0

Các chỉ tiêu hiệu quả dự án

4 1 0
  • Các chỉ tiêu hiệu quả dự án

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:17

Các tiêu hiệu dự án Chỉ tiêu thu nhập dự án Chỉ tiêu thu nhập dự án phản ánh quy mô lãi đời dự án tính thời điểm (đầu thời kỳ phân tích) hay thời điểm tương lai (cuối thời kỳ phân tích) Thu nhập dự án chênh lệch tổng khoản thu tổng khoản chi phí đời dự án sau được đưa thời điểm (hiện tương lai) a Giá trị (NPV) - Giá trị tổng lãi ròng đời dự án chiết khấu năm theo tỉ lệ chiết khấu định - Cơng thức tính: NPV = Trong đó: + B: Là lợi ích dự án + n: Số năm hoạt động dự án + C: Là chi phí dự án + i: Là số thứ tự năm ( i = ) + r: Tỷ suất chiết khấu b Giá trị tương lai (NFV) - Giá trị tương lai tổng lãi ròng đời dự án chiết khấu tương lai theo tỉ lệ chiết khấu định - Cơng thức tính: NFV = Chỉ tiêu NPV, NFV sử dụng để đánh giá hiệu tài dự án: - NPV (NFV) 0: Dự án khơng đạt hiệu tài chính, tổng khoản thu nhỏ tổng khoản chi phí dự án sau đưa thời điểm (tương lai) Nếu muốn xem xét đầu tư cần phải sửa đổi bổ sung - NPV (NFV) > 0: Dự án đạt hiệu tài chính, tổng khoản thu lớn tổng khoản chi phí dự án sau đưa thời điểm (tương lai) Như vậy, trị số tiêu tính khơng xác khơng phản ánh xác quy mơ lãi đời dự án Thực tế lập hay thẩm định dự án đầu tư, thường sử dụng tiêu NPV, tiêu NFV sử dụng Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (T) Thời gian thu hồi vốn đầu tư số thời gian cần thiết dự án cần hoạt động để thu hồi đủ số vốn đầu tư bỏ Vốn đầu tư thu hồi chủ yếu từ nguồn chủ yếu lợi nhuận sau thuế, khấu hao Các loại thời gian thu hồi vốn: a Thời gian thu hồi vốn giản đơn - Là thời gian thu hồi vốn khơng tính đến giá trị thời gian tiền tệ - Cách tính: T= Trong đó: + t: Thời gian thu hồi vốn giản đơn + W: Lợi nhuận năm + D: Khấu hao năm + K: Vốn đầu tư ban đầu b Thời gian thu hồi vốn động - Là thời gian thu hồi vốn có tính đến giá trị thời gian tiền tệ - Có phương pháp tính + Phương pháp cộng dồn: + Phương pháp trừ dần: Ivt Thời gian thu hồi vốn đầu tư phản ánh số thời gian cần thiết dự án cần hoạt động để thu hồi đủ số vốn đầu tư bỏ Do có vai trị quan trọng thẩm định hiệu tài dự án đầu tư Dự án đánh giá đạt hiệu tài T < thời kỳ vận hành khai thác dự án ngược lại Mặt khác, tiêu đặc biệt quan trọng dự án có nhiều rủi ro Thời gian hồn vốn đầu tư năm mà tổng luỹ kế giá trị chiết khấu dịng tiền sau thuế đến năm tổng mức vốn đầu tư quy đổi (về tại) Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) - Tỷ suất hoàn vốn nội mức lãi suất dùng làm tỷ suất chiết khấu để tính chuyển khoản thu, chi dự án mặt thời gian tương lai tổng thu cân với tổng chi, tức là: = - IRR tiêu thẩm định tài dự án đầu tư Dự án đánh giá đạt hiệu tài IRR > r (chi phí sử dụng vốn dự án) ngược lại, dự án không đạt hiệu tài IRR < r - IRR cịn cho biết mức lãi suất vay cao chấp nhận trường hợp dự án vay vốn để đầu tư phản ánh mức độ hấp dẫn dự án đầu tư - Chỉ tiêu IRR xác định theo phơng pháp sau: + Sử dụng vi tính có chương trình phần mềm ứng dụng + Thử dần giá trị tỷ suất chiết khấu r (0 < r < ∞) vào vị trí IRR cơng thức Trị số r làm cho vế nhau, trị số r IRR cần tìm Phương pháp nhiều thời gian có tính mị mẫm + IRR xác định qua vẽ đồ thị + IRR xác định phương pháp nội suy tức phương pháp xác định giá trị cần tìm hai giá trị chọn Theo phương pháp cần tìm tỷ suất chiết khấu r1 r2 (r2 > r1) cho ứng với r1 ta có NPV1 > 0; ứng với r2 ta có NPV2 < IRR cần tìm (ứng với NPV = 0) nằm hai tỷ suất chiết khấu r1 r2 Việc nội suy giá trị thứ ba (IRR) hai tỷ suất chiết khấu thực theo công thức sau: IRR = r1 + (r2 – r1) Trong đó: + r2 > r1 r2 – r1 ≤ 5% + NPV1 > gần 0, NPV2 < gần Ngoài tiêu trên, cịn thẩm định tiêu hiệu tài khác tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư, sản lượng doanh thu hoà vốn, tỷ số B/C ... chi dự án mặt thời gian tương lai tổng thu cân với tổng chi, tức là: = - IRR tiêu thẩm định tài dự án đầu tư Dự án đánh giá đạt hiệu tài IRR > r (chi phí sử dụng vốn dự án) ngược lại, dự án khơng... hồi vốn đầu tư phản ánh số thời gian cần thiết dự án cần hoạt động để thu hồi đủ số vốn đầu tư bỏ Do có vai trị quan trọng thẩm định hiệu tài dự án đầu tư Dự án đánh giá đạt hiệu tài T < thời kỳ... (NFV) > 0: Dự án đạt hiệu tài chính, tổng khoản thu lớn tổng khoản chi phí dự án sau đưa thời điểm (tương lai) Như vậy, trị số tiêu tính khơng xác khơng phản ánh xác quy mô lãi đời dự án Thực tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chỉ tiêu hiệu quả dự án, Các chỉ tiêu hiệu quả dự án