0

giáo trình an toàn điện 3 10 2020

84 9 0
  • giáo trình  an toàn điện 3 10 2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 20:36

bài giảng môn an toàn điện trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên giáo trình độc quyền định dạng word có bài tập cuối chương có tổng cộng 6 chương an toàn chất lượng phù hợp với sinh viên điện B Ộ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T Ạ O TRƢ ỜNG Đ Ạ I H ỌC SƢ PH Ạ M K Ỹ THU ẬT HƢNG YÊN BÀI GI Ả NG DÙN G CHUNG AN TOÀN ĐI Ệ N MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN 1.1 Những nguy hiểm dẫn đến tai nạn dòng điện gây 1.1.1 Điện giật 1.1.2 Hoả hoạn nổ 1.1.3 Đốt cháy điện 1.2 Tác dụng dòng điện thể ngƣời 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến dòng điện chạy qua thể ngƣời 1.3.1 Trị dòng điện qua thể ngƣời 1.3.2 Ảnh hƣởng thời gian điện giật 13 1.3.3 Đƣờng dòng điện giật 13 1.3.4 Tình trạng sức khoẻ 14 1.3.5 Tần số dòng điện 14 1.4 Hiện tƣợng dòng điện đất, điện áp tiếp xúc, điện áp bƣớc 15 1.4.1 Hiện tƣợng dòng điện đất 15 1.4.2 Điện trở tản hay điện trở vật nối đất 16 1.4.3 Điện áp bƣớc điện áp tiếp xúc 16 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH AN TỒN TRONG MẠNG ĐIỆN 19 2.1 Các chế độ trung tính chế độ nối đất 19 2.2 Phân tích nguy hiểm tiếp xúc trực tiếp 19 2.2.1 Mạng điện cách điện đất 19 2.2.2 Mạng điện trung tính nối đất 22 2.3 Phân tích nguy hiểm tiếp xúc gián tiếp 23 2.3.1 Đánh giá nguy hiểm tiếp xúc gián tiếp sơ đồ TT 23 2.3.2 Đánh giá nguy hiểm tiếp xúc gián tiếp sơ đồ TN 23 2.3.3 Đánh giá nguy hiểm tiếp xúc gián tiếp sơ đồ IT 24 2.4 Sự nguy hiểm điện áp bƣớc 26 CHƢƠNG 3: BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP 29 3.1 Đại cƣơng 29 3.1.1 Một số khái niệm, định nghĩa 29 3.1.2 Phân loại thiết bị 30 3.1.3 Phân loại biện pháp bảo vệ 30 3.2 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp phần tử mang điện 31 3.2.1 Khoảng cách an toàn 33 3.2.2 Biện pháp cản trở 34 3.2.3 Biện pháp ngăn cách bảo vệ 34 3.3 Các giải pháp bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp gián tiếp không cắt nguồn 35 3.3.1 Sử dụng điện áp thấp 35 3.3.2 Mạch điện phân ly 36 3.3.3 Bố trí vùng cấm đặt rào ngăn 37 3.3.4 Buồng đẳng không tiếp đất 38 3.4 Các phƣơng tiện an toàn điện 38 CHƢƠNG 4: BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP 41 4.1 Biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp 41 4.1.1 Biện pháp bảo vệ cách nối đất, nối không cắt bảo vệ 41 4.1.2 Sử dụng điện áp thấp 42 4.2 Bảo vệ nối đất 43 4.2.1 Mục đích ý nghĩa nối đất 43 4.2.2 Nối đất tập trung 45 4.2.3 Nối đất hình lƣới 45 4.2.4 Các hình thức nối đất khác 46 4.2.5 Tính tốn bảo vệ nối đất 47 4.2.6 Trình tự tính toán nối đất 48 4.3 Bảo vệ tiếp trung tính 49 4.3.1 Ý nghĩa 49 4.3.2 Phạm vi ứng dụng 50 4.3.3 Nối đất làm việc, nối đất lặp lại 50 4.3.4 Tính tốn bảo vệ nối dây trung tính 51 4.3.5 Tính tốn điện trở nối đất làm việc nối đất bảo vệ 52 4.4 Bảo vệ biện pháp cắt tự động khu vực bị cố khỏi lƣới điện 53 4.4.1 Khái quát 53 4.4.2 Bảo vệ tự động xuất điện áp tiếp xúc nguy hiểm 53 4.4.3 Bảo vệ tự động xuất dòng điện cố nguy hiểm 54 CHƢƠNG 5: 59 SỰ NGUY HIỂM KHI ĐIỆN ÁP CAO XÂM NHẬP SANG ĐIỆN ÁP THẤP 59 5.1 Khái niệm 59 5.1.1 Cao áp có trung tính cách điện, hạ áp có trung tính cách điện 59 5.1.2 Cao áp có trung tính cách điện, hạ áp có trung tính trực tiếp nối đất 60 5.1.3.Cả cao áp hạ áp trung tính trực tiếp nối đất 60 5.2 Các biện pháp bảo vệ chống xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp 61 5.2.1 Cao áp trung tính cách điện, hạ áp trung tính trực tiếp nối đất 61 5.2.2 Cả cao áp hạ áp nối đất trực tiếp 62 5.2.3 Cao áp hạ áp có trung tính cách điện 62 5.2.4 Các biện pháp bảo vệ chông điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp U< 100V 63 CHƢƠNG 6: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA TRƢỜNG ĐIỆN TỬ Ở TẦN SỐ CAO, Ở TẦN SỐ CƠNG NGHIỆP VÀ ĐỀ PHỊNG TĨNH ĐIỆN 65 6.1 Trƣờng điện từ tần số cao 65 6.1.1 Sự hình thành trƣờng điện từ tần số cao số thiết bị công nghiệp 65 6.1.2 Tác động trƣờng điện từ đến thể ngƣời 66 6.1.3 Các biện pháp an toàn 68 6.2 nghiệp Ảnh hƣởng trƣờng 70 điện 6.3 từ Đề tần số phịng cơng tĩnh điện 71 CHƢƠNG 7: CẤP CỨU NGƢỜI BỊ ĐIỆN GIẬT 74 7.1 Khái quát 74 7.2 Phƣơng pháp cứu ngƣời bị nạn khỏi mạch điện 75 7.3 Các phƣơng phƣơng pháp cứu chữa sau ngƣời bị nạn thoát khỏi mạch điện 75 7.4 Phƣơng pháp hô hấp nhân tạo, hà thổi ngạt hà thổi ngạt kết hợp với ấn tim lồng ngực 76 7.4.1 Hô hấp nhân tạo 76 7.4.2 Cách hà thổi ngạt 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, nguồn công suất sản lƣợng điện nƣớc ta tăng đáng kể Điện ngày đƣợc sử dụng rộng rãi khắp ngành kinh tế quốc dân, sinh hoạt, giải trí… Song song với việc sử dụng điện cách hợp lý tiết kiệm điện, vấn đề cấp bách đƣợc đặt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trình sử dụng Tài liệu lƣu hành nội bộ: an tồn điện trình bày khái niệm chung, cung cấp cho ngƣời đọc kiến thức để am hiểu phòng ngừa tai nạn điện giật, phƣơng tiện an toàn tiếp xúc với điện, biện pháp đơn giản hữu hiệu sơ cứu ngƣời bị điện giật Giáo trình trình bày vấn đề kỹ thuật an toàn cung cấp sử dụng điện, chủ yếu mạng điện hạ áp dùng cho sản xuất sinh hoạt Tài liệu nên lên vấn đề cụ thể sơ đồ điện, chế độ trung tính, tốn thƣờng gặp sản xuất sinh hoạt, nhƣ cách tính chọn phƣơng thức lựa chọn khí cụ an toàn điện Trong phạm vi đề cập đến vấn đề kỹ thuật an tồn cịn hẹp, khoongtheer tránh khỏi sai sót Nhóm tác giả xin đƣợc độc giả đóng góp ý kiến xây dựng để giáo trình ngày hồn thiện hơn, xin chân thành cám ơn CHƢƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ AN TOÀN ĐIỆN 1.1 Những nguy hiểm dẫn đến tai nạn dòng điện gây Khi dòng điện qua thể ngƣời gây tai nạn cho ngƣời theo mạch kín tác động bên ngồi, nhƣ phóng điện, hoả hoạn Hay nói cách khác tai nạn điện gây nhƣ sau • Điện giật • Hoả hoạn nổ • Đốt cháy Nguyên nhân dẫn đến tượng 1.1.1 Điện giật Điện giật tƣợng ngƣời chạm hay tiếp xúc vào phần tử mang điện.Vậy tiếp xúc có loại? tiếp xúc có hai loại, : tiếp xúc trực tiếp tiếp xúc gián tiếp * Tiếp xúc trực tiếp : ngƣời ta phân biệt làm tình sau - Tiếp xác với phần tử có điện áp làm việc (Hình 1.1) - Tiếp xúc với phần tử đƣợc cắt điện khỏi nguồn điện song cịn tích điện tích (do điện dung) L1 PEN L1 G U Ch¹ m vá Sàn dẫn điện Nối đất Hình 1.1 Tiếp xúc trực tiếp Hình 1.2 Tiếp xúc gián tiếp - Tip xỳc với phần tử đƣợc cắt điện khỏi nguồn điện làm việc, song chịu điện áp cảm ứng ảnh hƣởng điện từ cảm ứng tĩnh điện trang thiết bị khác đặt gần Tiếp xúc trực tiếp, người ta biết trước được, trơng thấy cảm giác có nguy hiểm tìm biện pháp để đề phịng điện giật Nhận xét : để đề phòng tai nạn tiếp xúc trực tiếp người ta biên soạn quy định, quy phạm an tồn địi hỏi người làm điện phải: - Học tập kỹ quy định, quy phạm an toàn điện - Tuyệt đối tuân thủ quy định, quy phạm an toàn điện - Phải sử dụng phương tiện, dụng cụ bảo hộ cá nhân * Tiếp xúc gián tiếp: phân biệt làm tình sau: - Tiếp xúc với phần tử nhƣ chắn, vỏ hay thép giữ thiết bị, tiếp xúc với trang thiết bị điện mà chúng có điện áp chạm vỏ (cách điện bị hƣ hỏng)…(hình 1.2) - Tiếp xúc với phần tử có điện áp cảm ứng ảnh hƣởng điện từ hay tĩnh Tiếp xúc gián tiếp người ta không cảm giác trước nguy hiểm người ta chưa lường biết tai nạn xảy vỏ bị chạm điện… Nhận xét: để đề phòng tai nạn tiếp xúc gián tiếp người ta thiết kế hệ thống bảo vệ : bảo vệ nối đất, bảo vệ tiếp trung tính…, chúng giới hạn điện áp tiếp xúc, điện áp bước đến giá trị thấp tính theo quy phạm Hoặc loại bỏ trang thiết bị khỏi nguồn điện Điện áp mà ngƣời phải chịu đựng tiếp xúc gián tiếp gọi điện áp tiếp xúc Điện áp bƣớc điện áp mà ngƣời phải chịu đựng hai chân tiếp xúc hai điểm mặt đất hay sàn, nằm phạm vi dòng điện chạy đất có chênh lệch điện 1.1.2 Hoả hoạn nổ Hoả hoạn nổ gây buồng điện, xẩy nhà máy hố chất có dịng điện rị gây nổ… 1.1.3 Đốt cháy điện Đốt cháy điện xảy do: - Do hồ quang gây ta đóng cắt dao cách ly có dịng tải - Có dịng điện lớn chạy qua thể ngƣời Đây xem tai nạn tiếp xúc trực tiếp 1.2 Tác dụng dòng điện thể ngƣời Thực tế ngƣời có bị điện giật hay khơng có dịng điện qua ngƣời gây sinh lí phức tạp, huỷ hoại thần kinh, huỷ hoại quan tuần hoàn máu hơ hấp Dịng điện cao, thời gian tác dụng lớn nguy hiểm Tuy nhiên dòng điện qua ngƣời vị trí cƣờng độ chữa bệnh Dòng điện tác hại mạnh ngƣời nghiện rƣợu Sự tổn thƣơng dòng điện gây chia làm bốn loại: - Chạm phải vật có điện áp - Chạm phải phận kim loại, vỏ thiết bị mạng điện áp hệ thống cách điện bị hỏng - Tác hại điện áp bƣớc - Bị chấn thƣơng từ trƣờng mạnh, điện áp cao Tác hại dòng điện lớn trị số dòng điện tăng, thƣờng Ing >100mA gây tử vong, có trƣờng hợp  10 mA gây tử vong tuỳ trạng thái thể Dịng điện an tồn chạy qua thể ngƣời dòng điện xoay chiều 10 mA, dòng điện chiều 50 mA Nguyên nhân dẫn đến chết ngƣời dòng điện phần lớn làm hủy hoại làm việc quan ngƣời – làm ngừng thở hay thay đổi tƣợng sinh hóa thể ngƣời Nguy hiểm chết ngƣời bị bỏng trầm trọng Giải thích q trình tổn thƣơng dịng điện có nhiều thuyết khác Ngƣời ta cho dòng điện qua thể ngƣời thời gian xuất hiện tƣợng phân tích máu phân tích chất nƣớc khác để tẩm ƣớt tổ chức huyết quản làm đầy huyết quản Và nhƣ trình phân cực xảy thể ngƣời làm ảnh hƣởng đến hoạt động thần kinh Đấy nguyên nhân dẫn đến tổn thƣơng Một số nhà sinh lý học bác sỹ cho nguyên nhân số tai nạn chết ngƣời dịng điện làm co bóp tim bị rối loạn đƣa đến đình trệ lƣu thơng máu thể Theo quan điểm nhà khoa học Liên Xơ, giải thích ngun nhân dịng điện gây nên tƣợng phản xạ trình kích thích đình trệ hoạt động não lúc bị dòng điện tác động đột ngột Theo giả thyết này, hủy hoại chức làm việc quan hô hấp kết Mức độ kích thích hệ thống thần kinh khả chịu đựng có ảnh hƣởng định đến nguồn gốc tổn thƣơng Thêm vào ngƣời mức độ tác dụng dòng điện khác nhau, nhƣ tác dụng vào ngƣời lúc khác phụ thuộc vào sức khỏe ngƣời lúc bị tai nạn Chính dựa lý luận giải thích với dịng điện bé làm chất ngƣời 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến dòng điện chạy qua thể ngƣời Sự nguy hiểm điện giật phụ thuộc vào yếu tố sau: - Giá trị dòng điện qua thể ngƣời - Đƣờng dòng điện - Thời gian bị điện giật - Tình trạng sức khoẻ thể xác ngƣời - Tần số dịng điện - Mơi trƣờng xung quanh - Sự ý ngƣời lúc tiếp xúc 1.3.1 Trị dòng điện qua thể ngƣời Giá trị dịng điện khơng nguy hiểm qua thể ngƣời : - Dòng điện chiều : 50 mA - Đối với dòng điện xoay chiều từ 10 – 50 mA làm người bị điện giật khó tự - Dịng điện xoay chiều : 10 mA Nhận xét: rời khỏi vật mạng điện co giật bắp Giai đoạn nguy hiểm, khơng tự rời bỏ vật mang điện thời gian ngắn điện trở thể người giảm dần, tức dẫn đến tình trạng dịng điện qua người tăng lên - Khi dòng điện chạy qua thể người vượt q 50 mA, đưa đến tình trạng chết điện giật ổn định hệ thống thần kinh rung tim tương ứng với dừng làm việc tim Bảng 1.1: Giá trị lớn cho phép để không tạo nên tim bị ngừng đập Đối với người khỏe: I (mA) 10 60 90 110 160 250 350 500 TG (s) 30 10-30 0,4 0,2 0,1 Đối với người yếu : I(mA) 50 100 300 TG 0,5 0,15 Không nghiên cứu điện giật chết ngƣời khoảng thời gian dƣới 0,1 giây (s) Bảng 1.2: Tác dụng dòng điện xoay chiều dòng điện chiều Dòng điện Tác dụng dòng điện xoay chiều Dòng điện chiều (mA) 0.6 – 1.5 Bắt đầu thấy tê tay Khơng có cảm giác 2–3 Ngón tay tê mạnh Khơng có cảm giác 5–7 Bắp thị co lại rung Đau nhƣ kim châm cảm thấy nóng – 10 Tay khó rời khỏi vật có điện Nóng tăng lên đƣợc, ngón tay khớp tay cảm thấy đau 20 -25 Tay khơng rời khỏi đƣợc vật có điện, khó Nóng tăng lên thịt co lại thở, tim bắt đầu đập mạnh nhƣng chƣa mạnh 50 – 80 Thở bị tê liệt kéo dài giây dài Cảm giác nóng mạnh, bắp thị co rút, khó thở 90 – 100 Tim bị tê liệt đến ngừng đập Thở bị tê liệt Bảng 1.3 : Tác dụng dòng điện xoay chiều thể ngƣời: Loại Dòng Thời gian Tác dụng sinh Kết luận điện dịng điện chạy I 25 mA Khơng định xác áp suất máu tăng dần Tay khó rời đến lúc rời vật mạng điện, đau đớn tăng dần khó thở Tác dụng dịng điện khơng trầm trọng, thể trở trạng thái ban đầu vật kim loại phát sinh dịng điện xốy, làm nóng kim loại Dịng điện cảm ứng phát sinh chủ yếu bề mặt kim loại Khi tần số dịng điện cao lớp bề mặt bị nung nóng mỏng Sự đốt lớp kim loại sâu phải nhờ vào trình truyền nhiệt Các vật liệu cách điện khơng thể nung nóng phƣơng pháp dịng điện phát sinh chúng khơng đủ lớn để nung nóng chúng Để nung nóng vật phi kim loại, ngƣời ta đặt chúng kim loại, nhừo dòng điện cảm ứng, kim loại nóng lên truyền nhiệt cho chúng Mặt khác dƣới tác dụng điện trƣờng, số điện tử tự có vật phi kim loại tạo dòng điện nhỏ, số lớn điện tử liên kết với sức hút phân tử đƣợc xếp lại theo hƣớng điện trƣờng, nghĩa bị phân cực Lực hút phân tử chống lại trình phân cực Cũng giống nhƣ tƣợng ma sát hai vật rắn chuyển động trƣợt, trƣờng hợp này, lƣợng trƣờng điện từ tiêu hao để chống lại lực hút phân tử biến thành nhiệt nung nóng vật cách điện Hình 6.1: Những nguồn phát trường điện từ 6.1.2 Tác động trƣờng điện từ đến thể ngƣời Cạnh nguồn trƣờng cao tần hình thành vùng cảm ứng vùng xạ 69 Trong vùng cảm ứng, ngƣời trƣờng từ trƣờng điện thay đổi theo chu kỳ, cịn vùng xạ trƣờng điện từ tác động lên ngƣời lúc với tất thành phần từ điện thay đổi đặn Mức độ tác đụng trƣờng từ điện lên thể ngƣời phụ thuộc vào độ dài bƣớc sóng, tính chất cơng tác nguồn, cƣờng độ xạ, thời gian tác dụng, khoảng cách từ nguồn đến thể cảm thụ riêng ngƣời Tần số cao (nghĩa bƣớc sóng ngắn), lƣợng điện từ mà thể hấp thụ tăng: Tần số cao 20% Tần số siêu cao 25% Tần số cực cao 50% Bảng 6.1 Bƣớc sóng Độ thấm sâu Loại milimet Loại Centimet Loại Dêximet Bề mặt lớp da Loại mét Da tổ chức dƣới da Vào sâu trongc ác tổ chức khoảng 10-15 cm Vào sâu 15 cm Song tác hại sóng điện từ khơng phụ thuộc vào lƣợng xạ bị hấp thụ, mà phụ thuộc vào độ thấm sâu sóng xạ vào thể Độ thấm sâu cao tác hại nhiều Độ thấm sâu cho bảng 9.1 lƣợng hấp thụ nên làm rõ đặc tính sau sóng điện từ: sóng đêximet gây biến đổi lớn thể so với sóng Centimet sóng mét Sóng milimet gây tác dụng bệnh lý với song Centimet sóng đêximet Mức độ hấp thụ lƣợng điện từ tỏa nhiệt phận phụ thuộc vào tần số nguồn xạ Song quan bên có độ truyền dẫn khác nên tác dụng nhiệt có tính lựa chọn xuất số quan định mạnh mẽ Năng lƣợng điện từ đƣợc hấp thụ gây phá hủy định hƣớng không gian địch thể phân tử lƣỡng cực chứa thể Năng lƣợng đƣợc biến thành nhiệt nung nóng tổ chức Cƣờng độ nung nóng phụ thuộc vào cƣờng độ xạ tốc độ tản nhiệtcủa phận thể hấp thụ phận đƣợc cấp it máu (nhƣ nhân mắt, ống dẫn tinh…….) quan bão hòa cao(nhƣ gan, tuyến tụy, lách, thận…) dễ bị nung nóng Tác dụng sóng điện từ lên quan thƣờng 70 làm tăng q trình viêm mãn tính, gây đau đớn cho thể ảnh hƣởng trình nung nóng thể gây vết loét bên trong, làm lan truyền chúng, chảy máu Đặc biệt nguy hiểmlà bỏng nhiệt tổ chức nằm sâu bên trong, gây thấm sâu tia xạ Chịu tác dụng trƣờng điện từ có tần số khác cƣờng độ lớn cƣờng độ giới hạn cho phép cách có hệ thống kéo dài dẫn tới thay đổi số chức thể, trƣớc hết hệ thống thần kinh trung ƣơng, mà chủ yếu làm rối hệ thần kinh thực vật rối loạn hệ thống tim mạch Sự thay đổi làm nhức đầu, dễ mệt mỏi, khó ngủ buồn ngủ nhiều, suy yếu tồn than, sinh nóng nẩy hàng loạt triệu trứng khác Ngồi làm chậm mạch, giảm áp lực máu, đau tim, khó thở, làm biến đổi gan lách Những triệu chứng xuất sau vài tháng làm việc Sóng vơ tuyến cịn gây rối loạn chu ký kinh nguyệt phụ nữ Nói chung phu nữ chịu tác động sóng điện từ mạnh nam giới Để đánh giá lƣợng xạ trƣờng điện từ tần số cao siêu cao, ngƣời ta dùng cƣờng độ tác dụng trƣờng mà cƣờng độ đƣợc biểu thị trị số điện áp Trị số điện áp giới hạn cho phép trƣờng ứng với tần số quy định 5V/m chỗ làm việc, lò đúc cảm ứng thiết bị cảm ứng nung nóng, có khó khăn kỹ thuật, khơng thể bao che kín đƣợc nên tạm thời cho phép điện áp trƣờng đến 10V/m Để đánh giá lƣợng xạ trƣờng điện từ tần số cực cao, ngƣời ta dùng cƣờng độ xạ, mà cƣờng độ đƣợc biểu thị trị số mật độ dịng cơng suất trung bình khoảng khơng gian nơi Mật độ dịng cơng suất đƣợc xác định số lƣợng truyền qua diện tích 1cm vng góc với phƣơng truyền sóng giây Đơn vị tính tốn W/cm2, mW/cm2, W/cm2 Trị số cƣờng độ xạ giới hạn cho phép trƣờng điện từ tần số cực cao chỗ làm việc đƣợc xác định nhƣ sau: Khi chịu tác dụng ngày làm việc cƣờng độ xạ khơng lớn 10 W/cm2, chịu tác dụng không ngày khơng lớn 100 W/cm2, chịu tác dụng khơng q 15-20 phút ngày khơng lớn 1m W/cm2 thiết phải đeo kính bảo vệ mắt 6.1.3 Các biện pháp an toàn 71 Các máy phát tần số cao, siêu cao cực cao, tùy điều kiện q trình cơng nghệ, đặt gian nhà sản xuất chung nhƣng cần che phủ kín luồng cơng nghệ nó; tốt đặt chúng phòng riêng biệt Dù đặt máy đâu thiết phải chấp hành nghiêm chỉnh “ Nội quy làm việc với máy phát sóng centimet” Khi làm việc, mạch điện máy nhiệt luyện cao tần xuất áp tới hàng chục kilôvôn Bởi thiết bị tần số cao, siêu cao cực cao thiết bị có điện áp cao, cần áp dụng đầy đủ quy phạm an toàn điện đƣợc nhà nƣớc ba hành (TCVN 3718-82) Cần lƣu ý vấn đề sau: a Khi đặt thiết bị dây chuyền gian nhà sản xuất chung khoảng cách chúng trang bị khác không đƣợc nhỏ 2m b Khi đặt thiết bị phịng riêng biệt thiết bị cơng suất nhỏ 30kW cần có diện tích khơng nhỏ 25cm2, cơng suất lớn 30kW khơng nhỏ 40cm2 Trong phịng đặt thiết bị, khơng nên để vật kim loại không cần thiết Sở dĩ có quy định nhƣ kim loại phản xạ sóng vơ tuyến điện(sóng điện từ) tốt chúng lại trở thành nguồn dao động điện từ thứ hai Kích thƣớc chỗ làm việc công nhân sản xuất nhân viên phục vụ thiết bị cao tần đƣợc xác định theo điều kiện q trình cơng nghệ kích thƣớc sản phẩm Tuy chiều rộng chỗ làm việc bên cạnh bảng điều khiển không đƣợc hẹp 1,2m không hẹp 0,8m cạnh thiết bị đốt nóng(nhƣ lị đúc, lị nung cảm ứng, tụ điện làm việc….) c Phịng có thiết bị cao tần, cần phải có thơng gió nhân tạo d Trong trƣờng hợp, có thiết bị gia cơng tỏa nhiều bụi bẩn cần có hút gió cục Chụp hút đặt lị đúc cảm ứng có độ cao khơng lớn 0,8m Vận tốc hút khơng khí miệng chụp khơng đƣợc nhỏ 1,5m/s lò nung cảm ứng ngƣời ta thƣờng đặt phận hút khơng khí bên cạnh với tốc độ hút khoảng 2-4 m/s Vật liệu làm chụp hút ống nối với chúng thƣờng dùng vật liệu phi kim loại, có tính chịu nhiệt cao nhƣ xi-măng amiăng, tectolit…Không cho phép dùng kim loại làm phận hút khí đặt gần lị cảm ứng kim loại bị đốt nóng lò điện cảm ứng e Chiếu sang thiết bị cao tần cần đảm bảo độ rọi phƣơng thẳng đứng tạicác bảng điều khiển không nhỏ 50 lux, chỗ làm việc gần thiết bị nung không nhỏ 30 lux 72 f Bảng điều khiển đặt chắn bảo vệ lắp ngồi phịng đặt máy phát, hƣớng phía ngƣời thợ làm việc Nơi mà phận điều khiển thị ngồi bảo vệ cần trang bị cho chúng không bị nhiễm từ từ trƣờng g Trên bảng điều khiển thiết bị cao tần cần có đèn tín hiệu h Tồn thiết bị cần đƣợc bao che kin để tránh trƣờng điện từ tỏa lan phòng làm việc Vỏ che cần phải chế tạo kim loại có độ dẫn điện cao chiều dày không mỏng 0,5 mm Trên vỏ bao che có lỗ nhỏ để lắp công tắc, nút bấm, tay quay…Tại chỗ cần đƣợc bọc lƣới sắt mắt dày(khơng lớn 4x4mm) i Để đảm bảo an toàn điện tránh bị điện giật tiếp xúc với phận kim loại thiết bị, xảy cố, tất phận phải nối đất Các dây nối đất gần khu vực phát sóng khơng nên làm thành vịng kín, vịng kín nhƣ bị đốt nóng dịng điện cảm ứng dẫn đến làm tăng điện trở dây tiếp đất k Các thiết bị cao tần cần phải có cơng nhân chuyên môn phục vụ 6.2 Ảnh hƣởng trƣờng điện từ tần số công nghiệp Các kết nghiên cứu đƣờng dây cao siêu cao cho thấy trƣờng điện từ đƣờng dây ảnh hƣởng đến thể ngƣời Con ngƣời nằm trƣờng điện từ , đƣợc coi vật dẫn điện, đóng vai trị nhƣ điện dung Dịng điện qua ngƣời phụ thuộc vào điện trƣờng giá trị điện dung tƣơng đƣơng Một số nƣớc ban hành tiêu chuẩn quy định giới hạn cho phép cƣờng độ điện trƣờng làm việc lâu dài Tiêu chuẩn Đức 10kV/m số nƣớc khác 5kV/m Kết nghiên cứu số nƣớc cho thấy: ngƣời làm việc trƣờng điện từ tần số cơng nghiệp bị ảnh hƣởng đến hệ thần kinh , tuần hồn, hơ hấp…và mức độ ảnh hƣởng phụ thuộc vào cƣờng độ điện trƣờng thời gian chịu tác động Tiêu chuẩn số nƣớc Đông Âu quy định mức cho phép cƣờng độ điện trƣờng phụ thuộc vào thời gian làm việc ngày là: Bảng 6.2 Cƣờng độ điện trƣờng [ 10 15 20 25 kV/m] Thời gian làm việc cho phép ngày giờ 73 1,5 10 phút phút Theo quy định để thiết kế đƣờng dây 500kV ta khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất khu vực đông dân 14m, tức cƣờng độ điện trƣờng ngƣời đứng mặt đất nhỏ 5kV/m Cần lƣu ý: a) Ở khu vực dân cƣ, cột thấp hơn, khoảng cách cột xa nên dây dẫn bị võng hơn, đƣờng dây thấp trị số nêu trên, cƣờng độ điện trƣờng cao giá trị 5kV/m nên yêu cầu phải hạn chế ngƣời qua lại hay làm việc dƣới đƣờng dây Đối với trạm có điện áp siêu cao, vị trí cơng nhân đến kiểm tra, sửa chữa, thao tác… cƣờng độ điện trƣờng cao đạt đến 10-18kV/m; phải hạn chế thời gian làm việc có biện pháp giảm cƣờng độ điện trƣờng xuống dƣới mức quy định b) Đƣờng dây thơng tin, tín hiệu, đƣờng dây trung thế, hạ loại dây cáp kết cấu kim loại gần đƣờng dây siêu cao 500kV xuất sức điện động cảm ứng đạt đến 1kV gây nguy hiểm cho ngƣời thiết bị Do cần chuyển thiết bị thông tin, đƣờng dây trung hạ áp xa đƣờng dây trạm cao 500kV đặt che chắn thiết bị bảo vệ c) Ảnh hƣởng nhiễu điện từ hồ quang Phóng điện qua khe hở, phóng điện hồ quang, phóng điện tĩnh điện, cảm ứng điện từ nguyên nhân gây nhiễu cho thiết bị vô tuyến viễn thông, điều khiển, đo lƣờng… gần Do cần chuyển thiết bị thông tin, đƣờng dây thông tin thiết bị đo lƣờng xa đƣờng dây trạm 500kV, dùng che lƣới kim loại hay lồng Faradây d) Ảnh hƣởng nguy hiểm lan truyền điện nối đất Khi có cố ngắn mạch đƣờng dây thiết bị trạm xuất điện áp bƣớc điện áp tiếp xúc nguy hiểm với ngƣời; cần phải nối vỏ thiết bị phần kết cấu kim loại trạm để giảm điện áp tiếp xúc điện áp bƣớc 6.3 Đề phòng tĩnh điện Tĩnh điện phát sinh ma sát vật với vật cách điện vật dẫn điện, va đập chất lỏng cách điện chuyên rót, va đập chất lỏng cách điện với kim loại Tĩnh điện tạo hạt nhỏ rắn cách điện trình nghiền nát Sự xuất điện tích tĩnh điện kết q trình phức tạp có liên quan đến phân bố lại điện tử ion tiếp xúc hai vật khác dấu Theo giả 74 thiết ”nhiễm điện tiếp xúc vật chất” không cân lực nguyên tử phân tử bề mặt tiếp xúc tạo mọt lớp điện kép trái dấu Những bề mặt có điện tích tĩnh trái dấu ta coi chúng nhƣ tụ điện có điện tích: Q = vc v - hiệu mặt tụ điện, V c - điện dung, F Khả nhiễm điện đến hiệu cao phụ thuộc vào tính dẫn điện vật chất, vào thành phần chất chứa nguyên nhân khác Sự phóng tia lửa điện điều nguy hiểm làm bốc cháy môi trƣờng cháy lƣợng tỏa tia lửa điện lớn trị số tối thiểu lƣợng bốc chay môi trƣờng Năng lƣợng phóng tia lửa điện xác định theo công thức: E =0,5 c u2,[j] c – điện dung, F u- điện áp tấm, V Trong điều kiện sản xuất, điện tích tĩnh điện phát sinh tích lũy vận chuyển chất long khơng dẫn điện thùng chứa không đƣợc tiếp đất đƣờng ồng làm cách ly với đất; chất khí, có chứa bụi chất lỏng dạng sƣơng mù, bị nén bị đốt nóng xì khỏi ống hay bình chứa; vận chuyển hỗn hợp bụi khơng khí đƣờng ống(vận chuyển hơi…); đai truyền ma sát vào trục q trình khác có ma sát Trong trƣờng hợp trên, hiệu thƣờng đạt 20-50 kV, đai truyền chạy với vận tốc 15m/s tới 80kV Việc tích điện áp lơn nhƣ nguy hiểm, hiệu 3kV -tia lửa điện gây cháy phần lớn khí cháy; cịn 5kV- cháy phần lớn loại bụi cháy Cần ý tới khối hạt cứng lỏng nhỏ(khối bụi, khói) bị nhiễm điện Khi hạt bị va chạm nhiều lần chũng bị ma sát với khơng khí bề mặt ống dẫn, hạt nhỏ tích điện; trƣờng hợp có tia lửa điện hạt nhỏ cháy đƣợc bốc cháy nổ Điện tích tĩnh điện cịn tích lũy thể ngƣời ngƣời cách ly với đất giày có đế khơng dẫn điện sàn cách điện Những điện tích phát sinh ngƣời sử dụng quần áo abừng len, tơ sợi nhân tạo, di chuyển sàn không dẫn thao tác với chất cách điện 75 Đã có trƣờng hợp xảy nổ phịng có sàn đƣợc phủ cao su, chất dẻo phóng tia lửa điện từ thể ngƣời lên vật kim loại thiết bị đƣợc tiếp đất Tác dụng sinh học tĩnh điện lên ngƣời phụ thuộc vào lƣợng phóng điện khơng nguy hiểm Vì điện áp lớn nhƣ nhƣng cƣờng độ dòng điện nhỏ- vài micro Ampe Tuy nhiên sợ hãi có trƣờng hợp ngƣời ngã từ cao xuống bị phóng điện lâu ảnh hƣởng xấu tới tới sức khỏe sinh số bệnh, đặc biệt hệ thần kinh Các biện pháp đề phòng tĩnh điện là: Truyền điện tích tĩnh điện cách tiếp đất cho thiết bị sản xuất, bể chứa ống dẫn… Tăng độ ẩm tương đối khơng khí phịng có nguy hiểm tĩnh điện lên tới 70% làm ẩm các vật số biện pháp khác, có ion hóa khơng khí để nâng cao tính dẫn điện khơng khí Trong phận đai truyền chuyển động, tốt phải tiếp đất phần kim loại, cịn dây truyền bơi lớp dẫn điện đặc biệt(thí dụ Graphit) lên bề mặt ngồi(trong lúc máy nghỉ) Để truyền tĩnh điệntích lũy lên người thực cách sau: a) Làm sàn dẫn điện vùng tiếp đất, cầu diện tích tiếp đất; tiếp đất đấm tay mở cửa, tay vịn cầu thang tay quay thiết bị máy móc: b) Phát cho cơng nhân giày dẫn điện(giày có đế cao su dẫn điện, cao su có đóng đinh khơng bị xịe lửa va đậ,p ma sát) c) Cấm mặc áo quần có khả nhiễm điện Các sàn không dẫn điện là: sàn atsphan, sàn giải thảm cao su, vải sơn… Ở công trƣờng, sử dụng bơm vữa để đƣa vữa lên tầng theo đƣờng ống cao su, tạo tĩnh điện tích lũy điện áp ống cao su không dẫn điện… Nếu tiếp đất máy bơm khơng đảm bảo truyền điện tích từ ống đi, ông phải quấn lớp dây trần với bƣớc quấn 10 cm, gắn đầu vào vòi phun, đầu với thân bơm vữa Cuối cần cần lƣu ý để dẫn tĩnh điện bể chứa, đƣờng ống, cầu nổi, máy móc để kho, Xitec(thùng chứa) tàu hỏa ô tô cần phải tiếp đất chu đáo 76 CÂU HỎI CHƢƠNG Câu 1: Trình bày hình thành trƣờng điện từ tần số cao số thiết bị công nghiệp Câu 2: Phân tích tác động trƣờng điện từ đến thể ngƣời Câu 3: Phân tích biện pháp đề phịng tĩnh điện Câu 4: Phân tích ảnh hƣởng trƣờng điện từ tần số công nghiệp Câu 5: Phân tích biện pháp an tồn làm việc mơi trƣờng có cƣờng độ điện trƣờng lớn CHƢƠNG 7: CẤP CỨU NGƢỜI BỊ ĐIỆN GIẬT 7.1 Khái quát Trong làm việc không làm nhiện vụ, thấy ngƣời bị tai nạn điện giật, ngƣời phải có trách nhiệm tìm biện pháp để cứu ngƣời bị nạn 77 Điều kiện chủ yếu để cứu người có hiệu hành động nhanh chóng kịp thời có phương pháp Kinh nghiệm thực tế cho thấy hầu hết trƣờng hợp bị điện giật kịp thời cứu chữa khả cứu sống cao Vì cơng dân, nhân viên ngành điện phải đƣợc thƣờng xuyên học tập nguy hiểm dòng điện, biện pháp cứu chữa, đồng thời học cách thực hành cứu ngƣời bị tai nạn điện, phƣơng pháp hô hấp nhân tạo Trách nhiệm tổ chức học tập cho công dân, nhân viên ngành điện thuộc phân xƣởng điện hay có điện, thuộc trạm điện hay chi nhánh điện, buổi học cần phải có nhân viên y tế tham gia Ở nơi có trực nhật phải thường xuyên có: Tủ đựng dụng cụ, phương tiện cứu chữa Các tranh vẽ trình bày phương pháp hơ hấp nhân tạo treo chỗ có nhiều người qua lại, dễ thấy 7.2 Phƣơng pháp cứu ngƣời bị nạn khỏi mạch điện Khi ngƣời bị điện giật, dòng điện qua ngƣời xuống đất từ pha này, qua ngƣời sang pha khác, việc phải đƣa ngƣời thoát khỏi mạch điện Ngƣời cứu chữa phải nhớ chạm vào ngƣời bị điện giật nguy hiểm đến tính mạng Do ngƣời cứu chữa phải ý đến điểm sau: Trƣờng hợp cắt đƣợc mạch điện: tốt cắt thiết bị đóng cắt gần nhƣ cơng tắc, cầu dao, máy cắt nhƣng cắt phải ý: - Nếu mạch điện vào đèn phải chuẩn bị ánh sáng khác để thay (ngƣời bị điện giật vào ban đêm) - Nếu ngƣời bị nạn cao phải có phƣơng pháp hứng đỡ ngƣời rơi xuống Cắt mạch điện trƣờng hợp búa, rìu cán gỗ… để chặt đứt dây điện Trƣờng hợp khơng cắt đƣợc mạng điện: phải phân biện nạn nhân bị điện giật mạng cao áp hay hạ áp mà sử dụng biện pháp sau: * Nếu mạch hạ thế, ngƣời cứu chữa phải có biện pháp an tồn cá nhân thật tốt nhƣ đứng bàn, ghế gỗ khô, dép cao su ủng, mạng găng tay cách điện…Dùng tay mang găng tay cao su đẻ cứu ngƣời bị nạn khỏi mạch điện, dùng gậy tre, gỗ để gạt dây điện khỏi ngƣời bị nạn, túm lấy quần áo ngƣời bị nạn kéo Tuyệt đối không đƣợc nắm tay chạm vào ngƣời bị nạn, nhƣ dịng điện truyền sang ngƣời cứu 78 * Nếu mạch điện cao thế, tốt ngƣời cứu phải có ủng găng tay cao su sào cách điện để gạt đẩy ngƣời bị nạn khỏi mạch điện Nếu khơng có dụng cụ an tồn phải làm ngắn mạch đƣờng dây cách lấy dây đồng, nhôm thép nối đất đầu đầu ném lên đƣờng dây làm ngắn mạch pha Nếu ngƣời bị nạn tiếp xúc với pha cần nối đất ném lên pha Cần lƣu ý khơng ném dây chạm vào ngƣời bị nạn 7.3 Các phƣơng phƣơng pháp cứu chữa sau ngƣời bị nạn thoát khỏi mạch điện Ngay sau ngƣời bị nạn thoát khỏi mạch điện, phải vào trạng thái ngƣời bị nạn để xử lý cho thích hợp Ta cần phân biệt làm trƣờng hợp sau: Ngƣời bị nạn chƣa tri giác Khi ngƣời bị nạn chƣa tri giác, bi mê chốc lát, thở yếu phải đặt ngƣời bị nạn lên chỗ thống khí, n tĩnh cấp tốc mời y, bác sỹ ngay, khơng mời y, bác sỹ phải chuyển ngƣời bị nạn đến quan y tế gần Ngƣời bị nạn tri giác Khi ngƣời bị nạn tri giác nhƣng thở nhẹ, tim đập yếu phải đặt nạn nhân chỗ thống khí, n tĩnh (nếu trời lạnh phải đặt phịng thống) nới rơng quần áo, thắt lƣng, xem miệng có lấy ra, cho ngửi amơniắc, nƣớc đái, xoa bóp tồn thân cho nóng lên, đồng thời mời y, bác sỹ Ngƣời bị nạn tắt thở Nếu ngƣời bị nạn tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân co giật nhƣ chết, phải đƣa ngƣời bị nạn chỗ thống khí, phẳng, nới rộng quần áo thắt lƣng, moi miệng xem có vƣớng khơng nhanh chóng làm hơ hấp nhân tạo hay hà thổi ngạt hà thổi ngạt kết hợp với ấn tim ngồi lồng ngực có y, bác sỹ đến có ý kiến định thơi Nếu miệng nạn nhân mím chặt phải mở miệng nạn nhân cách dùng ngón hai bàn tay, cách mà khơng mở đƣợc miệng nạn nhân phải dùng miếng nhựa cậy miệng ra, ý tránh làm gẫy 7.4 Phƣơng pháp hô hấp nhân tạo, hà thổi ngạt hà thổi ngạt kết hợp với ấn tim lồng ngực 7.4.1 Hô hấp nhân tạo Làm hô hấp nhân tạo có hai phƣơng pháp: 79 a Phƣơng pháp đặt nạn nhân nằm sấp: đặt ngƣời nạn nhân nằm sấp, nột tay đặt dƣới đầu, tay duỗi thẳng, miệng nghiêng phía tay duỗi thẳng (hình 7.1) moi nhớt dãi miệng kéo lƣới lƣỡi thụt vào Ngƣời làm hô hấp phải ngồi lƣng ngƣời bị nạn, hai đầu gối quỳ xuống kẹp vào hai bên hông, hai bàn tay để vào hai bên cạnh sƣờn, hai ngón tay sát sống lƣng ấn tay xuống đƣa trọng lƣợng ngƣời làm hô hấp phía trƣớc (hình 7.1a) đếm “1-2-3” lại từ từ đƣa tay trở về, tay để lƣng (hình 7.1b), làm nhƣ 12 lần phút đều theo nhịp thở mình, lúc nạn nhân thở đƣợc có ý kiến định y, bác sỹ thôi.Phƣơng pháp cần ngƣời thực Hình 7.1: Phƣơng pháp hơ hấp nhân tạo theo phƣơng pháp nằm sấp Phƣơng pháp cần ngƣời thực b Phƣơng pháp đặt nạn nhân nằm ngửa:đặt nạn nhân nằm ngửa, dƣới lƣng đặt gối quần áo vo tròn lại, đầu ngửa, lấy khăn kéo lƣỡi ngƣời ngồi giữ lƣỡi ngƣời cứu ngồi phía đầu, hai đầu gối quỳ trƣớc cách đầu khoảng 20 – 30 cm, hai tay cầm lấy hai cách tay gần khuỷu, từ từ đƣa lên phía trƣớc đầu, sau 2-3 giây lại nhẹ nhàng đƣa tay ngƣời bị ạn xuống dƣới, gập lại dùng sức cứu để ép khuỷu tay ngƣời bị nạn vào lồng ngực họ, sau 2-3 giây lại đƣa trở lên đầu Cần thực 16 – 18 lần phút Thực đếm “1-2-3” hít vào “4-5-6” thở ra, cho đên ngƣời bị nạn từ từ thở đƣợc có ý kiến y, bác sỹ thơi.(hình 7.2) Trong trƣờng hợp có thêm hai ngƣời giúp việc, ta thực nhƣ hình 7.3, ngƣời kéo lƣỡi, hai ngƣời giúp việc nắm hai khuỷu tay ngƣời bị nạn thực nhƣ 80 Hình 7.2 Hơ h ấp nhân tạo theo phƣơng pháp nằm ngửa ( hai ngƣời c ứu) Hình 7.3: Hơ h ấp nhân tạo theo phƣơng pháp nằm ngửa ( ba ngƣời c ứu) Nhận xét: Cứu chữa theo phƣơng pháp nằm ngửa (ba ngƣời cứu) khối lƣợng khơng khí vào phổi nhiều hai phƣơng pháp từ – 15 lần phƣơng pháp có hiệu cao so với hơ hấp nhân tạo 7.4.2 Cách hà thổi ngạt Trƣớc nạn nhân ngừng thở thở thoi thóp, việc phải thổi ngạt Đặt nạn nhân nằm ngửa, ngƣời cấp cứu quỳ bên cạnh, sát ngang vai, nhìn mắt nạn nhân Dùng tay để ngửa đầu nạn nhân phía trƣớc cuống lƣỡi khơng bị bít đƣờng hơ hấp, có đầu dùng động tác nạn nhân bắt đầu thở đƣợc (hình 7.4a) Nếu nạn nhân chƣa thở đƣợc, ngƣời cấp cứu để đầu nạn nhân tƣ trên, tay mở miệng, tay luồn ngón tay có miếng vải kiểm tra họng nạn nhân, lau hết đờm dãi, lấy hàm giả (nếu có) làm vƣớng cổ họng Ngƣời cấp cứu hít thật mạnh, tay mở miệng, tay vít đầu nạn nhân xuống (hình 7.4b) áp kín miệng vào miệng nạn nhân thổi mạnh (đối với trẻ em thổi nhẹ chút) 81 Ngực nạn nhân phồng lên, ngƣời cấp cứu ngẩng đầu lên hít thứ hai, nạn nhân tự thở đƣợc sức đàn hồi lồng ngực Tiếp tục nhƣ với nhịp độ 14 lần phút, liên tục nạn nhân hồi tỉnh: thở trở lại, môi mắt hồng hào đến nạn nhân có dấu hiệu chết hẳn biểu đồng tử mắt giãn to(thƣờng 1-2 sau) có ý kiến y, bác sỹ thơi Hình 7.4 : Phƣơng pháp hà thổi ng ạt a- Hai tay vít đầu nạn nhân xuống để cuối họng duỗi thẳng ngƣời hà thổi ng ạt hít * Thổbi ng- Sau ngƣạt kết hợp vớời i hà thấn tim lổi ngồng ngạt hít đực ầy áp miệng vào miệng Nếu gặp nạn nhân mê man khơng nhúc nhích, tím tái ngừng thở, không nghe nạn nhân thổi mạnh tim đập, ta phải ấn tim lồng ngực kết hợp với hà thổi ngạt Khi đó: - Một ngƣời tiến hành hà thổi ngạt nhƣ Ngƣời thứ hai làm việc ấn tim Hai bàn tay ngƣời ấn tim chồng lên nhau, đè 1/3 xƣơng ức nạn nhân, ấn mạnh sức thể, tỳ xuống vùng ức (khơng tỳ sang phía xƣơng sƣờn, đề phòng nạn nhân bị gãy xƣơng) Nhịp độ phối hợp hai ngƣời nhƣ sau: 4-5 lần ấn tim thổi ngạt lần, tức ấn 50 – 60 lần phút Thổi ngạt kết hợp với ấn tim lồng ngực phƣơng pháp hiệu nhất, nhƣng cầu lƣu ý nạn nhân bị tổn thƣơng cột sống ta không nên làm động tác ấn tim Nhận xét: Cứu ngƣời bị tai nạn điện giật công việc khẩn cấp, làm nhanh tốt Tuỳ theo hoàn cảnh mà áp dụng phƣơng pháp cứu chữa cho phù hợp Phải bình tĩnh kiên trì để sử lý Chỉ đƣợc phép coi nhƣ nạn nhân chết có 82 chứng rõ ràng nhƣ võ sọ, cháy toàn thân hay có định y, bác sỹ, khơng phải kiên trì cứu chữa đến CÂU HỎI CHƢƠNG Câu 1: Phân tích biện pháp cứu ngƣời bị điện giật thoát khỏi mạch điện cắt đƣợc nguồn điện Câu 2: Phân tích biện pháp cứu ngƣời bị điện giật thoát khỏi mạch điện khơng cắt đƣợc nguồn điện Câu 3: Trình bày phƣơng pháp hô hấp nhân tạo đặt nạn nhân nằm sấp Câu 4: Trình bày phƣơng pháp hơ hấp nhân tạo đặt nạn nhân nằm ngửa Câu 5: Trình bày phƣơng pháp hà thổi ngạt Câu 6: Trình bày phƣơng pháp hà thổi ngạt kết hợp với ấn tim lồng ngực TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Quang Khánh – Bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn điện - NXB: KHKT – 2007 Trần Xuân Phú – Kỹ thuật an toàn cung cấp sử dụng điện - NXB: KHKT 2001 Quy Phạm an toàn điện 83 ... suất, điện áp làm việc trang bị điện hay khí cụ điện - Điều kiện vận hành trang bị điện tƣơng ứng - Khả đảm bảo an toàn thân trang bị điện phƣơng tiện bảo hộ Nhận xét: - Điện áp tiếp xúc điện. .. mạch điện xác định dòng điện qua thể ngƣời điện trở thể ngƣời 1,4k, điện trở cách điện R 1=R2=R3=Rcđ= 10 k, bỏ qua điện dung b/ Tính điện trở cách điện tối thiểu để ngƣời an toàn Câu 20 :Mạng điện. .. quan trọng Và an tồn tiếp xúc với phần tử mạng điện trang bị cách điện tốt 2.2.2 Mạng điện trung tính nối đất Trong mạng điện trung tính nối đất chạm vào pha thể phải chịu điện áp pha, dịng điện
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình an toàn điện 3 10 2020, giáo trình an toàn điện 3 10 2020

Mục lục

Xem thêm