0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống truyền lực AWD đến kết quả đo mô men phanh trên bệ thử con lăn lực

5 2 0
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống truyền lực AWD đến kết quả đo mô men phanh trên bệ thử con lăn lực

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:54

Vi sai có ma sát trong điều khiển điện tử trên các ô tô có hệ thống truyền lực (HTTL) AWD sẽ phân phối mô men trên các bánh xe khác nhau phụ thuộc sai lệch tốc độ góc giữa chúng, điều đó ảnh hưởng tới kết quả đo mô men phanh trên bệ thử con lăn lực, đồng thời ảnh hưởng đến tải trọng tác dụng và hao mòn của các chi tiết trong hệ thống truyền lực, lốp xe. Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của HTTL AWD đến kết quả đo lực phanh trên bệ thử con lăn lực trên cơ sở nghiên cứu động học và động lực học vi sai. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC AWD ĐẾN KẾT QUẢ ĐO MÔ MEN PHANH TRÊN BỆ THỬ CON LĂN LỰC Phạm Tất Thắng1*, Nguyễn Văn Bang1 Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số Cầu Giấy, Hà Nội * Tác giả liên hệ: Email: thangpt@utc.edu.vn; Tel: 0987973266 Tóm tắt Vi sai có ma sát điều khiển điện tử tơ có hệ thống truyền lực (HTTL) AWD phân phối mô men bánh xe khác phụ thuộc sai lệch tốc độ góc chúng, điều ảnh hưởng tới kết đo mơ men phanh bệ thử lăn lực, đồng thời ảnh hưởng đến tải trọng tác dụng hao mòn chi tiết hệ thống truyền lực, lốp xe Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng HTTL AWD đến kết đo lực phanh bệ thử lăn lực sở nghiên cứu động học động lực học vi sai Từ khóa: Tất bánh chủ động, Vi sai ma sát cao, Kiểm định xe giới, Bệ thử lăn lực ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, hạng trung hạng sang, HTTL AWD ngày sử dụng rộng dãi nhằm nâng cao tính ổn định chuyển động tốc độ cao nâng cao tính thơng qua điều kiện đường khắc nghiệt HTTL AWD truyền momen xoắn đến bánh xe toàn thời gian, sử dụng vi sai cầu vi sai bánh xe điều khiển điện tử để phân phối mô men xoắn cho bánh xe chủ động cầu trước cầu sau theo tỷ lệ phù hợp Tại trung tâm đăng kiểm Việt Nam sử dụng bệ thử phanh lăn lực loại độc lập cầu, có nghĩa cho xe vào kiểm định phanh kiểm định cầu trước cầu sau, xe vào bệ thử phanh khởi động động điện dẫn động lăn quay, xuất độ chênh lệch tốc độ góc cầu xe Ngay xuất chênh lệch tốc độ góc cầu xe, phân phối momen quay cầu thay đổi tức mơ men ma sát vi sai làm ảnh hưởng đến kết đo lực phanh, gây tải trọng phụ HTTL NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Sơ đồ cấu tạo động lực học vi sai bánh côn đối xứng trình bày hình -956- Trường Đại học Giao thông vận tải Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII a) b) Hình Sơ đồ cấu tạo động lực học vi sai bánh côn đối xứng a) Sơ đồ cấu tạo vi sai bánh côn đối xứng; b) Sơ đồ động học, động lực học vi sai đặt bánh xe chủ động; 1,2 - Bánh trung tâm; - Khâu dẫn; - Bánh hành tinh; 5,6 - Các bán trục Động học vi sai đối xứng mô tả phương trình: ωa - K.ωb - (1 - K).ωh = (1) đó: ωa, ωb- Tốc độ góc bánh trung tâm; ωh- Tốc độ góc khâu dẫn; KTham số động học Với vi sai đối xứng K=-1, vậy: (2) Quan hệ tốc độ góc h, a, b ứng với chế độ chuyển động khác tơ trình bày hình b b b b l h h h h l a a a a a) b) c) d) Hình Quan hệ tốc độ góc khâu vi sai đối xứng bánh côn đơn giản ứng với chế độ chuyển động ô tô a) Ơ tơ chuyển động thẳng; b) Ơ tơ quay vịng; c) Tốc độ góc hai bánh trung tâm không; d) Hai bánh trung tâm quay ngược chiều Khi phanh ô tô bệ thử lăn lực, quan hệ tốc độ góc tn theo hình 2c Tuy nhiên, thực tế tính đàn hồi, tính ma sát tính bất đố xứng mà quan hệ tốc độ góc thường tn theo hình 2b -957- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải Động lực học vi sai đối xứng mơ tả phương trình cân cơng suất vi sai: Na + Nb + Nh + Nms = (3) đó: Na, Nb - Cơng suất truyền tới bánh trung tâm; Nh - Công suất khâu dẫn; Nms - Công suất mát ma sát vi sai Các công thức tính cơng suất: Na = - Maa; Nh = Mhh; Nb = - Mbb; Nms = ±Mmstđ đó: Ma, Mb - Mô men truyền tới bánh trung tâm; Mh - Mô men khâu dẫn; Mms - Mơ men ma sát; tđ - Tốc độ góc tương đối bánh trung tâm so với khâu dẫn Để miêu tả tính chất vật lý vi sai có ma sát cao, ta đưa hệ sô kσ hệ số hãm vi sai: Mô men bánh trung tâm vi sai: (4) Nếu coi Ma = const (đường đồ thị hình 3) Mb tăng theo đường đồ thị hình Hình Quan hệ Mb Ma với K Động lực học vi sai ô tơ có HTTL AWD kiểm tra phanh bệ thử lăn lực trình bày hình 4: -958- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thơng vận tải Hình Động lực học vi sai tơ có HTTL AWD kiểm tra phanh bệ thử phanh lăn lực Khi xe vào bệ thử phanh, số N nên lúc momen M = Khi khởi động bệ thử phanh, bánh xe cầu trước quay với 1 có chiều hình Các bánh xe cầu sau có tốc độ góc b= Trên bánh trung tâm xuất mô men ma sát Ma Mb ngược chiều Mô men ma sát Ma tạo mô men chiều mô men phanh cấu phanh cầu trước M1 kết đo mô men phanh bệ thử M1 + Ma làm sai lệch kết đo Cầu sau chịu tác dụng phụ mô men Mb Như vậy, để đo lực phanh ô tô có HTTL AWD bệ thử lăn lực loại độc lập cần phải để bánh xe cầu chưa đo lực phanh trạng thái tự (quay trơn), phải tiến hành đo lực phanh tất bánh xe đồng thời lần đo, đưa mô men ma sát vi sai không KẾT LUẬN Bài báo làm sáng tỏ chất khoa học ảnh hưởng hệ thống truyền lực AWD đến trình kiểm định hệ thống phanh bệ thử phanh lăn lực Việt Nam thông qua việc nghiên cứu động học động lực học vi sai Bước đầu đề xuất giải pháp công nhệ để đo lực phanh ô tơ có hệ thống truyền lực AWD TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] B.A.S Gill, M Sehdev, H Singh, Four-Wheel Drive System: Architecture, Basic Vehicle Dynamics and Traction, International Journal of Current Engineering and Technology, Vol.8, No.2 (March/April 2018), pp 361 - 366 [2] Z Liu, R Wan, Y Shi, H Chen, Simulation analysis of traction control system for four wheel - drive vehicle using fuzzy-pid control method, Advances in Information Technology and Education, (2011), pp 250 - 257 [3] S.Mohan, All-wheel drive/four-wheel drive systems and strategies, In FISITA World Automotive Congress, (12 June 2000), pp 12 - 15 [4] G Lechner, H Naumheimer, Automotive Transmissions, Springer, Germany, 2010 [5] В.П Тарасик Теория Движения Автомобиля БХВ-Петербург 2006 [6] T.H Nguyễn, Hộp số tự động, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà nội, 2014 -959- Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII Trường Đại học Giao thông vận tải [7] T.H Cao, Đ.M Đào, Lý Thuyết ô tô, Nhà xuất Giao thông Vận Tải, Hà nội, 2010 [8] T.B.L Nguyễn, C.T Trịnh, Đ.L Tô, V.B Nguyễn, Kết cấu tính tốn tơ, Nhà xuất Giao thơng Vận tải, Hà Nội, 1984 [9] Công ty ô tô Trường Hải, Tài liệu kỹ thuật xe Mazda CX-5 6AT AWD, 2018 -960- ... mô men ma sát Ma Mb ngược chiều Mô men ma sát Ma tạo mô men chiều mô men phanh cấu phanh cầu trước M1 kết đo mô men phanh bệ thử M1 + Ma làm sai lệch kết đo Cầu sau chịu tác dụng phụ mô men. .. không KẾT LUẬN Bài báo làm sáng tỏ chất khoa học ảnh hưởng hệ thống truyền lực AWD đến trình kiểm định hệ thống phanh bệ thử phanh lăn lực Việt Nam thông qua việc nghiên cứu động học động lực học... đo lực phanh tơ có HTTL AWD bệ thử lăn lực loại độc lập cần phải để bánh xe cầu chưa đo lực phanh trạng thái tự (quay trơn), phải tiến hành đo lực phanh tất bánh xe đồng thời lần đo, đưa mô men
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống truyền lực AWD đến kết quả đo mô men phanh trên bệ thử con lăn lực, Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống truyền lực AWD đến kết quả đo mô men phanh trên bệ thử con lăn lực