0

Giáo dục quốc phòng học phần 2

9 12 0
  • Giáo dục quốc phòng học phần 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:03

Bài PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG A MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU I MỤC ĐÍCH: Trang bị cho người học nội dung pháp luật bảo vệ mơi trường; phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường II YÊU CẦU: Nắm vững kiến thức học, vận dụng linh hoạt, sáng tạo sinh hoạt, học tập rèn luyện góp phần bảo vệ môi trường B NỘI DUNG I NHẬN THỨC CHUNG VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG I.1 Khái niệm, vai trị quy định pháp luật bảo vệ môi trường I.1.1 Khái niệm môi trường Môi trường hệ thống yếu tố vật chất tự nhiên nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế - xã hội, tồn tại, phát triển người, sinh vật tự nhiên Môi trường tự nhiên: Bao gồm tất yếu tố tự nhiên trái đất khơng khí, khống sản, đất,… để người sử dụng phục vụ cho sống sinh hoạt hàng ngày Môi trường tự nhiên mang không gian điều kiện để người sinh sống tồn Môi trường nhân tạo: Bao gồm yếu tố vật chất người tạo ra, làm thành tiện nghi sống ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, khu dân cư, đô thị, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công viên nhân tạo… I.1.2 Vai trị pháp luật bảo vệ mơi trường Pháp luật quy định quy tắc xử mà người phải thực khai thác sử dụng yếu tố (thành phần) môi trường Môi trường vừa điều kiện sống, vừa đối tượng tác động hàng ngày người Sự tác động làm thay đổi nhiều trạng mơi trường theo chiều hướng làm suy thối mơi trường Chính lý mà người cần phải có ý thức trách nhiệm việc khai thác, sử dụng yếu tố mơi trường có tính định hướng Pháp luật với tư cách công cụ điều tiết hành vi thành viên xã hội, có tác dụng to lớn việc định hướng q trình khai thác sử dụng mơi trường Các chế định hay điều luật cụ thể quy định quy tắc xử buộc cá nhân, tổ chức phải tuân theo quy định Pháp luật xây dựng hệ thống quy chuẩn môi trường, tiêu chuẩn môi trường để bảo vệ môi trường Các quy chuẩn môi trường, tiêu chuẩn môi trường thực chất quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (dựa thông số môi trường cụ thể đất, nước, không khí,…) quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn pháp lý nên chúng trở thành tiêu chuẩn pháp lý (có tính bắt buộc áp dụng) mà cá nhân, tổ chức xã hội phải tuân thủ nghiêm ngặt khai thác, sử dụng yếu tố môi trường Các quy chuẩn môi trường, tiêu chuẩn môi trường sở pháp lý cho việc xác định có vi phạm pháp luật môi trường hay không Đồng thời, sở cho việc truy cứu trách nhiệm hình xử lý vi phạm hành hành vi vi cụ thể môi trường Phát luật quy định chế tài hình sự, kinh tế, hành chính, dân buộc cá nhân, tổ chức phải thực đầy đủ yêu cầu đòi hòi pháp luật việc khai thác, sử dụng yếu tố môi trường Việc xây dựng đưa tiêu chuẩn để định hướng trình khai thác, sử dụng yếu tố mơi trường có ý nghĩa quan trọng Tuy nhiên, thực tế tất quy tắc, tiêu chuẩn quy định tuân thủ cách nghiêm túc triệt để Quá trình tham gia khai thác, sử dụng yếu tố mơi trường, người thường có xu hướng vi phạm vào tiêu chuẩn mức độ khác Tùy theo tính chất mức độ, có xu hướng ngày đa dạng hành vi, nghiêm trọng hậu tác hại, có diện mâu thuẫn nhu cầu bách sống yêu cầu bảo vệ môi trường Tuy nhiên, chế tài hình sự, hành chính, dân sự, kinh tế pháp luật tác động đến hành vi vi phạm Các chế tài cách ly kẻ vi phạm nguy hiểm khỏi đời sống xã hội (tội phạm) bị áp dụng hậu vật chất, tinh thần họ Những chế tài sử dụng lĩnh vực bảo vệ mơi trường vừa có tác dụng ngăn chặn hành vi vi phạm, vừa có tác dụng giáo dục công dân tôn trọng pháp luật bảo vệ môi trường Pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường cơng việc khó khăn phức tạp, yếu tố mơi trường phức tạp, có kết cấu đa dạng phạm vi rộng mà quan, tổ chức hay cá nhân bảo vệ kiểm sốt mà địi hỏi phải có hệ thống quan chức Pháp luật có tác dụng lớn việc tạo chế hoạt động hiệu cho tổ chức bảo vệ môi trường Cụ thể thông qua pháp luật, Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức công tác bảo vệ môi trường Giải tranh chấp liên quan đến bảo vệ mơi trường Trong q trình khai thác, sử dụng yếu tố mơi trường cá nhân, tổ chức xảy tranh chấp Các tranh chấp cá nhân với cá nhân, cá nhân với doanh nghiệp; cá nhân, doanh nghiệp với Nhà nước… Pháp luật bảo vệ môi trường “hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi xử sự” giải tranh chấp sở quy định ban hành I.1.3 Quy định pháp luật bảo vệ môi trường Pháp luật tổ chức, quản lý hoạt động bảo vệ môi trường: Hiến pháp (1980, 1992, 2013) quy định công tác bảo vệ môi trường; Luật, Pháp lệnh, Quy định bảo vệ môi trường; Nghị định, Nghị quyết, Quyết định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn hướng dẫn Bộ, quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp công tác bảo vệ môi trường Pháp luật xử lý vi phạm lĩnh vực bảo vệ mơi trường: Xử lý hình sự; xử lý vi phạm hành chính; xử lý trách nhiệm dân bảo vệ môi trường I.2 Khái niệm, nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật môi trường I.2.1 Khái niệm Tội phạm môi trường hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ Luật hình sự, người có lực trách nhiệm hình pháp nhân thương mại thực cách cố ý vô ý xâm phạm đến quy định Nhà nước bảo vệ môi trường, xâm phạm đến yếu tố môi trường làm thay đổi trạng thái, tính chất mơi trường gây ảnh hưởng xấu tới tồn tại, phát triển người sinh vật, mà theo quy định phải bị xử lý hình Tội phạm mơi trường trước hết phải hành vi nguy hiểm cho xã hội, có tác động tiêu cực gây tổn hại mức độ đáng kể đến yếu tố môi trường, tài nguyên, gây thiệt hại trực tiếp gián tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản người, đến sống động vật, thực vật sống mơi trường Tội phạm mơi trường phải xâm hại đến quan hệ luật hình bảo vệ Đó sạch, tính tự nhiên yếu tố môi trường, cân sinh thái, tính đa dạng sinh học,… tạo nên điều kiện sống, tồn phát triển người sinh vật I.2.2 Nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật môi trường Thứ nhất: Nguyên nhân, điều kiện khách quan Các quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhiều sách ưu đãi để phát triển kinh tế mà không quan tâm đến bảo vệ môi trường Đất nước ta thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm thu hút đầu tư với nhiều sách ưu đãi, nhập máy móc, phương tiện, thiết bị phục vụ cơng nghiệp hố, đại hố, cơng tác kiểm tra, kiểm soát quản lý xuất nhập chưa chặt chẽ để đối tượng lợi dụng thực hành vi vi phạm pháp luật môi trường Việc mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện phát triển cho ngành công nghiệp, khai thác khoáng sản, xuất nhập khẩu, sản xuất hàng hóa có điều kiện phát triển, song phải đối mặt với thách thức hành vi gây ô nhiễm, huỷ hoại môi trường, khai thác cạn kiệt tài nguyên môi trường, vi phạm chế độ bảo vệ môi trường, đặc biệt hành vi vận chuyển chất thải nguy hại, phóng xạ trái phép qua biên giới, xả thải khơng qua xử lý mơi trường… với tính chất, mức độ ngày phức tạp đa dạng Các doanh nghiệp nước lợi dụng hạn chế công tác quản lý môi trường, sơ hở pháp luật, thiếu kinh nghiệm, non kiến thức khoa học - kỹ thuật lợi dụng cán thối hóa biến chất ký cấp phép dự án mà không trọng cam kết bảo vệ môi trường Áp lực tăng trưởng kinh tế Các quan địa phương quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt, chưa trọng mức đến cơng tác bảo vệ mơi trường, chí nhận thức không đầy đủ công tác bảo vệ môi trường kêu gọi đầu tư dàn trải, cấp phép kinh doanh ạt, không quan tâm đến việc thẩm định ảnh hưởng dự án môi trường Bên cạnh đó, việc giải “mâu thuẫn” phát triển tăng trưởng kinh tế, đảm bảo công ăn việc làm, an sinh xã hội với công tác bảo vệ mơi trường “bài tốn” nan giải chưa thể giải sớm chiều nhiều cấp, nhiều ngành Công tác quản lý nhà nước môi trường Việc phân định chức quản lý nhà nước phân công trách nhiệm Bộ, ban ngành công tác bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ thành phần mơi trường nói riêng chồng chéo, trùng dẫm chức nhiệm vụ Bộ lại quản lý khâu, hoạt động nên việc thống quản lý xuyên suốt có sơ hở, đối tượng lợi dụng thực tội phạm, vi phạm pháp luật môi trường Thứ hai: Nguyên nhân, điều kiện chủ quan Nhận thức số phận quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường chưa cao, ý thức bảo vệ môi trường quan, doanh nghiệp cơng dân cịn kém, chưa tự giác, vấn đề bảo vệ môi trường chưa quan tâm trọng mức Chính quyền cấp, ngành trọng phát triển kinh tế chưa coi trọng công tác bảo vệ môi trường; thực biện pháp thu hút đầu tư, cấp phép dự án chưa quan tâm đạo thực cam kết bảo vệ môi trường, đầu tư hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác xử lý chất thải, rác thải Các quan chức chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Đây thiếu sót thuộc chủ quan ngành, cấp toàn xã hội dẫn đến vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường có điều kiện cịn tồn phát triển Trước hết tồn tại, thiếu sót lực lượng trực tiếp phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Đội ngũ cán chiến sỹ trực tiếp đấu tranh phịng chống vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường thiếu, chưa đủ biên chế cấp Công an, dẫn đến công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng có điều kiện, khả phạm tội mơi trường cịn có thiếu sót, bất cập, số địa bàn bỏ trống, đối tượng đâu, làm chưa nắm bắt Vì vậy, dẫn đến hành vi vi phạm hành mơi trường từ ban đầu chưa kịp thời phát hiện, giải triệt để trở thành tội phạm Bên cạnh đó, số cán lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống yếu lực nghiệp vụ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu cơng tác phịng, chống tội phạm mơi trường thời kỳ hội nhập, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Phần lớn cán lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống thiếu kiến thức chuyên sâu môi trường, đặc biệt lĩnh vực quản lý môi trường, công nghệ môi trường, xử lý chất thải Một số tuyển dụng từ ngành ngồi vào, có kiến thức mơi trường song lại hạn chế lực nghiệp vụ, dẫn đến bất cập phát hiện, xử lý hành vi phạm tội vi phạm pháp luật mơi trường Thứ ba: Ngun nhân thuộc phía đối tượng vi phạm Vi phạm pháp luật môi trường nói chung phần lớn có động cơ, mục đích tư lợi cá nhân, đặc biệt đối tượng phạm tội môi trường Hầu hết tội phạm cụ thể lĩnh vực mơi trường có động cơ, mục đích vụ lợi, nhằm mục đích thu lợi bất kinh tế Các đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường lĩnh vực cụ thể nhằm mục đích để kiếm nhiều lợi nhuận chi phí bỏ lĩnh vực gây ô nhiễm, suy thối mơi trường Phần lớn đối tượng biết song chi phí cho xử lý chất thải thường tốn nên giá thành sản phẩm cao, không cạnh tranh thị trường nên đối tượng khơng đầu tư, chấp nhận bị xử phạt cịn rẻ đầu tư xử lý chất thải Ý thức coi thường pháp luật, sống thiếu kỷ cương không tuân thủ quy tắc, chuẩn mực xã hội với việc ý thức sai lệch cách thỏa mãn nhu cầu cá nhân yếu tố chủ quan dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường đối tượng Do đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho người công tác bảo vệ môi trường, ý thức tuân thủ pháp luật chuẩn mực sống góp phần quan trọng vào phòng , chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn II PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG II.1 Khái niệm, đặc điểm phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường II.1 Khái niệm Phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động quan Nhà nước, tổ chức xã hội công dân việc sử dụng tổng hợp biện pháp, phương tiện nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; phát hiện, loại trừ nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường xảy hạn chế đến mức thấp hậu tác hại; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường II.1.2 Đặc điểm Chủ thể tiến hành tham gia phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường đa dạng Căn vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hành quy định văn pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để tiến hành hoạt động phòng ngừa điều tra, xử lý phù hợp Biện pháp tiến hành phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường triển khai đồng bộ, có kết hợp hài hịa biện pháp phòng ngừa (phòng ngừa xã hội phịng ngừa nghiệp vụ quan chun mơn) với biện pháp điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường (cả tội phạm vi phạm hành chính) Phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng công cụ phương tiện nghiệp vụ ứng dụng tiến khoa học - cơng nghệ Phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường có phối, kết hợp chặt chẽ chủ thể tham sở chức năng, quyền hạn phân công II.2 Các hành vi bị nghiêm cấm biện pháp phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường II.2.1 Các hành vi bị nghiêm cấm hoạt động bảo vệ môi trường Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại khơng quy trình kỹ thuật, quy định pháp luật bảo vệ môi trường Xả nước thải, xả khí thải chưa xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường môi trường Phát tán, thải môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả lây nhiễm cho người, động vật, vi sinh vật chưa kiểm định, xác súc vật chết dịch bệnh tác nhân độc hại khác sức khỏe người, sinh vật tự nhiên Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật mơi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào khơng khí Thực dự án đầu tư xả thải chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, q cảnh chất thải từ nước ngồi hình thức Nhập trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị qua sử dụng để phá dỡ, tái chế Khơng thực cơng trình, biện pháp, hoạt động phịng ngừa, ứng phó, khắc phục cố mơi trường theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường quy định khác pháp luật có liên quan Che giấu, hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch, thông tin, gian dối hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu xấu môi trường Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe người, sinh vật tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định điều ước quốc tế chất làm suy giảm tầng ơ-dơn mà nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định pháp luật bảo vệ mơi trường II.2.2 Biện pháp phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Biện pháp tổ chức - hành chính: Xây dựng, hồn thiện cấu tổ chức quan quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường, chủ thể tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao lực quan Nhà nước, đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng nhân dân bảo vệ mơi trường; thể chế hố đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước bảo vệ môi trường Biện pháp kinh tế: Biện pháp chủ yếu dùng lợi ích vật chất để kích thích chủ thể thực hoạt động có lợi cho môi trường, bảo vệ môi trường ngược lại xử lý, hạn chế lợi ích kinh tế chủ thể vi phạm Biện pháp khoa học - công nghệ: Là ứng dụng biện pháp khoa học công nghệ vào giải vấn đề môi trường Biện pháp tuyên truyền, giáo dục: Là giáo dục, tuyên truyền đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng vào việc bảo vệ môi trường Biện pháp pháp luật: Là biện pháp xây dựng quy phạm pháp luật tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật để điều chỉnh quan hệ xã hội liên quan đến việc bảo vệ môi trường II.3 Chủ thể quan hệ phối hợp phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, quan, tổ chức hệ thống trị quần chúng nhân dân tham gia vào phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường thông qua việc hoạch định chủ trương, sách, ban hành văn hướng dẫn, nghị quyết, thị Đảng lãnh đạo trực tiếp, nhiều mặt quan trực tiếp phịng, chống tội phạm mơi trường như: Công an Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân; kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn nhằm khắc phục sai sót, tồn tại, bất cập cơng tác phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp: Là quan quyền lực cao Nhà nước địa phương Quốc hội Hội đồng Nhân dân cấp ban hành hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành Pháp lệnh, Nghị công tác bảo vệ môi trường có cơng tác phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường Chính phủ Ủy ban Nhân dân cấp: Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp thống quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường phạm vi nước, ban hành Nghị định, Nghị quyết, Quyết định,… công tác bảo vệ môi trường Nhiệm vụ Bộ Xây dựng: Thực chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường phạm vi trách nhiệm phân công Trực tiếp đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực pháp luật bảo vệ môi trường hoạt động xây dựng bản, xử lý chất thải rắn phạm vi trách nhiệm quản lý Nhiệm vụ Bộ Y tế: Thực chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường phạm vi trách nhiệm phân công Trực tiếp đạo, hướng dẫn, kiểm tra, ban hành quy chế quản lý chất thải y tế; công tác bảo vệ môi trường sở y tế Nhiệm vụ Bộ Thông tin - Truyền thông: Thực chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường phạm vi trách nhiệm phân công Trực tiếp đạo quan chức thuộc Bộ phối hợp với ngành liên quan thống nội dung đẩy mạnh cơng tác tun truyền, giáo dục phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác bảo vệ mơi trường nói riêng cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung văn pháp luật bảo vệ môi trường, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, vững phục vụ cơng tác phịng ngừa vi phạm pháp luật mơi trường Bộ Tài chính: Thực chức quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường phạm vi trách nhiệm phân công Trực tiếp đạo, hướng dẫn Tổng cục Hải Quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động nhập từ nước vào Việt Nam có biểu vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường Các tổ chức xã hội, đồn thể quần chúng công dân: Các tổ chức xã hội gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nơng dân, Đồn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ, sở trị vững Nhà nước có vị trí quan trọng cơng tác bảo vệ mơi trường nói chung, phịng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác môi trường nói riêng Những tổ chức phối hợp, hỗ trợ cho quyền địa phương quan chuyên trách soạn thảo, tham gia xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác môi trường; trực tiếp tham gia thực công tác phòng ngừa tuyên truyền pháp luật bảo vệ mơi trường, phịng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác môi trường Các quan bảo vệ pháp luật (Cơng an, Viện kiểm sát, Tồ án, ): Cần chủ động thực biện pháp phòng ngừa tội phạm môi trường, tham mưu cho cấp uỷ Đảng, quyền địa phương đề chủ trương, sách phù hợp, kịp thời để phịng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Trách nhiệm hộ gia đình cơng dân: Thực tốt quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp, pháp luật quy định công tác bảo vệ môi trường; chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; tham gia cảm hoá giáo dục người phạm tội, giáo dục thành viên gia đình có trách nhiệm nghĩa vụ bảo vệ mơi trường; tích cực hợp tác, chia sẻ thông tin với quan Nhà nước, quan bảo vệ pháp luật phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm môi trường hành vi vi phạm hành bảo vệ mơi trường III TRÁCH NHIỆM PHỊNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC NHÀ TRƯỜNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN III.1 Trách nhiệm nhà trường Tổ chức học tập, nghiên cứu tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, giảng viên sinh viên tham gia tích cực hoạt động bảo vệ mơi trường phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường Phối hợp với quan chuyên môn như: Ngành Tài nguyên Môi trường, Công an (Cảnh sát môi trường), Thông tin truyền thông,… tổ chức buổi tuyên truyền, tọa đàm trao đổi, thi tìm hiểu bảo vệ mơi trường phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường Tham gia tích cực hưởng ứng chương trình, hành động bảo vệ mơi trường Nhà nước, Bộ, ngành phát động Xây dựng phong trào bảo vệ mơi trường như: “Vì mơi trường xanh - đẹp”, “Phòng, chống rác thải nhựa”,… tổ chức thi tìm hiểu mơi trường pháp luật bảo vệ môi trường nhà trường Xây dựng đội tình nguyện mơi trường, thành lập câu lạc mơi trường tiến hành thu gom, xử lý chất thải theo quy định (rác thải, nước thải,…) III.2 Trách nhiệm sinh viên Tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững quy định pháp luật phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; xây dựng ý thức trách nhiệm hoạt động bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn tài nguyên (nước, lượng,…) Tuyên truyền, vận động người nắm vững quy định pháp luật bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức tự giác giữ gìn bảo vệ mơi trường trường học, khu dân cư nơi sinh hoạt, học tập, cơng tác Tham tích cực phong trào bảo vệ mơi trường; xây dựng văn hóa ứng xử, ý thức thức trách nhiệm với môi trường sống thân thiện với mơi trường xung quanh; tích cực trồng xanh; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân để bảo vệ môi trường khơng khí; tham gia thu gom rác thải nơi sinh sống, học tập làm việc CÂU HỎI ÔN TẬP Phân tích nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường? Trách nhiệm phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường? Liên hệ trách nhiệm sinh viên? - ... tế chủ thể vi phạm Biện pháp khoa học - công nghệ: Là ứng dụng biện pháp khoa học công nghệ vào giải vấn đề môi trường Biện pháp tuyên truyền, giáo dục: Là giáo dục, tuyên truyền đường lối sách... tiến khoa học - công nghệ Phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường có phối, kết hợp chặt chẽ chủ thể tham sở chức năng, quyền hạn phân công II .2 Các hành vi bị nghiêm cấm biện pháp phòng, ... động phòng ngừa điều tra, xử lý phù hợp Biện pháp tiến hành phịng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường triển khai đồng bộ, có kết hợp hài hòa biện pháp phòng ngừa (phòng ngừa xã hội phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục quốc phòng học phần 2, Giáo dục quốc phòng học phần 2