0

2 DE KIEM TRA 45 PHUT HOA HOC 9 DAP AN

5 3 0
  • 2 DE KIEM TRA 45 PHUT HOA HOC 9 DAP AN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 05:04

0,25đ Dùng quỳ tím cho vào mỗi mẫu thử:  Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dung dịch axit axetic.. 0,25đ  Không làm đổi màu quỳ tím là dung dịch: Glucozơ và rượu etylic 0[r] (1)Đề số kiểm tra 45 phút môn Hóa lớp ĐỀ SỐ (Thời gian: 45 phút) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3đ) Câu (3 đ): Hãy ghép các chữ A, B, C, D… nội dung thí nghiệm với chữ số1, 2, 3, 4… tượng xảy cho phù hợp (Ví dụ: ghép ý A với Thí nghiệm thì ghi vào bài là: A – 1) Hiện tượng A Cho dây nhôm vào cốc đựng dung dịch NaOH Không có tượng gì xảy đặc B Cho bột sắt vào dung dịch HCl Bọt khí xuất nhiều, nhôm tan dần C Cho lá kẽm vào dung dịch CuCl Có khí không màu mùi hắc bay ra, dung dịch tạo thành có màu xanh D Cho dây Cu vào dung dịch FeSO Có chất rắn mầu đỏ tạo thành bám vào lá Zn, màu xanh dung dịch nhạt dần, kim loại tan dần E Nhỏ dung dịch BaCl vào dung dịch Na SO Có bọt khí thoát ra, sắt tan dần F Cho lá Cu vào H SO đặc nóng Có kết tủa trắng xuất 2 4 Phần II: Tự luận (7đ) Câu (3đ): Hoàn thành các PTPƯ cho sơ đồ sau: Câu (4 đ): Hòa tan hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp gồm Mg, MgO dung dịch axit HCl 7,3% (vừa đủ) Sau phản ứng thu 2,24 lít khí (ở đktc) a, Viết PTHH b, Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu (2) c, Tính khối lượng dung dịch axit HCl 7,3% cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp nói trên (Cho Mg = 24; Cl = 35,5; H = 1; O = 16) Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì môn Hóa học lớp Câu 1: A – 2; B – 5; C – 4; D – 1; E – 6; F – Câu 2: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 2FeCl3 + NaOH -> Fe(OH)3 + 3NaCl 2Fe(OH)3→Fe2O3 +3 H2O Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O Fe2(SO4)3 + BaCl2 -> 3BaSO4 + 2FeCl3 Câu 3: a, PTHH: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2 (1) MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O (2) b, Khí sinh là khí H2 nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol Theo PT (1): nMg = nH2 = 0,1 mol > mMg = 0,1 x24 = 2,4 g -> mMgO = 4,4 – 2,4 = g c, nMgO = 2/40 = 0,5 mol Theo PT (1): nHCl = 2n H2 = 0,2 mol Theo PT (2): nHCl = 2n MgO = 0,1 mol -> Tổng khối lượng HCl cần dùng để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp trên là: (3) mHCl = (0,2 + 0,1)x36,5 = 10,95 g Vậy khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần dùng là: md2HCl = (mHCl x 100)/C% = (10,95 x 100)/ 7,3 = 150g (4) ĐỀ SỐ (Thời gian: 45 phút) Câu (2 điểm) Hoàn thành phương trình hoá học sau: a CH4 + O2 → b CH4+ Cl2→ c C2H4 + Br2 → d C2H2 + Br2 → Câu (3,0 điểm) Nêu tượng và giải thích phương trình hoá học khi: a Thả đinh sắt đã đánh vào cốc đựng giấm b Nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch NaOH, sau đó nhỏ từ từ giọt axit axetic dư c Nhỏ giọt giấm vào cục đá vôi Câu (2,5 điểm) a Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: Rượu etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ b Khí CH4 có lẫn tạp chất là khí CO2 làm nào để thu CH4 tinh khiết Câu (2,5 điểm): Khi đốt cháy 0,6 gam hợp chất hữu A người ta thu 0,88gam CO2 và 0,36 gam nước a Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu A Biết khối lượng mol A 60g/mol b Biết dung dịch A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ Hãy viết công thức cấu tạo A Cho biết: C =12, O= 16, H= Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì môn Hóa học lớp Câu 1: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (0,5đ) CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (0,5đ) C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (0,5đ) C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (0,5đ) Câu 2: (5) a) Có khí không màu thoát ra: (0,5đ) PTHH: 2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2 ↑ (0,5đ) b) Ban đầu quỳ tím chuyển sang màu xanh sau đó quỳ tím chuyển sang màu tím và cuối cùng chuyển sang màu đỏ (0,5đ) PTHH: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O (0,5đ) c) Có khí không màu thoát ra: (0,5đ) PTHH: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 ↑+ H2O (0,5đ) Câu 3: a) Trích dung dịch ít đánh số thứ tự 1, 2, (0,25đ) Dùng quỳ tím cho vào mẫu thử:  Dung dịch nào làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là dung dịch axit axetic (0,25đ)  Không làm đổi màu quỳ tím là dung dịch: Glucozơ và rượu etylic (0,25đ)  Cho hai dung dịch còn lại cho tác dụng với Ag2O môi trường NH3 dung dịch nào có phản ứng tráng gương là dung dịch glucozơ còn lại rượu etylic không phản ứng (0,25đ) PTHH: C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (0,5đ) b) Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi dư Khí CO bị nước vôi hấp thụ ta thu CH4 tinh khiết (0,5đ) PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (0,5đ) Câu 4: a) nCO2= 0,88: 44=0,02 ( mol) → nC =nCO2 =0,02(mol) → mC= 0,02.12 =0,24 (gam) (0,5đ) nH2O = 0,36:18 = 0,02 (mol) → nH = 2.nH2O = 2.0,02 = 0,04 (mol) → mH= 0,04 (gam) (0,5đ) mC + mH = 0,24 +0,04 = 0,28 gam < mA= 0,6 gam Vậy A chứa C, H, O (0,5đ) mO = 0,6 – 0,28 = 0,32 gam →nO = 0,32 : 16 =0,02 (0,5đ) nC:nH:nO = 0,02: 0,04: 0,02 = 1:2:1 (0,5đ) b) Công thức đơn giản A: (CH2O)n = 60 → 30n=60 →n= Công thức phân tử A là C2H4O2 (0,5đ) Vì A làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ nên A là axit có nhóm –COOH Công thức cấu tạo A là CH3– COOH (0,5đ) (6)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 DE KIEM TRA 45 PHUT HOA HOC 9 DAP AN, 2 DE KIEM TRA 45 PHUT HOA HOC 9 DAP AN