0

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

60 14 0
  • TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC  CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:19

TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁNChương 1. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊI. CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN.oADN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân gồm 4 loại nucleotit: A, T, G, X.oPhân tử ADN mạch kép:•Là một chuỗi xoắn kép được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung, theo đó: A ở mạch 1 luôn liên kết với T ở mạch 2 bằng 2 liên kết hidro, G ở mạch 1 luôn liên kết với X ở mạch 2 bằng 3 liên kết hidro và ngược lại.=> Số lượng nu loại A = số lượng nu loại T, số lượng nu loại G = số lượng nu loại X.•Mỗi vòng xoắn có 10 cặp nucleotit dài 34 Ao, đường kính vòng xoắn là 2nm.•Ở ADN mạch đơn vì A không liên kết bổ sung với T, G không liên kết bổ sung với X nên A  T; G  X.oADN của sinh vật nhân thực và ADN của sinh vật nhân sơ đều có cấu trúc mạch kép. Nhưng ADN sinh vật nhân thực có dạng mạch thẳng, kích thước lớn còn ADN của sinh vật nhân sơ có dạng mạch vòng và không liên kết với protein histon. ADN của ti thể và lạp thể có cấu trúc mạch vòng tương tự như ADN của vi khuẩn.oỞ trong cùng một loài, hàm lượng ADN trong nhân tế bào là đại lượng ổn định và đặc trưng cho loài. ADN trong tế bào chất có hàm lượng không ổn định vì số lượng bào quan ti thể, lục lạp không ổn định, thay đổi tùy từng loại tế bào nên hàm lượng ADN trong tế bào chất không đặc trưng cho loài.oChức năng của ADN là lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền, truyền đạt thông tin di truyền qua các thế hệ nhờ khả năng tự nhân đôi từ đó giúp duy trì đặc tính ổn định qua các thế hệ....Câu 1:Có bao nhiêu loại phân tử sau đây được cấu tạo từ các đơn phân là các nuclêôtit?I. Hoocmôn insulin.II. ARN pôlimeraza. III. ADN pôlimeraza. IV. Gen.A. 3 B. 2 C. 1 D. 4Câu 2:Ở người, gen trong ti thểA. có thể có nhiều bản sao khác nhau trong một tế bào.B. có số lần nhân đôi bằng số lần nhân đôi của gen trong nhân tế bào.C. có số lần phiên mã bằng số lần phiên mã của gen trong nhân tế bào.D. được bố và mẹ truyền cho con thông qua tế bào chất của giao tử.Câu 3:Loại đột biến nào sau đây có thể làm xuất hiện alen mới?A. Đột biến gen. B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.C. Đột biến nhiễm sắc thể. D. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.Câu 4:Enzim nào sau đây không tham gia trong quá trình nhân đôi ADN?A. Restrictaza. B. ARN pôlimeraza.C. Ligaza. D. ADN pôlimeraza.Câu 5:Trong dịch mã, giai đoạn hoạt hóa axit amin có thể tóm tắt bằng sơ đồ nào sau đây?A. Axit amin + ADN + ATP axit amin – ADN.B. Axit amin + mARN + ATP axit amin – mARN.C. Axit amin + tARN + ATP axit amin – tARN.D. Axit amin + rARN + ATP axit amin – rARN.Câu 6:Mã di truyền mang tính thoái hóa nghĩa là?A. Một loại axit amin có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba khác nhau.B. Có một số bộ ba không mã hóa axit amin.C. Một bộ ba mã hóa cho một axit amin.D. Có một bộ ba khởi đầu.Câu 7:Số liên kết hidro của gen thay đổi như thế nào khi gen bị đột biến mất cặp nucleotit loại A – T?A. Tăng 2 liên kết hidro B. Giảm 3 liên kết hidro.C. Giảm 2 liên kết hidro D. Tăng 3 liên kết hidro.Câu 8:Mạch gốc của các gen có trình tự các đơn phân 3’ATGXTAG5’. Trình tự các đơn phân tương ứng trên đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp là A. 5’AUGXUA3’ B. 3’UAXGAUX5’C. 3’ATGXTAG5’ D. 5’UAXGAUX3’Câu 9:Ở vi khuẩn E.coli, khi nói về hoạt động của các gen trong Operon Lac, phát biểu nào sau đây đúng?A. Khi môi trường có lactozơ thì các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau nhưng có số lần phiên mã khác nhau.B. Khi môi trường không có lactozơ thì các gen này không nhân đôi nhưng vẫn tiến hành phiên mã.C. Khi môi trường có lactozơ thì các gen này có số lần nhân đôi bằng nhau và số lần phiên mã bằng nhau.D. Khi môi trường không có lactozơ thì các gen này đều không nhân đôi và không phiên mã.Câu 10:Operon Lac có thể hoạt động được hay không phụ thuộc vào gen điều hòa; gen điều hòa có vị trí và vai trò nào sau đây?A. Gen điều hòa nằm trong Operon Lac và quy định tổng hợp các enzim tham gia phản ứng phân giải đường Lactozơ có trong môi trường.B. Gen điều hòa nằm trong Operon Lac và là nơi để prôtêin ức chế liên kết để ngăn cản sự phiên mã.C. Gen điều hòa nằm ngoài Operon Lac và là nơi để ARN pôlimeraza bám và khởi đầu phiên mã.D. Gen điều hòa nằm ngoài Operon Lac, mang thông tin quy định tổng hợp prôtêin ức chế TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022 LÝ THUYẾT – BÀI TẬP – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN NOVEMBER 25, 2021 Chương CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ I CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN o ADN đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân gồm loại nucleotit: A, T, G, X o Phân tử ADN mạch kép: • Là chuỗi xoắn kép cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung, theo đó: A mạch liên kết với T mạch liên kết hidro, G mạch liên kết với X mạch liên kết hidro ngược lại => Số lượng nu loại A = số lượng nu loại T, số lượng nu loại G = số lượng nu loại X • Mỗi vịng xoắn có 10 cặp nucleotit dài 34 Ao, đường kính vịng xoắn 2nm • Ở ADN mạch đơn A không liên kết bổ sung với T, G không liên kết bổ sung với X nên A  T; G  X o ADN sinh vật nhân thực ADN sinh vật nhân sơ có cấu trúc mạch kép Nhưng ADN sinh vật nhân thực có dạng mạch thẳng, kích thước lớn cịn ADN sinh vật nhân sơ có dạng mạch vịng khơng liên kết với protein histon ADN ti thể lạp thể có cấu trúc mạch vịng tương tự ADN vi khuẩn o Ở loài, hàm lượng ADN nhân tế bào đại lượng ổn định đặc trưng cho loài ADN tế bào chất có hàm lượng khơng ổn định số lượng bào quan ti thể, lục lạp không ổn định, thay đổi tùy loại tế bào nên hàm lượng ADN tế bào chất khơng đặc trưng cho lồi o Chức ADN lưu giữ, bảo quản thông tin di truyền, truyền đạt thông tin di truyền qua hệ nhờ khả tự nhân đơi từ giúp trì đặc tính ổn định qua hệ II GEN Khái niệm o Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hóa cho sản phẩm Sản phẩm mà gen mã hóa chuỗi polipeptit phân tử ARN Phân loại o Dựa vào chức sản phẩm: • Gen điều hòa gen mà sản phẩm làm nhiệm vụ điều hịa hoạt động gen khác • Gen cấu trúc gen mang thơng tin mã hóa cho sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức tế bào o Dựa vào cấu trúc vùng mã hóa gen: • Gen khơng phân mảnh gen mà vùng mã hóa liên tục, tồn thơng tin di truyền gen dịch mã thành axit amin, gen thường gặp sinh vật nhân sơ • Gen phân mảnh gen mà vùng mã hóa khơng liên tục có đoạn intron xen kẽ đoạn exon Cấu trúc chung gen Đặc điểm Vùng điều hòa Vùng mã hóa Vùng kết thúc - Nằm đầu 3’ mạch mã gốc - Nằm gen - Nằm đầu 5’ mạch mã gốc Chức - trình tự khởi đầu phiên mã - thơng tin mã hóa sản phẩm - điều hịa phiên mã gen (ARN chuỗi - tín hiệu kết thúc phiên mã polipeptit) III MÃ DI TRUYỀN o Mã di truyền trình tự xếp nucleotit gen quy định trình tự xếp axit amin chuỗi polipeptit o Đặc điểm mã di truyền: • Mã di truyền mã ba, nucleotit quy định axit amin • Có 64 ba khơng mã hóa aa mà làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã (UAA, UAG, UGA), ba – AUG vừa làm nhiệm vụ mở đầu, vừa làm nhiệm vụ mã hóa cho aa Metionin sinh vật nhân thực, aa Foocmin Metionin sinh vật nhân sơ • Mã di truyền đọc liên tục từ điểm xác định theo ba nucleotit mà khơng gối lên • Mã di truyền có tính phổ biến, tất lồi có mã di truyền giống trừ vài ngoại lệ • Mã di truyền có tính đặc hiệu: Một loại ba mã hóa cho axit • Mã di truyền có tính thối hóa: Một axit amin nhiều ba quy định, trừ ba AUG UGG • Có mã khởi đầu 5’AUG3’; mã kết thúc 5’UAA3’; 5’UGA3’; 5’UAG3’ IV Q TRÌNH NHÂN ĐƠI ADN Diễn biến q trình nhân đơi ADN Q trình nhân đơi ADN diễn kì trung gian (pha S) Gồm bước: o Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN: Nhờ enzim tháo xoắn, mạch đơn ADN tách dần tạo nên chạc hình chữ Y để lộ hai mạch khuôn o Bước 2: Tổng hợp mạch ADN mới: Enzim ADN pơlimêraza xúc tác hình thành mạch đơn theo chiều 5’ – 3’ (ngược chiều với mạch làm khuôn) Các nuclêôtit môi trường nội bào liên kết với nuclêôtit mạch làm khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A - T, G - X) • Trên mạch khuôn 3’ – 5’, mạch tổng hợp liên tục • Trên mạch khn 5’ – 3’, mạch tổng hợp gián đoạn tạo nên đoạn ngắn (đoạn Okazaki) Trong đó: ▪ Mạch tổng hợp liên tục theo chiều 5’ đến 3’ chiều trượt enzim tháo xoắn ▪ Mạch tổng hợp không liên tục theo chiều 5’ đến 3’ ngược chiều trượt enzim tháo xoắn Sau đoạn Okazaki nối lại với nhờ enzim nối ligaza o Bước 3: Tạo hai phân tử ADN con: Các mạch tổng hợp đến đâu mạch đơn xoắn đến tạo thành phân tử ADN con, có mạch tổng hợp cịn mạch ADN mẹ ban đầu Những đặc điểm quan trọng cần ý với trình nhân đôi ADN o Về bản, nhân đôi ADN sinh vật nhân thực gần giống với nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ, khác biệt số điểm sau: • Sự nhân đôi ADN diễn đồng thời nhiều đơn vị nhân đơi phân tử ADN • Hệ enzim tham gia phức tạp o Trong trình nhân đơi, phễu tái mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Nếu tính phân tử mạch tổng hợp gián đoạn (đầu gián đoạn, đầu liên tục) o Quá trình nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn Do từ phân tử, sau k lần nhân đôi tạo 2k ADN, có hai phân tử chứa mạch ADN mẹ o Quá trình nhân đôi AND sở cho nhân đôi NST, từ dẫn đến phân chia tế bào sinh sản thể sinh vật V ARN VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ Phân loại chức ARN Có loại ARN Cả loại có cấu trúc mạch đơn cấu tạo từ loại nucleotit A, U, G, X Loại ARN mARN Cấu trúc Chức o Mạch thẳng có chiều từ 5’ đến 3’ o Làm khn cho q trình dịch mã riboxom o Đầu 5’ có trình tự nucleotit đặc hiệu để riboxom o Sau tổng hợp protein, mARN thường nhận biết gắn vào o Có nhiều loại tARN, phân tử tARN có ba đối mã (anticodon) đầu để liên tARN kết với axit amin tương ứng o Một đầu mang ba đối mã, đầu gắn với axit amin enzim phân hủy o Vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit o Nhận biết ba mARN theo nguyên tắc bổ sung o Gồm hai tiểu đơn vị lớn tiểu đơn vị bé liên rARN kết với dịch mã để tạo thành riboxom o Là nơi diễn tổng hợp chuỗi polipeptit hồn chỉnh o Trong loại ARN mARN có nhiều loại (có tính đa dạng cao nhất) hàm lượng (chiếm khoảng 5%); rARN có loại hàm lượng cao o Trong tế bào, rARN, tARN tương đối bền vững, mARN bền vững o Ở số loại virut, thông tin di truyền không lưu giữ ADN mà ARN Quá trình phiên mã o Quá trình phiên mã diễn nhân tế bào vào kì trung gian trình phân bào (pha G chu kì tế bào) o Các bước phiên mã: • Bước 1: Khởi đầu: Enzym ARN pơlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’ - 5’ bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu • Bước 2: Kéo dài chuỗi ARN: Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc gen có chiều 3’ - 5’ nuclêôtit môi trường nội bào liên kết với nucleotit mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung: A gốc – U môi trường; T gốc – A môi trường; G gốc – X môi trường; X gốc – G mơi trường • Bước 3: Kết thúc: Khi enzym di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc trình phiên mã dừng lại, phân tử ARN giải phóng Vùng gen vừa phiên mã xong mạch đơn đóng xoắn lại o Một gen tiến hành phiên mã x lần tổng hợp x phân tử mARN Vì trình phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung nên phân tử mARN có cấu trúc giống Cần lưu ý sinh vật nhân thực, mARN sơ khai trải qua q trình hồn thiện tạo nhiều loại mARN trưởng thành khác o Enzim ARN polimeraza vừa có chức tháo xoắnADN, tách mạch ADN vừa có chức tổng hợp, kéo dài mạch polinucleotit o Lưu ý: • Ở sinh vật nhân sơ, mARN sau phiên mã dùng trực tiếp làm khuôn tổng hợp prôtêin • Ở sinh vật nhân thực, mARN sau phiên mã cắt bỏ đoạn intron, nối đoạn exôn tạo mARN trưởng thành qua màng nhận tế bào chất làm khuôn tổng hợp Các đoạn exon nối theo trình tự khác nên có nhiều loại mARN tạo từ gen VI DỊCH MÃ o Dịch mã trình chuyển mã từ ba mARN thành trình tự axit amin chuỗi polipeptit o Dịch mã có giai đoạn chính: Giai đoạn 1: Hoạt hoá axit amin o Dưới tác động số enzim, axit amin tự môi trường nội bào hoạt hoá nhờ gắn với hợp chất ATP: Axit amin + ATP → Axit amin hoạt hoá o Nhờ tác dụng enzim đặc hiệu, axit amin hoạt hoá liên kết với tARN tương ứng tạo thành phức hợp axit amin – tARN: Axit amin hoạt hoá + tARN → Phức hợp axit amin – tARN o Chú ý: Trong q trình dịch mã cần có thành phần tham gia mARN, tARN, riboxom axit amin Trong tARN đóng vai trị nhân tố tiến hành dịch mã (dịch ba mARN thành axit amin) Giai đoạn 2: Tổng hợp chuỗi pơlipeptit (3 bước) o Bước 1: Mở đầu • Bộ ba mở đầu AUG Ở vi khuẩn, axit amin mở đầu foocmin metionin Ở sinh vật nhân thực axit amin mở đầu methionin • Tiểu đơn vị bé ribơxơm gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu (gần ba mở đầu) di chuyển đến ba mở đầu (AUG) • Axit amin mở đầu - tARN tiến vào ba mở đầu (đối mã - UAX - khớp với mã mở đầu - AUG - mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau tiểu phần lớn gắn vào tạo ribơxơm hồn chỉnh sẵn sàng tổng hợp chuỗi polipeptit o Bước 2: Kéo dài chuỗi polipeptit • aa1 - tARN tiến vào ribơxơm (đối mã khớp với mã thứ mARN theo nguyên tắc bổ sung), liên kết peptit hình thành axit amin mở đầu với axit amin thứ • Ribơxơm chuyển dịch sang ba thứ 2, tARN vận chuyển axit amin mở đầu giải phóng Tiếp theo, aa2 - tARN tiến vào ribơxơm (đối mã khớp với ba thứ hai mARN theo nguyên tắc bổ sung), hình thành liên kết peptit axit amin thứ hai axit amin thứ • Ribơxơm chuyển dịch đến ba thứ ba, tARN vận chuyển axit amin mở đầu giải phóng Q trình tiếp tục đến ba tiếp giáp với ba kết thúc phân tử mARN Như vậy, chuỗi pôlipeptit liên tục kéo dài o Bước 3: Kết thúc: • Khi ribôxôm chuyển dịch sang ba kết thúc (UAA, UAG, UGA) trình dịch mã ngừng lại, tiểu phần ribôxôm tách Một enzim đặc hiệu loại bỏ axit amin mở đầu giải phóng chuỗi pơlipeptit, q trình dịch mã hồn tất • Chuỗi polipeptit tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao hơn, trở thành protein có hoạt tính sinh học o Lưu ý: Trong dịch mã, mARN thường không gắn với riboxom riêng rẽ mà đồng thời gắn với nhóm ribơxơm (pơliribơxơm hay pơlixơm) giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin Cơ chế phân tử tượng di truyền: o Vật liệu di truyền (ADN) truyền cho đời sau qua chế tự nhân đôi o Thông tin di truyền biểu thành tính trạng thể thông qua chế phiên mã (ADN → ARN) dịch mã (ARN → prơtêin) VIII ĐIỀU HỊA HOẠT ĐỘNG GEN o Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo o Trong tế bào số lượng gen lớn có số gen hoạt động, phần lớn gen lại hoạt động yếu khơng hoạt động o Điều hịa hoạt động gen đảm bảo hoạt động sống tế bào phù hợp với điều kiện mơi trường phát triển bình thường thể Ngồi ra, điều hịa hoạt động gen giúp nhận biết thời điểm gen hoạt động, lượng sản phẩm gen tạo o Sinh vật nhân sơ: Chủ yếu diễn điều hòa phiên mã o Sinh vật nhân thực: Điều hòa nhiều mức độ (Từ trước phiên mã đến sau dịch mã) Cơ chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ o Trên phân tử ADN vi khuẩn, gen có liên quan chức thường phân bố liền thành cụm, có chung chế điều hòa gọi Opêron a Cấu trúc Operon Lac: o Vùng khởi động P (promoter): Nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã o Vùng vận hành O (operator): Có trình tự Nu đặc biệt để prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã o Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzơ môi trường để cung cấp lượng cho tế bào o Lưu ý: Trước opêron (nằm ngồi opêron) có gen điều hồ R Khi gen điều hòa R hoạt động tổng hợp nên prơtêin ức chế Prơtêin có khả liên kết với vùng vận hành (O) dẫn đến ngăn cản q trình phiên mã R khơng phải thành phần Opêron b Cơ chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ o Khi môi trường khơng có lactose: • Bình thường, gen điều hịa (R) tổng hợp loại prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O), gen cấu trúc trạng thái bị ức chế nên khơng hoạt động • Z, Y, A không thực phiên mã dịch mã => sản phẩm cụm gen không tạo thành o Khi mơi trường có lactose: • Lactose đóng vai trị chất cảm ứng • Chất cảm ứng liên kết với prôtêin ức chế làm prôtêin ức chế thay đổi cấu hình khơng gian ba chiều trở nên bất hoạt (khơng hoạt động) • Prơtêin ức chế bám vào vùng vận hành ARN poliemraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã • Các phân tử mARN gen cấu trúc Z, Y, A dịch mã tạo enzim phân giải đường lactose Cơ chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân thực o Phức tạp sinh vật nhân sơ IX CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP PHÂN TỬ Dạng 1: Xác định tổng số nuclêôtit, chiều dài, khối lượng, số liên kết ADN Phương pháp chung, cách làm: o Trong phân tử ADN: A = T G = X => Tổng số nuclêôtit ADN: N = A + T + G + X = 2A + 2G = 2T + 2X o Khối lượng phân tử ADN: M = 300 x N o Các công thức tính chiều dài (L) ADN: • Mối liên hệ N L (L tính theo đơn vị Å): LG=N/2ì3.4 ã Mi liờn h gia L (L tớnh theo đơn vị Å) số chu kì xoắn ADN (Sx): LG = Sx x 34 o Số liên kết phân tử ADN: • Số liên kết hiđro ADN: H = 2A + 3G • Số liên kết phốtphođieste ADN = N - Ví dụ 1: Một gen có cấu trúc dạng B dài 5100 Å có số nuclêơtit A 3.000 B 1.500 C 4.500 D 6.000 Lời giải: Áp dụng công thức mối liên hệ N L=>Số nucleotit gen là: 5100 : 3,4 x = 3000 nucleotit Ví dụ 2: Một gen có chiều dài 214,2 namơmet Kết luận sau khơng gen nói trên? A Gen chứa 1260 nuclêôtit B Số liên kết phốtphođieste gen 2418 C Gen có tổng số 63 vòng xoắn D Khối lượng gen 378000 đơn vị cacbon Lời giải: Gen có chiều dài 214,2 namơmet = 2142 Aº - Gen chứa: 2142 : 3,4 x = 1260 nucleotit - Số liên kết phốtphođieste gen là: 1260 – = 1258 - Tổng số vòng xoắn gen là: 2142 : 34 = 63 - Khối lượng gen là: 1260 x 300 = 378000 => Đáp án B Ví dụ 3: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêơtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Số nuclêôtit loại A gen A 112 B 448 C 224 D 336 Lời giải: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ => 2A+3G =2128 ó 2(A1+T1)+3(G1+X1) =2128 (*) Theo đề: A1=T1 ; G1 =2A1; X1 = 3T1 Thay vào (*) 4A1 +3(2A1 + 3T1) = 2128 ó 19A1 =2128 => A1 = 112 => A = 112.2 = 224 => Đáp án C Ví dụ 4: Một gen dài 425 nm có tổng số nuclêơtit loại A nuclếơtit loại T chiếm 40% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có 220 nuclêơtit loại T số nuclêơtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit mạch Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Mạch gen có G/X = 2/3 II Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 53/72 III Mạch gen có G/T = 25/28 IV Mạch gen có 20% số nuclêơtit loại X A B C.1 D Lời giải: Tổng số nu mạch gen = 425/0,34 = 1250 nu Số nu gen 1250.2 = 2500 A + T = 40%.2500 = 1000 => A = T = 1000/2 = 500 nu => G = X = 2500/2 – 500 = 750 nu Mạch có: T1 = 220 => A1 = 500 -220 = 280 nu X1 = 20%.1250 = 250 nu => G1 = 750 – 250 = 500 nu Theo NTBS: A1 = T2 = 280 nu T1 = A2 = 220 nu G1 = X2 = 500 nu X1 = G2 = 250 nu Xem xét phát biểu : I Mạch gen có G/X = 2/3 => sai Vì 500/250 =2 II Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 53/72 => sai Vì (220+500)/(280+250) = 720/530 ≠ 53/72 III Mạch gen có G/T = 25/28 => đúng IV Mạch gen có 20% số nuclêơtit loại X => sai Vì 500/1250 = 0,4 Vậy có III => Đáp án C Dạng 2: Xác định số nuclêôtit loại ADN Phương pháp chung, cách làm: o Mối tương quan loại nuclêôtit phân tử ADN: A = T; G = X o Mối tương quan loại nuclêôtit hai mạch đơn phân tử ADN: • A1 = T2 ; T1 = A2 ; G1 = X2 ; X1 = G2 • A = T = T1 + T2 = A1 + A2 = T1 + A1 = T2 + A2 • G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = X1 + G1 = X2 + G2 Ví dụ 1: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nuclêơtit loại A số nuclêôtit loại T; số nuclêôtit loại G gấp lần số nuclêôtit loại A; số nuclêôtit loại X gấp lần số nuclêôtit loại T Số nuclêôtit loại A gen A 112 B 448 C 224 D 336 Lời giải: Gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ => 2A + 3G = 2128 (1) Theo ra: A1 = T1; G1 = 2A1; X1 = 3T1 => G = G1 + X1 = 5A1 (2) => A= A1 + T1 = 2A1 (3) Từ (1) (2) (3) => 4A1 + 15A1 = 2128 => A1 = 112 => A = 2A1 = 224 => Đáp án C Ví dụ 2: Một gen có chiều dài 0,306 micrơmet mạch đơn gen có 35% X 25% G Số lượng loại nuclêôtit gen A A = T = 360, G = X = 540 B A = T = 540, G = X = 360 C A = T = 270, G = X = 630 D A = T = 630, G = X = 270 Lời giải: 0,306 micrômet = 3060 Å Áp dụng công thức mối liên hệ N L => Tổng số nucleotit gen : 3060 : 3,4 x = 1800 %X = %G = (35 + 25) : = 30% tổng số nucleotit gen => X = G = 1800 x 30 : 100 = 540 nucleotit => A = T = 1800 : – 540 = 360 nucleotit => Đáp án A Dạng 3: Bài tập q trình nhân đơi ADN Phương pháp chung, cách làm: o Xác định số phân tử ADN tạo thành, số mạch đơn tạo thành từ x phân tử ADN ban đầu sau k lần nhân đôi: • Số phân tử ADN tạo thành là: x.2k • Số phân tử ADN tổng hợp hoàn toàn từ nucleotit tự môi trường là: x.(2k – 2) • Số mạch đơn tạo thành là: 2x.2k • Số mạch đơn tổng hợp hồn tồn từ nucleotit tự môi trường là: x(2.2k – 2) Ví dụ 1: Một phân tử ADN tự nhân đôi lần Số phân tử ADN tổng hợp hồn tồn từ nucleotit tự mơi trường là: A 16 B 15 C 14 D 13 Lời giải: Số phân tử tổng hợp hoàn toàn từ nucleotit tự môi trường là: 24 – = 14 => Đáp án C Ví dụ 2: Một phân tử ADN tái lần Số mạch đơn tổng hợp hoàn toàn từ nucleotit tự môi trường chiếm tỉ lệ A 100% B 93,75% C 87,5% D 50% Lời giải: Sau lần nhân đôi số mạch đơn tạo thành là: 2.24 = 32 Số mạch đơn tổng hợp hồn tồn từ nucleotit tự mơi trường là: 2.24 – = 30 Vậy tỉ lệ số mạch đơn tổng hợp hoàn toàn từ nucleotit tự môi trường là: 30/32 = 93,75% => Đáp án C Dạng 4: Bài tập mối quan hệ mạch mã gốc gen – mARN – trình tự axit chuỗi polipetit Phương pháp chung, cách làm: o Mối quan hệ Gen - mARN – Protein o Phiên mã: • Q trình phiên mã diễn theo NTBS: từ mạch mã gốc gen => mARN • Chiều mạch mã gốc: 3’- 5’ • Chiều mARN: 5’- 3’ o Dịch mã: • + Sự dịch mã từ mARN diễn theo bảng mã di truyền: codon => axit amin chuỗi polipeptit Ví dụ 1: Chuỗi pơlipeptit phe-pro-lys tổng hợp từ phân tử mARN có trình tự là: 5’UUX-XXG-AAG3’ Đoạn phân tử ADN mã hoá cho chuỗi pôlipeptit A 3’ UUU-GGG-AAA 5’ B 3’ AAA-AXX-TTT 5’ C 3’ GAA-XXX-XTT 5’ D 3’ AAG-GGX-TTX 5’ Lời giải: trình giảm phân hình thành giao tử diễn bình thường Theo lí thuyết phép lai tạo F1 có tối đa loại kiểu gen ? A 18 B 56 C 42 D 24 Câu 199: Cho tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử, số loại giao tử tạo tối đa tỷ lệ loại giao tử là: A 1:1:1:1 B 2:2:3:3 C 2:2:4:4 D .3:3:1:1 Câu 200: Ở ruồi giấm cái, noãn bào nằm tế bào nang trứng có vai trị cung cấp chất dinh dưỡng prơtein mARN thiết yếu cho phát triển phôi Ở gen mà mARN chúng vận chuyển đến nỗn bào có đột biến X làm cho phôi bị biến dạng khả sống sót Có phát biểu sau đúng? I Nếu đột biến trội, ruồi đời F1 ruồi bố có kiểu gen dị hợp tử ruồi mẹ kiểu dại sống sót II Nếu đột biến trội, cá thể có kiểu gen đồng hợp tử đột biến X sống sót đến giai đoạn trưởng thành III Nếu đột biến lặn, phôi ruồi ruồi mẹ dị hợp tử đột biến X bị biến dạng IV Nếu đột biến lặn tiến hành lai hai cá thể dị hợp tử đột biến X để thu F1, có khoảng 1/6 số cá thể F2 đồng hợp tử gen X A B Câu 201: Giả sử có 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen C D AB giảm phân bình thường tạo giao tử có 100 tế bào ab xảy hốn vị alen B alen b Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Hoán vị gen với tần số 10% B Giao tử AB chiếm 45% C Tỉ lệ loại giao tử 19:19:1:1 D Có 200 giao tử mang kiểu gen Ab Câu 202: Khi quan sát trình phân bào bình thường tế bào (tế bào A) lồi kính hiển vi, người ta bắt gặp tượng mơ tả hình bên Có kết luận sau không đúng? (1) Tế bào A kì trình nguyên phân (2) Tế bào A có nhiễm sắc thể 2n = (3) Mỗi gen NST tế bào A giai đoạn có alen (4) Tế bào A kết thúc trình phân bào tạo tế bào có nhiễm sắc thể n = (5) Số tâm động tế bào A giai đoạn A B C D Câu 203: Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng Cho thân cao hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa Các hợp tử đột biến phát triển thành tứ bội cho đột biến giao phấn với lưỡng bội thân cao, hoa trắng dị hợp thu F2.Cho thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội Theo lý thuyết tỷ lệ thân cao hoa trắng có tỷ lệ A 5/16 B 11/144 C 5/72 D 11/72 Câu 204: Một lồi có nhiễm sẳc thể lưỡng bội 2n =14 Có phát biểu sau đúng? (1) Ở lồi có tối đa loại đột biến thể ba (2) Một tế bào đột biến thể ba tiến hành nguyên phân; kì sau có 30 nhiễm sắc thể đơn 45 (3) Một thể đột biến loài bị đoạn nhiễm sắc thể số 1, lặp đoạn nhiễm sắc thể số 3, đảo đoạn nhiễm sắc thể số 4, giảm phân bình thường có 1/8 giao tử khơng mang đột biến (4) Một cá thể mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) tạo 1/8 A B C D Câu 205: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Phép lai P: AA × aa thu hợp tử F1 Sử dụng côsixin tác động lên hợp tử F1, sau cho phát triển thành F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất F2 tự thụ phấn, thu F3 Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 77 hoa đỏ: hoa trắng B 71 hoa đỏ: hoa trắng, C 61 hoa đỏ: 11 hoa trắng D 65 hoa đỏ: hoa trắng Câu 206: Cho hình vẽ trình phân bào tế bào (Y) lưỡng bội X có kiểu gen dị hợp tất cặp gen Biết X giảm phân bình thường, xảy trao đổi chéo điểm tất cặp NST tạo tối đa 256 loại giao tử Trên NST có tế bào Y có gen tương ứng A, B, D, e, M, m, N, n) Theo lí thuyết, có phát biêu sau đúng? I Kết thúc trình phân bào tế bào Y tạo tế bào con, tế bào mang NST n + II Tế bào Y kì sau trình nguyên phân III Quá trình phân bào để tạo tế bào Y xảy không phân li cặp NST IV Cây X có NST 2n = A B C D Câu 207: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Đem lai hai (P) có kiểu hình khác Sử dụng cơnsixin tác động vào q trình giảm phân hình thành giao tử, tạo F1 tứ bội gồm hai loại kiểu hình Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, nhận định sau đúng? A F1 có tối đa loại kiểu gen B Thế hệ P có kiểu gen chủng tính trạng đem lai C F1tạo tối đa loại giao tử D F1 có tối đa loại kiểu gen Câu 208: Biết trình giảm phân tạo giao tử diễn bình thường, trao đổi chéo xảy bố mẹ Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có loại kiểu gen nhất? A Ab D d X X ab Ab D AB Ab X Y B Dd dd ab ab ab C AB AB Dd dd ab ab D AB AB Dd Dd ab ab Câu 209: Ở loài động vật, xét 400 tế bào sinh tinh có kiểu gen thực trình giảm phân tạo giao tử Kết thúc trình giảm phân tế bào tạo loại giao tử theo tỉ lệ 3: 3:1: Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, số lượng tế bào sinh tinh giảm phân có xảy hoán vị gen A 100 B 400 C 200 D 300 Câu 210: Ở loài, gen qui định màu hạt có alen theo thứ tự trội hồn tồn A > a1 > a, alen A quy định hạt đen ; a1 – hạt xám ; a – hạt trắng Biết tế bào noãn (n+1) có khả thụ tinh bình thường cịn hạt phấn n+1 khơng có khả Khi cho cá thể Aa1a tự thụ phấn F1 có tỷ lệ phân ly kiểu hình A 10 hạt đen :7 hạt xám :1 hạt trắng B 12 hạt đen :3 hạt xám :3 hạt trắng 46 C 10 hạt đen :5 hạt xám :3 hạt trắng D 12 hạt đen :5 hạt xám :1 hạt trắng Câu 211: Khi nói đột biến cấu trúc nhiễm sác thể, có phát biểu sau đúng? I Đột biến đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm gen tương ứng nên gây hại cho thể đột biến II Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể dẫn tới làm tăng số lượng gen vị trí lặp đoạn III Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào IV Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng gen tế bào nên không, gây hại cho thể đột biến A B C D Câu 212: Có phát biêu sau đúng? (1) Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử Ab giảm phân bình thường tạo loại giao tử aB AbD (3) Hai tế bào sinh tinh ruồi giấm có kiểu gen giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử aBd (2) Một tế bào sinh trứng có kiểu gen (4) Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao tử (5) Ba tế bào lưỡng bội ruồi giấm có kiểu gen AB D d X X giảm phân bình thường tạo tối đa loại giao aB tử A B Câu 213: Giả sử có tế bào sinh tinh có kiểu gen C D AB DE thực trình giảm phân Tế bào thứ có trao ab de đổi chéo A a, cặp cịn lại khơng trao đổi chéo Tế bào thứ có trao đổi chéo D d, cặp cịn lại khơng trao đổi chéo Tế bào thứ có xảy trao đổi chéo A a, D d Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có nhận định sau đúng? (1) Tạo tối thiểu loại giao tử (2) Tạo tối đa 12 loại giao tử (3) Số giao tử chứa NST liên kết tối đa (4) Số giao tử chứa NST có hốn vị gen tối đa A B C D Câu 214: Một lồi thực vật có NST 2n =6 Trên cặp NST xét gen có alen Do đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp NST Theo lý thuyết, thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét ? A 64 B 36 C 144 D 108 Câu 215: Quan sát trình giảm phân hình thành giao tử tế bào sinh tinh có kiểu gen Ab trình xảy aB bình thường, học sinh đưa dự đoán: I Trong trường hợp tần số hốn vị gen 50% có loại giao tử tạo ra, tỉ lệ loại 25% II Trong trường hợp có tiếp hợp, khơng trao đổi chéo kết trình tạo loại giao tử khác III Nếu tỉ lệ tế bào xảy hốn vị gen chiếm 80% tỉ lệ giao tử tạo 3:3:2:2 IV Nếu tế bào đó, có rối loạn phân li NST kỳ sau I hay kỳ sau II làm giảm số loại giao tử trình Số dự đốn phù hợp với lí thuyết là: A B C D 47 Câu 216: Giả sử có đột biến lặn gen nằm NST thường quy định Ở phép lai số loại giao tử đực giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%; số giao tử giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 20% Theo lí thuyết, số cá thể mang kiểu hình bình thường, cá thể mang gen đột biến có tỉ lệ A 1/100 B 23/100 C 23/99 D 3/32 Câu 217: Một quần thể thực vật tứ bội (P) có cấu trúc di truyền: 0,1 BBBB : 0,2 BBBb : 0,4 BBbb : 0,2 Bbbb : 0,1 bbbb Cho quần thể ngẫu phối, biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Tính theo lí thuyết, kiểu gen BBbb F1 chiếm tỉ lệ A 9/25 B 3/10 C 13/45 D 1/2 Câu 218: Một thể có nhiễm sắc thể 2n = 12, có nhiễm sắc thể bị đột biến; nhiễm sắc thể số bị đột biến đoạn, nhiễm sắc thể số bị đột biến đảo đoạn Giả sử chế đột biến giảm phân bình thường tạo giao tử không xảy tượng trao đổi chéo Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến chiếm tỉ lệ 75% II Loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến chiếm tỉ lệ 50% III Loại giao tử mang nhiễm sắc thể bị đột biến đảo đoạn chiếm 12,5% IV Có tối đa 192 loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến A B C D Câu 219: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen phân li độc lập Cho thân cao, hoa đỏ chủng giao phấn với thân thấp, hoa trắng thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến thu tứ bội Cho giao phấn với lưỡng bội thân cao, hoa trắng không chủng thu F2 Biết thể tứ bội giảm phân bình thường tạo giao tử lưỡng bơi Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2? I Có 12 loại kiểu gen II Các thân thấp, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 5/72 III Các không mang alen trội chiếm tỉ lệ 1/36 IV Khơng có mang alen trội A B C D Câu 220: Gen A có alen, gen D có alen, gen nằm NST Số loại kiểu gen dị hợp tử tối đa tạo quần thể tứ bội A 15 B 140 C 120 D 126 Câu 221: Cho phép lai: ♂AaBb × ♀AaBb Trong q trình giảm phân hai giới, có 10% số tế bào giới đực 12% số tế bào giới xảy không phân li cặp Aa giảm phân I, giảm phân II bình thường; tế bào khác giảm phân bình thường Các hợp tử mang đột biến thể không nhiễm bị chết, hợp tử đột biến khác có sức sống bình thường Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể bình thường tạo F1 A 80,04% B 79,8% C 79,2% D 98,8% Câu 222: Trong quần thể rau cải, 2n=18, đột biến tạo đủ loại thể một, nhiên thiếu NST cặp số chết giai đoạn mầm, người ta xét cặp NST gen có alen Số kiểu gen tối đa gen thể nhiễm quần thể hoa là: A 104976 B 118098 C 13122 D 157464 Câu 223: Cho phép lai: P ♀AaBb × ♂AaBb Trong trình giảm phân số tế bào thể đực, nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II, giảm phân I 48 diễn bình thường Cơ thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, đời có tối đa loại kiểu gen đột biến? A 36 B 72 C 48 D 84 Câu 224: Xét 1000 tế bào sinh tinh có kiểu gen Aa giảm phân tạo giao tử, có 200 tế bào q trình giảm phân nhiễm sắc thể khơng phân li giảm phân I, giảm phân II phân li bình thường, tế bào cịn lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, phát biểu sau sai? A Loại tinh trùng (chứa n nhiễm sắc thể) mang gen A chiếm tỉ lệ 40% B Loại tinh trùng thừa nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ 20% C Quá trình giảm phân tạo loại tinh trùng với tỉ lệ không D Số tinh trùng bình thường nhiều gấp lần số tinh trùng đột biến Câu 225: Ở ruồi giấm, xét ba tế bào sinh dục có kiểu gen Ab DE de X X , khoảng cách gen A gen b aB 40 centimoocgan, gen D E 20 centimoocgan Tỉ lệ giao tử AbX De tạo là: (I) 100% (II) 3% (III) 2/3 (IV) 0% (V) 9% (VI) 1/3 B (I), (III), (IV), (V) C (II), (III), (IV), (V) Phương án A (I), (II), (IV), (V) D (I), (III), (IV), (VI) Câu 226: Ở ngô, giả thiết hạt phấn n+1 khơng có khả thụ tinh, loại giao tử cịn lại thụ tinh bình thường Gọi gen A quy định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hạt trắng Cho P: ♀Aaa (2n+1) × ♂AAa (2n+1) Tỷ lệ kiểu hình F1 là? A 35 đỏ : trắng B đỏ : trắng C đỏ : trắng D 11 đỏ : trắng Câu 227: Trong trình giảm phân thể đực, số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb khơng phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Cơ thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, dự đốn sau phép lai ♂AaBbDd × ♀AaBbdd, có dự đốn đúng? (1) Có tối đa 18 loại kiểu gen bình thường 24 loại kiểu gen đột biến (2) Cơ thể đực tạo tối đa 16 loại giao tử (3) Thể ba có kiểu gen AabbbDd (4) Thể có kiểu gen aabdd A B C D Câu 228: Bộ nhiễm sắc thể loài thực vật có 2n = 24 Một thể lồi giảm phân hình thành giao tử, có kiểu xếp khác cặp nhiễm sắc thể kép kì giảm phân I? A 12 B 212 C 24 D 211 Câu 229: Một thể đực có kiểu gen thực giảm phân hình thành giao tử, có 20% số tế bào xảy hoán vị A a, 30% số tế bào xảy hoán vị D d Các tế bào cịn lại khơng xảy hốn vị Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tinh trùng mang gen ab de tạo có tỉ lệ tối đa A 1.75% B 3% C 14% D 19,125% Câu 230: Ở cà chua, gen A quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định màu vàng Cây tứ bội (4n) chủng màu đỏ giao phấn với tứ bội màu vàng, F1 thu toàn đỏ (Biết trình giảm phân bố, mẹ, F1 xảy bình thường) Cho F1 giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình F2 A 35 màu đỏ: màu vàng B màu đỏ: màu vàng 49 C màu đỏ: màu vàng D 11 màu đỏ: màu vàng Câu 231: Ở sinh vật nhân sơ, chuỗi pôlipeptit tổng hợp cần 499 lượt tARN Trong ba đối mã tARN có A = 447; ba loại cịn lại Mã kết thúc mARN UAG Số nuclêôtit loại mARN làm khuôn cho tổng hợp chuỗi pơlipeptit nói là? A A = 448; X =350; U = G = 351 B U = 447; A = G = X = 351 C U = 448; A = G = 351; X = 350 D A = 447; U = G = X = 352 Câu 232: Khi nói hoạt động diễn q trình nhân đơi ADN, có phát biểu sau sai? (1) Trong chạc chữ Y có mạch làm khn (2) Trong chạc chữ Y có mạch làm khn (3) Trong chạc chữ Y, ADN polimeraza tổng hợp mạch mạch khn có chiều 5’- 3’ (4) Q trình nhân đơi ADN diễn pha S kì trung gian chu kì tế bào A B C D Câu 233: Một gen có 1200 cặp nuclêơtit số nuclêơtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có 200 nuclêơtit loại T số nuclêơtit loại X chiếm 15% tồng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? I Mạch gen có A/G = 15/26 II.Mạch gen có (T + X)/(A + G) = 19/41 III Mạch gen có A/X = 2/3 IV.Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 5/7 A B C D Câu 234: Ở loài sinh vật xét locut gồm hai alen A a , alen A đoạn ADN dài 306 nm có 2338 liên kết hidro , alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xô ma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần số nucleotit cần thiết cho trình tái alen 5061 A 7532 G Cho kết luận sau: 1) Gen A có chiều dài lớn gen a 2) Gen A có G = X = 538 ; A= T = 362 3) Gen a có A = T = 360 ; G= X = 540 4) Đây dạng đột biến thay cặp A – T cặp G- X Số kết luận : A B C D Câu 235: Một gen có 225 ađênin 525 guanin nhân đôi đợt tạo gen Trong tổng số gen có chứa 1800 ađênin 4201 guanin Dạng đột biến điểm xảy trình là: A Thêm cặp G-X B Thay cặp G- X cặp A-T C Thêm cặp A-T D Thay cặp A-T cặp G-X Câu 236: Alen B sinh vật nhân sơ bị đột biến thay cặp nuclêơtit vùng mã hóa gen tạo thành alen b, làm cho codon 5’UGG3’ mARN phiên mã từ alen B trở thành codon 5’UGA3’ mARN phiên mã từ alen b Trong dự đoán sau đây, có dự đốn đúng? Alen B alen b liên kết hidro Chuỗi polipeptit alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi polipeptit alen b quy định tổng hợp axit amin Đột biến xảy làm thay đổi chức prơtêin biểu thành kiểu hình thể sinh vật Chuỗi polipeptit alen B quy định tổng hợp dài chuỗi polipeptit alen b quy định tổng hợp A B C D 50 Câu 237: Alen A có chiều dài 306nm có 2338 liên kết hidro bị đột biến thành gen a Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần cho q trình tái alen nói 5061 adenin 7532 guanin Cho kết luận sau: (1) Alen A nhiều alen a liên kết hidro (2) Alen A có chiều dài lớn alen a (3) Alen A có G=X=538; A=T=362 (4) Alen a có G=X=540; A=T=360 (5) Đột biến ảnh hưởng tới tính trạng mà gen quy định A B C D Câu 238: Một phân tử mARN sinh vật nhân sơ có chiều dài 0,51μm, với tỷ lệ loại nucleotit adenine, guanine, xitozin 10%, 30%, 40% Người ta sử dụng phân tử mARM làm khuôn để tổng hợp nhân tạo phân tử ADN có chiều dài tương đương Tính theo lý thuyết, số lượng nucleotit loại cần phải cung cấp cho trình tổng hợp là? A G=X=1050; A=T=450 B G=X=450; A=T=1050 C G=X=900; A=T=2100 D G=X=2100; A=T=900 Câu 239: Một gen sinh vật nhân sơ có tổng số 3200 nucleotit số nucleotit loại A gen chiếm 24% Trên mạch đơn thứ gen có A1= 15% G1 = 26% Theo lý thuyết có phát biểu sau nói gen trên? I gen có tỷ lệ A/G = 12/13 II mạch thứ gen có T/G = 33/26 III mạch thứ gen có G/A = 15/26 IV gen tự nhân đôi lần, môi trường cung cấp 2304 nucleotit loại adenin A B C D Câu 240: Cho phát biểu sau q trình nhân đơi ADN: (1) Enzym nối ligaza có mặt hai mạch tổng hợp (2) Enzym ADN polymeraza trượt theo hai chiều ngược khuôn (3) Enzym Am polymeraza dịch chuyển theo chiều enzym tháo xoắn (4) Trong q trình nhân đơi ADN, chạc chép, mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn Có phát biểu đúng? A B C D Câu 241: Cho trường hợp sau: Loài đơn bội, đột biến gen trội thành gen lặn Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X khơng có alen tương ứng Y cá thể có chế xác định giới tính XY Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm Y khơng có alen tương ứng X Loài lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm X chế xác định giới tính XO Lồi lưỡng bội, đột biến gen trội thành gen lặn, gen nằm NST thường Loài lưỡng bội, đột biến gen lặn thành gen trội, gen nằm NST thường NST giới tính Nếu gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn số trường hợp kiểu hình đột biến biểu là: A B C D Câu 242: Ở ruồi giấm cái, noãn bào nằm tế bào nang trứng có vai trị cung cấp chất dinh dưỡng prơtein mARN thiết yếu cho phát triển phôi Ở gen mà mARN chúng vận chuyển đến 51 nỗn bào có đột biến X làm cho phôi bị biến dạng khả sống sót Có phát biểu sau đúng? I Nếu đột biến trội, ruồi đời F1 ruồi bố có kiểu gen dị hợp tử ruồi mẹ kiểu dại sống sót II Nếu đột biến trội, cá thể có kiểu gen đồng hợp tử đột biến X sống sót đến giai đoạn trưởng thành III Nếu đột biến lặn, phôi ruồi ruồi mẹ dị hợp tử đột biến X bị biến dạng IV Nếu đột biến lặn tiến hành lai hai cá thể dị hợp tử đột biến X để thu F1, có khoảng 1/6 số cá thể F2 đồng hợp tử gen X A B C D Câu 243: Cơ sở cho khác biệt cách tổng hợp liên tục gián đoạn phân tử ADN ? A Nhân đơi thể xảy đầu 5’ B ADN polymerase nối nucleotide với đầu 3’OH sợi phát triển C ADN ligase hoạt động theo hướng 3’ → 5’ D polymerase hoạt động lên sợi thời điểm Câu 244: Một nhà khoa học nghiên cứu chức gen Cô xác định alen gen này, gen mang đột biến khác Cơ chọn alen để nghiên cứu, muốn chọn alen có nhiều khả cho kiểu hình cực đoan (kiểu hình khác với kiểu dại) đồ gen cho bình thường Dựa vào thơng tin đột biến, alen cô chọn ? A Allele với bp (base pair) thêm vào Exon B Allele với 50 bp promoter C Allele với bp intron D allele với codon kết thúc sớm Exon Câu 245: Gen B có chiều dài 476 nm có 3600 liên kết hiđrơ bị đột biến thành alen b Cặp gen Bb tự nhân đôi liên tiếp hai lần tạo gen Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 3597 nuclêôtit loại ađênin 4803 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến xảy với gen B A cặp A-T B thay cặp G-X cặp A-T C thay cặp A-T cặp G-X D cặp G-X Câu 246: Gen A có chiều dài 153nm có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong lần nhân đôi, môi trường nội bào cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin 1617 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến xảy với gen A A Thay cặp A - T cặp G - X B Thay cặp G-X cặp A-T C Mất cặp G - X D Mất cặp A-T Câu 247: Một đoạn ADN dài 0,306μm Mạch thứ hai đoạn ADN có loại nucleotit thỏa mãn T = 2A = 3X = 4G Đoạn ADN tái liên tiếp lần, số nucleotide loại A lấy từ môi trường nội bào phục vụ cho trình là: A 1710 B 1890 C 4538 D 4536 Câu 248: Về tượng đột biến gen loài thực vật, cho phát biểu: I Các gen tế bào chất đột biến di truyền cho đời sau II Đột biến thay cặp nucleotide vùng mã hóa mà khơng tạo codon kết thúc thường có hậu nghiêm trọng so với đột biến cặp nucleotide vùng 52 III Các gen điều hòa bảo vệ hệ thống protein đặc hiệu, chúng không bị đột biến IV Một đột biến gen tạo ba 5’AUG3’ vùng mã hóa, ln khởi đầu cho q trình dịch mã Số phát biểu xác là: A B C D Câu 249: Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrơ Trên mạch gen có số nucleotit loại A số nucleotit loại T, số loại nucleotit loại G gấp hai lần số nucleotit loại A, nucleotit loại X gấp lần số số nucleotit loại T Có phát biểu sau đúng? I Số nucleotit loại A gen 224 nucleotit II Mạch gen có A X T G III Tỉ lệ % số nucleotit loại gen %A = %T = 28,57%; %G = %X = 21,43% IV Mạch gen có A X A G B C D Câu 250: Alen B có 2600 liên kết hiđrơ có số nuclêơtit loại A số nuclêơtit loại G 200 nuclêôtit Alen B bị đột biến điểm thành alen b Alen b có 2601 liên kết hiđrơ Theo lí thuyết, có kết luận sau đúng? I Alen b dài alen B II Đây dạng đột biến thay cặp A – T cặp G – X III Số lượng nuclêôtit loại X alen b 600 IV Tỉ lệ A/G alen B 2/3 A B C D Câu 251: Một gen sinh vật nhân sơ dài 489,6nm có 720 nuclêơtit loại guanin Mạch gen có số nucleotit loại ađênin chiếm 30% số nucleotit loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêơtit mạch Q trình phiên mã gen sử dụng 1152 uraxin môi trường nội bào Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Gen có 150 chu kì xoắn II Số nuclêôtit loại mạch gen nàỵ là: A = T = G = X = 360 nu III Mạch I mạch gốc, gen phiên mã lần sử dụng 1728 ađênin môi trường nội bào IV mARN gen tổng hợp chuỗi polipeptit hoàn chỉnh gồm 479 axitamin A B C D Câu 252: Một gen có 1200 cặp nuclêơtit số nuclêơtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có 200 nuclêơtit loại T số nuclêơtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêơtit mạch Có phát biểu sau đúng? I Mạch gen có A/G = 15/26 II Mạch gen có (T + X)/(A + G) = 19/41 III Mạch gen có A/X = 2/3 IV Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 5/7 A B C D Câu 253: Người ta chuyển số vi khuẩn E coli từ môi trường nuôi cấy với N14 sang môi trường ni cấy N15 (Nitơ phóng xạ) Sau thời gian, phân tích ADN E.coli tỷ lệ phân tử ADN có mang N14 chiếm 12,5% Biết số lần nhân đôi phân tử ADN Mỗi phân tử ADN nhân đôi A lần B lần C lần D lần 53 Câu 254: Gen B có 65 chu kỳ xoắn có 1669 liên kết hiđrơ, gen B bị đột biến thành alen b Một tế bào chứa cặp gen Bb ngun phân bình thường hai lần liên tiếp, mơi trường nội bào cung cấp 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêơtit loại xitơzin Theo lí thuyết, có kết luận sau sai? (I) Dạng đột biến xảy với gen B thay cặp G - X cặp A - T (II) Tổng số liên kết hiđrô gen b 1666 (III) Số nuclêôtit loại gen b A = T = 282, G = X = 368 (IV) Tổng số nuclêôtit gen b 1300 nuclêôtit A B C D Câu 255: Một cặp alen Aa dài 0,306 micromet Alen A có 2400 liên kết hiđrơ, alen a có 2300 liên kết hiđrô Do đột biến lệch bội xuất thể ba (2n+1) có số nuclêơtit gen T = 1000 G = 1700 Kiểu gen thể lệch bội A Aaa B Aaa C AAA D aaa Câu 256: Một phân tử ADN sinh vật nhân thực trình tái tạo nên đơn vị tái Đơn vị tái có đoạn okazaki, đơn vị tái có 12 đoạn okazaki đơn vị tái có 15 đoạn okazaki Số đoạn ARN mồi cần cho trình tái là: A 42 B 36 C 39 D 33 Câu 257: Một gen dài 425 nm có tổng số nuclêơtit loại A nuclêôtit loại T chiếm 40% tổng số nuclêôtit gen Mạch gen có 220 nuclêơtit loại T số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit mạch Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Mạch gen có G/X = 2/3 II Mạch gen có (A + X)/(T + G) = 53/72 III Mạch gen có G/T = 25/28 IV Mạch gen có 20% số nuclêôtit loại X A B C D Câu 258: Ở loài sinh vật, xét locut gồm alen A a, alen A đoạn ADN dài 306nm có 2338 liên kết hidro, alen a sản phẩm đột biến từ alen A Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tiếp lần, số nucleotit cần thiết cho trình tái alen 5061A 7532G Cho kết luận sau: (1) Gen A có chiều dài lớn gen a (2) Gen A có G=X=538; A=T=362 (3) Gen a có A=T=360; G=X=540 (4) Đây dạng đột biến thay cặp A-T cặp G-X Số kết luận A B C D Câu 259: Alen A có chiều dài 306 nm có 2160 liên kết hidro bị đột biến thành alen a Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân lần liên tiếp, số nucleotit mơi trường cung cấp cho q trình tái alen nói 16200 nucleotit loại A 10815 nucleotit loại G Có kết luận sai? (1) Alen A nhiều alen a liên kết hidro (2) Alen a có chiều dài lớn alen A (3) Alen A có G=X=540, A=T=360 (4) Alen A có G=X=361, A=T=540 (5) Đột biến ảnh hưởng đến tính trạng mà gen quy định A B C D 54 Câu 260: Axit amin cystein mã hóa ba, alanin mã hóa ba, valin mã hóa ba Có loại mARN khác làm khn tổng hợp cho đoạn polypeptit có axit amin, có cystein, alanin valin? A 30720 B 7680 C 23040 D 256 Câu 261: Một tế bào hợp tử mang NST lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên lần phân bào, hai tế bào xảy tượng NST kép không phân ly, tế bào mang NST bất thường tế bào khác nguyên phân bình thường với chu kỳ Kết thúc trình nguyên phân tạo 8064 tế bào mang NST bình thường Theo lý thuyết, phát biểu sau, có phát biểu sai ? (1) Kết thúc trình nguyên phân tạo 32 tế bào mang NST 2n -1 (2) Kết thúc trình nguyên phân, tỷ lệ tế bào mang NST 2n +1 chiếm tỷ lệ 1/254 (3) Mỗi tế bào tạo từ trình nguyên phân bất thường hai tế bào trên, nguyên phân liên tiếp lần (4) Quá trình nguyên phân bất thường tế bào xảy lần nguyên phân thứ bảy A B C D Câu 262: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen A quy định có alen A> a> a1 Trong A quy định hoa đỏ; a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng Nếu tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường theo lý thuyết, phép lai ♂Aaa1a1×♀Aaaa1 cho hoa vàng chiếm tỷ lệ: A 1/9 B 1/4 C 1/6 D 2/9 Câu 263: Một lồi có 2n = 16 Biết NST có cấu trúc khác nhau, khơng xảy đột biến giảm phân Khi nói giảm phân tạo thành giao tử, học sinh đưa nhận định, theo lý thuyết có nhận định chưa xác? (1) Nếu khơng có trao đổi chéo cặp NST số giao tử tối đa 256 (2) Một cặp xảy trao đổi chéo điểm số giao tử tối đa 512 (3) Hai cặp xảy trao đổi chéo điểm số giao tử tối đa 1024 (4) Hai cặp có trao đổi chéo kép khơng đồng thời điểm số giao tử tối đa 256 (5) Hai cặp có trao đổi chéo kép đồng thời điểm số giao tử tối đa 576 A B C D Câu 264: Quan sát trình phân bào tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng loài động vật (2n = 4) kính hiển vi với độ phóng đại nhau, người ta ghi nhận số kiện xảy hai tế bào hình bên Biết NST số chứa alen A, NST số 1’ chứa alen a; NST số chứa alen B, NST số 2’ chứa alen b đột biến xảy hai lần phân bào giảm phân Cho số phát biểu sau đây: (1) Tế bào X bị rối loạn giảm phân tế bào Y bị rối loạn giảm phân (2) Tế bào X không tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo giao tử đột biến với tỉ lệ 1/2 (4) Tế bào X tạo hai loại giao tử ABb a (5) Nếu giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với hình thành nên hợp tử với kiểu gen AaBbb aab Số phát biểu là: 55 A B C D Câu 265: Xét hai tế bào sinh dục sơ khai A B lồi, A tế bào sinh dục đực, B tế bào sinh dục Cả hai tế bào trải qua vùng sinh sản, vùng sinh trưởng vùng chín Biết vùng sinh sản tổng số lần nguyên phân tế bào A B lần, số giao tử tạo tế bào A gấp lần số giao tử tế bào B tạo biết hiệu suất thụ tinh giao tử đực 6,25% có 50% số hợp tử tạo thành phát triển thành cá thể Số lần nguyên phân tế bào số cá thể sinh là: A Tế bào A nguyên phân lần, tế bào B nguyên phân lần, có cá thể sinh B Tế bào A nguyên phân lần, tế bào B nguyên phân lần, có cá thể sinh C Tế bào A nguyên phân lần, tế bào B nguyên phân lần, có cá thể sinh D Tế bào A nguyên phân lần, tế bào B nguyên phân lần, có cá thể sinh Câu 266: Giả sử tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB tiến hành giảm phân bình thường Theo lí thuyết, có ab phát biểu sau I Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử aB chiếm 25% II Nếu có tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử Ab chiếm 10% III Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3 IV Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1 A B C D Câu 267: Từ tế bào xơma có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n, qua số lần nguyên phân liên tiếp tạo tế bào Tuy nhiên, lần phân bào, hai tế bào có tượng tất nhiêm sắc thể không phân li nên tạo hai tế bào có nhiễm sắc thể 4n; tế bào 4n tế bào khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào Kết thúc trình nguyên phân tạo 448 tế bào Theo lí thuyết, số tế bào tạo thành, tế bào có nhiễm sắc thể 4n chiếm tỉ lệ A 6/7 B 1/7 C 1/2 D 5/7 Câu 268: Ở loài, xét hai cặp gen A, a B, b nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác Cho biết trình giảm phân thể đực có 1% số tế bào có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Nếu khả sống sót thụ tinh giao tử nhau, có phát biểu sau đúng đời phép lai: ♂ AaBb × ♀AaBb? (1) Cơ thể đực tạo tối đa loại giao tử (2) Số kiểu gen tối đa 32 (3) Số kiểu gen đột biến tối đa 12 (4) Hợp tử có kiểu gen AAB chiếm tỉ lệ 0,125% A B C D Câu 269: Ở cà chua alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng; alen B quy định quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Cho cà chua tứ bội có kiểu gen AAAaBBbb tự thụ phấn F1 Cho cao, đỏ F1 tự thụ phấn, xác suất thu đời có kiểu hình 100% thân cao, đỏ là: A 35/36 B 3/26 C 9/36 D 27/140 Câu 270: Cho biết trình giảm phân thể đực có số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, thể có số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Thực phép lai: (P) 56 ♂AaBbDd × ♀AabbDd Có phát biểu phát biểu sau: I hợp tử đột biến có kiểu gen AaBbbDdd II Số loại hợp tử tối đa tạo 96 III Tỷ lệ loại hợp tử mang đột biến lệch bội 66/84 IV Tỷ lệ loại hợp tử lưõng bội 18/96 A B C D Câu 271: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Phép lai (P) ♂AAAA × ♀aaaa, thu F1 Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 Cho thân cao F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Biết thể tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? (I) Cây thân cao F2 có tối đa kiểu gen (II) Cây F3 gồm có tối đa kiểu gen kiểu hình (III) Tỉ lệ kiểu hình thân cao F3 96% (IV) Tỉ lệ kiểu hình thân cao có kiểu gen đồng hợp tử F3 64/1225 A B C D Câu 272: Xét phép lai ♂AaBbDdEe × ♀AaBbDdee Trong q trình giảm phân thể đực, 10% tế bào sinh tinh có tượng NST kép mang D không phân li giảm phân II, cặp NST khác phân li bình thường Trong trình giảm phân thể cái, 20% tế bào sinh trứng có tượng NST kép mang d không phân li giảm phân II, cặp NST phân li bình thường Biết giao tử có sức sống khả thụ tinh Cho số nhận xét sau (1) Số loại kiểu gen tối đa thu đời 198 (2) Theo lý thuyết, thể ba có tối đa 72 kiểu gen (3) Theo lý thuyết, tỷ lệ kiểu gen AABbDDEe đời 1,13% (4) Theo lý thuyết, tỷ lệ loại đột biến thể ba thu đời 71% Số phát biểu là? A B C D Câu 273: Ở loài thực vật có 2n=6, có kiểu gen AaBbDd, xét trường hợp sau: Nếu thể giảm phân bình thường số giao tử tạo Khi giảm phân, số tế bào có cặp NST chứa Aa không phân li lần phân bào I, phân bào II bình thường cặp NST khác giảm phân bình thường số loại giao tử tối đa tạo 16 Khi giảm phân, số tế bào có cặp NST chứa Aa không phân li lần phân bào II, phân bào I bình thường cặp NST khác không phân li lần phân bào I, phân bào II bình thường số loại giao tử tạo 80 Gây đột biến đa bội consixin thể (có thể thành cơng không) tạo thể đột biến số lượng NST khác nhau, số thể đột biến có kiểu gen khác tìm thấy Giả sử gây đột biến đa bội thành công tạo thể tứ bội có kiểu gen AAaaBBbbDDdd, đem thể tự thụ phấn đời có tỉ lệ phân li kiểu gen (35:1)3 Số trường hợp cho kết là: A B C D Câu 274: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có alen A1; A2; A3 quy định Trong đó, alen A1 quy định hoa đỏ trội hồn tồn so với alen A2 quy định hoa vàng, trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa trắng Cho hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu hợp tử F1 Gây đột biến tứ bội hóa hợp tử F1 thu tứ bội Lấy tứ bội có hoa đỏ F1 cho tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình hoa vàng 57 chiếm tỉ lệ 1/36 Cho tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội; giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất Theo lí thuyết, có phát biểu sau F2 đúng? I Loại kiểu gen có alen A1 chiếm tỉ lệ 1/36 II Loại kiểu gen có alen A3chiếm tỉ lệ 2/9 III Có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa vàng IV Lấy ngẫu nhiên hoa vàng, xác suất thu không mang alen A3 1/35 A B C D Câu 275: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Xét cặp gen A, a; B, b; D, D nằm cặp nhiễm sắc thể, gen quy định tính trạng alen trội trội hoàn toàn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể thể ba có sức sống khả sinh sản Cho biết không xảy dạng đột biến khác Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa 42 loại kiểu gen II Ở loài này, mang kiểu hình trội tính trạng có tối đa 20 loại kiểu gen III Ở loài này, thể ba có tối đa 33 loại kiểu gen IV Ở lồi này, mang kiểu hình lặn tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen A B C D 58 ĐÁP ÁN ÔN TẬP CHƯƠNG 1 C 16 A 31 D 46 B 61 D 76 A 91 B 106 D 121 C 136 B 151 B 166 A 181 B 196 A 211 A 226 C 241 C 256 A 271 A A 17 B 32 D 47 A 62 A 77 A 92 B 107 B 122 C 137 D 152 B 167 A 182 A 197 B 212 D 227 C 242 A 257 B 272 D A 18 B 33 C 48 A 63 A 78 C 93 A 108 A 123 C 138 B 153 C 168 D 183 B 198 C 213 A 228 D 243 B 258 B 273 A A 19 B 34 B 49 C 64 D 79 C 94 B 109 B 124 D 139 D 154 C 169 B 184 C 199 C 214 D 229 D 244 A 259 C 274 A C 20 A 35 A 50 D 65 C 80 C 95 B 110 C 125 B 140 C 155 D 170 A 185 B 200 A 215 D 230 A 245 C 260 B 275 A A 21 C 36 A 51 D 66 D 81 B 96 D 111 B 126 B 141 C 156 B 171 B 186 A 201 C 216 C 231 C 246 A 261 C C 22 C 37 B 52 D 67 C 82 C 97 D 112 C 127 C 142 C 157 C 172 A 187 B 202 C 217 A 232 C 247 D 262 B D 23 A 38 D 53 C 68 B 83 D 98 C 113 D 128 C 143 C 158 C 173 A 188 C 203 D 218 B 233 C 248 B 263 C C 24 A 39 B 54 D 69 A 84 A 99 B 114 A 129 A 144 A 159 B 174 C 189 D 204 D 219 B 234 B 249 A 264 D 10 D 25 B 40 D 55 A 70 A 85 C 100 A 115 D 130 B 145 D 160 A 175 C 190 A 205 D 220 C 235 A 250 C 265 A 11 C 26 A 41 B 56 C 71 C 86 C 101 A 116 C 131 B 146 A 161 D 176 B 191 D 206 B 221 A 236 B 251 C 266 B 12 C 27 A 42 D 57 A 72 C 87 B 102 C 117 A 132 C 147 A 162 A 177 B 192 A 207 D 222 A 237 B 252 C 267 B 13 D 28 B 43 D 58 D 73 A 88 D 103 C 118 B 133 D 148 D 163 C 178 B 193 D 208 A 223 B 238 A 253 D 268 B 14 A 29 B 44 B 59 D 74 C 89 B 104 A 119 C 134 B 149 D 164 C 179 C 194 C 209 C 224 B 239 D 254 A 269 D 15 C 30 A 45 D 60 B 75 B 90 B 105 C 120 C 135 B 150 A 165 D 180 D 195 C 210 D 225 D 240 C 255 B 270 C 59 ... khơng chứa gen điều hịa R Tổ hợp ghép đôi A 1- a, 2-c, 3-e, 4-b, 5- d B 1- d, 2-b, 3-d, 4-e, 5-a C 1- b, 2-a, 3-c , 4-d, 5-e D 1- c, 2-e, 3-a, 4-d, 5-b Câu 15 4: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau,... gen A 11 2 B 448 C 224 D 336 Lời giải: Một gen có tổng số 212 8 liên kết hiđrơ => 2A+3G = 212 8 ó 2(A1+T1)+3(G1+X1) = 212 8 (*) Theo đề: A1=T1 ; G1 =2A1; X1 = 3T1 Thay vào (*) 4A1 +3(2A1 + 3T1) = 212 8... gen A 11 2 B 448 C 224 D 336 Lời giải: Gen có tổng số 212 8 liên kết hiđrơ => 2A + 3G = 212 8 (1) Theo ra: A1 = T1; G1 = 2A1; X1 = 3T1 => G = G1 + X1 = 5A1 (2) => A= A1 + T1 = 2A1 (3) Từ (1) (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, TÀI LIỆU ÔN THI TN THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Từ khóa liên quan