0

Luận văn pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp và thực trạng tại tỉnh tây ninh​

82 6 0
  • Luận văn pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp và thực trạng tại tỉnh tây ninh​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO TRƯỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM HUỲNH HOA THIÊN LÝ PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG TẠI TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Tp Hồ Chí Minh – Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO TRƯỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM HUỲNH HOA THIÊN LÝ PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TRẠNG TẠI TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ TRÍ HẢO Tp Hồ Chí Minh – Năm 2020 GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Huỳnh Hoa Thiên Lý học viên lớp Cao học Khóa 28 chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Pháp luật hợp tác xã nông nghiệp thực trạng tỉnh Tây Ninh”(Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thơng tin sử dụng Luận văn hồn toàn khách quan trung thực Tác giả luận văn HUỲNH HOA THIÊN LÝ HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, PHỤ LỤC TĨM TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 3.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu: 4.2.1 Về không gian 4.2.2 Về thời gian: 5 Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 1.1 Khái quát Hợp tác xã nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm Hợp tác xã 1.1.2 Đặc điểm Hợp tác xã theo pháp luật Việt Nam 1.1.3 Các giá trị nguyên tắc hoạt động Hợp tác xã 10 1.1.3.1 Các giá trị Hợp tác xã 10 1.1.3.2 Các nguyên tắc hoạt động Hợp tác xã 11 HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 1.1.4 Vai trị Hợp tác xã phát triển nông nghiệp, nông thôn 13 1.1.4.1 Vai trò Hợp tác xã thành viên 13 1.1.4.2 Vai trò Hợp tác xã nông nghiệp 14 1.2 Lịch sử phát triển mơ hình Hợp tác xã pháp luật Hợp tác xã Việt Nam 15 1.2.1 Giai đoạn trước ban hành Luật Hợp tác xã năm 2003 15 1.2.2 Giai đoạn sau ban hành Luật Hợp tác xã năm 2003 23 1.2.3 Giai đoạn sau ban hành Luật HTX năm 2012 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 25 1.4 Kinh nghiệm hoạt động mơ hình Hợp tác xã giới 28 1.4.1 Thực trạng phát triển Hợp tác xã số nước Châu Âu 28 1.4.2 Thực trạng phát triển Hợp tác xã số nước Châu Á – Thái Bình Dương 29 1.4.2.1 Tại Nhật Bản 30 1.4.2.2 Tại Thái Lan 31 Tiểu kết Chương 34 CHƯƠNG 2: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM, CỤ THỂ TẠI TỈNH TÂY NINH 35 2.1 Thực trạng pháp luật hợp tác xã nông nghiệp hạn chế, bất cập, nguyên nhân 35 2.1.1 Thực trạng pháp luật hạn chế, bất cập 35 2.1.2 Nguyên nhân hạn chế 38 2.2 Thực trạng hoạt động hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam 39 2.3 Thực trạng hoạt động hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Tây Ninh 43 HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO Tiểu kết Chương 50 CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM, CỤ THỂ TẠI TỈNH TÂY NINH 52 3.1 Định hướng chung hoàn thiện pháp luật hợp tác xã Việt Nam52 3.2 Hoàn thiện Luật Hợp tác xã giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 52 3.2.1 Hoàn thiện Luật Hợp tác xã nhằm thúc đẩy phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 52 3.2.1.1 Về quyền, nghĩa vụ Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã 52 3.2.1.2.Giới hạn tỷ lệ góp vốn điều lệ không 20% 53 3.2.1.3 Điều kiện trở thành thành viên Hợp tác xã 53 3.2.1.4 Quy định sáng lập viên 53 3.2.1.5 Quy định số lượng đại biểu tham dự đại hội thành viên 54 3.2.1.6.Quy định điều kiện tiêu chuẩn giám đốc (tổng giám đốc) Hợp tác xã nông nghiệp 54 3.2.2 Hồn thiện sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển, phù hợp chất (tránh bao cấp), nhu cầu, trình độ tổ chức hợp tác xã phù hợp với khả nguồn lực Nhà nước 55 3.2.3 Hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước nhằm phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 55 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật Hợp tác xã 57 3.3 Các giải pháp cụ thể cần triển khai Tây Ninh 59 Tiểu kết Chương 62 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO A Danh mục văn pháp luật: B Danh mục tài liệu tham khảo HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT XHCN: Xã hội chủ nghĩa CNXH: Chủ nghĩa xã hội QLNN: quản lý nhà nước GTVT: Giao thông vận tải HTX: Hợp tác xã NTM: Nông thôn QTDND: Quỹ tín dụng nhân dân THT: Tổ hợp tác TTCN: Tiểu thủ Công nghiệp UBND: Ủy ban nhân dân KTTT: Kinh tế tập thể NGOs: Tổ chức phi phủ JCCU: liên hiệp hợp tác xã tiêu dùng TV: thành viên NN&PTNT: nông nghiệp phát triển nông thôn HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, PHỤ LỤC Biểu đồ Phân bố hợp tác xã nông nghiệp vùng kinh tế 41 Biểu đồ 2 Phân bổ HTX địa bàn huyện, thị xã tỉnh Tây Ninh .43 Biểu đồ Biến động số lượng thành viên HTX nhiệm kỳ 2013 - 2018 47 Phụ lục 1: Phân loại HTX đến tháng năm 2018 Phụ lục 2: Kết thực sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2003-2018 Bảng vấn nông hộ HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO TĨM TẮT Phát triển Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp mô hình đời sớm khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã nơng nghiệp đóng vai trị nịng cốt phát triển nơng nghiệp Việt Nam Trãi qua nhiều biến động công đổi mới, cải cách kinh tế đất nước, đặc biệt định hướng phát triển kinh tế thị trường, chậm thích nghi nên Hợp tác xã nông nghiệp gặp phải nhiều khó khăn để trì hoạt động sản xuất Mặc dù có cải thiện lượng chất chưa đồng lĩnh vực, vùng miền, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa thị trường Chính sách hỗ trợ Hợp tác xã ban hành nhiều thiếu nguồn lực để thực Hợp tác xã tiếp cận sách Phần lớn Hợp tác xã nông nghiệp quy mô sản xuất nhỏ, chưa tiếp cận thị trường Nhiều Hợp tác xã tình trạng “bình mới, rượu cũ”, mơ hình Hợp tác xã cũ cịn nặng nề, cịn mang nặng tính bao cấp, Hợp tác xã kiểu chưa đáp ứng yêu cầu, công tác quản lý nhà nước Hợp tác xã nơng nghiệp cịn chồng chéo Để tìm vấn đề nêu đưa giải pháp hoàn thiện, tác giả sử dụng phương pháp vấn, phân tích, đánh giá, tổng hợp phương pháp so sánh Trên sở liệu điều tra xã hội học thực tỉnh Tây Ninh, tác giả có thêm sở để nhận xét đánh giá việc áp dụng pháp luật Hợp tác xã mơ hình Hợp tác xã nơng nghiệp Cuối cùng, tác giả đưa số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Hợp tác xã nâng cao hoạt động mơ hình Hợp tác xã nông nghiệp đạt hiệu giai đoạn tới Các từ khóa: Hợp tác xã, Hợp tác xã nơng nghiệp, Luật Hợp tác xã HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 57 HTX để làm cầu nối quan quản lý Nhà nước với HTX việc thực giải đáp thắc mắc có sách pháp luật 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật Hợp tác xã Ngoài giải pháp hồn thiện quy định pháp luật, cịn có giải pháp nâng cao hiệu thực pháp luật HTX với mục đích giúp cho Luật HTX vào sống, tạo điều kiện cho HTX hoạt động có hiệu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực pháp luật hợp tác xã cụ thể sau: Một là, trách nhiệm quan quản lý nhà nước Cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán quản lý, điều hành HTX Việc đào tạo, tập huấn phải thật người, đối tượng, đảm bảo hiệu thực tế, tránh tình trạng chạy theo kế hoạch thành tích gây lãng phí kinh phí nhà nước Làm tốt cơng tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 văn đến người dân sắp, tham gia thành viên HTX để hiểu vị trí, vai trị kinh tế tập thể nói chung kinh tế hợp tác xã nói riêng, đặc biệt loại hình kinh tế HTX kiểu Việc chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã diễn chậm chạp, HTX, cán quản lý thành viên, người dân khơng mặn mà, khơng tích cực q trình xây dựng mơ hình HTX kiểu thời gian vừa qua có phần nguyên nhân lớn xuất phát từ yếu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà cụ thể Luật HTX năm 2012 văn hướng dẫn thi hành, kể sách quan nhà nước kinh tế hợp tác xã Muốn pháp luật vào sống nghĩa người dân hiểu thực thời gian tới cần nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 văn hướng dẫn có liên quan, để giúp hoạt động tuyên truyền mang lại hiệu cao thực tiễn, cần phải thực giải pháp sau: Thứ nhất, nâng cao trình độ, lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Cơ quan quản lý nhà nước địa phương giao nhiệm vụ triển khai Luật HTX năm 2012 cần quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến pháp luật chuyên nghiệp Những người người có đủ lực, trình độ am hiểu HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 58 pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phải hiểu b iết kinh tế hợp tác xã: có khả tuyên truyền, giáo dục cách chuyên nghiệp Cần đặc biệt trọng việc rà soát, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hợp tác xã Luật HTX; định hướng nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật HTX cho người làm công tác Bộ Kế hoạch Đầu tư, quan chủ quản xã cần nghiên cứu xây dựng tài liệu phù hợp cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012 triển khai tài liệu đến phận quản lý, điều hành hợp tác xã địa phương nước Thứ hai, đổi nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến Luật HTX Hiện nay, q trình tun truyền, phổ biến pháp luật nói chung, Luật HTX năm 2012 nói riêng chủ yếu dừng lại việc cung cấp kiến thức phổ biến quy định pháp luật hợp tác xã cách máy móc mà khơng nêu phương thức cách thức áp dụng quy định pháp luật vào thực tế Chính vậy, việc không cần đảo bảo tuyên truyền, phổ biến đáp ứng tinh thần Luật định mà phải thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực hiễn đặt vùng miền địa phương, để mặt nâng cao trình độ nhận thức cho người dân, mặt khác cịn giúp cho hộ có khả vận dụng sáng tạo quy định pháp luật vào thực tiễn sống Để làm điều này, sở nội dung phổ biến pháp luật cung cấp, người tuyên truyền cần biên soạn lại tài liệu cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ nhận thức người dân địa phương Bên cạnh đó, cần có buổi tọa đàm, buổi nói chuyện, tổ chức thi tìm hiểu Luật HTX…cần lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật buổi sinh hoạt công đồng để giúp cho Luật đến gần với nhân dân UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch liên kết với đội ngũ tư vấn pháp lý khu vực nhà nước như: công ty tư vấn pháp luật, hội luật sư, hội luật gia…nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn pháp luật nói chung, luật hợp tác xã văn hướng dẫn đến thành viên hợp tác xã có nhu cầu, giúp cho họ hiểu vận dụng Luật HTX cách hiệu Trong thực tế, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân q trình khó khăn, để người dân hiểu việc khó Vì thế, cần đội ngũ tư vấn pháp luật nhà nước giúp cho tinh thần luật vào sống Hai là, trách nhiệm hợp tác xã HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 59 Trong mơi trường kinh doanh nay, loại hình kinh tế cần phải thực tốt chiến lược kinh doanh cách hiệu Đối với hợp tác xã muốn tồn phát triển đòi hỏi thành viên hợp tác xã phải luôn không ngừng phấn đấu lĩnh vực vai trò tự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn mục tiêu cần phải có khơng muốn bị kinh tế bỏ lại phía sau Thực tế ngày nay, hoạt động hợp tác xã hưởng nhiều sách từ Đảng, Nhà nước nên phần làm cho thành viên chưa thực làm chủ tìm kiếm thị trường đầu vào đầu sản phẩm, dịch vụ Nhằm khắc phục vấn đề trên, tác giả đưa giải pháp dành cho hợp tác xã sau: Thứ nhất, hợp tác xã địa phương cần liên kết với trình đào tạo nghiệp vụ liên quan đến sách pháp luật nhà nước để từ hỗ trợ việc triển khai lại cho phận quản lý hợp tác xã Để kịp thời triển khai áp dụng vào thực tiễn hợp tác xã cách hiệu góp phần vào phát triển hợp tác xã Thứ hai, hợp tác xã cần ưu tiên thành lập phận pháp lý riêng Đây phận mà hợp tác xã cịn thiếu so với mơ hình doanh nghiệp Bộ phận tiền phương cho hợp tác xã q trình áp dụng pháp luật nói chung Luật HTX nói riêng vào q trình hoạt động hợp tác xã Hiện nay, vấn đề tranh chấp, thưa kiện liên quan đến giao dịch dân mà hợp tác xã tổ chức có liên quan mà khơng có phận pháp lý chun trách để thực công việc mà phải nhờ vào quan khác Chính ảnh hưởng đến thời gian tài hợp tác xã trường hợp nói 3.3 Các giải pháp cụ thể cần triển khai Tây Ninh Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực Luật HTX năm 2012 văn có liên quan nhằm tạo chuyển biến nhận thức mơ hình HTX kiểu mới, hiểu rõ nguyên tắc, giá trị chất HTX Đồng thời, tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mơ hình hợp tác hiệu để nhân rộng Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hiệu hoạt động HTX Thứ hai, thực tốt sách ưu đãi hỗ trợ HTX, sách địa phương đất đai, tín dụng…; Tạo điều kiện cho HTX tiếp cận, HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 60 tham gia chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội địa phương; Thí điểm xây dựng chuyển giao mơ hình HTX lĩnh vực HTX nông nghiệp công nghệ cao, HTX nhà ở, HTX y tế, HTX trường học…Có sách hỗ trợ HTX xây dựng mơ hình điểm huyện, thành phố gắn với sản phẩm chủ lực địa phương, hướng đến xây dựng “mỗi HTX sản phẩm”, có quy mơ lớn có sức lan tỏa Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quản lý nhà nước KTTT chức đại diện Liên minh HTX Cử cán chuyên trách theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao hiệu hoạt động HTX tham mưu việc giải vấn đề liên quan đến củng cố, phát triển HTX Tiếp tục phối hợp tổ chức củng cố HTX yếu kém, tư vấn, hỗ trợ giải thể HTX ngừng hoạt động nhiều năm khơng cịn khả củng cố; Thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tư vấn, hỗ trợ HTX xây dựng dự án, kế hoạch kinh doanh trung dài hạn, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững Thứ tư, nâng cao lực, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế thị trường Thông qua đào tạo lớp sơ cấp ba chức danh (Giám đốc, kiểm sốt, kế tốn), đào tạo dài hạn trình độ cao đẳng, đại học gắn với sách đưa sinh viên tốt nghiệp làm việc có thời hạn HTX, bước trẻ hóa đội ngũ cán quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh HTX, nâng cao lực cạnh tranh HTX với thành phần kinh tế khác Thứ năm, tổ chức sáp nhập HTX ngành nghề, liên kết HTX thành Liên hiệp HTX để tăng quy mô vốn, gia tăng thị phần, tạo điều kiện phát triển kinh doanh theo hướng đa dịch vụ, đa ngành nghề gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững Đề án tái cấu ngành nông nghiệp Thứ sáu, xây dựng phát triển mơ hình HTX theo hướng vừa sản xuất tập trung vừa làm dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất hộ thành viên, ứng dụng tiến khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất bước hình thành phát triển HTX theo hướng đại hóa Thứ bảy, xây dựng mạng lưới liên kết HTX thông qua hệ thống Website, sàn giao dịch cửa hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm HTX HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 61 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HTX liên kết, tạo mối quan hệ, hình thành giao dịch, ký kết hợp đồng hợp tác phát triển theo hướng đại HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 62 Tiểu kết Chương Chưa mơ hình hợp tác xã kiểu nhìn nhận, coi trọng phát triển thuận lợi Vì vậy, cần tiếp tục đổi nội dung phương thức hoạt động hợp tác xã, đẩy mạnh liên kết hợp tác dựa quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với chế thị trường Nhà nước cần tiếp tục đổi chế, sách pháp luật để hợp tác xã phát triển với tiềm mạnh thực nó; thực hiệu sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện để hợp tác xã ngày phát triển Việc hoàn thiện pháp luật hợp tác xã cần phải xác định rõ định hướng có giải pháp hợp lý với xu vận động phát triển loại hình hợp tác xã Việt Nam Trong chương này, tác giả đưa đề xuất hoàn thiện từ bất cập thực tế hoạt động hợp tác xã tỉnh Tây Ninh nói riêng nay, làm rõ định hướng hoàn thiện pháp luật hợp tác xã, đồng thời, kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nâng cao hiệu thực thi pháp luật hợp tác xã Việt Nam HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 63 KẾT LUẬN Kinh tế tập thể với nòng cốt hợp tác xã có vai trị quan trọng phát triển kinh tế-xã hội đất nước, thành phần kinh tế quan trọng kinh tế quốc dân, hàng năm đóng góp khoảng 10% GDP Tuy nhiên, nhiều rào cản hạn chế khu vực kinh tế hợp tác xã phát triển bền vững đóng góp nhiều cho kinh tế đất nước Sau nghiên cứu đề tài “Pháp luật hợp tác xã thực trạng tỉnh Tây Ninh” khuôn khổ Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế, cho phép tác giả rút số kết luận sau: Hợp tác xã tổ chức kinh tế mang tính xã hội nhân văn sâu sắc Hợp tác xã hình thành cách gần hai kỷ Châu Âu từ phát triển hầu khắp nước giới Ở Việt Nam, hợp tác xã đời tồn kinh tế kế hoạch hóa tập trung khẳng định vị trí, vai trị lịch sử mình, đóng góp to lớn nghiệp giải phóng dân tộc Trong điều kiện hồn cảnh mới, kinh tế thị trường diễn cạnh tranh gay gắt thành phần kinh tế, mơ hình hợp tác xã cần có nhiều điểm đổi để thích ứng với đặc thù kinh tế thị trường, để đủ sức cạnh tranh với thành phần kinh tế khác Mơ hình tổ chức hợp tác xã, liên hợp tác xã kiểu tổ chức thành viên tự nguyện hợp tác với nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung sản phẩm, dịch vụ cho mình; hợp thành khu vực thứ kinh tế bên cạnh khu vực công khu vực tư Pháp luật hợp tác xã hành lang pháp lý vững nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển mạnh mẽ mơ hình hợp tác xã kiểu mới, đồng thời, định hướng phát triển hợp tác xã hoạt động theo chất hợp tác xã, liên hợp tác xã; đưa khu vực hợp tác xã, liên hợp tác xã nói riêng thành phần kinh tế tập thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp có vị trí quan trọng kinh tế nước ta lợi ích hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng, họ kinh doanh cá thể… Sau tám năm thực thi, Luật HTX năm 2012 tạo khung pháp lý hợp tác xã kiểu Việt Nam, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển với mục tiêu giúp đỡ thành viên yếu tiếp cận vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh…Bên cạnh đó, nhận thức tồn xã hội mơ hình hợp tác xã kiểu ngày nâng cao, người dân phân biệt hai mơ hình khác HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 64 nào; khác hợp tác xã với doanh nghiệp, hay hợp tác xã với tổ chức kinh tế - xã hội Đồng thời, quan tâm cấp quyền địa phương ngày nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, số vướng mắc, cụ thể: chế sách, có số văn quy phạm pháp luật Luật chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng; chế sách để hỗ trợ cho hợp tác xã ban hành nhiều (khoảng 11 sách), song sách vào sống chưa nhiều Bên cạnh đó, cách thức tổ chức, nhận thức số quyền địa phương chưa thơng suốt nhận thức chưa đầy đủ hợp tác xã kiểu Công tác tuyên truyền chưa đạt yêu cầu, hợp tác xã Việt Nam chủ yếu quy mô nhỏ, vốn ít, kỹ thuật lạc hậu, kế tốn khơng đảm bảo trình độ chun mơn…nên bứt phá chưa cao Ngoài ra, quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương chưa thống Ở Trung ương có Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn có đơn vị quản lý nhà nước hợp tác xã, lại Bộ khác có cán kiêm nhiệm… Chưa mơ hình hợp tác xã kiểu nhìn nhận, coi trọng phát triển thuận lợi Vì vậy, cầntiếp tục đổi nội dung phương thức hoạt động hợp tác xã, đẩy mạnh liên kết hợp tác dựa quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với chế thị trường Nhà nước cần tiếp tục đổi chế, sách pháp luật để hợp tác xã pháp triển với tiềm mạnh thực nó; thực hiệu sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, đảm bảo nguồn lực, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện để hợp tác xã ngày phát triển Việc hoàn thiện pháp luật hợp tác xã cần phải xác định rõ định hướng có giải pháp hợp lý với xu vận động phát triển loại hình hợp tác xã Việt Nam./ HVTH : Huỳnh Hoa Thiên Lý MSHV: 7701280733A DANH MỤC TÀI LIỆU A Danh mục văn pháp luật: Luật Hợp tác xã năm 2003.(hết liệu lực) Luật Hợp tác xã năm 2012 Luật Dân 2015 Luật Đầu tư 2014 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Hợp tác xã Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 Chính phủ sửa đổi,bổ sung số điều Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Hợp tác xã Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 chế, sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp để khơi phục sản xuất vùng bị thiệt hại thiên tai, dịch bệnh Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 07/7/2018 sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 Chính Phủ tổ chức hoạt động tổ hợp tác 10 Thông tư 340/2016/TT-BCT ngày 29/12/2016 Bộ Tài Chính Hướng dẫn mức hỗ trợ chế tài hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã, thành lập hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 11 Thông tư Liên Bộ Nông nghiệp PTNN-Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức máy quản lý Nhà nước ngành nông nghiệp từ tỉnh đến huyện 12 Nghị số 707-NQ/BCS ngày 18/6/2018 tăng cường lãnh đạo, đạo đổi mới, phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác nông nghiệp; 13 Nghị số 494-NQ/BCSĐ ngày 10/4/2018 “Đẩy mạnh nhóm giải pháp thực mục tiêu phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả” 14 Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 Bộ Chính trị đẩy mạnh thực Nghị Trung ương khóa XI tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể 15 Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 16 Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX 17 Quyết định số 510/QĐ-LMHTX ngày 25/5/2018 Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực Quyết định 461/QĐ-TTg, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường cơng tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 18 Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 19 Quyết định số 399/2014/QĐ-UBND ngày 23/.2/2016 UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác lĩnh vực nông nghiệp Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 20 Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016-2020 21 Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 Phê duyệt Chương trình mục tiêu tái cấu kinh tế nơng nghiệp phịng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 22 Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề an “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu đến năm 2020 B Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng việt Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, 2019, Báo cáo tổng kết 15 năm thực Nghị 13-NQ/TW Hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ (khóa IX) việc đổi mới, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể BN, 2019, “Vài nét lịch sử hình thành phát triển phong trào HTX Việt Nam”, lmhtx.baclieu.gov.vn Chu Hảo, 2012, “Sự phát triển hTX vai trò HTX an sinh xã hội”, www.neu.edu.vn>Docs>SubDomaim>viennghiencuuktpt Chu Tiến Quang, 2012, Vai trò giải pháp nâng cao vai trị HTX xã viên nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam Giáo trình Luật Doanh nghiệp TS Trần Huỳnh Thanh Nghị Lược dịch ICA.COOP, Khái niệm Hợp tác xã theo quan điểm Quốc tế Việt Nam http://www.vapcf.org.vn/modules.php?name=News&op=newsdetail&catid=15&subca tid=14&id=6676, truy cập ngày 15/03/2020 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh, 2018, Báo cáo tình hình kinh tế tập thể năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 2019, Lý luận thực tiễn phát triển HTX giới Mai Văn Thành cộng sự, 2004 Các nhân tố ảnh hưởng đến người dân việc định áp dụng hệ thống nông lâm kết hợp xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hịa Bình http://www.cares.org.vn/webplus/attachments/2d9fb4c6329d5c4eb66103d3a7b3343VUF1-DNNI.pdf, truy cập ngày 10/03/2020 10 Nhóm chuyên gia Socencoop, 2015, “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo cán chủ chốt hợp tác xã" 11 Phan Trọng An, 2017, Kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp Nhật Bản kinh nghiệp rút cho Việt Nam 12 Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam (Vicocen), 2018, “Lịch sử hình thành phát triển phong trào HTX Việt Nam” 13 Trần Văn Thành, 2016, “70 năm xây dựng phát triển HTX”, www.baohoabinh.com.vn 14 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, 2018 Báo cáo tình hình kinh tế tập thể năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 BẢNG PHỎNG VẤN I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ Họ tên chủ hộ: Giới tính: Nam; Nữ Tuổi: Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn: Số nhân hộ: Nam:……………… Nữ:……………… Nghề nghiệp chủ hộ: Sản xuất nơng nghiệp Kinh doanh Cán bộ, công chức, viên chức Công nhân/lao động phổ thông Khác: Thu nhập bình quân chủ hộ/tháng:……………………….triệu đồng II.ĐẶC ĐIỂM VỀ KINH TẾ: Diện tích đất: (m2 ha) Nơng nghiệp:………… Phi nông nghiệp:………… Thổ cư:………………… Đất khác:………………… 10 Hoạt động sản xuất kinh doanh hộ: Nơng nghiệp Thương mại Tiêu thủ cơng nghiệp Khác 11 Thu nhập bình qn hộ/năm:……………………………triệu đồng 12 Nhu cầu vay: Có Khơng Nếu khơng, xin chuyển sang câu 15 13 Số tiền vay:…… ……… Thời hạn………………….tháng 14 Mục đích vay: III ĐẶC ĐIỂM VỀ XÃ HỘI: 15 Tham gia Hội đồn: Có Khơng Nếu có, xin cho biết thuộc Hội, đồn nào: Hội Nơng dân Hội Phụ nữ Hội Cựu chiến binh Đoàn TNCS HCM Khác 16 Anh/chị có tham gia hoạt động xã hội địa phương? Có Khơng Nếu có, xin cho biết hoạt động: IV NHẬN THỨC VỀ MƠ HÌNH HỢP TÁC XÃ 17 Anh/chị có biết đến mơ hình Hợp tác xã khơng? Có Khơng Nếu có, xin cho biết thơng tin xuất phát từ: Báo chí Đài phát Đài truyền hình Internet Khác:…………………………………………………………………………… 18 Anh/chị có phải thành viên Hợp tác xã khơng? Có Khơng Nếu khơng, xin chuyển đến câu 21 19 Anh/chị cho biết lý tham gia HTX: Lợi ích kinh tế Lợi ích xã hội Lý khác:…………………………………………………………………… 20 Anh/chị có tham gia vào tổ chức máy HTX khơng? Có Khơng Nếu có, anh/chị giữ chức danh gì? Hội đồng quản trị Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Cán điều hành/nghiệp vụ Khác 21 Anh/chị có sử dụng dịch vụ HTX khơng? Có Khơng Nếu có, xin cho biết dịch vụ:……………………………………………… 22 Anh/chị có muốn tham gia vào HTX khơng? Có Không Nếu không, xin cho biết lý do: Không biết vào HTX để làm Vào HTX khơng có lợi HTX làm ăn không hiệu quả: Lý khác:…………………………………………………………………… 23 Nếu vào HTX, anh/chị mong muốn gì? Sử dụng dịch vụ giá rẻ Vay vốn ưu đãi Được tạo công ăn việc làm Ổn định đầu sản phẩm Mong muốn khác:…………………………………………………………… Xin cảm ơn anh/chị cung cấp thơng tin PHỤ LỤC TT Chính sách hỗ trợ, ưu đãi ĐVT Tổng số 16 năm Trong Giai đoạn 2003-2013 Giai đoạn 2014-2018 Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Tr.đồng 171.698 82.476,4 89.221,6 Hỗ trợ giao đất, cho thuê đất 7.491,6 5.220,7 Ưu đãi tín dụng Tr.đồng 431.640,4 22.042,9 409.597,5 Tiếp cận vốn quỹ hỗ trợ phát triển HTX Tr.đồng 1.287.426,5 413.104 874.322,5 Ứng dụng KH, kỹ thuật công nghệ Tr.đồng 122.520,5 40.339,8 82.180,7 Xúc tiến thương mại, mở rộng thị Tr.đồng 18.170,4 trường 2.268,3 16.102,1 Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 112.911 770.071,7 Tạo điều kiện tham gia chương trình Lần mục tiêu, chương trình phát triển KTXH 5.055 1.534,1 Thành lập HTX 19.519,8 76.385,7 10 Hỗ trợ tổ chức lại hoạt động HTX, Tr.đồng 9.934 LHHTX 60 9.874 11 Hỗ trợ vốn, giống gặp khó khăn Tr.đồng 31.703 thiên tai, dịch bệnh 178 31.524,6 12 Hỗ trợ mua máy móc, thiết bị sản xuất Tr.đồng 106.915,7 kinh doanh 21.676,0 85.239,7 13 Hỗ trợ chế biến sản phẩm Tr.đồng 3.733 360 3.373 14 Hỗ trợ tham gia liên kết Tr.đồng 44.516,8 1.870,7 42.731,1 15 Hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp Tr.đồng 7.415,3 14,5 7.400 16 Ưu đãi thuế Tr.đồng 6.276 5.000 1.276 17 Hỗ trợ đặc thù địa phương Tr.đồng 32.601,4 1.581,5 31.019,9 12.714,5 Tr.đồng 882.982,7 6.589,1 Tr.đồng 95.915,5 Bảng 1 Kết thực sách hỗ trợ Hợp tác xã nơng nghiệp Việt Nam giai đoạn 2003-2018 ... 2: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG Ở VIỆT NAM, CỤ THỂ TẠI TỈNH TÂY NINH 2.1 Thực trạng pháp luật hợp tác xã nông nghiệp hạn chế, bất cập, nguyên nhân 2.1.1 Thực. .. ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài ? ?Pháp luật hợp tác xã nông nghiệp thực trạng tỉnh Tây Ninh”(Sau gọi tắt ? ?Luận văn? ??)... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 1.1 Khái quát Hợp tác xã nông nghiệp 1.1.1 Khái niệm Hợp tác xã 1.1.2 Đặc điểm Hợp tác xã theo pháp luật Việt Nam 1.1.3 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp và thực trạng tại tỉnh tây ninh​ , Luận văn pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp và thực trạng tại tỉnh tây ninh​