0

ĐỀ ôn kì 1 TIẾNG VIỆT lớp 1 CHƯƠNG TRÌNH mới năm 2021 2022

30 12 0
  • ĐỀ ôn kì 1 TIẾNG VIỆT lớp 1 CHƯƠNG TRÌNH mới năm 2021   2022

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:38

ĐỀ ƠN HỌC KÌ I TIẾNG VIỆT LỚP Năm học 2021 – 2022 (Thuộc Kết nối tri thức) Họ tên: Lớp: Viết vần iêu on ia ưa êt iêt ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ ngữ: chịu khó chuồn chuồn đống rơm ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯ Viết câu: Suối chảy rì rào Gió reo lao xao Bé ngồi thổi sáo ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Họ tên: Lớp: Viết vần ôm ươm ưt uc an eo ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ ngữ: thôn đường cối ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết câu: Ban ngày, Sẻ mải kiếm ăn cho nhà Tối đến, Sẻ có thời gian âu yếm đàn Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Họ tên: Lớp: Viết vần um iu anh ot iêc oi ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ ngữ: sáng sớm bàn ghế ngà voi ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯ Viết câu: Nắng lên Lúa nương chín Trai gái mường vui vào hội ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ B/ KIỂM TRA VIẾT: Viết vần (2 điểm): an ây ong iêm ươt ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ ngữ (4 điểm): buổi sáng trăng rằm ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết câu (4 điểm): Bay cao cao vút Chim biến Chỉ cịn tiếng hót Làm xanh da trời ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Họ tên: Lớp:1 Viết vần: oa ươu ướt iêng ươi ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ ngữ: buồng chuối xanh biếc ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết câu: Khóm chuối xanh tươi trổ buồng ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Điền uôi hay uôm cánh b ; ∼ m ; s B KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) – Thời gia 20 phút Viết vần: uyêt ương ên ay ach ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ: kể chuyện hoa phượng ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết câu: Mùa gió rét căm căm Đi học bé phải quàng khăn, giày? (Là ) ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Họ tên: Lớp:1 PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 15 (Tiết 2) Viết vần: ươc ươp ươn oa oe ep ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ: nhuộm vải chuông ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ Viết câu: Học sinh nô đùa quanh sân trường ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Điền ươc, ươt hay ươp cầu tr ; thác n ; hoa m Điền vào chỗ trống uôn hay uông giải câu đố Con có cánh Mà lại biết bơi Ngày x ao chơi Đêm đẻ trứng? (là ) Họ tên: Lớp:1 PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT TUẦN 15 (Tiết 3) Viết vần: uôc uôt uôn uông ăp et ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết từ: cuộn len hình vng ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ Viết câu: Mẹ vuốt tóc buộc nơ cho Hà ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Viết tiếng có vần đây: - ươi - ươu Điền vào chỗ trống uôi hay uôm giải câu đố Con đ ngắn tai dài Mắt hồng, lơng mềm Có tài chạy nhanh? (là ) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2021 - 2022 MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP I KIỂM TRA ĐỌC (10đ): Đọc thầm bài: ĐỀ: 01 Chủ nhật Chủ nhật, bố mẹ Bi nhà Mẹ làm phở bò Bố giặt giũ Bi cho gà ăn Bé Li rửa mặt, rửa chân cho búp bê Cả nhà ăn phở Mẹ ăn chậm vừa ăn vừa cho bé Li ăn Bi phụ bố rửa bát Mẹ xem Bi, gật gù: “Bi lắm” Câu Khoanh vào chữ trước ý Trong bài, Mẹ Bi làm gì? A Mẹ chợ B Mẹ làm phở bò C Mẹ ngủ Câu Đọc nội dung Nối ý đúng: 1) rửa mặt, rửa chân cho búp bê a Bi 2) Cho gà ăn b Bé Li 3) Gật gù: “Bi lắm” Câu Nối ân với tiếng có vần ân Nối ât với tiếng có vần ât chủ nhật bàn chân ân mận ât gật gù 10 Bé Chi bị gì? A Bị ho B Bị sốt C Bị đau Câu 2: Dựa vào đọc, nối ý cho đúng: a) Nụ hôn mẹ 1) thật ấm áp b) Trạm y tế c) Bé Chi 2) hạ sốt Câu Nối ơn với tiếng có vần ơn Nối ơt với tiếng có vần ơt Cà rốt ơn Cột cờ Trốn tìm ơt Thơn xóm II KIỂM TRA VIẾT (10đ) 1/ Viết tả (Nghe – viết): điểm Giàn mướp Giàn mướp nhà Hà vừa nụ thơm ngát Làm cho đàn bướm tụ họp ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 2/ Bài tập: điểm Câu Điền vào chỗ chấm: a/ Điền chữ ng hay ngh: ……õ nhỏ b/ Điền chữ tr hay ch: củ ………ệ Câu Điền vào chỗ chấm: a/ Điền vần ăn hay ăng: 16 Cá …… ê Cuộn …….ỉ m……… tre kh…… mặt b/ Điền vần on hay ot: n…… r…… trà Câu Nối từ thích hợp: dưa nắng tia gang bác nhạc sĩ ĐỀ: 05 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2021 - 2022 MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP I KIỂM TRA ĐỌC (10đ): Nàng tiên cá Nàng tiên cá vua biển Nữa thân nàng cô bé Nữa thân cá Nhờ thế, nàng lướt biển nhẹ nhàng Nàng tiên cá có tất thứ nàng muốn Nàng chưa biết đất liền Đêm đêm, nàng ngân nga hát Dân biển nghe nàng hát, quên mệt, buồn Câu Khoanh vào chữ trước ý Nàng tiên cá ai? 17 A Thiên nhiên B Vua biển Câu Đọc nội dung nối ý đúng: a) Nàng tiên cá C Chúa đảo 1) nghe hát, quên mệt, buồn b) Dân biển 2) ngân nga hát Câu Nối ang với tiếng có vần ang Nối ac với tiếng có vần ac Cá vàng Bản nhạc ang Con hạc ac Chở hàng II KIỂM TRA VIẾT (10đ) Bà Hà Hà nhỏ mà chăm Hà giúp bà xếp đồ tủ Hà nhổ đám cỏ um tùm ngõ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯ 2/ Bài tập: điểm Câu Điền chữ x hay s vào chỗ chấm: …… ô chim ……ẻ Câu Điền vần em hay ep vào chỗ chấm: 18 t…… thư cá ch…… Câu Nối từ thích hợp: hộp chớp tia sửa búp họp sum bê 19 ĐỀ: 06 TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG PHÚ Họ tên người coi, chấm kiểm tra PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2021 - 2022 MƠN: TIẾNG VIỆT Họ tên học sinh: Lớp: (Thời gian làm bài: 35 phút) Điểm Đ.hiểu ĐTT Nhận xét giáo viên chấm Tổng KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) Đọc thành tiếng: ( điểm) Thời gian cho học sinh đọc thành tiếng khoảng phút Giáo viên cho học sinh đọc thành tiếng yêu cầu sau: Câu 1: (1 điểm) inh, iêm, uyêt, ương Câu 2: (2 điểm) : mèo, hồng, chùm nho, trứng Câu 3: (1 điểm) Mấy chim chích chăm bắt sâu Câu 4: ( điểm) Nam thích đọc sách Nhờ đọc sách, Nam biết nhiều điều hay Đọc hiểu ( điểm) Câu 1: (2 điểm) - Nối từ ngữ với tranh tương ứng mèo hồng chùm nho trứng Câu 2: (1điểm) Em đọc thầm câu sau khoanh tròn vào chữ nêu ý trả lời Mấy chim chích chăm bắt sâu 20 - Mấy chim chích chăm làm gì? A bay nhảy B bắt sâu C ca hát Câu 3: (1điểm) Em đọc thầm câu sau khoanh tròn vào chữ nêu ý trả lời Nam thích đọc sách Nhờ đọc sách, Nam biết nhiều điều hay - Nhờ đâu Nam biết nhiều điều hay? A đọc sách B chơi C xem ti vi TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG PHÚ PHIẾU KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP Năm học: 2021 - 2022 Họ tên người coi, chấm kiểm tra Họ tên học sinh: Lớp: 21 ĐỀ: 07 Điểm Viết Đọc Nhận xét giáo viên chấm T.Việt KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) I Kiểm tra viết tả: (6 điểm) Thời gian 15 phút Viết vần: (2điểm) em ung anh yêu Viết từ (2điểm) Con đường chăm hươu 3.Viết câu: (2 điểm) Mùa thu, bầu trời cao II Bài tập (4điểm) Câu (1 điểm): Điền ng hay ngh vào chỗ chấm: Con ……… ựa củ ……… ệ Câu 2: (1điểm) Điền anh hay ach vào chỗ chấm? 22 Quả ch cặp s Câu 3: (1 điểm) Nối ô chữ để thành câu Chú chim ngon Trời bay lươn bầu trời Mứt sen trở rét Câu 4: (1điểm) Viết tên hai loại mà em biết 23 ĐỀ: 08 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Trường tiểu học …………………………………… Lớp 1… Họ tên: …………………………………………………… Môn: Tiếng Việt Thời gian: ……… PHẦN ĐỌC Giúp mẹ Hôm chủ nhật, bé nghỉ nhà Sau làm xong tập mà cô giáo giao cho, mẹ cho bé sang nhà bạn chơi Thế nhưng, bé không chơi mà nhà để giúp mẹ Mẹ vườn hái rau, bé cầm rổ cho mẹ Mẹ ngồi xếp áo quần, bé ngồi cạnh xếp Mẹ vào bếp nấu cơm, bé nhặt rau cho mẹ Xong việc, mẹ ơm bé vào lịng, thơm lên trán bé khen: “Con gái mẹ giỏi quá!” 24 PHẦN VIẾT Câu Dựa vào nội dung đọc PHẦN 1, em hoàn thiện câu đây: Mẹ vườn hái rau bé ngồi cạnh xếp Mẹ ngồi xếp áo quần bé nhặt rau cho mẹ Mẹ vào bếp nấu cơm bé cầm rổ cho mẹ Câu Điền vào chỗ trống inh / ich Câu Tập chép Sau làm xong tập mà giáo giao cho, mẹ cho bé sang nhà bạn chơi Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 25 ĐỀ: 09 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Trường tiểu học …………………………………… Lớp 1… Họ tên: …………………………………………………… Môn: Tiếng Việt Thời gian: ……… PHẦN ĐỌC Chia kẹo Hôm buổi liên hoan cuối năm Cô giáo phát cho bạn túi quà nhỏ mang nhà Túi quà bé có kẹo nhiều màu sắc, trơng thật ngon lành Thế bé khơng bóc ăn ngay, mà cho vào cặp, mang nhà Về đến nhà, bé mở túi kẹo ra, chia cho người nhà Ông cái, bà cái, bố cái, mẹ cái, bé Thế có quà Câu Dựa vào nội dung đọc PHẦN 1, em đánh dấu  vào  đứng trước câu trả lời đúng: Vì phát túi kẹo, bé không ăn ngay, mà cho vào cặp để mang nhà?  Vì bé khơng thích kẹo  Vì bé muốn đem kẹo nhà cho ông, bà, bố, mẹ ăn Câu Điền vào chỗ trống anh / ênh 26 ĐỀ: 10 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Trường tiểu học …………………………………… Lớp 1… Họ tên: …………………………………………………… Môn: Tiếng Việt Thời gian: ……… PHẦN ĐỌC Gói bánh chưng Ngày cuối năm, bé nhà gói bánh chưng Bố dọn bàn ghế lấy chỗ trống ngồi gói bánh Cịn mẹ chuẩn bị nếp, thịt, đỗ, chuối xanh Sau hồi bận rộn chuẩn bị xong Và ơng bắt đầu gói bánh Đầu tiên để lớp chuối xanh dưới, cho nếp, cho đỗ, cho thịt lợn vào làm nhân Tiếp theo, ông khéo léo gói lớp lại kín mít, tạo thành hình vng Xong xuôi, bà mẹ nhanh nhẹn xếp bánh vào nồi lớn để đem luộc chín Tuy vất vả, nhà vui vẻ hạnh phúc Câu Dựa vào nội dung đọc PHẦN 1, em hoàn thiện câu đây: Bố gói bánh chưng Mẹ dọn bàn ghế lấy chỗ trống ngồi gói bánh Ơng chuẩn bị nếp, thịt, đỗ, chuối xanh Câu Điền vào chỗ trống iu / ưu ĐỀ: 11 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 27 Trường tiểu học …………………………………… Lớp 1… Họ tên: …………………………………………………… Mơn: Tiếng Việt Thời gian: ……… PHẦN ĐỌC Dì Mai Chủ nhật, bé bạn sang nhà dì Mai chơi Dì Mai giáo viên mầm non Dì biết nhiều câu chuyện thú vị giới động vật Hơm nay, dì kể cho người nghe câu chuyện chim chích bơng Chim chích bơng lồi chim nhỏ, có lơng màu xanh Chúng thích nhảy nhót khu vườn, bụi để tìm bắt sâu Chúng lồi chim có ích nên người yêu quý Câu Dựa vào nội dung đọc PHẦN 1, em hoàn thiện câu đây: Chim chích bơng giáo viên mầm non lồi chim nhỏ, có lơng màu xanh Dì Mai Câu Điền vào chỗ trống ung / ưng 28 ĐỀ: 12 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Trường tiểu học …………………………………… Lớp 1… Họ tên: …………………………………………………… Môn: Tiếng Việt Thời gian: ……… PHẦN ĐỌC Mùa xuân Mùa xuân về, thời tiết bớt lạnh Bầu trời xanh Cây cối vườn thi đâm chồi nảy lộc Bầy chim lại ríu rít hót vang cành Khơng khí trở nên vui tươi, rộn rã Trên đường phố, cửa hiệu thay áo Với biển có màu sắc rực rỡ, bóng đèn nhấp nháy Đặc biệt, đến đâu, bé thấy cành đào, cành mai rung rinh gió xuân 29 PHẦN VIẾT Câu Dựa vào nội dung đọc PHẦN 1, em hoàn thiện câu đây: Bầu trời thay áo Cây cối xanh Bầy chim đâm chồi nảy lộc Các cửa hiệu ríu rít hót vang Câu Điền vào chỗ trống / ay Câu Tập chép Đặc biệt, đến đâu, bé thấy cành đào, cành mai rung rinh gió xuân Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 30 ... KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MƠN: TIẾNG VIỆT - LỚP Năm học: 20 21 - 2022 Họ tên người coi, chấm kiểm tra Họ tên học sinh: Lớp: 21 ĐỀ: 07 Điểm Viết Đọc Nhận xét giáo viên chấm T .Việt KIỂM... Câu 4: (1? ?iểm) Viết tên hai loại mà em biết 23 ĐỀ: 08 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Năm học 20 21 - 2022 Trường tiểu học …………………………………… Lớp 1? ?? Họ tên: …………………………………………………… Môn: Tiếng Việt Thời... cho ông, bà, bố, mẹ ăn Câu Điền vào chỗ trống anh / ênh 26 ĐỀ: 10 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Năm học 20 21 - 2022 Trường tiểu học …………………………………… Lớp 1? ?? Họ tên: …………………………………………………… Môn: Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn kì 1 TIẾNG VIỆT lớp 1 CHƯƠNG TRÌNH mới năm 2021 2022 , ĐỀ ôn kì 1 TIẾNG VIỆT lớp 1 CHƯƠNG TRÌNH mới năm 2021 2022