0

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính

12 2 0
  • Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:31

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã học trên lớp đồng thời rèn luyện kỹ năng giải các bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo! SỐ HỌC – CHUYÊN ĐỀ: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH A TĨM TẮT LÝ THUYẾT Thứ tự thực phép tính biểu thức * Đối với biểu thức khơng có dấu ngoặc: - Nếu có phép tính cộng trừ (hoặc có phép nhân phép chia) thực phép tính từ trái qua phải - Nếu có phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa ta thực phép nâng lên lũy thừa trước, đến nhân chia, cuối đến cộng trừ * Đối với biểu thức có dấu ngoặc: - Nếu có dấu ngoặc ta thực phép tính dấu ngoặc trước - Nếu có dấu ngoặc trịn   , dấu ngoặc vng   , dấu ngoặc nhọn   ta thực phép tính dấu ngoặc trịn trước, thực phép tính dấu ngoặc vng, cuối thực phép tính dấu ngoặc nhọn Cơng thức tìm đại lượng phép tính * Trong phép cộng: Số hạng thứ + Số hạng thứ hai = Tổng +) Số hạng = Tổng – Số hạng * Trong phép trừ: Số bị trừ - Số trừ = Hiệu +) Số bị trừ = Hiệu + Số trừ +) Số trừ = Số bị trừ - Hiệu * Trong phép nhân: Thừa số thứ  Thừa số thứ hai = Tích +) Thừa số = Tích : Thừa số * Trong phép chia: Số bị chia : Số chia = Thương +) Số bị chia = Thương  Số chia +) Số chia = Số bị chia : Thương Các dạng toán thường gặp *Dạng 1: Thực phép tính theo thứ tự Phương pháp: - Thực theo thứ tự quy định biểu thức có dấu ngoặc biểu thức khơng có dấu ngoặc *Dạng 2: Tìm số chưa biết đẳng thức sơ đồ Phương pháp: - Bước 1: Xác định phép tính có chứa x - Bước 2: Áp dụng quy tắc tìm số chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân, chia để tìm x *Dạng 3: Toán thực tế sử dụng thứ tự thực phép tính Phương pháp: THCS.TOANMATH.com Trang - Biểu diễn đại lượng thực tế dạng phép tính - Thực phép tính theo thứ tự - Trả lời câu hỏi đặt toán thực tế B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DẠNG THỰC HIỆN PHÉP TÍNH THEO THỨ TỰ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Kết phép tính 12  8.5 A 100 Câu B 52 C 25 D 136 Đối với biểu thức khơng có ngoặc có phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thứ tự thực phép tính A Lũy thừa  Nhân chia  Cộng trừ B Nhân chia  Lũy thừa  Cộng trừ C Cộng trừ  Nhân chia  Lũy thừa D Lũy thừa  Cộng trừ  Nhân chia Câu Thứ tự thực phép tính biểu thức có ngoặc A       C  Câu B       D         Biểu thức sử dụng thứ tự dấu ngoặc       A 24 : 15  1   36 :18   B 24 : 15  1  36 :18 C 24 : 15  1   36 :18 D 24 : 15  1  36 :18 MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Kết phép tính 3.6 : 6.3 A 18 Câu  C D C 81 D 60 C 25 D 10  Kết phép tính 100   3.22 A 91 Câu B B 57   Kết phép tính 25  10 : 23 A 15 B 20 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu Giá trị biểu thức A  x  xy  y x  y  A 13 Câu B 16 C 15 D 12 Giá trị biểu thức B   x  35 :  :  x   y x  195 y  400 A 40 THCS.TOANMATH.com B 30 C 50 D 60 Trang MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 10 Giá trị biểu thức C  1.2  2.3  3.4   99.100 A 999900 C 444400 B 222200 D 333300 DẠNG TÌM SỐ CHƯA BIẾT TRONG ĐẲNG THỨC HOẶC TRONG SƠ ĐỒ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 11 Trong phép trừ, muốn tìm số trừ ta lấy A số bị trừ trừ hiệu C hiệu trừ số bị trừ B số bị trừ cộng hiệu D số bị trừ nhân với hiệu Câu 12 Biết: x   cơng thức tìm x sau đúng? A x  : B x   Câu 13 Tìm x biết x :12  A x  B x  48 Câu 14 Tìm x biết  x  15 A x  B x  20 C x   D x  8.2 C x  16 D x  C x  D x  10 C x  16; y  D x  7; y  26 C D 2021 MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 15 Điền số thích hợp vào vng A x  7; y  16 B x  26; y  Câu 16 Giá trị x thỏa mãn 20210  x  2021 A 2020 B Câu 17 Giá trị x thỏa mãn x  255 : 51  145 A x  10 C x  30 B x  20 D x  40 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 18 Điền số thích hợp vào vng, ta giá trị x y A x  12; y  27 B x  3; y  C x  9; y  D x  27; y  12 Câu 19 Tìm số tự nhiên x biết rằng: 8.6  288 :  x    50 A B 149 C 20 D 17 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 20 Tìm số tự nhiên x , biết 65  x3  20220 , giá trị x A THCS.TOANMATH.com B C D Trang DẠNG TOÁN THỰC TẾ SỬ DỤNG THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 21 Cộng đồng dân tộc Việt Nam có dân tộc? Tính giá trị biểu thức  em tìm câu trả lời A 45 dân tộc B 54 dân tộc C 63 dân tộc D 64 dân tộc Câu 22 Mẹ đưa cho Cường 30000 đồng Cường mua gói bimbim giá 5000 đồng gói, kẹo mút giá 1000 đồng Hỏi để tính số tiền cịn lại biểu thức tính A 30000  5.5000  3.1000 (đồng) B 5.5000  3.1000 (đồng) C  30000  5.5000   3.1000 (đồng) D 30000   5.5000  3.1000  (đồng) MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 23 Trong tháng đầu năm, cửa hàng bán 954 điện thoại Trong tháng cuối năm, trung bình tháng cửa hàng bán 125 điện thoại Trong năm, trung bình tháng cửa hàng bán số điện thoại A 140 B 145 C 135 D 142 Câu 24 Theo hướng dẫn làm hộp quà ta cần cắt giấy bìa thành có kích thước: hai hình vng cạnh cm , hình vng cạnh 7,5 cm , bốn hình chữ nhật kích thước 3,5 cm × 7,5 cm hình chữ nhật kích thước 3,8cm × cm Khi biểu thức tính diện tích giấy bìa cần dùng để làm hộp A 2.82  7,52  4.3,5.7,  3,8.8  cm  B 82 +7,52 +4.3,5.7,5+3,8.8  cm  C 2.82 +7,52 +3,5.7,5+3,8.8  cm  D 82 +7,52 +3,5.7,5+3,8.8  cm  Câu 25 Một người xe đạp Trong đầu, người với vận tốc 21 km/h  Một cịn lại, người với vận tốc 15  km/h  Vận tốc trung bình người A 12 km/h B 19 km/h C 15 km/h D 18 km/h - HẾT - THCS.TOANMATH.com Trang BÀI 7: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH BẢNG ĐÁP ÁN 10 B A D A C C A B A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C B D C A B C D A 21 22 23 24 25 B D D A B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT DẠNG THỰC HIỆN PHÉP TÍNH THEO THỨ TỰ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Kết phép tính 12  8.5 A 100 B 52 C 25 D 136 Lời giải Chọn B Ta có: 12  8.5  12  40  52 Câu Đối với biểu thức khơng có ngoặc có phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thứ tự thực phép tính A Lũy thừa  Nhân chia  Cộng trừ B Nhân chia  Lũy thừa  Cộng trừ C Cộng trừ  Nhân chia  Lũy thừa D Lũy thừa  Cộng trừ  Nhân chia Lời giải Chọn A Thứ tự thực phép tính với biểu thức khơng có ngoặc là: Lũy thừa  Nhân chia  Cộng trừ Câu Thứ tự thực phép tính biểu thức có ngoặc A       B  C       D         Lời giải Chọn D Thứ tự thực phép tính với biểu thức có ngoặc là: THCS.TOANMATH.com       Trang Câu Biểu thức sử dụng thứ tự dấu ngoặc       A 24 : 15  1   36 :18   B 24 : 15  1  36 :18 C 24 : 15  1   36 :18 D 24 : 15  1  36 :18 Lời giải Chọn A Thứ tự sử dụng dấu ngoặc: ngoặc trịn, sau đến ngoặc vng, ngồi ngoặc nhọn MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU Câu Kết phép tính 3.6 : 6.3 B A 18 C D Lời giải Chọn C Ta có: 3.6 : 6.3  18 : 6.3  3.3  Câu   Kết phép tính 100   3.22 A 91 C 81 B 57 D 60 Lời giải Chọn C   Ta có: 100   3.22  100    3.4   100    12   100  19  81 Câu   Kết phép tính 25  10 : 23 A 15 B 20 C 25 D 10 Lời giải Chọn A   Ta có: 25  : 23   32  8 :  5.24 :  15 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu Giá trị biểu thức A  x  xy  y x  y  A 13 B 16 C 15 D 12 Lời giải Chọn B Với x  y  giá trị biểu thức A  32  2.3.1  12 A   1 A  16 Vậy với x  y  giá trị biểu thức A  16 THCS.TOANMATH.com Trang Câu Giá trị biểu thức B   x  35 :  :  x   y x  195 y  400 A 40 C 50 B 30 D 60 Lời giải Chọn A Với x  195 y  400 giá trị biểu thức B   195  35 :  :  195   400   195   :  195   400   200 :  195   400   25  195   400  2.220  400  440  400  40 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 10 Giá trị biểu thức C  1.2  2.3  3.4   99.100 A 999900 C 444400 B 222200 D 333300 Lời giải Chọn D Ta có: C  1.2  2.3  3.4   99.100  3C  1.2  2.3  3.4   99.100   3C  1.2.3  2.3.3  3.4.3   99.100.3 b  3C  1.2.3  2.3   1  3.4      99.100 101  98   3C  1.2.3  2.3.4  1.2.3  3.4.5  2.3.4   99.100.101  98.99.100  3C  99.100.101  C   99.100.101 :  C  333300 DẠNG TÌM SỐ CHƯA BIẾT TRONG ĐẲNG THỨC HOẶC TRONG SƠ ĐỒ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 11 Trong phép trừ, muốn tìm số trừ ta lấy A số bị trừ trừ hiệu C hiệu trừ số bị trừ B số bị trừ cộng hiệu D số bị trừ nhân với hiệu Lời giải Chọn A Trong phép trừ, muốn tìm số trừ lấy số bị trừ trừ hiệu THCS.TOANMATH.com Trang Câu 12 Biết: x   cơng thức tìm x sau đúng? A x  : C x   B x   D x  8.2 Lời giải Chọn C Vì x số bị trừ nên x   Câu 13 Tìm x biết x :12  A x  B x  48 C x  16 Lời giải D x  Chọn B Vì x số bị chia nên x :12   x  4.12  x  48 Câu 14 Tìm x biết  x  15 A x  B x  20 C x  Lời giải D x  10 Chọn D Ta có:  x  15  x  15   x  10 MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU Câu 15 Điền số thích hợp vào vuông A x  7; y  16 B x  26; y  C x  16; y  D x  7; y  26 Lời giải Chọn C Theo sơ đồ ta có: x   21  x  21   x  16 21:  y  y  Vậy x  16 ; y  Câu 16 Giá trị x thỏa mãn 20210  x  2021 A 2020 B C D 2021 Lời giải Chọn A Ta có: 20210  x  2021   x  2021  x  2021   x  2020 Câu 17 Giá trị x thỏa mãn x  255 : 51  145 A x  10 THCS.TOANMATH.com B x  20 C x  30 D x  40 Trang Lời giải Chọn B Ta có: x  255 : 51  145  x   145  x  145   x  140  x  20 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 18 Điền số thích hợp vào vng, ta giá trị x y A x  12; y  27 B x  3; y  C x  9; y  D x  27; y  12 Lời giải Chọn C Theo sơ đồ ta có: y   23  y  27  y  33  y  x.3  y  x.3  27  x  27 :  x  Vậy x  ; y  Câu 19 Tìm số tự nhiên x biết rằng: 8.6  288 :  x    50 A B 149 C 20 D 17 Lời giải Chọn D Ta có: 8.6  288 :  x    50  48  288 :  x    50  288 :  x    2   x    144   x    12 2 Vì x   nên x   12  x  17 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 20 Tìm số tự nhiên x , biết 65  x  20220 , giá trị x A B C D Lời giải Chọn A THCS.TOANMATH.com Trang Ta có: 65  x3  20220  65  4x3   x3  65   x3  64  x3  43  x3 x0 DẠNG TOÁN THỰC TẾ SỬ DỤNG THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH MỨC ĐỘ THƠNG HIỂU Câu 21 Cộng đồng dân tộc Việt Nam có dân tộc? Tính giá trị biểu thức  em tìm câu trả lời A 45 dân tộc B 54 dân tộc C 63 dân tộc D 64 dân tộc Lời giải Chọn B Ta có: 34  33  81  27  54 (dân tộc) Câu 22 Mẹ đưa cho Cường 30000 đồng Cường mua gói bimbim giá 5000 đồng gói, kẹo mút giá 1000 đồng Hỏi để tính số tiền cịn lại biểu thức tính A 30000  5.5000  3.1000 (đồng) B 5.5000  3.1000 (đồng) C  30000  5.5000   3.1000 (đồng) D 30000   5.5000  3.1000  (đồng) Lời giải Chọn D Tổng số tiền Cường dùng để mua hàng là: 5.5000  3.1000 (đồng) Mẹ đưa 30000 đồng nên số tiền lại là: 30000   5.5000  3.1000  (đồng) MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 23 Trong tháng đầu năm, cửa hàng bán 954 điện thoại Trong tháng cuối năm, trung bình tháng cửa hàng bán 125 điện thoại Trong năm, trung bình tháng cửa hàng bán số điện thoại A 140 B 145 C 135 D 142 Lời giải Chọn D Trong năm, trung bình tháng cửa hàng bán số điện thoại là:  954  125.6  :12   954  750  :12 THCS.TOANMATH.com Trang 10  1704 :12  142 (chiếc) Câu 24 Theo hướng dẫn làm hộp quà ta cần cắt giấy bìa thành có kích thước: hai hình vng cạnh 8cm , hình vng cạnh 7,5cm , bốn hình chữ nhật kích thước 3,5 cm  7,5 cm hình chữ nhật kích thước 3,8 cm  cm Khi biểu thức tính diện tích giấy bìa cần dùng để làm hộp A 2.82  7,52  4.3,5.7,5  3,8.8  cm2    C 2.82  7,52  3,5.7,5  3,8.8 cm2 B 82  7,  4.3, 5.7,  3,8.8  cm    D 82  7,52  3,5.7,5  3,8.8 cm2 Lời giải Chọn A Ta cần dùng: +) Hai bìa hình vng cạnh cm có diện tích bằng: 2.82  cm  +) Một bìa hình vng cạnh 7,5 cm có diện tích bằng: 7,52  cm  +) Bốn bìa hình chữ nhật kích thước 3,5 cm × 7,5 cm có diện tích bằng: 4.3,5.7,5  cm  +) Một bìa hình chữ nhật kích thước 3,8cm × cm có diện tích bằng: 3,8.8  cm  Biểu thức tính diện tích giấy bìa dùng để làm hộp là: 2.82  7, 52  4.3, 5.7,5  3,8.8  cm  Câu 25 Một người xe đạp Trong đầu, người với vận tốc 21 km/h  Một cịn lại, người với vận tốc 15  km/h  Vận tốc trung bình người A 12 km/h B 19 km/h C 15 km/h D 18 km/h Lời giải Chọn B Quãng đường người là: 2.21  1.15  42  15  57 (km) Vận tốc trung bình người là: 57 :  19 (km/h) THCS.TOANMATH.com Trang 11 THCS.TOANMATH.com THCS.TOANMATH.com Trang 12 ... đại lượng thực tế dạng phép tính - Thực phép tính theo thứ tự - Trả lời câu hỏi đặt toán thực tế B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM DẠNG THỰC HIỆN PHÉP TÍNH THEO THỨ TỰ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Kết phép tính 12... Trang BÀI 7: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH BẢNG ĐÁP ÁN 10 B A D A C C A B A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C B D C A B C D A 21 22 23 24 25 B D D A B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT DẠNG THỰC HIỆN PHÉP... thừa  Cộng trừ  Nhân chia Câu Thứ tự thực phép tính biểu thức có ngoặc A       C  Câu B       D         Biểu thức sử dụng thứ tự dấu ngoặc       A 24 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính, Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Thứ tự thực hiện các phép tính