0

Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện cư mgar, tỉnh đắk lắk hiện nay

128 2 0
  • Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện cư mgar, tỉnh đắk lắk hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:44

O Ụ V OT O Ọ V N N TRỊ QU MN Ọ V N P QUẢN LÝ Ở U O V TU N T Ị TR N N Ũ N N Ƣ M’ T U , ÔN R, TỈN LUẬN VĂN T N TRU ỀN SĨ Ứ ẮK LẮK N ẮK LẮK - 2016 TRỊ Ọ ẤP XÃ NN O Ụ V OT O Ọ V N N TRỊ QU MN Ọ V N P QUẢN LÝ Ở U O V TU N T Ị TR N N Ũ N N Ƣ M’ N TRU ỀN T U , ÔN R, TỈN Ứ ẮK LẮK ẤP XÃ NN huyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN T SĨ N TRỊ Ọ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Ngọc ẮK LẮK - 2016 oa Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 Ủ TỊ N (Ký ghi rõ họ tên) LỜ M O N Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Ngọc Hoa Tài liệu số liệu trích dẫn trung thực đáng tin cậy Các kết nghiên cứu luận văn không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học trƣớc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Phan Thị Trang Thu Ữ V ẾT TẮT CB, CC : Cán bộ, công chức CNH, HĐH : công nghiệp hóa, đại hóa GS : Giáo sƣ HĐND : Hội đồng nhân dân Nxb : Nhà xuất PGS : Phó giáo sƣ ThS : Thạc sĩ TS : Tiến sĩ UBMTTQ : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Về giới tính, dân tộc, đảng viên 40 Bảng 2.2: Về cấu độ tuổi 41 Bảng 2.3: Về trình độ đào tạo 41 Bảng 2.4: Về quy hoạch 52 MỤC LỤC MỞ ẦU hƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trị quản lý đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã 1.2 Nội dung, nguyên tắc phƣơng pháp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 25 hƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN CƢ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 35 2.1 Những yếu tố tác động đến quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk 35 2.2 Kết quả, hạn chế nguyên nhân quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk 45 hƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN CƢ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 73 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk 73 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk 77 KẾT LUẬN 106 T L UT PHỤ LỤC M K ẢO 108 MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa VIII khẳng định: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước, chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng” [25, tr.33] Dƣới lãnh đạo Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên đƣợc rèn luyện, cống hiến trƣởng thành, góp phần thắng lợi vào nghiệp giải phóng dân tộc trƣớc nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày Cán nhân tố vơ quan trọng góp phần định đến thành công hay thất bại nghiệp cách mạng Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Cán gốc công việc Công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” [40, tr.338, 342] Do vậy, vai trò nhân tố cán việc lãnh đạo, quản lý, hoạch định đƣờng lối sách vơ quan trọng Đặc điểm tổ chức quyền lực Việt Nam hệ thống quyền bốn cấp, cấp có chức năng, nhiệm vụ vai trị khác Trong hệ thống quyền cấp cấp sở có nắm giữ vị trí đặc biệt quan trọng Thực tiễn cho thấy nơi có quan tâm đầy đủ làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) cấp sở vững mạnh nơi tình hình trị - xã hội ổn định, kinh tế văn hóa phát triển, quốc phịng - an ninh đƣợc giữ vững Ngƣợc lại, đâu công tác cán không đƣợc quan tâm, đội ngũ CB, CC không đủ phẩm chất, lực uy tín gặp nhiều khó khăn, có nơi cịn tạo sơ hở cho lực thù địch lợi dụng, gây nên “điểm nóng” trị Điều cho thấy, đội ngũ CB, CC cấp xã có vai trò quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến việc xây dựng củng cố hệ thống trị sở, tác động trực tiếp đến nghiệp cách mạng đổi Đảng Nhà nƣớc ta Ở nƣớc ta năm qua hệ thống quyền cấp sở có nhiều cải cách theo hƣớng tiến bộ, nhiên nhiều vấn đề tiêu cực chƣa đƣợc chấm dứt nhƣ: quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà, ức hiếp nhân dân… thể qua việc việc lạm dụng quyền lực, vi phạm quyền làm chủ nhân dân gây nên căng thẳng xã hội, bất bình nhân dân, niềm tin nhân dân với chế độ bị suy giảm Những hạn chế yếu có ngun nhân khơng nhỏ từ lực lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán cấp sở, có đội ngũ CB, CC cấp xã quan trọng Cƣ M’gar huyện miền núi, thuộc tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột 20 km phía Bắc có diện tích tự nhiên 824,43 ha, dân số khoảng 180 nghìn ngƣời có 25 dân tộc anh em sinh sống; Cƣ M’gar huyện nông tỉnh Đắk Lắk Tuy nhiên, Cƣ M’gar có nhiều tiềm năng, lợi lĩnh vực trồng trọt, du lịch… nhƣng chƣa đƣợc khai thác Đội ngũ CB, CC trình độ cịn thấp, độ tuổi cao, phần lớn CB, CC đƣợc tuyển chọn từ thời bao cấp tƣ xơ cứng, phong cách lãnh đạo, thực chun mơn cịn mang nặng lối tƣ kinh nghiệm Trong năm qua, đội ngũ CB, CC đƣợc quan tâm, song nhìn chung cịn nhiều bất cập, trình độ cịn nhiều hạn chế, ảnh hƣởng định đến trình lãnh đạo, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ trị địa phƣơng sở Trong giai đoạn cách mạng thực mục tiêu xây dựng Đắk Lắk thành trung tâm vùng Tây Ngun đóng vai trị quan trọng đƣa Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực nƣớc mà Đại hội lần thứ XVI Đảng Tỉnh đề Nghị phát triển kinh tế, xã hội, trị, quốc phịng, an ninh Đảng huyện Huyện Cƣ M’gar cần phải có đột phá để vƣơn lên trở thành huyện phát triển tỉnh Để đạt đƣợc điều khâu quan trọng nâng cao chất lƣợng đội ngũ CB, CC cấp sở Nhận thức đƣợc tầm quan trọng đội ngũ CB, CC cấp xã, năm qua, công tác quản lý đội ngũ CB, CC cấp xã đƣợc quan tâm lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền từ huyện đến sở Đội ngũ CB, CC cấp xã huyện Cƣ M’gar bƣớc đƣợc chuẩn hóa, trẻ hóa, có phẩm chất trị tốt, đáp ứng ngày tốt yêu cầu thời kỳ Đa số CB, CC cấp xã có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với lý tƣởng, tin tƣởng vào nghiệp đổi Đảng; có lối sống giản dị, sáng, gần gũi với nhân dân, tâm huyết với công việc Đây nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo tổ chức thực thành cơng đƣờng lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội thực thắng lợi mục tiêu đề Tuy nhiên, công tác quản lý CB, CC cấp xã huyện có nơi, có lúc cịn mang tính hình thức, lỏng lẻo; Trƣớc tác động tiêu cực kinh tế thị trƣờng, phận CB, CC nói chung; CB, CC cấp xã nói riêng có biểu suy thối phẩm chất đạo đức, thái độ quan liêu, hách dịch, chƣa thực tốt cơng tác dân chủ sở; có dấu hiệu, tƣ tƣởng hội, ý thức kỷ luật gây đồn kết nội bộ; tinh thần tự phê bình phê bình cịn thấp, gây tổn hại đến uy tín làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nƣớc Mặt khác, tỷ lệ CB, CC cấp xã huyện chƣa đạt chuẩn cao Do vậy, vấn đề đặt cần phải quản lý đội ngũ CB, CC cấp xã huyện Cƣ M’gar có đầy đủ lực phẩm chất, có đủ đức tài để đáp ứng yêu cầu thời kỳ việc làm cần thiết Nhận thức đƣợc ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề trên, với kinh nghiệm công tác thân kết hợp với kiến thức đƣợc học, chọn đề tài “Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk nay” làm luận văn thạc sĩ ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội Qua đó, tác giả mong muốn đóng góp phần cơng sức nhỏ bé 107 chung, đặc biệt CB, CC cấp xã huyện miền núi Đây điểm khởi đầu, sở để tìm hƣớng đắn, giải pháp thiết thực để quản lý đội ngũ CB, CC cấp xã giai đoạn - Luận văn tập trung phân tích yếu tố tác động đến quản lý đội ngũ CB, CC cấp xã để tìm giải pháp hữu hiệu nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng cho đội ngũ CB, CC - Phân tích thực trạng đội ngũCB, CC cấp xã địa bàn huyện Mặc dù có quan tâm, đạo kịp thời cấp ủy Đảng quan từ Trung ƣơng đến địa phƣơng nhƣng nhìn chung CB, CC cịn nhiều bất cập, cịn tình trạng yếu lực, trình độ, phẩm chất trị đạo đức Luận văn số nguyên nhân tình trạng Trên sở đó, luận văn đƣa hệ thống giải pháp bản, đồng với mục đích phát huy yếu tố tích cực, khắc phục hạn chế, tồn nhằm tăng cƣờng quản lý đội ngũ CB, CC cấp xã địa bàn huyện Cƣ M’gar, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt thời kỳ CNH, HĐH đất nƣớc Quản lý đội ngũ CB, CC nói chung, đội ngũ CB, CC cấp xã miền núi nói riêng nội dung lớn, khó hai phƣơng diện lý luận thực tiễn; vậy, vấn đề nêu luận văn kinh nghiệm bƣớc đầu thân q trình cơng tác có hạn chế, thiếu sót khơng thể tránh khỏi, tác giả mong nhận đƣợc dẫn quý thầy, cô, nhà nghiên cứu, đồng chí lãnh đạo huyện Cƣ M’gar quan tâm, trao đổi để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ Với phạm vi nghiên cứu luận văn thạc sĩ địa bàn cụ thể, tác giả xin đóng góp phần đáng kể vào cơng tác quản lý đội ngũ CB, CC huyện Cƣ M’gar góp phần vào phát triển tồn diện huyện 108 T L UT M K ẢO Ban chấp hành Đảng huyện Cƣ M’gar (2010), Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng huyện khóa VI trình Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015 Ban chấp hành Đảng huyện Cƣ M’gar (2010), Nghị Đại hội Đảng huyện Cư M’gar lần thứ VII, nhiệm kỳ 2010-2015 Ban chấp hành Đảng huyện Cƣ M’gar (2015), Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng huyện khóa VII trình Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban chấp hành Đảng huyện Cƣ M’gar (2015), Nghị Đại hội Đảng huyện Cư M’gar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Tổ chức Trung ƣơng (2002), Nghị 11-NQ/TW, ngày 25/01 việc luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý Ban Tổ chức Trung ƣơng (2012), Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị (khóa IX) Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 Bộ Chính trị (khóa XI) Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Cƣ M’gar (2012), Chương trình số 225-QĐ/HU, ngày 03/01 ban hành Chương trình phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020 Ban Thƣờng vụ Huyện ủy Cƣ M’gar (2012), Quyết định số 2024-QĐ/HU, ngày 27/3 việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm giới thiệu cán ứng cử Lý Thị Kim Bình (2011), Nâng cao lực thực thi công vụ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Tuyên Quang, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành cơng 109 10 Bộ Chính trị (2000), Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6 việc đảng viên công tác quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy sở gương mẫu thực nghĩa vụ cơng dân nơi cư trú 11 Bộ Chính trị (2004), Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 12 Bộ Chính trị (2007), Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 04/7 quy định phân cấp quản lý cán 13 Bộ Chính trị (2007), Quyết định 68-QĐ/TW, ngày 04/7 việc ban hành quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng cử 14 Bộ Chính trị (2010), Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 08/02về việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ, cơng chức 15 Bộ Chính trị (2012), Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6 đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm 16 Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV, ngày 16/01 việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 17 Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/2012/TT-BNV hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 18 Chính phủ (1998), Nghị định số 95/1998/NĐ-CP, ngày 17/11 tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức 19 Chính phủ (2003), Nghị định số 117/2003/NĐ-CP, ngày 10/10 tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan nhà nước 110 20 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 21 Chính phủ (2010), Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3 quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức 22 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12 công chức xã, phường, thị trấn 23 Trần Thị Kim Dung (2011), Về cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Giang giai đoạn nay, Đại học Quốc gia Hà Nội 24 ThS Nguyễn Thành Dũng (2010), Luân chuyển cán khâu đột phá công tác cán tỉnh Đắk Lắk, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương (khóa IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Nxb trị quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2012), Tài liệu học tập Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 111 32 Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, Văn phịng Trung ƣơng Đảng, Hà Nội 33 Ngơn ngữ Việt Nam (2014), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Thanh niên 34 PGS.TS Phạm Hảo TS Trƣơng Minh Dục chủ biên (2003), Một số vấn đề xây dựng hệ thống trị Tây nguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Huyện ủy Cƣ M’gar (2007), Lịch sử Đảng huyện Cư M’gar tập I, II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Huyện ủy Cƣ M’gar (2013), Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 06/6 đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý diện quy hoạch huyện giai đoạn 2013-2020 37 Huyện ủy Cƣ M’gar (2014), Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 24/4 luân chuyển cán đến năm 2015 năm 38 Huyện ủy Cƣ M’gar (2015), Báo cáo số 279-BC/HU, ngày 20/7 tổng kết công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng bộ; việc thực Quy chế làm việc UBKT huyện uỷ nhiệm kỳ 2010-2015 39 Lê Thị Lý (2003), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trước yêu cầu đổi mới, Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Trần Đức Mạnh - Ngô Thị Lan - Hà Mai Anh (2010), Một số vấn đề lý luận đạo đức cán bộ, công chức, đảng viên học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Trần Thị Thanh Nhàn (2014), Nâng cao ý thức trị cho đội ngũ cán chủ chốt cấp xã tỉnh Đồng Tháp nay, Luận văn thạc sĩ Chính trị học 43 Bùi Thị Nhung (2015), Nâng cao lực thực thi công vụ đội ngũ công chức cấp xã địa bàn huyện n Thủy, tỉnh Hịa Bình, Luận văn thạc sĩ Quản lý công 112 44 Nguyễn Thị Oanh (2014), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quyền cấp xã địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành cơng 45 TS Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Phƣơng (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống trị, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức 2008, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Quốc Hội (2015), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân 48 Quốc Hội (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương 49 TS Nguyễn Vũ Tiến (2008), Lý thuyết chung quản lý xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 50 TS Nguyễn Vũ Tiến (2008), Giáo trình Khoa học quản lý, lƣu hành nội bộ, Hà Nội 51 Tỉnh ủy Đắk Lắk (2002), Chương trình số 13-CTr/TU, ngày 25/7 việc luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý 52 Tỉnh ủy Đắk Lắk (2005), Nghị số 08-NQ/TU ngày 21/3 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 53 Tỉnh ủy Đắk Lắk (2012), Quyết định số 398-QĐ/TU, ngày 04/01 Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm giới thiệu cán ứng cử 54 Tỉnh ủy Đắk Lắk (2012), Quyết định số 397-QĐ/TU, ngày 04/01về ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán 55 Tỉnh ủy Đắk Lắk (2012), Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 01/02 xây dựng quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 113 56 Tỉnh ủy Đắk Lắk (2013), Đề án số 1234-ĐA/TU, ngày 27/6 luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý giai đoạn (2013-2015) 57 TS Trần Anh Tuấn (2012), Pháp luật công vụ, công chức Việt Nam số nước giới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 58 Phạm Hồng Thái (2004), Công vụ, công chức nhà nước, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội 59 Vũ Xuân Thủy (2014), Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên nay, Luận văn thạc sĩ Chính trị học 60 PGS.TS Nguyễn Phú Trọng, PGS.TS Trần Xuân Sầm chủ biên (2001), Luận khoa học việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 Ủy ban nhân dân huyện Cƣ M’gar (2011), Quyết định số 1123/QĐUBND, ngày 19/7 ban hành kế hoạch cải cách hành giai đoạn 2011-2016 62 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND, ngày 14/7 ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Đắk Lắk 63 Đoàn Thị Vui (2014), Chất lượng đội ngũ cán cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk nay, Luận văn thạc sĩ Xây dựng Đảng quyền nhà nƣớc 64 ThS Nguyễn Thế Vịnh (2007), “Xây dựng đội ngũ cán sở theo Nghị Trung ƣơng (khóa X)”, Tạp chí Lý luận trị P Ụ LỤ Bí thƣ Đảng ủy 198 165 33 12 12 12 Bí thƣ – CT HĐND 5 PBT-PCT UBND 1 Phó Bí thƣ TT 16 16 Chủ tịch HĐND 12 12 Chủ tịch UBND 17 17 17 Phó CT HĐND 17 17 15 Phó CT UBND 33 33 31 56 18 5 1 1 12 13 8 16 10 6 11 12 13 12 9 23 10 24 11 10 14 Chủ tịch UBMTTQ 17 17 16 10 Chủ tịch HCCB 17 17 17 11 Chủ tịch HND 17 17 15 12 Chủ tịch HPN 17 17 13 Bí thƣ Đồn TN 17 17 16 4 17 14 17 16 33 12 10 25 15 17 14 1 3 70 34 Trình độ Tin học Trình độ Ngoại ngữ Trình độ 12 58 5 10 10 54 140 82 14 98 ại học 188 Sau 10 TC SC Trên 50 35-50 ƣới 35 DTTS Kinh 142 THPT 198 THCS CÁN BỘ Quản lý nhà nƣớc Lý luận trị Chun mơn Tiểu học I Nữ hức danh nam T Số lƣợng T ảng viên Văn hóa Trình độ Trình độ Trung cấp ộ tuổi hƣa đào tạo ân tộc ẮK LẮK CC iới tính R, TỈN TC N Ũ SC ÌN hƣa đào tạo TÌN Phụ lục , ẤP XÃ U N Ƣ M’ (Tính đến ngày 30/12/2015) 22 16 34 26 51 53 2 16 10 4 3 5 1 4 5 15 2 10 1 13 1 13 13 11 8 15 14 13 17 12 7 16 4 13 17 8 1 II CÔNG CHỨC 219 94 157 Trƣởng CA 17 17 Chỉ huy trƣởng QS 17 17 Văn phòng TK 43 14 17 Địa – NN-XD-MT 35 14 35 Tài – KT 35 15 28 Tƣ pháp – Hộ tịch 38 25 Văn hóa – xã hội 34 18 417 292 322 TỔNG CỘNG 62 173 46 118 98 17 14 13 17 12 13 37 35 31 32 13 22 16 16 25 95 315 102 26 219 93 17 12 17 43 31 35 17 18 35 30 38 17 27 34 18 136 196 147 40 123 85 10 407 30 65 15 1 10 11 18 12 11 11 28 31 25 76 61 85 68 24 65 13 12 5 9 11 20 10 13 22 13 21 14 17 13 12 23 10 15 14 12 21 98 112 24 14 15 11 11 12 20 15 45 252 110 83 119 94 75 118 (Nguồn Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ UBND huyện Cư M’gar) 10 25 Phụ lục T N K TU ỂN ỤN ÔN Ứ ẤP XÃ U N Ƣ M’ (Từ năm 2010 đến năm 2015) ơn vị công chức đƣợc tuyển dụng Thị trấn Quảng Phú Thị trấn Ea Pốc Xã Cƣ Suê 4 Xã Quảng Tiến Xã Ea Drơng 6 Xã Cuôr Đăng 7 Xã Ea Kpam Xã Ea Mdroh Xã Quảng Hiệp 10 Xã Cƣ Dliê Mnông ẮK LẮK ác chức danh công chức đƣợc tuyển dụng Số lƣợng STT R, TỈN Trƣởng công an hỉ huy trƣởng qn ịa - Văn hóa Văn phòng - - xã hội thống kê 2 1 1 1 1 2 xây dựng 1 1 1 1 ộ tịch Tài - Kế tốn 1 1 Tƣ pháp - 1 1 1 11 Xã Ea Kuêh 12 Xã Ea Hđing 13 Xã Ea Tul 14 Xã Ea Mnang 15 Xã Ea Kiết 16 Xã Cƣ M’gar 17 Xã Ea Tar 79 TỔN N 1 1 1 1 1 1 2 1 17 14 21 (Nguồn từ Phòng Nội vụ UBND huyện Cư M’gar) 10 Phụ lục TỔN ỢP P ÂN LO , N , ẤP XÃ U N Ƣ M’ R, TỈN ẮK LẮK (Từ năm 2010 đến năm 2015) STT Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TỔN N Tổng số CB,CC cấp xã oàn thành xuất sắc nhiệm vụ Mức độ hoàn thành nhiệm vụ oàn thành nhiệm oàn thành tốt vụ nhƣng hạn nhiệm vụ chế lực Khơng hồn thành nhiệm vụ Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) Số lƣợng (ngƣời) Tỷ lệ (%) 372 362 405 403 406 417 141 152 118 105 104 123 37,9 42 29,1 26,1 25,6 30,2 194 170 253 258 275 258 52,2 47 62,5 64 67,7 61,9 32 36 30 39 24 32 8,6 9,9 7,4 9,7 5,9 7,7 4 1,3 1,1 0,2 0,7 2365 743 31,4 1408 59,5 193 8,16 21 0,89 (Nguồn Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ UBND huyện Cư M’gar) Phụ lục T N K QU O , ẤP XÃ U N Ƣ M’ R, TỈN ẮK LẮK (Từ năm 2010 đến năm 2015) ác chức danh quy hoạch Ban STT ơn vị ấp ủy Thƣờng vụ ảng ủy í thƣ ảng ủy Phó bí thƣ ảng ủy Phó hủ hủ hủ tịch tịch tịch N UBND N Phó hủ hủ tịch tịch UBM UBND TTQ hủ hủ hủ í thƣ tịch tịch tịch đoàn HND HPN HCCB TN Thị trấn Quảng Phú 31 12 6 2 Thị trấn Ea Pốc 21 2 3 Xã Cƣ Suê 21 12 6 2 Xã Quảng Tiến 28 11 3 4 3 2 Xã Ea Drơng 29 10 3 3 2 Xã Cuôr Đăng 29 10 3 2 3 Xã Ea Kpam 33 11 3 3 2 Xã Ea Mdroh 17 12 3 Xã Quảng Hiệp 31 2 4 2 10 Xã Cƣ Dliê Mnông 31 10 3 3 3 3 11 Xã Ea Kuêh 18 3 2 2 12 Xã Ea Hđing 27 11 2 2 13 Xã Ea Tul 23 14 3 4 3 2 14 Xã Ea Mnang 22 3 2 3 15 Xã Ea Kiết 29 3 3 2 16 Xã Cƣ M’gar 29 2 3 17 Xã Ea Tar 31 10 3 3 3 450 174 47 73 48 49 41 83 48 50 44 39 41 TỔN N (Nguồn Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ UBND huyện Cư M’gar) Phụ lục 05 TỔN ỢP ÔN T O T O, ƢỠN , ẤP XÃ U N Ƣ M’ R, TỈN ẮK LẮK (Từ năm 2010 đến năm 2015) Tổng STT Năm số lƣợt CB,CC Trình độ học vấn Tiểu học 2010 465 2011 449 2012 511 2013 430 2014 607 2015 636 N 3098 TỔN ồi dƣỡng chun mơn Trình độ đào tạo Trình độ chun môn THCS THPT Cao ại Sơ Trung Cao cấp đẳng học cấp cấp cấp Lý luận trị Trung 12 nghiệp vụ 28 42 ảng Chính ồn quyền thể 77 170 156 20 68 149 205 13 55 245 179 54 103 188 65 14 74 19 67 202 225 123 75 62 201 166 41 262 183 383 1070 1119 (Nguồn Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ UBND huyện Cư M’gar) ... CƢỜNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN CƢ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 73 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Cƣ M’gar, tỉnh Đắk Lắk. .. Ề LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ N Ũ CÁN B , CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp. .. lý luận quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Đặc biệt, làm rõ đặc điểm đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh miền núi đƣa giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện cư mgar, tỉnh đắk lắk hiện nay , Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện cư mgar, tỉnh đắk lắk hiện nay