0

Luận văn công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại nha trang nghiên cứu trường hợp khách sạn cicilia hotel spa nha trang và khách sạn champa island​

98 1 0
  • Luận văn công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại nha trang  nghiên cứu trường hợp khách sạn cicilia hotel  spa nha trang và khách sạn champa island​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÕ THỊ HOÀI LINH CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI NHA TRANG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH SẠN CICILIA HOTEL & SPA NHA TRANG VÀ KHÁCH SẠN CHAMPA ISLAND LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội - Năm 2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÕ THỊ HỒI LINH CƠNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI NHA TRANG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH SẠN CICILIA HOTEL & SPA NHA TRANG VÀ KHÁCH SẠN CHAMPA ISLAND Chuyên ngành: Du lịch Mã số:8810101 LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ MINH HÒA Hà Nội - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn“Công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Nha Trang Nghiên cứu trường hợp khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island” kết trình học tập, nghiên cứu tác giả Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa trình bày hay cơng bố cơng trình khoa học khác trước Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên thực Võ Thị Hoài Linh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Lịch sử nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN 10 1.1 Những vấn đề đãi ngộ nhân lực 10 1.1.1 Khái niệm quản trị nhân lực đãi ngộ nhân lực 10 1.1.2 Vai trò đãi ngộ nhân lực 13 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân lực 16 1.2 Nội dung công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn 19 1.2.1 Đãi ngộ tài 19 1.2.2 Đãi ngộ phi tài 21 1.3 Tổ chức công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn 24 1.3.1 Xây dựng sách đãi ngộ nhân lực 24 1.3.2 Triển khai thực sách đãi ngộ nhân lực 25 1.3.3 Xây dựng quy đinh, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực sách đãi ngộ nhân lực 26 Tiểu kết Chương 27 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN CICILIA HOTEL & SPA NHA TRANG VÀ KHÁCH SẠN CHAMPA ISLAND 28 2.1 Giới thiệu khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island 28 2.1.1 Khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang 28 2.1.2 Khách sạn Champa Island 31 2.2 Khảo sát thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island 35 2.2.1 Thực trạng đãi ngộ tài 35 2.2.2 Thực trạng đãi ngộ phi tài khách sạn 45 2.3 Đánh giá chung công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island 50 2.3.1 Ưu điểm 51 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 52 Tiểu kết chương 55 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI NHA TRANG 56 3.1 Xu hướng phát triển kinh doanh lưu trú Nha Trang 56 3.2 Mục tiêu phương hướng phát triển nguồn nhân lực khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island 56 3.2.1 Mục tiêu 56 3.2.2 Phương hướng 57 3.3 Một số học rút công tác đãi ngộ nhân lực cho người lao động khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island 57 3.4 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Nha Trang 58 3.4.1 Hồn thiện xây dựng sách đãi ngộ nhân lực 58 3.4.2 Giải pháp triển khai thực sách đãi ngộ nhân lực 65 3.4.3 Giải pháp đánh giá công tác đãi ngộ nhân lực 72 3.5 Kiến nghị 75 3.5.1 Với Nhà nước 75 3.5.2 Với Bộ Lao động Thương binh Xã hội 76 Tiểu kết chương 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu lao động KS Cicilia Hotel & Spa Nha Trang đến năm 2019 31 Bảng 2.2 Cơ cấu lao động KS Champa Island đến năm 2019 34 Bảng 2.3.Tiền lương trung bình KS Cicilia Hotel & Spa Nha Trang KS Champa Island năm 2017 – 2019 36 Bảng 2.4 Bảng lương số phận KS Cicilia Hotel & Spa Nha Trang KS Champa Island năm 2019 37 Bảng 2.5 Kết khảo sát công tác tiền lương KS 38 Bảng 2.6 Tổng tiền thưởng phúc lợi KS Cicilia Hotel & Spa Nha Trang KS Champa Island năm 2019 39 Bảng 2.7 Đánh giá người lao động công tác khen thưởng 41 Bảng 2.8 Đánh giá người lao động cấu tiền thưởng, phụ cấp phúc lợi 44 Bảng 2.9 Đánh giá công tác đào tạo 47 Bảng 2.10 Đánh giá môi trường điều kiện làm việc 50 Bảng 3.1 Các tiêu chí đánh giá xếp loại khen thưởng 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy tổ chức KS Cicilia Hotel & Spa Nha Trang 30 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức KS Champa Island 33 Biểu đồ 2.1 Kết công tác đánh giá thực công việc 45 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn KS Khách sạn THCV Thực công việc BHXH Bảo hiểm xã hội BP Bộ phận ĐH Đại học CĐ Cao đẳng TC Trung cấp SC Sơ cấp PT Phổ thông TC - HC Tổ chức – Hành BHLĐ Bảo hộ lao động ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, ngành Du lịch Khánh Hịa có bước phát triển vượt bậc, đặc biệt, năm 2017 năm triển khai thực Nghị 08-NQ/TW Bộ Chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn nhiệm vụ trị quan trọng Tỉnh Vấn đề đặt cho doanh nghiệp du lịch phát triển quy mô, số lượng chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm thu hút khách đến với doanh nghiệp mình, đội ngũ nhân viên phục vụ mối quan tâm hàng đầu hầu hết doanh nghiệp du lịch Với mục tiêu đặt tăng trưởng cao buộc doanh nghiệp du lịch phải trọng việc cải thiện lực cạnh tranh toàn diện, khả cạnh tranh thu hút nhân tài giữ họ gắn bó cống hiến lâu dài với thơng qua sách đãi ngộ xem ưu tiêu hàng đầu Đây vấn đề không đơn giản nhiều doanh nghiệp du lịch phân khúc thị trường KS Nha Trang Đặc biệt, thu nhập nhân viên làm việc KS cịn chưa cao, cịn mức trung bình cơng tác đãi ngộ xem công cụ quan trọng, kích thích tinh thần, động thúc đẩy nhân viên làm việc với hiệu cao giúp KS thu hút, trì đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ cao, làm cho nhân viên KS ngày gắn bó với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt phần lớn mục tiêu đặt Đãi ngộ nhân lực KS quan trọng thực tế cho thấy số KS Nha Trang chưa thật trọng, chưa dành nhiều quan tâm thỏa đáng cho vấn đề dẫn đến hiệu khơng cao, cịn nhiều hạn chế, dịng nhân viên ln chuyển động KS với Xuất phát từ lý trên, tác giả định lựa chọn vấn đề nghiên cứu “Công tác đãi Sử dụng việc bố trí sử dụng nhân viên: “Người có kết hồn thành tốt cơng việc sử dụng làm cơng việc có trách nhiệm cao hơn, mở rộng thêm công việc, giao thêm số công việc có tính chất thử thách để họ có nhiều hội phát triển Sau đánh giá vấn đánh giá phát thêm tố chất người lao động có mà trước chưa khai thác để có ý tưởng sử dụng nhân lực công việc phù hợp Những nhân viên có kết hồn thành cơng việc cần tìm hiểu ngun nhân để có giải pháp phù hợp bố trí làm công việc khác phù hợp tiến hành đào tạo khắc phục thiếu hụt kiến thức, kỹ so với yêu cầu công việc Những nhân viên thường xun khơng hồn thành nhiệm vụ vi phạm kỷ luật cân nhắc xử lý theo quy định đơn vị” [5, tr 23] Sử dụng việc đề bạt thăng tiến: “Sau đánh giá, thông tin thu thập cập nhật hồ sơ nhân Các thông tin đánh giá theo nhiều kỳ liên tiếp với thông tin cá nhân hồ sơ nhân gốc kết hợp với theo dõi, đánh giá cán quản lý trực tiếp cho thấy nhân viên có thể, cần quy hoạch, đề bạt lên vị trí cơng việc cao hơn, có tính trách nhiệm lớn hơn” [15, tr 13] Sử dụng việc cải thiện môi trường điều kiện làm việc: Giúp người lao động cảm thấy thỏa mãn với kết đánh giá, bên cạnh cịn giúp đơn vị có biện pháp cải thiện môi trường điều kiện làm việc giúp người lao động hài lịng với cơng việc 3.5 Kiến nghị 3.5.1 Với Nhà nước Nhà nước sớm ổn định khung pháp lý, ban hành nhiều chế sách quy định cho mối quan hệ lao động với công tác nâng cao đãi ngộ nhân lực 75 Xây dựng chiến lược tầm vĩ mô đạo, giám sát việc xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực nói chung công tác nâng cao đãi ngộ nhân lực giai đoạn cụ thể Qua sớm thúc đẩy hình thành phát triển thị trường lao động theo nghĩa Việt Nam Ngồi ra, nhà nước cần thực sách, biện pháp cần thiết để kiềm chế lạm phát, để kiềm chế giá cả, nhằm giảm chi phí sinh hoạt, đảm bảo sống cho người lao động để họ yên tâm làm việc 3.5.2 Với Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nâng cao lực quản lý mặt tầm vĩ mô đảm bảo phát triển bền vững cho thành phần kinh tế Cần tổ chức hội nghị chuyên đề hàng năm phát triển nguồn nhân lực nhằm trao đổi kinh nghiệm, xác định khó khăn cách khắc phục để phát triển nguồn nhân lực Tiểu kết chương Trên sở đánh giá, phân tích thực trạng Chương 2, đưa mục tiêu, phương hướng đãi ngộ nhân lực học rút từ công tác đãi ngộ nhân lực KS khảo sát, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực KS Nha Trang thời gian tới như: Giải pháp xác định nhu cầu người lao động; Hoàn thiện cơng tác tiền lương, cơng tác tiền thưởng, sách phúc lợi, dịch vụ; Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng bầu khơng khí việc đồn kết, gắn bó thoải mái cho người lao động; Hồn thiện cơng tác đánh giá thực cơng việc Cùng với đó, tác giả đề xuất kiến nghị với Nhà nước, Bộ Lao động thương binh xã hội công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Nha Trang nói chung khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island nói riêng 76 KẾT LUẬN Mỗi tổ chức, doanh nghiệp nói chung tổ chức nói riêng có mục tiêu định hướng tới đích chung khơng ngừng phát triển phát triển cách bền vững Con người tài sản quý doanh nghiệp, nhân tố định tồn phát triển doanh nghiệp bạn đồng hành doanh nghiệp đường tới đích Vì vậy, nâng cao hiệu làm việc người lao động thông qua biện pháp đãi ngộ nhân lực giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển Khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island nỗ lực thực sách nhằm phát triển nguồn lao động khách sạn để đảm bảo thực mục tiêu kinh doanh đặt Với nội dung nghiên cứu làm rõ số vấn đề lý thuyết nghiên cứu điều tra thực tế khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island luận văn trình bày Tác giả hy vọng đưa nhìn tổng quan vai trị công tác đãi ngộ nhân lực giải pháp đãi ngộ lao động thông qua hệ thống đãi ngộ, nguyên tắc xây dựng hệ thống, biện pháp khích lệ tinh thần cách khoa học hợp lý, từ lơi kéo người lao động phát huy cao khả họ, kết hợp thành khối thống để đạt tới đích chung Bên cạnh đó, tác giả đánh giá thực trạng, tìm ưu, nhược điểm, từ đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island, góp phần trì phát triển nguồn lao động ổn định, khai thác sử dụng nguồn lực cách có hiệu hơn, giảm thiểu chảy máu chất xám – tượng phổ biến diễn doanh nghiệp 77 Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ với hạn chế thời gian, nguồn lực hỗ trợ nghiên cứu khác nên khơng thể tránh thiếu xót định Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô giáo, nhà chuyên môn bạn để giúp chỉnh sửa luận văn hoàn thiện 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Báo cáo thường niên KS sao, Nha Trang Mai Quốc Bảo (2010), Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động Tổng Nhà máy xi măng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp, Thành Phố Hồ Chí Minh; Hà Nam Khánh Giao Hoàng Văn Minh (2016), Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công nhân Nhà máy Điện Lực Tân Thuận, Tạp chí Công thương, 142, số 10, trang 142-147 Lê Thanh Hà, 2009, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao độngXã hội Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Phương Mai (2011), Đổi sách đãi ngộ nhân doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, số 27, trang 135 – 141; Hoàng Văn Hải, Vũ Thùy Dương (2008), Quản trị nhân lực, NXB Thống kê Alexis Phạm (2017), hội thảo "Lương thưởng – Chính Sách Đào Tạo – Mơi Trường Làm Việc Kết hợp để tạo sức cộng hưởng", TalentNet 10 Võ Thị Hà Quyên (2013), Tạo động lực lao động Nhà máy Cổ phần Dệt may 29/3, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng 79 11 Dương Văn Sao (2006), Thực trạng đời sống, việc làm lao động nữ doanh nghiệp quốc doanh giải pháp Cơng đồn, Viện Cơng nhân Cơng đồn, Bài báo, Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam 12 Lê Trung Thành (2015), Hoàn thiện tạo động lực cho cán quản lý cho doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 13 Nguyễn Ngọc Lan Vy, Trần Kim Dung (2011), Thang đo động viên nhân viên, Tạp chí phát triển kinh tế, số 224 14 Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang (2007), Nghiên cứu thị trường, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM 15 Nguyễn Đình Thọ (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, NXB Lao Động Xã Hội 16 Đỗ Thị Thu (2008), Hồn thiện cơng tác tạo động lực Nhà máy TNHH cửa sổ nhựa Châu Âu (Euro Window), Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 17 Nguyễn Tiệp, 2011, Giáo trình Tiền lương - Tiền cơng, Trường Đại học Lao động xã hội 18 Phạm Quang Trung (2008), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh KS NVV địa bàn thành phố Hà Nội sau Việt Nam gia nhập WTO (giai đoạn 2006-2011), Đề tài cấp bộ: B2006-06-13 19 Nguyễn Minh Tuấn (2012), Mấy suy nghĩ sách đãi ngộ cán bộ, cơng chức nay, Tạp chí Tuyên giáo số 3/2012 20 Lê Thị Thùy Uyên (2007), Nghiên cứu yếu tố tạo động lực cho nhân viên dựa mơ hình mười yếu tố động viên Kovach, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM B TRANG WEB 21 http://ciciliadanang.com/ 22 http://champaislandresort.vn/ 80 C TIẾNG ANH 23 F Herzberg, B Mausner, and B B Snyderman (1959), The Motivation to Work, John Wiley and Sons, New York, NY, USA, 2nd edition 24 J S Adams (1963), Towards an understanding of inequity, Journal of Abnormal and Social Psychology, vol 67, no 5, pp 422–436 81 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ 01: BẢNG HỎI VỀ TÌNH HÌNH ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC Xin chào Anh/chị! Hiện tiến hành khảo sát Đãi ngộ nhân lực khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island để phục vụ cho Luận văn Thạc sĩ mình, mong Anh/chị bớt chút thời gian trả lời câu hỏi Mọi thông tin Anh/chị cung cấp có ý nghĩa quan trọng luận văn Thông tin sử dụng để khảo sát, không sử dụng vào việc khác Trân trọng cảm ơn! I THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh/chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân sau: Khoanh trịn vào thích hợp Độ tuổi Anh/chị a Dưới 30 b Từ 30 đến 45 c Trên 45 Giới tính a Nam b Nữ Vị trí chức cơng việc Anh/chị thực a Lao động trực tiếp b Nhân viên phòng ban c Cán quản lý Thời gian làm việc khách sạn Anh/chị a Dưới năm b Từ năm đến 10 năm c Trên 10 năm Trình độ học vấn Anh/chị a Trên đại học b Đại học c Trung cấp, cơng nhân kỹ thuật d Trình độ khác Trình độ chuyên môn du lịch a Trên đại học du lịch b Đại học du lịch c Cao đẳng du lịch d Trung cấp du lịch e Khác II NỘI DUNG KHẢO SÁT Hướng dẫn trả lời Anh/ chị vui lịng đánh dấu (x) vào mà lựa chọn, giá trị từ đến quy ước sau: Hồn tồn Khơng đồng khơng đồng ý ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Phiếu khảo sát NỘI DUNG STT MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Hồn Khơng Bình Đồng Hồn tồn đồng ý thường ý tồn đồng ý không đồng ý 1 Tiền lương Rất hài lòng với mức thu 1.1 1.2 nhập Tiền lương chi trả công dựa KQTHCV Tiền lương nhận đảm 1.3 1.4 1.5 1.6 bảo công bên ngồi Hình thức trả lương phù hợp Xét tăng lương quy định Mức tăng lương hợp lý Các điều kiện xét tăng lương 1.7 phù hợp Tiền thưởng Hài lòng với tiền thưởng 2.1 2.2 nhận Hình thức thưởng đa dạng hợp lý Mức thưởng hợp lý có tác 2.3 dụng khuyến khích 2.4 Điều kiện xét thưởng hợp lý 2.5 Công tác đánh giá xét NỘI DUNG STT MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Hồn Khơng Bình Đồng Hồn tồn đồng ý thường ý tồn đồng ý khơng đồng ý thưởng công 2.6 Người khen thưởng phù hợp Khen thưởng lúc kịp 2.7 thời Nhận thấy rõ mối quan hệ 2.8 kết làm việc phần thưởng tương xứng Phúc lợi dịch vụ Mức phụ cấp hợp lý có 3.1 tác dụng khuyến khích Chế độ phúc lợi đầy đủ, hấp 3.2 dẫn, cơng Việc bình chọn, đánh giá xét 3.3 phụ cấp phúc lợi công khai, nghiêm túc Mơi trường điều kiện làm việc Hài lịng với môi trường 4.1 điều kiện làm việc Được trang bị đầy đủ dụng 4.2 cụ phương tiện để thực công việc NỘI DUNG STT MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Hồn Khơng Bình Đồng Hồn tồn đồng ý thường ý tồn đồng ý khơng đồng ý Được cung cấp đầy đủ thiết 4.3 bị BHLĐ đảm bảo tiêu chuẩn ATVSLĐ Khơng khí tập thể vui vẻ, 4.4 4.5 thoải mái, tin tưởng Đồng nghiệp thân thiện, hợp tác, đoàn kết Ban Giám đốc khuyến khích 4.6 tơi đưa ý kiến đóng góp Ban Giám đốc quan tâm tạo 4.7 điều kiện thuận lợi Những đề xuất để nâng cao hiệu thực 4.8 công việc Ban Giám đốc quan tâm Công tác đánh giá thực công việc Rất hài lịng với cơng tác 5.1 đánh giá công việc Kết đánh giá phản ánh 5.2 kết thực công việc Kết đánh giá đảm bảo 5.3 công NỘI DUNG STT MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Hồn Khơng Bình Đồng Hoàn toàn đồng ý thường ý toàn đồng ý không đồng ý 6.1 Cơng tác đào tạo Rất hài lịng với cơng tác đào tạo Đối tượng cử đào tạo 6.2 xác Nội dung đào tạo cung cấp 6.3 kiến thức kỹ phù hợp với mong đợi Hình thức đào tạo đa dạng, 6.4 6.5 phong phú Được KS tạo điều kiện để học tập Kiến thức, kỹ đào 6.6 tạo giúp ích cho cơng việc tương lai Hiệu chương trình đào 6.7 tạo cao Câu hỏi phụ: Ý kiến đề xuất anh/chị đãi ngộ cho người lao động khách sạn? ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/chị trả lời phiếu khảo sát này! PHỤ LỤC SỐ 02: CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỚI NHÀ QUẢN TRỊ Để thực đề tài nghiên cứu việc Đãi ngộ nhân lực khách sạn, ông/bà tạo điều kiện giúp tơi hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp mình, kính mong ơng/bà trả lời giúp tơi câu hỏi sau: Theo anh/chị, thời gian tới đây, khách sạn có ý định điều chỉnh lại sách nhân hay khơng? Nếu có nội dung điều chỉnh? Theo anh/chị khách sạn có tìm hiểu nhu cầu vật chất tinh thần người lao động khách sạn không? Khi tuyển dụng sau thời gian sử dụng lao động có tìm hiểu lại khơng? Theo Anh/chị việc lập triển khai kế hoạch đãi ngộ nhân lực quý khách sạn vào yếu tố nào? Có phận chuyên thực công việc lập triển khai kế hoạch khơng? Theo anh/chị chế sách quản lý Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho người lao động khó khăn hay thuận lợi cho cơng tác xây dựng kế hoạch đãi ngộ nhân lực khách sạn? Theo anh/chị việc kết đánh giá thực công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn phản ánh thực tế chưa? Qua trình thực cơng tác đãi ngộ nhân lực hiệu nào? Theo anh/chị phương hướng thời gian tới khách sạn đãi ngộ nhân lực quý khách sạn số giải pháp đãi ngộ nhân lực khách sạn thực hiện? Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Anh, chị! PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG BẢNG HỎI STT Họ tên Chức vụ công tác Đơn vị công tác Thâm niên công tác Trường Cao đẳng ThS Trần Thị Phó khoa Du lịch – Thanh Phượng Thương mại ThS Phạm Hồng Trưởng khoa Nhà Truyền hàng ThS Ninh Thị Phụ trách môn- Trường Đại học Kim Anh Khoa du lịch Nha Trang Lê Đức Trấn Biên Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang Khách sạn Yasaka Giám đốc nhà hàng Sài Gịn - Nha Trang Tơn Nữ Thiên Trưởng phận Khách sạn Kim Nhân Champa Island Nguyễn Văn Trưởng phận Khách sạn Cicilia Nhân nhân Nha Trang Nguyễn Thanh Trưởng phòng kinh Khách Sạn Lầu Việt doanh Nha Trang 20 năm 13 năm 17 năm 27 năm 14 năm năm năm ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÕ THỊ HOÀI LINH CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ NHÂN LỰC TRONG CÁC KHÁCH SẠN SAO TẠI NHA TRANG NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHÁCH SẠN CICILIA HOTEL & SPA NHA TRANG VÀ KHÁCH... công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island Để khảo sát thực trạng công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa. .. văn? ? ?Công tác đãi ngộ nhân lực khách sạn Nha Trang Nghiên cứu trường hợp khách sạn Cicilia Hotel & Spa Nha Trang khách sạn Champa Island” kết trình học tập, nghiên cứu tác giả Các số liệu kết nêu luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại nha trang nghiên cứu trường hợp khách sạn cicilia hotel spa nha trang và khách sạn champa island​ , Luận văn công tác đãi ngộ nhân lực trong các khách sạn 4 sao tại nha trang nghiên cứu trường hợp khách sạn cicilia hotel spa nha trang và khách sạn champa island​