đỡ khỏi bệnh viện; - Điền số (2) vào ô vuông trường hợp: + Người bệnh nặng điều trị nội trú mà tình trạng bệnh chưa thuyên giảm diễn biến nặng lên gia đình xin tử vong chuyển lên tuyến trên; + Người bệnh điều trị tuyến qua giai đoạn cấp cứu cần tiếp tục điều trị nội trú chuyển tuyến chuyển sang sở y tế khác Mục (19) “Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày:…” Ghi thông tin “Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày” mà sở KBCB tra cứu thời điểm tiếp đón người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tra cứu trực tiếp thông qua API tra cứu trực tiếp cổng BHXH theo hướng dẫn Mục Công văn 1677 Mục (20) “Miễn chi trả năm từ ngày:…”: a) Nguyên tắc chung: Trong Bảng kê chi phí KBCB, sở KBCB ghi rõ số tiền người bệnh chi trả, số tiền người bệnh tự trả (cho hai trường hợp KBCB tuyến KBCB khơng tuyến) để xác định xác quyền lợi miễn chi trả người bệnh tham gia BHYT từ đủ 05 (năm) năm liên tục có số tiền chi trả đủ 06 (sáu) tháng lương sở trường hợp KBCB tuyến Cịn trường hợp KBCB khơng tuyến tổng hợp để thể rõ số tiền chi trả người bệnh, số tiền khơng tính để cấp Giấy chứng nhận khơng chi trả năm tài theo hướng dẫn Mục Công văn 1677 b) Cách ghi cụ thể “Miễn chi trả năm từ ngày: ” Bảng kê: - Trường hợp người bệnh đến KBCB có Giấy miễn chi trả quan BHXH cấp ghi theo ngày ghi giấy; - Trường hợp đợt điều trị, số tiền người bệnh chi trả đủ từ tháng lương sở trở lên tham gia BHYT liên tục từ đủ năm trở lên ghi theo thời điểm đủ điều kiện miễn chi trả đó; - Trường hợp đợt KBCB trước thực sở KBCB: Cơ sở KBCB tự tính số tiền người bệnh chi trả lũy kế năm điều kiện liên quan theo quy định pháp luật BHYT để xác định đủ điều kiện miễn chi trả thời điểm người bệnh hưởng miễn chi trả mà không cần giấy xác nhận miễn chi trả quan BHXH cấp Cơ sở KBCB có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu số tiền chi trả đủ 06 tháng lương sở để người bệnh có đề nghị quan BHXH xác nhận chi trả năm theo quy định điểm a khoản Điều 27 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn biện pháp thi hành số điều luật BHYT (Sau viết tắt Nghị định 146) - Trường hợp đợt KBCB trước thực sở KBCB khác nhau: Cơ quan BHXH cung cấp hàm API cho sở KBCB biết số tiền chi trả lũy kế người bệnh năm đến thời điểm người bệnh đến KBCB Cơ sở KBCB số tiền người bệnh chi trả lũy kế quan BHXH cung cấp qua hàm API số tiền người bệnh chi trả sở KBCB để xác định đủ điều kiện miễn chi trả thời điểm hưởng miễn chi trả mà không cần giấy xác nhận miễn chi trả quan BHXH cấp Trường hợp hàm API trả thông tin số tiền chi trả người bệnh từ đủ 06 tháng lương sở trở lên người bệnh tham gia BHYT liên tục từ đủ 05 năm trở lên áp dụng mức hưởng 100% mà không cần giấy xác nhận miễn chi trả quan BHXH cấp Trường hợp quan BHXH chưa cung cấp hàm API sở KBCB có trách nhiệm cung cấp chứng từ để người bệnh mang đến quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để toán số tiền chi trả lớn 06 tháng lương sở nhận giấy xác nhận chi trả năm theo quy định điểm b khoản Điều 27 Nghị định 146 - Các trường hợp khơng có khơng đủ thơng tin để trống IV Phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh Tiền sử dụng bảng kê chi phí đồng tiền Việt Nam (đồng) Mỗi mã thẻ BHYT thống kê phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh phát sinh tương ứng theo mã thẻ Cụ thể: - Nếu người bệnh có 01 (một) thẻ có từ 02 (hai) thẻ BHYT trở lên Mức hưởng Mã thẻ ghi phần Hành mã thẻ ghi phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh - Trường hợp người bệnh có 01 (một) thẻ BHYT có 02 Mức hưởng đợt điều trị theo quy định khoản Điều 14 Nghị định 146 mức hưởng tổng hợp chi phí KBCB tương ứng mức hưởng theo Mục phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảng kê chi phí KBCB - Nếu người bệnh có từ 02 (hai) thẻ BHYT trở lên khác Mức hưởng đợt điều trị theo quy định khoản điều 14 Nghị định 146 thẻ tổng hợp chi phí KBCB tương ứng thẻ, tương ứng với khoảng thời gian sử dụng thẻ theo Mục phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảng kê chi phí KBCB Tổng chi phí đợt điều trị tổng chi phí thẻ Lưu ý: Trường hợp thời điểm KBCB, người bệnh có từ 02 (hai) thẻ BHYT trở lên có Mức hưởng khác sở KBCB chọn Mức hưởng cao theo quy định khoản Điều 14 Nghị định 146 Ví dụ: Bệnh nhân A có hai thẻ BHYT đợt điều trị hai thẻ có mức hưởng khác nhau, sở KBCB thực lập Phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảng kê chi phí KBCB sau: II Phần Chi phí khám bệnh, chữa bệnh: Mã thẻ BHYT 1: Giá trị từ /… /… đến … /… /… Mức hưởng (Chi phí KBCB tính từ ngày …./ …/ … đến ngày …/ …/ …) Nội dung (1) Đơn vị tính (2) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) Thành tiền BV (Đồng) (7) Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (8) (9) (10) (11) (12) (13) Khám bệnh: … Mã thẻ BHYT 2: Giá trị từ /… /… đến … /… /… Mức hưởng (Chi phí KBCB tính từ ngày… /… / … đến ngày …/… / …) Nội dung (1) Đơn vị tính (2) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) Thành tiền BV (Đồng) (7) Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (8) (9) (10) (11) (12) (13) Chẩn đoán hình ảnh: … - Một số lưu ý mức hưởng: + Ghi mức hưởng theo thẻ BHYT, mức hưởng sau nhân (x) mức hưởng theo nhóm đối tượng với mức hưởng KBCB tuyến KBCB không tuyến theo quy định Luật BHYT + Trường hợp người bệnh KBCB mà tổng chi phí KBCB thẻ BHYT 15 (Mười lăm) phần trăm (%) mức lương sở tổng chi phí đợt điều trị lớn 15 (Mười lăm) % mức lương sở ghi mức hưởng theo mức hưởng thẻ (khơng tách riêng chi phí thẻ để so sánh với 15 (Mười lăm) % mức lương sở) Trường hợp tổng chi phí đợt điều trị 15 (Mười lăm) % mức lương sở sở KBCB ghi mức hưởng 100 (Một trăm) % cho tất thẻ BHYT đợt điều trị theo quy định điểm d khoản điều 14 Nghị định 146 + Trường hợp người bệnh đến KBCB có Giấy miễn chi trả quan BHXH cấp KBCB tuyến ghi mức hưởng 100 (Một trăm) % + Trường hợp người bệnh tham gia BHYT đăng ký KBCB ban đầu Trạm y tế tuyến xã giáp ranh tỉnh giáp ranh đến KBCB trạm y tế tuyến xã giáp ranh tỉnh giáp ranh ghi mức hưởng 100 (Một trăm) % theo quy định khoản Điều 14 Nghị định 146 + Trường hợp người bệnh đến KBCB tuyến trạm y tế tuyến xã ghi mức hưởng 100 (Một trăm) % theo quy định điểm c khoản Điều 14 Nghị định 146 Mục “1 Khám bệnh”: - Nội dung: Ghi tên chuyên khoa thực khám bệnh cho người bệnh theo quy định Bộ Y tế; - Tỷ lệ toán theo dịch vụ: Ghi tỷ lệ phần trăm (%) toán, tương ứng với lần khám bệnh thứ 100 (Một trăm) %, từ lần khám thứ hai đến lần khám thứ tư 30 (Ba mươi) %, lần khám thứ năm 10 (Mười) %, từ lần khám thứ sáu trở (Khơng) % - Tỷ lệ tốn BHYT: Ghi 100 (Một trăm) % Ví dụ: Bệnh viện A bệnh viện hạng (tuyến tỉnh), bảng kê chi phí KBCB áp dụng theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 Bộ Y tế quy định thống giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bệnh viện hạng toàn quốc hướng dẫn áp dụng giá, tốn chi phí KBCB số trường hợp (Sau gọi tắt Thông tư 15), áp dụng từ ngày 15/7/2018 người tham gia BHYT có mức hưởng 80 (Tám mươi) % - Bảng kê chi phí KBCB BHYT tuyến sau: Nội dung (1) Đơn vị tính (2) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) Khám bệnh: Thành tiền BV (Đồng) (7) Tỷ lệ toán BHYT (%) (8) 99.300 Nguồn toán (đồng) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (12) (13) (9) (10) (11) 52.960 42.368 10.592 Khám Nội Lần 33.100 33.100 100 33.100 100 33.100 26.480 6.620 Khám Mắt Lần 33.100 33.100 30 33.100 100 9.930 7.944 1.986 Khám Da liễu Lần 33.100 33.100 30 33.100 100 9.930 7.944 1.986 - Bảng kê chi phí KBCB BHYT nội trú khơng tuyến sau: Nội dung (1) Đơn vị tính (2) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) Khám bệnh: Thành tiền BV (Đồng) (7) Tỷ lệ toán BHYT (%) (8) 99.300 Nguồn toán (đồng) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (12) (13) (9) (10) (11) 52.960 25.421 27.539 Khám Nội Lần 33.100 33.100 100 33.100 100 33.100 15.888 17.212 Khám Mắt Lần 33.100 33.100 30 33.100 100 9.930 4.766 3.178 Khám Da liễu Lần 33.100 33.100 30 33.100 100 9.930 4.766 3.178 Mục “2.1 Ngày giường điều trị ban ngày” (hiện quy định giường ban ngày thực hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày theo quy định Thông tư số 01/2017/TT-BYT ngày 06/3/2017 Bộ Y tế, giá toán 0,3 lần giá tiền giường nội khoa loại (khoa Ung bướu (điều trị tia xạ)) quy định Thơng tư 15, trường hợp quan có thẩm quyền quy định toán cho ngày giường ban ngày chuyên khoa khác thực theo quy định văn đó.) - Nội dung: Ghi tên dịch vụ (loại giường) theo quy định Bộ Y tế; - Số lượng: Việc xác định số lượng ngày giường điều trị ban ngày tính theo quy định Điều Thông tư 15 - Tỷ lệ toán theo dịch vụ: Ghi tỷ lệ toán tương ứng với người/giường 100 (Một trăm) %, (hai) người/giường 50 (Năm mươi) %, từ (ba) người/giường trở lên làm tròn 33 (Ba mươi ba) % - Tỷ lệ toán BHYT: Ghi 100 (Một trăm) % Ví dụ: Bệnh viện A bệnh viện hạng (tuyến tỉnh), bảng kê tiền ngày giường ban ngày áp dụng theo Thông tư 15 khoa Ung bướu (điều trị tia xạ) Bệnh viện A có nằm ghép (hai) người/giường, tiền ngày giường ban ngày người tham gia BHYT có mức hưởng 80 (Tám mươi) % - Bảng kê chi phí KBCB BHYT tuyến sau: Nội dung Đơn vị tính Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Thành tiền BV (Đồng) (7) Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (8) (9) (10) (11) (12) (13) 58.470 46.776 11.694 58.470 46.776 11.694 Ngày giường: 2.1 Ngày giường điều trị ban ngày: Giường ban ngày nội khoa loại bệnh viện hạng Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ) Ngày 116.940 58.470 58.470 50 116.940 100 - Bảng kê chi phí KBCB BHYT điều trị ban ngàykhông tuyến sau: Nội dung Đơn vị tính (2) (1) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) Thành tiền BV (Đồng) (7) Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (8) (9) (10) (11) (12) (13) 17.919 8.601 9.318 8.601 9.318 Ngày giường: 2.1 Ngày giường điều trị ban ngày: Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ) Ngày 35.838 100 17.919 17.919 50 35.838 17.919 Mục “2.2 Ngày giường điều trị nội trú” - Nội dung: Ghi tên dịch vụ (loại giường) theo quy định Bộ Y tế; - Số lượng: Việc xác định số lượng ngày giường điều trị nội trú tính theo quy định Điều Thơng tư 15 - Tỷ lệ tốn theo dịch vụ: Ghi tỷ lệ toán tương ứng với người/giường 100 (Một trăm) %, (hai) người/giường 50 (Năm mươi) %, từ (ba) người/giường trở lên làm tròn 33 (Ba mươi ba) % - Tỷ lệ tốn BHYT: Ghi 100 (Một trăm) % Ví dụ: Bệnh viện A bệnh viện chuyên khoa hạng thuộc Bộ Y tế, bảng kê tiền ngày giường điều trị nội trú áp dụng theo Thông tư 15 khoa Da liễu bệnh viện, có nằm ghép (hai) người/giường, tiền giường (đã bao gồm tiền lương) người tham gia BHYT có mức hưởng 80 (tám mươi) % - Bảng kê chi phí KBCB BHYT tuyến sau: Nội dung (1) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (2) (3) (4) (5) (6) Thành tiền BV (Đồng) (7) Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) (8) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (9) (10) (11) (12) (13) 487.250 389.800 97.450 487.250 389.800 97.450 Ngày giường: 2.2 Ngày giường điều trị nội trú: Giường Nội khoa loại Bệnh viện chuyên khoa Hạng I thuộc Bộ Y tế Khoa Da liễu Ngày 974.500 194.900 194.900 50 974.500 100 - Bảng kê chi phí KBCB BHYT nội trú không tuyến sau: Nội dung (1) Đơn vị tính (2) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) Thành tiền BV (Đồng) (7) Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) (8) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (9) (10) (11) (12) (13) 487.250 155.920 331.330 487.250 155.920 331.330 Ngày giường: 2.2 Ngày giường điều trị nội trú: Giường Nội khoa loại Bệnh viện chuyên khoa Hạng I thuộc Bộ Y tế Khoa Da liễu Ngày 194.900 974.500 194.900 50 974.500 100 Mục “2.3 Ngày giường lưu: (Đối với Phòng khám đa khoa khu vực Trạm y tế tuyến xã)” - Nội dung: Ghi tên dịch vụ (loại giường) theo quy định Bộ Y tế - Số lượng: Việc xác định số lượng ngày giường lưu tính theo quy định Điều Điều Thơng tư 15 - Tỷ lệ tốn theo dịch vụ: Ghi tỷ lệ toán tương ứng với người/giường 100 (Một trăm) %, (hai) người/giường 50 (Năm mươi) %, từ (ba) người/giường trở lên làm tròn 33 (Ba mươi ba) % - Tỷ lệ toán BHYT: Ghi 100 (Một trăm) % Ví dụ: Trạm y tế xã A Sở Y tế định có giường lưu, bảng kê tiền ngày giường lưu áp dụng theo Thông tư 15 trạm y tế, có nằm ghép (hai) người/giường, tiền giường (đã bao gồm tiền lương) người tham gia BHYT có mức hưởng 80 (tám mươi) % KBCB BHYT tuyến tính sau: Nội dung Nguồn tốn (đồng) Đơn vị tính (1) (2) Số lượng (3) Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (4) (5) (6) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác (Đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Người bệnh tự trả (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 70.500 56.400 14.100 70.500 56.400 14.100 Thành tiền BV Ngày giường: (Đối với Phòng khám đa khoa khu vực Trạm y tế tuyến xã) 141.00 Tiền giường lưu Trạm y tế tuyến xã 141.00 2.3 Ngày giường lưu: Ngày 47.000 47.000 50 100 Các Mục “3 Xét nghiệm”, “4 Chẩn đốn hình ảnh”, “5 Thăm dò chức năng”, “6 Phẫu thuật, thủ thuật” - Nội dung: Ghi tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 Bộ Y tế Trường hợp tên dịch vụ kỹ thuật gồm nhiều vị trí ghi vị trí định, trường hợp tên dịch vụ kỹ thuật khơng ghi vị trí phương pháp thực ghi rõ vị trí phận định phương pháp thực ngoặc vng ([ ]); Ví dụ: Dịch vụ kỹ thuật “Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay” định ghi “Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu” “Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp cổ tay” - Tỷ lệ toán theo dịch vụ: Ghi tỷ lệ toán dịch vụ kỹ thuật Trường hợp thực nhiều can thiệp lần phẫu thuật thực theo quy định khoản Điều Thông tư 15: Thanh tốn theo giá phẫu thuật phức tạp nhất, có mức giá cao (Dịch vụ kỹ thuật ghi tỷ lệ toán theo dịch vụ 100%), dịch vụ kỹ thuật khác phát sinh ngồi quy trình kỹ thuật phẫu thuật nêu ghi tỷ lệ toán theo dịch vụ 50% kỹ thuật kíp phẫu thuật thực hiện, ghi 80% kỹ thuật thay kíp phẫu thuật khác thực Trường hợp thực dịch vụ kỹ thuật phát sinh thủ thuật ghi tỷ lệ toán theo dịch vụ 80% - Tỷ lệ toán BHYT: Ghi tỷ lệ % tốn dịch vụ kỹ thuật (nếu có); đối tượng tham gia BHYT quy định điểm b khoản Điều 14 Nghị định 146 ghi tỷ lệ toán BHYT 100 (Một trăm) % - Lưu ý: Các dịch vụ kỹ thuật định thực nguyên nhân diễn biến bệnh thể trạng người bệnh nên tiếp tục thực kỹ thuật định bỏ (không ghi) mục này; loại thuốc, vật tư y tế sử dụng cho người bệnh toán theo số lượng thực tế giá mua vào theo quy định khoản Điều Thông tư 15 (Khơng áp dụng trần tốn 45 tháng lương sở theo quy định Thông tư số 04/2017/TT-BYT Bộ Y tế) Chi phí thuốc, vật tư y tế ghi vào mục “Thuốc, dịch truyền”, “Vật tư y tế” tương ứng Bảng kê Ví dụ: Bệnh viện A bệnh viện chuyên khoa hạng thuộc Bộ Y tế Bệnh nhân B tham gia BHYT có mức hưởng 80 (Tám mươi) %, nhập viện Bệnh viện A., định dịch vụ kỹ thuật “Chụp Xquang giường” cho vị trí phổi, bảng kê tiền Chẩn đốn hình ảnh (đã bao gồm tiền lương) theo Thông tư 15 ghi sau: - Bảng kê chi phí KBCB BHYT tuyến: Nội dung Đơn vị tính (2) (1) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) 62.000 62.000 100 Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHY T Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 62.000 100 62.000 49.60 12.400 Thành tiền BV (Đồng) Chấn đốn hình ảnh: Chụp Xquang giường [phổi] Lần - Bảng kê chi phí KBCB BHYT nội trú không tuyến: Nội dung Đơn vị tính (2) (1) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) 62.000 62.000 100 Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHY T Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 62.000 100 62.000 19.84 42.160 Thành tiền BV (Đồng) Chấn đốn hình ảnh: Chụp Xquang giường [phổi] Lần Mục “7 Máu, chế phẩm máu, vận chuyển máu” - Nội dung: Ghi tên đơn vị máu, chế phẩm máu, vận chuyển máu theo quy định Bộ Y tế; - Tỷ lệ toán theo dịch vụ: Ghi 100 (Một trăm) %; - Tỷ lệ tốn BHYT: Ghi 100 (Một trăm) %; Ví dụ: Bệnh viện A (tuyến tỉnh) nhận 05 đơn vị khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần từ Viện Huyết học truyền máu Trung ương (đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) Bảng kê chi phí máu, chế phẩm máu, vận chuyển máu người tham gia BHYT có mức hưởng 80 (tám mươi) % sau: - Bảng kê chi phí KBCB BHYT tuyến: Nội dung (1) Đơn vị tính (2) Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (3) (4) (5) (6) Máu, chế phẩm máu, vận chuyển máu: Thành tiền BV (Đồng) (7) Tỷ lệ toán BHYT (%) (8) 4.960.000 Nguồn toán (đồng) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Ngư ời bệnh tự trả (12) (13) (9) (10) (11) 4.960.00 3.968 000 992.000 - Khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) Túi 975.00 975.00 100 4.875.000 100 4.875.00 3.900 000 975.000 - Phí vận chuyển máu Lần 17.000 17.000 100 85.000 100 85.000 68.000 17.000 - Bảng kê chi phí KBCB BHYT nội trú khơng tuyến: Nội dung Nguồn toán (đồng) 10 Đơn vị tính Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Máu, chế phẩm máu, vận chuyển máu: Thành tiền BV (Đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) (7) Thành tiền BH (đồng) (8) 4.960.000 Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Ngư ời bệnh tự trả (12) (13) (9) (10) (11) 4.960.00 2.380 800 2.579.20 - Khối hồng cầu từ 350ml máu tồn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) Túi 975.00 975.00 100 4.875.000 100 4.875.00 2.340 000 2.535.00 - Phí vận chuyển máu Lần 17.000 17.000 100 85.000 100 85.000 40.800 44.200 Mục “8 Thuốc, dịch truyền” - Nội dung: Ghi tên thuốc, dịch truyền theo kết trúng thầu, ghi thuốc, dịch truyền tốn ngồi cấu giá dịch vụ kỹ thuật; - Tỷ lệ toán theo dịch vụ: Ghi 100 (Một trăm) %; - Tỷ lệ toán BHYT: Ghi tỷ lệ % toán thuốc, dịch truyền; đối tượng tham gia BHYT quy định điểm b khoản Điều 14 Nghị định 146 Điều Nghị định 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 Chính phủ (Sau gọi tắt Nghị định 70) ghi tỷ lệ tốn BHYT 100 (Một trăm) %; thuốc, dịch truyền nằm ngồi danh mục BHYT ghi (khơng) % Ví dụ: Bệnh nhân B tham gia BHYT có mức hưởng BHYT 80%, nhập viện bệnh viện tuyến trung ương, bác sỹ định sử dụng thuốc Nexavar 200mg thuốc Coversyl 5mg thuộc danh mục thuốc tốn BHYT theo Thơng tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 Bộ Y tế, bảng kê chi phí thuốc, dịch truyền ghi sau: - Bảng kê chi phí KBCB BHYT tuyến: Nội dung (1) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá BV (đồng) (2) (3) (4) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (5) (6) Thuốc, dịch truyền: Thành tiền BV (Đồng) (7) Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (8) (9) (10) (11) (12) (13) 3.055.00 2.444.00 611.000 3.000.000 6.055.000 Nexavar 200mg Viên 10 600.00 600.00 100 6.000.000 50 3.000.00 2.400.00 600.000 3.000.000 Coversyl 5mg Viên 10 5.500 5.500 100 55.000 100 55.000 44.000 11.000 - Bảng kê chi phí KBCB BHYT nội trú khơng tuyến: Nội dung (1) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá BV (đồng) (2) (3) (4) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (5) (6) Thuốc, dịch truyền: Nexavar 200mg Viên Thành tiền BV (Đồng) (7) Tỷ lệ toán BHYT (%) (8) 6.055.000 50 6.000.00 600.00 100 6.000.000 50 Nguồn toán (đồng) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT (9) Người bệnh chi trả Khác Người bệnh tự trả (12) (13) (10) (11) 3.055.00 977.600 2.077.40 3.000.000 3.000.00 960.000 2.040.00 3.000.000 11 Coversyl 5mg Viên 100 55.000 5.500 100 55.000 100 55.000 17.600 37.400 10 Mục “9 Vật tư y tế” (Áp dụng vật tư y tế không kèm theo dịch vụ kỹ thuật nào) - Nội dung: Ghi tên vật tư y tế theo kết trúng thầu Đối với đơn vị tính ghi chi tiết hạng mục, sản phẩm (nếu có giá hạng mục); ghi vật tư y tế tốn ngồi cấu giá dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị thu trọn gói theo trường hợp bệnh - Tỷ lệ toán theo dịch vụ: Ghi 100 (Một trăm) %; - Tỷ lệ toán BHYT: Ghi tỷ lệ % toán vật tư y tế; đối tượng tham gia BHYT quy định điểm b khoản Điều 14 Nghị định 146 Điều Nghị định 70 ghi tỷ lệ toán BHYT 100 (Một trăm) %; vật tư y tế nằm danh mục BHYT ghi (khơng) % Ví dụ: Bệnh nhân B tham gia BHYT có mức hưởng 80%, nhập viện bệnh viện tuyến tỉnh, bác sỹ định sử dụng bơm cho ăn MPV 50 ml để bơm thức ăn, dây để truyền dịch Bơm cho ăn dây truyền dịch chưa cấu vào giá tiền ngày giường điều trị Bảng kê chi phí vật tư y tế ghi sau: - Bảng kê chi phí KBCB BHYT tuyến: Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) Thành tiền BV Nguồn toán (đồng) Tỷ lệ toán BHYT (%) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Kh ác Người bệnh tự trả (8) (9) (10) (11) (12) (13) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá BV (đồng) (2) (3) (4) (5) (6) 78.000 62.400 15.600 Bơm cho ăn MPV 50ml Cái 4.200 4.200 100 21.000 100 21.000 16.800 4.200 Dây truyền đếm giọt Icare Cái 6.000 6.000 100 30.000 100 30.000 24.000 6.000 Dây truyền dịch Terumo Cái 9.000 9.000 100 27.000 100 27.000 21.600 5.400 Nội dung (1) Vật tư y tế: (Đồng) (7) 78.000 - Bảng kê chi phí KBCB BHYT nội trú khơng tuyến: Nội dung (1) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá BV (đồng) Đơn giá BH (đồng) Tỷ lệ toán theo dịch vụ (%) (2) (3) (4) (5) (6) Vật tư y tế: Thành tiền BV (Đồng) (7) Tỷ lệ toán BHYT (%) (8) 78.000 Nguồn toán (đồng) Thành tiền BH (đồng) Quỹ BHYT Người bệnh chi trả Kh ác Người bệnh tự trả (12) (13) (9) (10) (11) 78.000 37.440 40.560 Bơm cho ăn MPV 50ml Cái 4.200 4.200 100 21.000 100 21.000 10.080 10.920 Dây truyền đếm giọt Icare Cái 6.000 6.000 100 30.000 100 30.000 14.400 15.600 Dây truyền dịch Terumo Cái 9.000 9.000 100 27.000 100 27.000 12.960 14.040 11 Mục “10 Gói vật tư y tế” (Áp dụng vật tư y tế kèm lần thực dịch vụ kỹ thuật, trừ vật tư y tế tính kết cấu giá dịch vụ kỹ thuật đó; lần thực dịch vụ kỹ thuật 01 gói vật tư y tế,) - Nội dung: Dịng thứ ghi “10.1 Gói vật tư y tế 1” ghi tên dịch vụ kỹ thuật thực ngoặc đơn ( ) Ghi tiếp phía dịng “10.1 Gói vật tư y tế 1” tên vật tư y tế (VTYT) 1, VTYT 2,… sử dụng để thực dịch vụ kỹ thuật (DVKT) Các tên VTYT ghi theo tên kết trúng thầu Đối với đơn vị tính ghi chi tiết hạng mục, sản phẩm (nếu có giá hạng mục) Chỉ ghi VTYT chưa tính cấu giá DVKT đó; Các gói VTYT DVKT ghi hướng dẫn 12 - Đơn giá bệnh viện (BV): Ghi đơn giá vật tư y tế theo giá mua vào sở KBCB theo quy định pháp luật đấu thầu; - Đơn giá bảo hiểm (BH): Đối với VTYT không quy định mức toán theo quy định cột Danh mục VTYT Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 Bộ Y tế (Sau gọi chung Mức tốn) Đơn giá BH Đơn giá BV Đối với VTYT có quy định Mức tốn so sánh Đơn giá BV với Mức toán, Đơn giá BV nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH