0

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

2 14 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2021, 09:46

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ để có thêm tài liệu ôn tập. SỞ GD - ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ -(Đề thi có _02_ trang) KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: SINH HỌC 11 Thời gian làm bài: 45 PHÚT (không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp: Số báo danh: Mã đề 102 Câu Động lực sau nói dịng nước ion khống di chuyển từ rễ lên gỗ cao hàng chục mét? 1.Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn quan chứa Lực đẩy (áp suất rễ) 3.Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ 4.Lực hút thoát nước A 1,3,4 B 1,2,3 C 2,3,4 D 1,2,4 Câu Các giai đoạn đường phân giải hiếu khí diễn theo trật tự nào? A Chuổi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep → Đường phân B Chu trình crep → Đường phân → Chuổi chuyền êlectron hô hấp C Đường phân → Chu trình crep → Chuổi chuyền êlectron hơ hấp D Đường phân → Chuổi chuyền êlectron hô hấp → Chu trình crep Câu Phương án sau với trình tự giai đoạn chu trình Canvin? Giai đoạn khử APG thành AlPG Giai đoạn tái sinh chất nhận RiDP tạo đường Giai đoạn cố định CO2 A → → B → → C 1→ 2→ D → → Câu Trong phận rễ, phận quan trọng nhất? A Miền lông hút hút nước muối kháng cho B Chóp rễ che chở cho rễ C Miền sinh trưởng làm cho rễ dài D Miền bần che chở cho phần bên rễ Câu Ngun tố khống nitơ có vai trò kể sau đây: A Quang phân li nước B Điều tiết độ mở khí khổng C Thành phần cấu tạo nên prôtêin, axit nuclêic D Thành phần màng tế bào Câu Nếu cường độ chiếu sáng thì: A Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ kích thích tổng hợp axit amin có hiệu quang hợp nhỏ ánh sáng đơn sắc màu xanh tím B Ánh sáng đơn sắc màu đỏ kích thích tổng hợp cacbohydrat có hiệu quang hợp lớn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím C Ánh sáng đơn sắc màu đỏ kích thích tổng hợp axit amin có hiệu quang hợp lớn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím D Ánh sáng đơn sắc màu đỏ kích thích tổng hợp cacbohydrat có hiệu quang hợp nhỏ ánh sáng đơn sắc màu xanh tím Câu Pha sáng quang hợp diễn vị trí lục lạp? A Chất (strôma) B Màng C Tilacơit D Màng ngồi Câu Điểm bão hòa ánh sáng cường độ ánh sáng để: A IQH < IHH B IQH > IHH C IQH đạt cực đại D IQH =IHH Câu Con đường xâm nhập nước ion khống mơ tả sau đây: Dịng nước ion khống theo không gian tế bào không gian bó sợi xenlulozo bên thành tế bào A Qua tế bào biểu bì, tế bào vỏ nội bì B Qua gian bào C Qua bề mặt tế bào biểu bì D Qua tế bào chất qua gian bào Câu 10 Ở thực vật sống cạn, ion khống hấp thụ với nồng độ thấp quan sau đây: A Quả B Hoa C Thân D Lá Mã đề 102 Trang 1/2 Câu 11 Vì thực vật C4 có suất sinh học cao so với thực vật C3: A Thoát nước cao B Điểm bù CO2 thấp C Điểm bù ánh sáng thấp D Vì nhu cầu nước cao Câu 12 Hơ hấp sáng thực vật C3 xảy liên tiếp bào quan sau đây? A Lục lạp → ti thể → perôxixôm B Lục lạp → perôxixôm→ ti thể C Ti thể → perôxixôm → lục lạp D Ti thể → lục lạp → perôxixôm Câu 13 Các nguyên tố đại lượng có vai trị chủ yếu sau : A Chúng tích luỹ hạt B Chúng tham gia vào hoạt động enzim C Chúng có cấu trúc tất bào quan D Tham gia cấu tạo nên chất sống prôtêin, axit nucleic, Câu 14 Nồng độ Ca2+ 0,03 %, đất 0,1% Cây nhận Ca2+ cách nào? A Hấp thụ chủ động B Khuếch tán C Thẩm thấu D Hấp thụ thụ động Câu 15 Tác nhân không tham gia vào điều tiết độ mở khí khổng ? A Ánh sáng B Nồng độ CO2 C Nồng độ ion khoáng D Hàm lượng nước Câu 16 Khi nói vận chuyển chất cây, phát biểu sau đúng? A Dịng mạch gỗ có lồi thân gỗ lớn B Dòng mạch gỗ chứa chất hữu tổng hợp C Các phân tử nước di chuyển từ mạch gỗ sang mạch rây ngược lại D Dòng mạch rây chứa ion khoáng nước rễ hấp thụ Câu 17 Ở ngô, suất kinh tế tập trung phận nào? A Bắp ngô B Lá C Hạt D Thân Câu 18 Nhận định sau sai nói khả hấp thụ nitơ thực vật? A Cây trực tiếp hấp thụ nitơ hữu xác sinh vật B Rễ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dạng NO3- NH4+ C Thực vật sử dụng nitơ dạng NO, NO2 D Thực vật khơng có khả hấp thụ nitơ phân tử Câu 19 Nội dung sau đặc điểm đường thoát nước qua cutin? A Vận tốc lớn, không điều chỉnh chế đóng, mở khí khổng B Vận tốc nhỏ, điều chỉnh chế đóng, mở khí khổng C Vận tốc lớn, điều chỉnh chế đóng, mở khí khổng D Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh chế đóng mở khí khổng Câu 20 Thành phần dịch mạch rây A Nước, saccarozo, ion khoáng B Saccarozo, axitamin , hoocmon thực vật C Nước ion khoáng D Axitamin, vitamin, hoocmon Câu 21 Khi nói trình nước lá, có phát biểu sau đúng? 1.Thoát nước xảy trời nắng nóng ánh sáng mạnh 2.Thốt nước làm giảm nhiệt độ trời nắng nóng 3.Thốt nước điều chỉnh nhờ đóng mở khí khổng 4.Thốt nước qua cutin non xảy yếu trưởng thành A B C D II Tự luận: (3đ) Câu Sau bón phân, khả hút nước rễ thay đổi trường hợp sau? (2đ) a Bón vừa phải (1đ) b.Bón nhiều.(1đ) Câu 2: Để bảo quản nơng sản, hạt giống người ta dùng biện pháp gì? Giải thích HẾT Mã đề 102 Trang 2/2 ...Câu 11 Vì thực vật C4 có suất sinh học cao so với thực vật C3: A Thoát nước cao B Điểm bù CO2 thấp C Điểm bù ánh sáng thấp D Vì nhu cầu nước cao Câu 12 Hô hấp sáng thực vật C3 xảy... khoáng B Saccarozo, axitamin , hoocmon thực vật C Nước ion khoáng D Axitamin, vitamin, hoocmon Câu 21 Khi nói q trình nước lá, có phát biểu sau đúng? 1. Thoát nước xảy trời nắng nóng ánh sáng... 14 Nồng độ Ca2+ 0,03 %, đất 0 ,1% Cây nhận Ca2+ cách nào? A Hấp thụ chủ động B Khuếch tán C Thẩm thấu D Hấp thụ thụ động Câu 15 Tác nhân không tham gia vào điều tiết độ mở khí khổng ? A Ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,