0

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phép nhân số nguyên

18 6 0
  • Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phép nhân số nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:30

Cùng tham khảo tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phép nhân số nguyên tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công. PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Lý thuyết Các nội dung Bộ sách KNTTVCS Bộ sách CTST Bộ sách Cánh kiến thức diều Nhân hai số -Quy tắc: Muốn nhân hai số -Quy tắc: -Quy tắc: nguyên khác nguyên khác dấu ta nhân phần dấu số tự nhiên hai số đặt dấu “ –” trước kết nhận -CT: Khi nhân hai số nguyên +) Bước 1: Bỏ khác dấu ta nhân số dương dấu “- ” trước số với số đối số âm nguyên âm, giữ thêm dấu (-) trước kết số nguyên m, n   * nhận m   n    n  m  m.n lại CT: a , b số nguyên +) Bước 2: Lấy dương a  b   a.b tích hai  a  b  a.b nguyên nhận số dương bước +) Bước 3: Đặt dấu “- ” trước kết nhận bước ta có tích cần tìm 2.Nhân hai số -Quy tắc: Muốn nhân hai số Quy tắc: nguyên nguyên dấu âm ta nhân dấu âm phần số tự nhiên hai số với -CT: -Quy tắc: Khi nhân hai số nguyên âm +) Bước 1: Bỏ ta nhân hai số đối dấu “- ” trước chúng m, n   * hai số nguyên CT: a , b số nguyên âm  m   n    n   m   m.n dương +) Bước 2: Lấy   a   b     a  b   a.b tích nguyên nhận hai số dương bước ta có tích cần tìm THCS.TOANMATH.com Trang 3.Nhân hai số Khi nhân hai số nguyên dương ta nhân nhân hai số tự nhiên nguyên dấu dương Quy tắc dấu Cách nhận biết dấu kết thực phép nhân hai số nguyên thực phép nhân, chia số nguyên             .        .         .       5.Tính chất Phép nhân số ngun có tính chất: phép nhân số nguyên Giao hoán: với a , b   a.b  b.a Kết hợp : với a, b, c    a.b  c  a  b.c  3.Phân phối phép nhân với phép cộng, trừ với a, b, c   a  b  c   ab  ac với a, b, c   a  b  c   ab  ac Nhân với 1: a a.1  1.a  a Các dạng toán thường gặp a) Dạng 1: Thực phép nhân số nguyên Phương pháp giải: +)Thực theo quy tắc nhân hai số nguyên dấu khác dấu Với hai số nguyên dương a , b ta có : a  b     a  b  ab   a   b     a  b   a.b +) Chú ý quy tắc dấu nhân hai số nguyên : THCS.TOANMATH.com Trang                                         +) Quan sát số biểu thức tính nhanh thực phép nhân theo tính chất: - Giao hốn: với a , b   a.b  b.a - Kết hợp : với a, b, c    a.b  c  a  b.c  - Phân phối phép nhân với phép cộng, trừ với a, b, c   a  b  c   ab  ac a  b  c   ab  ac b) Dạng 2: Tìm x Phương pháp giải: + Xét xem: Điều cần tìm (thường gọi x ) biểu thức liên quan đóng vai trị phép toán (số hạng, số trừ, số bị trừ, thừa số, số chia, số bị chia) (Số hạng) = (Tổng) – (Số hạng biết) (Số trừ) = (Số bị trừ - Hiệu) (Số bị trừ) = (Hiệu) + (Số trừ) (Thừa số) = (Tích) : (Thừa số biết) (Số chia) = (Số bị chia) :(Thương) (Số bị chia) = (Thương) (Số chia) + Thực theo hướng dẫn tìm biểu thức liên quan đến x trước( có) sau xét tìm x Chú ý sử dụng nhiều trường hợp (Số bị chia) = (Thương) (Số chia) c) Dạng 3: Tốn có lời văn (Toán thực tế) Phương pháp giải: +) Đọc kĩ đề tóm tắt tốn: Xem tốn cho biết yêu cầu tìm +) Biểu thị số nguyên âm (nếu có) Lưu ý số nguyên âm thường biểu thị nhiệt độ âm, độ cao mực nước biển, số tiền lỗ, số điểm bị trừ, năm trước công nguyên…vv +) Dùng kiến thức thực tế xác định phép nhân thực VD : quãng đường = vận tốc thời gian THCS.TOANMATH.com Trang Tiền công = số tiền sản phầm số sản phẩm Số điểm = số câu trả lời số điểm câu B BÀI TẬP DẠNG 1: THỰC HIỆN PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 1: Khẳng định sau đúng? Cho hai số nguyên dương a , b A   a  b  a.b B  a   b   a.b C a  b   a.b D   a   b   a.b Câu 2: Cho hai số m, n  * tích m   n  A Số tự nhiên B Số C Số nguyên âm D Số nguyên dương Câu 3: Khẳng định sau sai? A Tích hai số nguyên âm số nguyên dương B Tích hai số nguyên dương số nguyên dương C Tích số nguyên âm số nguyên dương số nguyên dương D Tích số nguyên dương số nguyên âm số nguyên âm Câu 4: Số thích hợp để điểm vào chỗ trống biểu thức 26   17   26  15   26.17 A 15 B 16 C 17 D 26 II– MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 5: Hãy chọn câu A  20   4   80 B  12   5  60 C 25  4   100 D 11  11  1111 Câu 6: Trong trường hợp sau trường hợp cho kết số nguyên âm? 1) Tích hai số nguyên âm số nguyên dương 2) Tích ba số nguyên âm số nguyên dương 3) Tích số nguyên âm ba số nguyên dương 4) Tích số nguyên âm hai số nguyên dương A B C D THCS.TOANMATH.com Trang Câu 7: Tính nhanh tích  25 17.4 B 1700 A 1700 C 170 D 170 III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 8: Hãy chọn câu sai khẳng định sau A  15  4   59 B  40  11  450 C 10  12   121 D  15  16   250 Câu 9: Cho x  2, y  3 Giá trị biểu thức x y A 18 C 6 B 18 D IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 10: Cho x  2020, y  2021, z  2022 Hãy tính giá trị biểu thức xy  x.z  x ? A 4040 B C 2020 D 4040 DẠNG 2: TÌM X I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 11: Kết viết gọn biểu thức x  x  x  x  x B 5.x A 5.x C  x D  x Câu 12: Trong tốn tìm x có dạng x.a  b  a, b  , a   x gọi A Tích B Thừa số biết C Thừa số chưa biết Câu 13: Cho biết  28 x  D Thương A x  B x  C x  D x  Câu 14: Bạn Hà làm tốn tìm x sau x :  3  12  x :  3  12 x  12  3 x  36 1  2  3 Em cho biết bạn Hà làm nào? A Đúng hết bước B Sai bước C Sai bước THCS.TOANMATH.com Trang D Sai bước II– MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 15: Cho biết x :  48 x A 144 B 16 C 16 D 144 Câu 16: Khi nhân số ngun khác khơng với kết 121 Vậy số cần tìm A 11 B 11 C 11 11 D 11 11 Câu 17: Tìm x biết  x  3 :  4 A x  11 B x  11 C x  D x  5 III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 18: Tìm x biết  x    x  5  A x  B x  5 C x  x  5 D x  x  5 Câu 19: Tìm số nguyên x biết chia số cho 3 thương số tự nhiên nhỏ có hai chữ số giống nhau? A 11 B 33 C 11 D 33 IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 20: Tìm số nguyên x biết  x   x    ? A x  2 B x  3 C x  4 D x  5 DẠNG 3: TOÁN CĨ LỜI VĂN (TỐN THỰC TẾ) III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 21: Một xí nghiệp may ngày 350 quần áo, sang tháng xí nghiệp may theo mẫu nên quần áo giảm mét vải so với trước Vậy ngày so với may mẫu cũ xí nghiệp giảm mét vải? A 70 B 700 C 700 D 350 Câu 22: Một tàu ngầm lặn xuống sâu mét có nghĩa so với mặt nước biển tàu có độ cao 2 mét Nếu tàu lặn xuống với vận tốc m/s sau giây tàu có độ cao mét so với mặt nước biển? A 18 B 18 C 2 D Câu 23: Một máy bay phản lực hạ cánh trung bình giây hạ 98 mét so với mặt đất Sau giây máy bay hạ độ cao THCS.TOANMATH.com Trang A 284 m B 249 m C 246 m D 294 m Câu 24: Một gia đình định làm rèm cửa loại 180000 đồng 1m Hãy tính số tiển mà gia đình phải trả cửa gia đình có diện tích 6m A 1800000 đồng B 1000000 đồng C 108000 đồng D 1080000 đồng Câu 25: : Bài kiểm tra lực tổng hợp có 50 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn Với câu trả lời học sinh điểm câu trả lời sai bị trừ điểm, câu chưa trả lời điểm Một học sinh trả lời 32 câu, chưa trả lời câu cịn lại trả lời sai có số điểm A 160 B 130 C 132 D 123 IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 26: Một bóng đá may 12 miếng da hình ngũ giác có diện tích 35cm 20 miếng da hình lục giác có diện tích 52 cm Diện tích da cần dùng để may bóng A 1460 cm2 B 1640 cm2 C 1046 cm2 D 1604 cm2 Câu 27: Bạn Nam chơi điện tử lần bắn trúng mục tiêu cộng 10 điểm, lần bắn trượt mục tiêu bị trừ điểm Hỏi sau lần bắn trúng lần bắn trượt bạn Nam có điểm ? A 20 B 40 C D 20 Câu 28: Một công nhân trả lương theo sản phẩm, sản phẩm tiêu chuẩn trả 3000 đồng sản phẩm chưa đạt bị trừ 2000 đồng Sau tháng cơng nhân làm 2400 sản phẩm tiêu chuẩn 56 sản phẩm chưa đạt Tiền lương tháng cơng nhân A 7000000 đồng B 7088000 đồng C 7880000 đồng D 7080000 đồng Câu 29: Nhiệt độ ban đầu tủ đông chưa cắm điện 28C Sau cắm điện nhiệt độ thay đổi hạ 3C Hỏi sau 12 nhiệt độ tủ đơng bao nhiêu? A 10C B 16C C 8C D 12C Câu 30: Hai bạn An Hải chơi phi tiêu với số vòng điểm vòng hình sau Tính từ ngồi có vịng, phi trúng vịng  7  điểm, phi trúng vịng  5 điểm, phi trúng vịng  3 điểm, phi trúng vịng  4  điểm, phi trúng vịng  6  điểm Mỗi bạn có lượt phi Bạn An phi trúng lần vòng , lần vòng , lần vòng Bạn Hải phi trúng lần vòng 1, lần vòng , lần vòng lần vòng Vậy hai bạn bạn cao điểm cao bao nhiêu? THCS.TOANMATH.com Trang +7 +5 +3 -4 -6 A Bạn An cao bạn Hải điểm B Bạn An cao bạn Hải điểm C Bạn Hải cao bạn An điểm D Bạn Hải cao bạn An điểm THCS.TOANMATH.com THCS.TOANMATH.com Trang PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 B C C A C D B B A D A C A D A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D D D B B B D D C A C B C D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT DẠNG 1: THỰC HIỆN PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 1: Khẳng định sau đúng? Cho hai số nguyên dương a , b A   a  b  a.b B  a   b   a.b C a  b   a.b D   a   b   a.b Lời giải Chọn B Tích hai số nguyên âm tích hai số đối chúng (Nhân hai số nguyên âm ta nhân hai phần số tự nhiên chúng) Câu 2: Cho hai số m, n  * tích m  n  A Số tự nhiên B Số C Số nguyên âm D Số nguyên dương Lời giải Chọn C Tích hai số nguyên khác dấu số nguyên âm Câu 3: Khẳng định sau sai? A Tích hai số nguyên âm số nguyên dương B Tích hai số nguyên dương số nguyên dương THCS.TOANMATH.com Trang C Tích số nguyên âm số nguyên dương số nguyên dương D Tích số nguyên dương số nguyên âm số nguyên âm Lời giải Chọn C Tích hai số nguyên khác dấu số nguyên âm Câu 4: Số thích hợp để điểm vào chỗ trống biểu thức 26   17   26  15   26.17 A 15 B 16 C 17 D 26 Lời giải Chọn A Theo tính chất phân phối phép nhân với phép cộng ta có 26  15   26.17  26  15  17  II– MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 5: Hãy chọn câu A  20   4   80 B  12   5  60 C 25  4   100 D 11  11  1111 Lời giải Chọn C Ta có  20   4   80 sai  20   4   80  12   5  60 sai  12   5  60 25  4   100 11  11  1111 sai 11  11  121 Câu 6: Trong trường hợp sau trường hợp cho kết số nguyên âm? 1) Tích hai số nguyên âm số nguyên dương 2) Tích ba số nguyên âm số nguyên dương 3) Tích số nguyên âm ba số nguyên dương 4) Tích số nguyên âm hai số nguyên dương A B C D Lời giải THCS.TOANMATH.com Trang 10 Chọn D +) Tích ba số nguyên âm số nguyên dương số nguyên âm +) Tích số nguyên âm hai số nguyên dương số nguyên âm Câu 7: Tính nhanh tích  25 17.4 A 1700 B 1700 C 170 D 170 Lời giải Chọn B Ta có  25  17.4   25  4.17   100  17  1700 III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 8: Hãy chọn câu sai khẳng định sau A  15  4   59 B  40  11  450 C 10  12   121 D  15  16   250 Lời giải Chọn B +)  15  4   59  15   4   60  59 +)  40  11  450 sai  40  11  440  450 +) 10  12   121 10  12    120  121 +)  15  16   250  15  16   240  250 Câu 9: Cho x  2, y  3 Giá trị biểu thức x y A 18 B 18 C 6 D Lời giải Chọn A Thay x  2, y  3 vào biểu thức x y ta  2   3   2   18 IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 10: Cho x  2020, y  2021, z  2022 Hãy tính giá trị biểu thức xy  x.z  x ? A 4040 B C 2020 D 4040 Lời giải THCS.TOANMATH.com Trang 11 Chọn D Thay x  2020, y  2021, z  2022 vào biểu thức xy  x.z  x ta 2020  2021  2020  2022   2020  2020  2021   2022   1  2022 1  1  2020.2  4040 DẠNG 2: TÌM X I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 11: Kết viết gọn biểu thức x  x  x  x  x B 5.x A 5.x C  x D  x Lời giải Chọn A Ta có x  x  x  x  x  5.x Câu 12: Trong tốn tìm x có dạng x.a  b  a, b  , a   x gọi A Tích B Thừa số biết C Thừa số chưa biết D Thương Lời giải Chọn C Vì x.a  b  a, b  , a   phép nhân x số cần tìm nên x thừa số chưa biết Câu 13: Cho biết  28 x  A x  B x  C x  D x  Lời giải Chọn A Ta có  28 x  x  Vì  28   Câu 14: Bạn Hà làm tốn tìm x sau x :  3  12  x :  3  12 x  12  3 x  36 1  2  3 Các em cho biết bạn Hà làm nào? A Đúng hết bước THCS.TOANMATH.com Trang 12 B Sai bước C Sai bước D Sai bước Lời giải Chọn D Bài giải x :  3  12  x :  3  12 x  12  3 x  36 1  2  3 Bước bạn Hà nhân sai hai số nguyên trái dấu II– MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 15: Cho biết x :  48 x A 144 B 16 C 16 D 144 Lời giải Chọn A Ta có x :  48 x   48  x  144 Câu 16: Khi nhân số ngun dương với kết 121 Vậy số cần tìm A 11 B 11 C 11 11 D 11 11 Lời giải Chọn B Gọi số nguyên dương cần tìm x  x  ; x   Ta có x.x  121 suy x  112 nên x  11 Câu 17: Tìm x biết  x  3 :  4 A x  11 B x  11 C x  D x  5 THCS.TOANMATH.com Trang 13 Lời giải Chọn D Ta có  x  3 :  4 x    4  x   8 x  8  x  5 III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 18: Tìm x biết  x    x  5  A x  B x  5 C x  x  5 D x  x  5 Lời giải Chọn D  x    x  5  Ta có +) x   x   x   +) x   x2 x  5 Vậy x  x  5 Câu 19: Tìm số nguyên x biết chia số cho 3 thương số tự nhiên nhỏ có hai chữ số giống nhau? B 33 A 11 C 11 D 33 Lời giải Chọn D Gọi số nguyên dương cần tìm x  x   Số tự nhiên nhỏ có hai chữ số giống 11 nên Ta có x :  3  11 x  11  3 x  33 THCS.TOANMATH.com Trang 14 IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 20: Tìm số nguyên x biết  x   x    ? A x  2 B x  3 C x  4 D x  5 Lời giải Chọn B Ta có  x  2 x    x   x     x   x   x   +) Ta có  x    x  2   x  4 x   +) Ta có  x    x  2   x  4 ( khơng có số ngun thỏa mãn) hay 4  x  2; x   Vậy x  3 DẠNG 3: TỐN CĨ LỜI VĂN (TỐN THỰC TẾ) III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 21: Một xí nghiệp may ngày 350 quần áo, sang tháng xí nghiệp may theo mẫu nên quần áo giảm mét vải so với trước Vậy ngày so với may mẫu cũ xí nghiệp giảm mét vải? A 70 B 700 C 700 D 350 Lời giải Chọn B Một quần áo giảm mét vải nên 350 giảm 2.350  700 mét Câu 22: Một tàu ngầm lặn xuống sâu mét có nghĩa so với mặt nước biển tàu có độ cao 2 mét Nếu tàu lặn xuống với vận tốc m/s sau giây tàu có độ cao mét so với mặt nước biển? A 18 B 18 C 2 D Lời giải Chọn B Sau giây tàu lặn xuống 6.3  18 m Vậy so với mực nước biển độ cao tàu 18 m Câu 23: Một máy bay phản lực hạ cánh trung bình giây hạ 98 mét so với mặt đất Sau giây máy bay hạ độ cao THCS.TOANMATH.com Trang 15 A 284 m B 249 m C 246 m D 294 m Lời giải Chọn D Sau giây máy bay phản lực hạ độ cao 98.3  294 m Câu 24: Một gia đình định làm rèm cửa loại 180000 đồng 1m2 Hãy tính số tiển mà gia đình phải trả cửa gia đình có diện tích 6m A 1800000 đồng B 1000000 đồng C 108000 đồng D 1080000 đồng Lời giải Chọn D Số tiền mà gia đình phải trả 180000.6  1080000 đồng Câu 25: Bài kiểm tra lực tổng hợp có 50 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn Với câu trả lời học sinh điểm câu trả lời sai bị trừ điểm, câu chưa trả lời điểm Một học sinh trả lời 32 câu, chưa trả lời câu cịn lại trả lời sai có số điểm A 160 B 130 C 132 D 123 Lời giải Chọn C Mỗi câu trả lời sai bị trừ điểm có nghĩa cộng 2 điểm Số câu trả lời sai học sinh 50   32    14 câu Số điểm học sinh đạt 32.5  14  2   4.0  132 điểm IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 26: Một bóng đá may 12 miếng da hình ngũ giác có diện tích 35cm 20 miếng da hình lục giác có diện tích 52 cm Diện tích da cần dùng để may bóng A 1460 cm2 B 1640 cm2 C 1046 cm2 D 1604 cm2 Lời giải Chọn A Khi may miếng da có hao phí đường may nên diện tích da dùng để may bóng đá 12.35  20.52  1460 cm2 THCS.TOANMATH.com Trang 16 Câu 27: Bạn Nam chơi điện tử lần bắn trúng mục tiêu cộng 10 điểm, lần bắn trượt mục tiêu bị trừ điểm Hỏi sau lần bắn trúng lần bắn trượt bạn Nam có điểm ? A 20 B 40 C D 20 Lời giải Chọn C Bạn Nam bắn trượt bị trừ điểm có nghĩa cộng 5 điểm Vậy sau lần bắn trúng lần bắn trượt bạn Nam có số điểm 2.10   5  20   20   Câu 28: Một công nhân trả lương theo sản phẩm, sản phẩm tiêu chuẩn trả 3000 đồng sản phẩm chưa đạt bị trừ 2000 đồng Sau tháng cơng nhân làm 2400 sản phẩm tiêu chuẩn 56 sản phẩm chưa đạt Tiền lương tháng cơng nhân A 7000000 đồng B 7088000 đồng C 7880000 đồng D 7080000 đồng Lời giải Chọn B Mỗi sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn bị trừ 2000 đồng có nghĩa trả 2000 đồng Một tháng cơng nhân làm 2400 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 56 sản phẩm chưa đạt lĩnh số tiền lương 2400.3000  56  2000   7200000   112000   7088000 đồng Câu 29: Nhiệt độ ban đầu tủ đông chưa cắm điện 28C Sau cắm điện nhiệt độ thay đổi hạ 3C Hỏi sau 12 nhiệt độ tủ đông bao nhiêu? A 10C B 16C C 8C D 12C Lời giải Chọn C Mỗi nhiệt độ tủ đơng hạ 3C có nghĩa tăng 3C Sau 12 nhiệt độ tủ đông tăng thêm 12  3  36C Vậy sau 12 nhiệt độ tủ lúc 28   36   8C Câu 30: Hai bạn An Hải chơi phi tiêu với số vịng điểm vịng hình sau Tính từ ngồi có vịng, phi trúng vịng  7  điểm, phi trúng vịng  5 điểm, phi trúng vịng  3 điểm, phi trúng vịng  4  điểm, phi trúng vịng  6  THCS.TOANMATH.com Trang 17 điểm Mỗi bạn có lượt phi Bạn An phi trúng lần vòng , lần vòng , lần vòng Bạn Hải phi trúng lần vòng , lần vòng , lần vòng lần vòng Vậy hai bạn bạn cao điểm cao bao nhiêu? +7 +5 +3 -4 -6 A Bạn An cao bạn Hải điểm B Bạn An cao bạn Hải điểm C Bạn Hải cao bạn An điểm D Bạn Hải cao bạn An điểm Lời giải Chọn D Bạn An phi trúng lần vòng , lần vòng , lần vòng Nên An số điểm  5    3   6   điểm Bạn Hải phi trúng lần vòng 1, lần vòng , lần vòng lần vòng Nên Hải có điểm 1 7   1 5    3   4   điểm Vậy bạn Hải cao bạn An điểm THCS.TOANMATH.com THCS.TOANMATH.com Trang 18 ... trường hợp cho kết số nguyên âm? 1) Tích hai số nguyên âm số nguyên dương 2) Tích ba số nguyên âm số nguyên dương 3) Tích số nguyên âm ba số nguyên dương 4) Tích số nguyên âm hai số nguyên dương A... trường hợp cho kết số nguyên âm? 1) Tích hai số nguyên âm số nguyên dương 2) Tích ba số nguyên âm số nguyên dương 3) Tích số nguyên âm ba số nguyên dương 4) Tích số nguyên âm hai số nguyên dương A...3 .Nhân hai số Khi nhân hai số nguyên dương ta nhân nhân hai số tự nhiên nguyên dấu dương Quy tắc dấu Cách nhận biết dấu kết thực phép nhân hai số nguyên thực phép nhân, chia số nguyên 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phép nhân số nguyên, Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Phép nhân số nguyên

Từ khóa liên quan