0

đồ án CDIO – SE397V xây dựng app bán hàng

105 8 0
  • đồ án CDIO – SE397V xây dựng app bán hàng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:42

ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỒ ÁN CDIO – SE397V Tên đề tài: XÂY DỰNG APP BÁN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Dũng Nhóm SVTH: Trương Hữu Đông–24211202195 Lê Dương Quốc–24211207017 Trần Văn Nho-24211216485 Đà Nẵng, 20/02/2021 TỔNG QUAN DỰ ÁN Tên dự án Ngày bắt đầu – kết thúc Trường Tên GVHD Trưởng nhóm Xây dựng app bán hàng Từ 20/02/2021 đến 30/04/2021 Đại Học Duy Tân ThS Nguyễn Dũng Trường: Đại học Duy Tân Khoa: Công Nghệ Thông Tin Trương Hữu Đông Mail: dongtruong11052000@gmail.com Thành viên Tel: 0332232286 Lê Dương Quốc Trần Văn Nho Trương Hữu Đông MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục đích đề tài 2.2 Ý nghĩa đề tài ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .7 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .8 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN CONCEIVE (Ý TƯỞNG) XÂY DỰNG Ý TƯỞNG SẢN PHẨM 1.1 Thành viên .9 1.2 Thành viên 10 1.3 Thành viên 12 ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM TRONG NHÓM .14 PHẦN II 17 DESIGN (PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG) .17 2.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG .17 2.1.1 Hạ tầng ứng dụng nghe nhạc .17 2.1.2 Quy trình nghiệp vụ 17 2.1.3 Xác định yêu cầu nghiệp vụ 17 2.1.4 Xác định yêu cầu kỹ thuật 18 2.2 XÁC ĐỊNH CÁC TÌNH HUỐNG SỬ DỤNG (USE CASE) 18 2.2.1 Danh sách tác nhân hệ thống hệ thống (Actor) 18 2.2.2 User-case tổng quát .20 2.2.3 Danh mục Usecase hệ thống 20 2.3 BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ 46 2.3.1 Đặc tả chức Đăng Kí 46 2.3.2 Đặc tả chức Đăng Nhập Đăng Xuất .47 2.3.3 Đặc tả chức Xem Sản Phẩm 48 2.3.4 Đặc tả chức Tìm Kiếm Sản Phẩm .49 2.3.5 Đặc tả chức Quản Lý Sản Phẩm 50 2.3.6 Đặc tả chức Quản Lý Đơn Hàng 53 2.3.7 Đặc tả chức Quản Lý Giỏ Hàng 55 2.3.8 Đặc tả chức Thống Kê 58 2.3.9 Đặc tả chức Quản Lý Thông Tin Cá Nhân 61 2.3.10 Đặc tả chức Quản Lý Thành Viên .64 2.3.11 Đặc tả chức Quản Lý Sản Phẩm Quảng Cáo 68 2.3.12 Đặc tả chức Thống Kê Thành Viên 70 2.4 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG 71 2.4.1 Biểu đồ hoạt động Đăng ký 71 2.4.2 Biểu đồ hoạt động Đăng Nhập 72 2.4.3 Biểu đồ hoạt động Đăng xuất .73 2.4.3.1 Biểu đồ hoạt động đăng xuất 73 2.4.4 Biểu đồ hoạt xem sản phẩm .73 2.4.5 Biểu đồ hoạt động Quản Lý Sản Phẩm .74 2.4.5.1 Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm 74 2.4.6 Biểu đồ hoạt động Tìm Kiếm sản phẩm 77 2.4.6.1 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm 77 2.4.7 Biểu đồ hoạt động Quản Lý Đơn Hàng .78 2.4.7.1 Biểu đồ hoạt động chấp nhận đơn hàng 78 2.4.7.2 Biểu đồ hoạt động hủy đơn hàng 78 2.4.8 Biểu đồ hoạt động Quản Lý Giỏ Hàng 79 2.4.8.1 Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm vào giỏ hàng 79 2.4.8.2 Biểu đồ hoạt động xóa sản phẩm giỏ hàng 80 2.4.9 Biểu đồ hoạt động thống kê 82 2.4.9.1 Biểu đồ hoạt động thống kê mặt hàng bán .82 2.4.9.2 Biểu đồ hoạt động thống kê mặt hàng mua 83 2.4.9.4 Biểu đồ hoạt động thống kê chi tiêu .85 2.4.10 Biểu đồ hoạt động Quản Lý thông tin cá nhân .85 2.4.10.1 Biểu đồ hoạt động thêm thông tin cá nhân 86 2.4.10.2 Biểu đồ hoạt động cập nhật thông tin cá nhân 87 2.4.10.3 Biểu đồ hoạt động xóa thơng tin cá nhân .88 2.4.11 Biểu đồ hoạt động Quản lý thành viên 89 2.4.11.1 Biểu đồ hoạt động thêm thành viên 89 2.4.11.2 Biểu đồ hoạt động cập nhật thành viên 90 2.4.12.3 Biểu đồ hoạt động tìm kiếm thành viên 91 2.4.12.4 Biểu đồ hoạt động xóa thành viên 92 2.4.13 Biểu đồ hoạt động Thống Kê thành viên 93 2.4.13.1 Biểu đồ hoạt động thống kê thành viên bán 93 2.4.13.2 Biểu đồ hoạt động thống kê thành viên mua 94 PHẦN III 95 THỰC HIỆN (IMPEMENTATION) 95 3.1 LỰA CHỌN CƠ SỞ DỮ LIỆU 95 3.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 95 3.2.1 Lược đồ sở liệu .95 3.2.2 Kiến trúc bảng liệu .96 3.2.2.1 Bảng admin .96 3.2.2.2 Bảng taikhoan 96 3.2.2.3 Bảng quangcao 97 3.2.2.4 Bảng loaisp 97 3.2.2.5 Bảng sanpham 98 3.2.2.6 Bảng hoadon 98 3.2.2.7 Bảng chitiethoadon 99 3.2.3 Mơ hình thực thể liên kết .100 3.3 THIẾT KÊ GIAO DIỆN 101 3.3.1 Giao diện đăng nhập 101 3.3.1.1 Ảnh giao diện đăng nhập .101 3.3.2 Giao diện đăng ký 102 3.3.2.1 Ảnh giao diện đăng ký 102 3.3.3 Giao diện trang chủ 103 3.3.3.1 Ảnh giao diện trang chủ 103 3.3.4 Giao diện kệ hàng 104 3.3.4.1 Ảnh giao diện kệ hàng 104 3.3.5 Giao diện giỏ hàng 105 3.3.5.1 Ảnh giao diện giỏ hàng 105 3.3.6 Giao diện thống kê 106 3.3.6.1 Ảnh giao diện thống kê 106 3.3.7 Giao diện quản lý tài khoản 107 3.3.7.1 Ảnh giao diện quản lý tài khoản 107 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Với phát triển nhảy vọt công nghệ thông tin nay, internet ngày giữ vai trò quan trọng lĩnh vực khoa học kĩ thuật đời sống Dĩ nhiên bạn nghe nói nhiều Internet, nói cách đơn giản, Internet tập hợp máy tính nối kết với nhau, mạng máy tính tồn cầu mà kết nối máy tính cá nhân họ Với mạng Internet, tin học thật tạo nên cách mạng trao đổi thông tin lĩnh vực văn hóa, xã hội, trị, kinh tế, giải trí Vì nhóm chúng em chọn đề tài: “Xây dựng app bán hàng” để giúp bạn trẻ người có đam mê với shopping dể dàng việc tìm kiếm lựa chọn mặt hàng mà yếu thích MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục đích đề tài - Hỗ trợ tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng - Có thể đưa nhanh thơng tin mặt hàng - Các mặt hàng xếp hợp lý để dể dàng tiếp cận người dùng 2.2 Ý nghĩa đề tài - Là ứng dụng trực tuyến, sản phẩm thông tin phải cập nhật liên tục - Người dùng truy cập vào ứng dụng xem, tìm kiếm thưởng thức sản phẩm có ứng dụng - Các sản phẩm xếp hợp lý - Người dùng mua sản phẩm mà u thích ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu cơng cụ hỗ trợ phân tích thiết thiết kế hệ thống hướng đối tượng Visio, Mockup,… - Tìm hiểu ngơn ngữ lập trình phẩm mềm lập trình cho ứng dụng Java, Sql, PHP… - Tìm hiểu phương pháp triển khai ứng dụng Web - Tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng Website bán hàng PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Về thời gian: Từ 20/02/2021 đến 30/04/2021 - Về nội dung:  Tìm hiểu phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng  Tìm hiểu hệ quản trị CSDL SQL server  Phân tích thiết kế hướng đối tượng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu tài liệu liên quan ( quy trình quản lý dịch vụ,….) - Phân tích lựa chọn giải pháp - Tổng hợp tài liệu liên quan đến xây dựng phát triển phần mềm - Góp ý chuyên gia PHẦN CONCEIVE (Ý TƯỞNG) XÂY DỰNG Ý TƯỞNG SẢN PHẨM 1.1 Thành viên - Họ tên (sinh viên): Trương Hữu Đông - Chuyên nghành (của sinh viên): Công Nghệ Phần Mềm - Tên ý tưởng (sản phẩm): Phần mềm quản lý thư viện - Ngày/Tháng/Năm: 20/02/2021 1.1.1 Mô tả ý tưởng sản phẩm Ngày công nghệ thông tin vô phát triển khiến việc tra cứu thông tin dễ dàng Các thư viện khơng cịn thư viện truyền thống trước Một thư viện với hàng trăm ngàn đầu sách khơng thể quản lý thủ cơng giấy tờ, ghi chép Vì em muốn tạo phần mềm quản lý vấn đề Ứng dụng hỗ trợ chức sau: - Quản lý thông tin bạn đọc - Quản lý sách - Quản lý việc mượn trả sách - v.v… Để sử dụng ứng dụng, yêu cầu máy tính kết nối Internet, có trình duyệt thơng dụng 1.1.2 Đánh giá sở kiến thức sinh viên - Phân tích thiết kế hệ thống: Đang học - Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chưa học - Hệ quản trị sở liệu: Chưa học - Ngơn ngữ lập trình: (java, C#, ASP.NET): Đang nghiêm cứu 1.1.3 Đánh giá khả phát triển sản phẩm Ước tính số lượng người hưởng lợi từ sản phẩm bạn Ước tính số lượng người bỏ tiền mua sản phẩm bạn Liệt kê loại đối tượng hưởng lợi từ ý tưởng sản phẩm bạn (ít 1, nhiều 5) Trung Đánh giá khả nhà đầu tư bỏ bình X 10000 100 Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp… Khá Cao Rất Cao tiền cho ý tưởng sản phẩm bạn: Ước lượng số năm sản phẩm bạn thị trường bị thay năm thế: Trung bình Khá Cao Rất Cao Ước tính độ khó để phát triển thành công sản phẩm bạn X Ước lượng số năm cần thiết để phát triển sản phẩm bạn 0.4 1.1 Thành viên - Họ tên (sinh viên): Lê Dương Quốc - Chuyên nghành (của sinh viên): Công Nghệ Phần Mềm - Tên ý tưởng (sản phẩm):Xây dựng App Bán Hàng - Ngày/Tháng/Năm: 20/02/2021 1.1.1 Mô tả ý tưởng sản phẩm 10 2.4.13.2 Biểu đồ hoạt động thống kê thành viên mua 91 PHẦN III THỰC HIỆN (IMPEMENTATION) 3.1 LỰA CHỌN CƠ SỞ DỮ LIỆU MySQL hệ thống sở liệu với mã nguồn mở (RDBMS – Relational Database Management System) hoạt động theo mơ hình client-server RDBMS dịch vụ hay phần mềm để tạo quản lý Database (cơ sở liệu) theo hình thức quản lý mối liên kết chúng MySQL tích hợp apache PHP Phần mềm RDBMS có chứa MySQL mà RDBMS đánh giá có độ phổ biến cao ứng dụng web lớn YouTube, Google, Facebook, Twitter Yahoo! Những ứng dụng web dùng MySQL để lưu trữ liệu Những hệ điều hành đa dạng Mac OS X, Windows Linux 3.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 3.2.1 Lược đồ sở liệu admin (IdAdmin, TenDN, Password, Email) Lưu thông tin trị taikhoan(IdTaiKhoan, TenTaiKhoan, SDT, Gmail, Password, AnhDaiDien) quangcao(IdQuangCao, IdSP, MoTa, AnhQuangCao) loaisp(IdLoaiSP, TenLoaiSP, HinhAnh) sanpham(IdSP, IdLoaiSP, IdTaiKhoan, TenSP, SoLuong, AnhSP, GiaSP, MoTa) hoadon(IdHoaDon, DiaChi, Ngay, IdKhachHang) chitiethoadon(IdCT,IdHoaDon, IdSP, SoLuong, TrangThai) 92 3.2.2 Kiến trúc bảng liệu 3.2.2.1 Bảng admin - Mục đích: Lưu trữ tài khoản admin Bảng 3.1 Mô tả bảng admin ST Tên trường Kiểu liệu Khóa Ghi T IdAdmin INT(10) Khóa ID đăng nhập TenDN Password Email Varchar(45) Varchar(32) VarChar(45) Tên đăng nhập Mật Email 3.2.2.2 Bảng taikhoan - Mục đích: Lưu trữ thơng tin tài khoản người dùng Bảng 3.2 Mô tả bảng taikhoan ST T Tên Trường IdTaiKhoan Kiểu liệu int(10) Khóa Khóa Ghi Id tài khoản TenTaiKhoan SDT Gmail Password AnhDaiDien varchar(45) varchar(10) varchar(45) varchar(32) varchar(255) Tên tài khoản Số điện thoại Gmail Mật Link ảnh đại diện 3.2.2.3 Bảng quangcao - Mục đích: Lưu trữ thơng tin quảng cáo Bảng 3.3 Mô tả bảng quangcao STT Tên Trường IdQuangCao Kiểu liệu int(10) Khóa Khóa Ghi Id quảng cáo 93 IdSP MoTa AnhQuangCao int(255) varchar(255) varchar(10) Id sản phẩm Mô tả sản phẩm Link ảnh sản phẩm 3.2.2.4 Bảng loaisp - Mục đích: Lưu trữ thơng tin loại sản phẩm Bảng 3.4 Mô tả bảng loaisp STT Tên Trường IdLoaiSP Kiểu liệu int(10) Khóa Khóa Ghi Id loại sản phẩm TenLoaiSP HinhAnh varchar(45) varchar(255) Tên loại sản phẩm Link hình ảnh loại sản phẩm 3.2.2.5 Bảng sanpham - Mục đích: Lưu trữ thơng tin sản phẩm bày bán Bảng 3.5 Mô tả bảng sanpham STT Tên Trường IdSP Kiểu liệu int(10) Khóa Khóa Ghi Id sản phẩm IdLoaiSP IdTaiKhoan TenSP SoLuong AnhSP GiaSP MoTa int(10) int(10) varchar(255) int(10) varchar(255) int(10) varchar(10000) Id loại sản phẩm Id tài khoản Tên sản phẩm Số lượng sản phẩm có Link hình ảnh sản phẩm Giá bán sản phẩm Mô tả sản phẩm 94 3.2.2.6 Bảng hoadon - Mục đích: Lưu trữ thơng tin hóa đơn Bảng 3.6 Mơ tả bảng hoadon STT Tên Trường IdHoaDon Kiểu liệu int(10) Khóa Khóa Ghi Id hóa đơn DiaChi Ngay IdKhachHang varchar(255) Date int(10) Địa đặt hàng Ngày thành lập đơn hàng Id Khách Hàng 3.2.2.7 Bảng chitiethoadon - Mục đích: Lưu trữ thơng tin chi tiết mặt hàng hóa đơn Bảng 3.7 Mơ tả bảng chitiethoadon STT Tên Trường IdCT Kiểu liệu int(10) Khóa Khóa Ghi Id chi tiết hóa đơn IdHoaDon IdSP SoLuong TrangThai int(10) int(10) int(10) int(1) Id hóa đơn Id sản phẩm Số lượng sản phẩm Trạng thái hóa đơn 95 3.2.3 Mơ hình thực thể liên kết 96 3.3 THIẾT KÊ GIAO DIỆN 3.3.1 Giao diện đăng nhập 3.3.1.1 Ảnh giao diện đăng nhập 97 3.3.2 Giao diện đăng ký 3.3.2.1 Ảnh giao diện đăng ký 98 3.3.3 Giao diện trang chủ 3.3.3.1 Ảnh giao diện trang chủ 99 3.3.4 Giao diện kệ hàng 3.3.4.1 Ảnh giao diện kệ hàng 100 3.3.5 Giao diện giỏ hàng 3.3.5.1 Ảnh giao diện giỏ hàng 101 3.3.6 Giao diện thống kê 3.3.6.1 Ảnh giao diện thống kê 102 3.3.7 Giao diện quản lý tài khoản 3.3.7.1 Ảnh giao diện quản lý tài khoản 103 HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Tìm hiểu sâu ngơn ngữ JAVA, ASP.NET & MySQL để đáp ứng nhiều nhu cầu người sử dụng, phát triển tối ưu hóa hệ thống, - Tìm hiểu ASP.NET với hệ quản trị sở liệu lớn - Phát triển thêm trang web 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Simon Bennett, John Skelton, Ken Lunn, Gia Vĩnh (dịch thuật), 413 Bài tập phân tích thiết kế hướng đối tượng UML, NXB Hồng Đức, ISBN: 200279, 6/2009 [2] Trương Ninh Thuận, Đặng Đức Hạnh, Giáo trình thiêt kế hướng đối tượng, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 10/2020 Tài liệu Internet [3] https://www.tutorialspoint.com/uml/index.htm [4] https://viettuts.vn/sql 105 ...Đà Nẵng, 20/02/2021 TỔNG QUAN DỰ ÁN Tên dự án Ngày bắt đầu – kết thúc Trường Tên GVHD Trưởng nhóm Xây dựng app bán hàng Từ 20/02/2021 đến 30/04/2021 Đại Học Duy Tân ThS Nguyễn... tưởng (sản phẩm) :Xây dựng App Bán Hàng - Ngày/Tháng/Năm: 20/02/2021 1.1.1 Mô tả ý tưởng sản phẩm 10 Hiện xu hướng shopping online giới trẻ phát triển Vì em muốn tạo ứng dụng mua bán nhằm cung cấp... mặt hàng bán, đã mua,doanh thu,chi tiêu Đã đăng nhập trước Tên Use Case Thống kê mặt hàng bán Dòng kiện Tác nhân Hệ thống Người dùng chọn Thống 2.Hệ thống hiển thị giao diện kê mặt hàng bán thống
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án CDIO – SE397V xây dựng app bán hàng , đồ án CDIO – SE397V xây dựng app bán hàng

Mục lục

Xem thêm