0

Tuan 24 Doan thuyen danh ca

20 1 0
  • Tuan 24 Doan thuyen danh ca

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 10:13

- Nghỉ hơi tự nhiên, đúng nhịp trong mỗi dòng thơ: Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sóng đã cài then, đêm sập cửa Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, Câu hát căng buồm cùng gió khơi.... - Ng[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 24 Doan thuyen danh ca