0

Cau Hoi Thi GV Gioi20162017 19

22 7 0
  • Cau Hoi Thi GV Gioi20162017 19

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2021, 03:55

Căn cứ cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân sự do tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu, l[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 12/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2011 THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng và trường phổ thơng có nhiều cấp học Căn Luật Giáo dục ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ, quan ngang Bộ; Căn Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Căn Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quyết định: Điều Ban hành kèm theo Thông tư Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học Điều Thơng tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng năm 2011 Thông tư thay Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học sở, trường trung học phổ thơng, trường phổ thơng có nhiều cấp học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư Nơi nhận: - Văn phịng Chính phủ; - Ban Tuyên giáo TW; - UB VHGDTNTN-NĐ Quốc hội; - Kiểm toán nhà nước; - Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Như Điều 3; - Công báo; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký (2)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ Trường trung học sở, trường trung học phổ thơng và trường phổ thơng có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) –––––– Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1 Điều lệ trường trung học sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) trường phổ thơng có nhiều cấp học quy định tổ chức quản lý nhà trường; chương trình hoạt động giáo dục; giáo viên; học sinh; tài sản trường; quan hệ nhà trường, gia đình xã hội 2 Điều lệ áp dụng cho trường THCS, trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học (sau gọi chung trường trung học), tổ chức cá nhân có liên quan 3 Trường tổ chức kinh tế cá nhân nước đầu tư quy định văn khác Điều Vị trí trường trung học hệ thống giáo dục quốc dân Trường trung học sở giáo dục phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng Điều Nhiệm vụ quyền hạn trường trung học Trường trung học có nhiệm vụ quyền hạn sau đây: 1 Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS cấp THPT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Công khai mục tiêu, nội dung hoạt động giáo dục, nguồn lực tài chính, kết đánh giá chất lượng giáo dục 2 Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định pháp luật 3 Tuyển sinh tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo 4 Thực kế hoạch phổ cập giáo dục phạm vi phân công 5 Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động giáo dục Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức cá nhân hoạt động giáo dục 6 Quản lý, sử dụng bảo quản sở vật chất, trang thiết bị theo quy định Nhà nước (3)9 Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định pháp luật Điều Loại hình hệ thống trường trung học 1 Trường trung học tổ chức theo hai loại hình: cơng lập tư thục a) Trường cơng lập quan nhà nước có thẩm quyền định thành lập Nhà nước trực tiếp quản lý Nguồn đầu tư xây dựng sở vật chất kinh phí cho chi thường xuyên chủ yếu ngân sách nhà nước bảo đảm; b) Trường tư thục tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân thành lập quan nhà nước có thẩm quyền cho phép Nguồn đầu tư xây dựng sở vật chất kinh phí hoạt động trường tư thục nguồn ngân sách nhà nước 2 Các trường có cấp học gồm: a) Trường trung học sở; b) Trường trung học phổ thơng 3 Các trường phổ thơng có nhiều cấp học gồm: a) Trường tiểu học trung học sở; b) Trường trung học sở trung học phổ thông; c) Trường tiểu học, trung học sở trung học phổ thông Các trường chuyên biệt gồm: a) Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; b) Trường chuyên, trường khiếu; c) Trường dành cho người tàn tật, khuyết tật; d) Trường giáo dưỡng Điều Tên trường, biển tên trường 1 Việc đặt tên trường quy định sau: Trường trung học sở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học trung học sở; trung học sở trung học phổ thông; tiểu học, trung học sở trung học phổ thông; trung học phổ thông chuyên) + tên riêng trường 2 Tên trường ghi định thành lập, dấu, biển tên trường giấy tờ giao dịch 3 Biển tên trường ghi nội dung sau: a) Góc phía trên, bên trái: - Đối với trường trung học có cấp học cao cấp THCS: Dịng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh tên huyện (quận, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh; Dòng thứ hai: Phòng giáo dục đào tạo - Đối với trường trung học có cấp THPT: Dịng thứ nhất: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (4)b) Ở ghi tên trường theo quy định Điều Điều lệ này; c) Dưới địa chỉ, số điện thoại 4 Tên trường biển tên trường trường chuyên biệt có quy chế tổ chức hoạt động riêng thực theo quy chế tổ chức hoạt động loại trường chuyên biệt Điều Phân cấp quản lý 1 Trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS phịng giáo dục đào tạo quản lý 2 Trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT sở giáo dục đào tạo quản lý 3 Trường chuyên biệt có quy chế tổ chức hoạt động riêng thực phân cấp quản lý theo quy chế tổ chức hoạt động loại trường chuyên biệt Điều Tổ chức hoạt động trường trung học có cấp tiểu học, trường trung học chuyên biệt trường trung học tư thục 1 Trường trung học có cấp tiểu học phải tuân theo quy định Điều lệ Điều lệ trường tiểu học 2 Các trường trung học chuyên biệt, trường trung học tư thục quy định Điều Điều lệ tuân theo quy định Điều lệ quy chế tổ chức hoạt động trường chuyên biệt, trường tư thục Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Điều Nội quy trường trung học Các trường trung học quy định Điều lệ quy chế, điều lệ quy định Điều Điều lệ (đối với trường trung học có cấp tiểu học, trường trung học chuyên biệt, trường trung học tư thục) để xây dựng nội quy trường Chương II TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG Điều Điều kiện thành lập cho phép thành lập điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục 1 Điều kiện thành lập cho phép thành lập trường trung học: a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch mạng lưới sở giáo dục quan có thẩm quyền phê duyệt; b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình nội dung giáo dục; đất đai, sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức máy, nguồn lực tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng phát triển nhà trường 2 Điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục: a) Có định thành lập định cho phép thành lập trường; (5)c) Địa điểm trường bảo đảm mơi trường giáo dục, an tồn cho học sinh, giáo viên, cán nhân viên; d) Có chương trình giáo dục tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học; đ) Có đội ngũ nhà giáo cán quản lý đạt tiêu chuẩn phẩm chất đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định Luật Giáo dục cấp học; đủ số lượng theo cấu loại hình giáo viên đảm bảo thực chương trình giáo dục tổ chức hoạt động giáo dục; e) Có đủ nguồn lực tài theo quy định để đảm bảo trì phát triển hoạt động giáo dục; g) Có quy chế tổ chức hoạt động nhà trường 3 Trong thời hạn quy định cho phép, nhà trường có đủ điều kiện theo quy định khoản Điều quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định cho phép, không đủ điều kiện định thành lập định cho phép thành lập bị thu hồi 4 Điều kiện thành lập cho phép thành lập trường trung học chuyên biệt thực theo quy chế tổ chức hoạt động trường chuyên biệt Điều 10 Thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục 1 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện) định thành lập cho phép thành lập trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh) định thành lập cho phép thành lập trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT 2 Trưởng phòng giáo dục đào tạo định cho phép hoạt động giáo dục trường trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS; Giám đốc sở giáo dục đào tạo định cho phép hoạt động giáo dục trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT Điều 11 Hồ sơ trình tự, thủ tục thành lập cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục trường trung học 1 Hồ sơ đề nghị thành lập cho phép thành lập trường trung học: a) Đề án thành lập trường; b) Tờ trình Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động trường; c) Sơ yếu lí lịch kèm theo văn bằng, chứng hợp lệ người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng; d) Ý kiến văn quan có liên quan việc thành lập cho phép thành lập trường; đ) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến quan có liên quan báo cáo bổ sung theo ý kiến đạo Ủy ban cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) (6)a) Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS; Uỷ ban nhân dân cấp huyện trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT; tổ chức cá nhân trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định khoản Điều này; b) Phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định khoản Điều Điều lệ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thấy đủ điều kiện, quan tiếp nhận hồ sơ có ý kiến văn gửi hồ sơ đề nghị thành lập cho phép thành lập trường đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường THCS trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao THCS) cấp tỉnh (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT); c) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp tỉnh nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định khoản Điều Điều lệ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện định thành lập cho phép thành lập trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập cho phép thành lập trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT Trường hợp chưa định thành lập chưa cho phép thành lập trường, quan có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trường trung học có văn thơng báo cho cho quan tiếp nhận hồ sơ biết rõ lí hướng giải 3 Hồ sơ đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục: a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục; b) Quyết định thành lập cho phép thành lập trường; c) Văn thẩm định quan có liên quan điều kiện quy định khoản Điều Điều lệ 4 Trình tự, thủ tục cho phép nhà trường hoạt động giáo dục: a) Trường trung học công lập, đại diện tổ chức cá nhân trường trung học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định khoản Điều này; b) Phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) nhận hồ sơ, xem xét điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục quy định khoản Điều Điều lệ Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), Giám đốc sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục Trường hợp chưa định cho phép hoạt động giáo dục, quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có văn thơng báo cho trường biết rõ lí hướng giải Điều 12 Sáp nhập, chia, tách trường trung học (7)a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; b) Bảo đảm quyền lợi cán quản lý, giáo viên nhân viên; c) Bảo đảm an toàn quyền lợi học sinh, góp phần nâng cao chất lượng hiệu giáo dục 2 Cấp có thẩm quyền định thành lập cho phép thành lập có thẩm quyền định sáp nhập, chia, tách trường Trường hợp sáp nhập trường không cấp có thẩm quyền thành lập cấp có thẩm quyền cao định; trường hợp cấp có thẩm quyền thành lập ngang cấp có thẩm quyền ngang thỏa thuận định 3 Hồ sơ, trình tự thủ tục sáp nhập, chia, tách trường để thành lập cho phép thành lập trường tuân theo quy định Điều 11 Điều lệ Điều 13 Đình hoạt động giáo dục trường trung học 1 Việc đình hoạt động giáo dục trường trung học thực xảy trường hợp sau đây: a) Có hành vi gian lận để cho phép hoạt động giáo dục; b) Không bảo đảm điều kiện quy định khoản Điều Điều lệ này; c) Người cho phép hoạt động giáo dục không thẩm quyền; d) Không triển khai hoạt động giáo dục thời hạn 01 năm kể từ ngày phép hoạt động giáo dục; đ) Vi phạm quy định pháp luật giáo dục bị xử phạt vi phạm hành mức độ phải đình chỉ; e) Vi phạm nghiêm trọng quy định mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử; f) Các trường hợp vi phạm khác theo quy định pháp luật 2 Người có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có thẩm quyền định đình hoạt động giáo dục nhà trường Quyết định đình hoạt động giáo dục nhà trường phải xác định rõ lý đình hoạt động giáo dục, thời hạn đình chỉ; biện pháp đảm bảo quyền lợi giáo viên, nhân viên, học sinh người lao động trường Quyết định đình hoạt động giáo dục trường phải công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng 3 Trình tự, thủ tục đìnhchỉ hoạt động giáo dục trường trung học: a) Khi trường trung học vi phạm quy định khoản Điều này, phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm; (8)c) Sau thời hạn đình chỉ, nguyên nhân dẫn đến việc đình khắc phục đơn vị bị đình có hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục trở lại (thực theo quy định khoản Điều 11 Điều lệ này) người có thẩm quyền định đình định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại người có thẩm quyền định đình hoạt động giáo dục có văn thơng báo cho trường biết rõ lí hướng giải 4 Hồ sơ đình hoạt động giáo dục: a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; b) Biên kiểm tra; c) Quyết định đình hoạt động giáo dục Điều 14 Giải thể trường trung học 1 Trường trung học bị giải thể xảy trường hợp sau đây: a) Vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý, tổ chức, hoạt động nhà trường; b) Hết thời hạn đình hoạt động giáo dục mà không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ; c) Mục tiêu, nội dung hoạt động định thành lập cho phép thành lập trường khơng cịn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương; d) Theo đề nghị tổ chức, cá nhân thành lập trường 2 Cấp có thẩm quyền định thành lập cho phép thành lập có thẩm quyền định giải thể nhà trường 3 Phòng giáo dục đào tạo (đối với trường trung học Uỷ ban nhân dân cấp huyện định thành lập); sở giáo dục đào tạo (đối với trường trung học Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh định thành lập); tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục) xây dựng phương án giải thể nhà trường, trình quan có thẩm quyền định giải thể nhà trường Quyết định giải thể nhà trường phải xác định rõ lý giải thể; biện pháp đảm bảo quyền lợi giáo viên, nhân viên học sinh Quyết định giải thể nhà trường phải công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng 4 Trình tự, thủ tục giải thể trường trung học: a) Phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm theo quy định điểm a, điểm b, điểm c khoản Điều xem xét đề nghị tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo văn đề nghị quan có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trường định giải thể nhà trường b) Cơ quan có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập trường định giải thể nhà trường vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 5 Hồ sơ giải thể nhà trường: (9)- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; - Biên kiểm tra; - Tờ trình đề nghị giải thể phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) b) Trường trung học giải thể theo điểm b, điểm c khoản Điều này, hồ sơ gồm: - Hồ sơ đình hoạt động giáo dục; - Các văn việc không khắc phục nguyên nhân bị đình hoạt động giáo dục; - Tờ trình đề nghị giải thể phịng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) Điều 15 Lớp, tổ học sinh 1 Lớp a) Học sinh tổ chức theo lớp Mỗi lớp có lớp trưởng, lớp phó tập thể lớp bầu vào đầu năm học; b) Mỗi lớp cấp THCS THPT có không 45 học sinh; c) Số học sinh lớp trường chuyên biệt quy định quy chế tổ chức hoạt đông trường chuyên biệt 2 Mỗi lớp chia thành nhiều tổ học sinh Mỗi tổ không 12 học sinh, có tổ trưởng, tổ phó thành viên tổ bầu vào đầu năm học Điều 16 Tổ chuyên môn 1 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm cơng tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán làm công tác tư vấn cho học sinh trường trung học tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm mơn học nhóm hoạt động cấp học THCS, THPT Mỗi tổ chun mơn có tổ trưởng, từ đến tổ phó chịu quản lý đạo Hiệu trưởng, Hiệu trưởng bổ nhiệm sở giới thiệu tổ chuyên môn giao nhiệm vụ vào đầu năm học 2 Tổ chun mơn có nhiệm vụ sau: a) Xây dựng thực kế hoạch hoạt động chung tổ, hướng dẫn xây dựng quản lý kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình hoạt động giáo dục khác nhà trường; b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học quy định khác hành; c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên 3 Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần lần họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay Hiệu trưởng yêu cầu (10)1 Mỗi trường trung học có tổ Văn phịng, gồm viên chức làm cơng tác văn thư, kế tốn, thủ quỹ, y tế trường học nhân viên khác 2 Tổ Văn phịng có tổ trưởng tổ phó, Hiệu trưởng bổ nhiệm giao nhiệm vụ Tổ Văn phòng sinh hoạt hai tuần lần sinh hoạt khác có nhu cầu cơng việc hay Hiệu trưởng yêu cầu Điều 18 Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng 1 Mỗi trường trung học có Hiệu trưởng số Phó Hiệu trưởng Nhiệm kỳ Hiệu trưởng năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không nhiệm kỳ trường trung học 2 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phải có tiêu chuẩn sau: a) Về trình độ đào tạo thời gian cơng tác: phải đạt trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo theo quy định Luật Giáo dục cấp học, đạt trình độ chuẩn đào tạo cấp học cao trường phổ thơng có nhiều cấp học dạy học năm (hoặc năm miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) cấp học đó; b) Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng đủ lực đảm nhiệm nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công 3 Thẩm quyền bổ nhiệm cơng nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học: Trưởng phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), Giám đốc sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường cơng lập, cơng nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tư thục sau thực quy trình bổ nhiệm cán theo quy định hành Nhà nước Nếu nhà trường có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm cơng nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thực sở giới thiệu Hội đồng trường 4 Người có thẩm quyền bổ nhiệm có quyền bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học Điều 19 Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 1 Nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng a) Xây dựng, tổ chức máy nhà trường; b) Thực nghị Hội đồng trường quy định khoản Điều 20 Điều lệ này; c) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng tổ chức thực kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết thực trước Hội đồng trường cấp có thẩm quyền; (11)đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực công tác khen thưởng, kỉ luật giáo viên, nhân viên; thực việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định Nhà nước; e) Quản lý học sinh hoạt động học sinh nhà trường tổ chức; xét duyệt kết đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hồn thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) trường phổ thơng có nhiều cấp học định khen thưởng, kỷ luật học sinh; g) Quản lý tài chính, tài sản nhà trường; h) Thực chế độ sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; thực công tác xã hội hoá giáo dục nhà trường; i) Chỉ đạo thực phong trào thi đua, vận động ngành; thực công khai nhà trường; k) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật 2 Nhiệm vụ quyền hạn Phó Hiệu trưởng a) Thực chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công; b) Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp phần việc giao; c) Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường Hiệu trưởng uỷ quyền; d) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ hưởng chế độ, sách theo quy định pháp luật Điều 20 Hội đồng trường 1 Hội đồng trường trường trung học công lập, Hội đồng quản trị trường trung học tư thục (sau gọi chung Hội đồng trường) tổ chức chịu trách nhiệm định phương hướng hoạt động nhà trường, huy động giám sát việc sử dụng nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực mục tiêu giáo dục 2 Cơ cấu tổ chức Hội đồng trường trung học công lập: Hội đồng trường gồm: đại diện tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Cơng đồn, đại diện Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), đại diện tổ chun mơn, đại diện tổ Văn phịng Hội đồng trường có Chủ tịch, thư ký thành viên khác Tổng số thành viên Hội đồng trường từ đến 13 người 3 Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng trường trung học công lập: a) Quyết nghị mục tiêu, chiến lược, dự án, kế hoạch phương hướng phát triển nhà trường; b) Quyết nghị quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; (12)d) Giám sát việc thực nghị Hội đồng trường, việc thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường; giám sát hoạt động nhà trường 4 Hoạt động Hội đồng trường trung học công lập: a) Hội đồng trường họp thường kỳ ba lần năm Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng phần ba số thành viên Hội đồng trường đề nghị, Chủ tịch Hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải vấn đề phát sinh trình thực nhiệm vụ quyền hạn nhà trường Chủ tịch Hội đồng trường mời đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, đại diện quyền đồn thể địa phương tham dự họp Hội đồng trường cần thiết b) Phiên họp Hội đồng trường coi hợp lệ có mặt từ ba phần tư số thành viên Hội đồng trở lên (trong có Chủ tịch Hội đồng) Quyết nghị Hội đồng trường thông qua biểu lấy ý kiến văn họp có hiệu lực hai phần ba số thành viên có mặt họp trí Quyết nghị Hội đồng trường công bố công khai c) Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực nghị Hội đồng trường nội dung quy định khoản Điều Nếu Hiệu trưởng khơng trí với nghị Hội đồng trường phải kịp thời báo cáo xin ý kiến quan quản lý giáo dục cấp trực tiếp nhà trường Trong thời gian chờ ý kiến quan có thẩm quyền, Hiệu trưởng phải thực theo nghị Hội đồng trường vấn đề không trái với pháp luật hành Điều lệ 5 Thủ tục thành lập Hội đồng trường trung học công lập: Căn cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động Hội đồng trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân tập thể giáo viên tổ chức, đồn thể nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị Trưởng phòng giáo dục đào tạo (đối với trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS), Giám đốc sở giáo dục đào tạo (đối với trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THPT) định thành lập Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường thành viên Hội đồng bầu; thư kí Chủ tịch Hội đồng định Nhiệm kì Hội đồng trường năm Hằng năm, có yêu cầu đột xuất việc thay đổi nhân sự, Hiệu trưởng làm văn đề nghị người có thẩm quyền định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường 6 Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập, cấu tổ chức hoạt động Hội đồng trường trường tư thục thực theo Quy chế tổ chức hoạt động trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học loại hình tư thục Điều 21 Các hội đồng khác nhà trường 1 Hội đồng thi đua khen thưởng (13)Minh (nếu có), tổ trưởng tổ chun mơn, tổ trưởng tổ văn phịng giáo viên chủ nhiệm lớp 2 Hội đồng kỷ luật a) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét xoá kỷ luật học sinh theo vụ việc Hội đồng kỷ luật Hiệu trưởng định thành lập làm Chủ tịch Các thành viên Hội đồng gồm: Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu có), Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (nếu có), giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường; b) Hội đồng kỷ luật thành lập để xét đề nghị xử lí kỷ luật cán bộ, giáo viên, viên chức khác theo vụ việc Việc thành lập, thành phần hoạt động Hội đồng thực theo quy định pháp luật 3 Hiệu trưởng thành lập hội đồng tư vấn khác theo yêu cầu cụ thể công việc Nhiệm vụ, thành phần thời gian hoạt động hội đồng Hiệu trưởng quy định Điều 22 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn thể nhà trường 1 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam nhà trường lãnh đạo nhà trường hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật 2 Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác nhà trường hoạt động theo quy định pháp luật nhằm giúp nhà trường thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Điều 23 Quản lý tài sản, tài chính Việc quản lý tài chính, tài sản nhà trường phải tuân theo quy định pháp luật quy định Bộ Tài Bộ Giáo dục Đào tạo; thành viên trường có trách nhiệm bảo vệ tài sản nhà trường Chương III CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Điều 24 Chương trình giáo dục 1 Trường trung học thực chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; thực kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương 2 Căn chương trình giáo dục kế hoạch thời gian năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch thời khoá biểu để điều hành hoạt động giáo dục, dạy học 4 Học sinh khuyết tật học hòa nhập thực kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp với khả cá nhân Quy định giáo dục hòa nhập dành cho người khuyết tật Điều 25 Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tập, thiết bị dạy học tài liệu tham khảo (14)2 Nhà trường trang bị tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu giáo viên; khuyến khích giáo viên sử dụng tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng dạy học Mọi tổ chức, cá nhân không ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo Điều 26 Các hoạt động giáo dục 1 Các hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động lên lớp hoạt động lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động 2 Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục cấp học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 3 Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an tồn giao thơng, phịng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ sống nhằm phát triển toàn diện bồi dưỡng khiếu; hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hố, giáo dục mơi trường; hoạt động từ thiện hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh Điều 27 Hệ thống hồ sơ, sổ sách hoạt động giáo dục Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi hoạt động giáo dục trường gồm: Đối với nhà trường: a) Sổ đăng bộ; b) Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; c) Sổ theo dõi phổ cập giáo dục; d) Sổ gọi tên ghi điểm; đ) Sổ ghi đầu bài; e) Học bạ học sinh; g) Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; h) Sổ nghị nhà trường nghị Hội đồng trường; i) Hồ sơ thi đua; k) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên nhân viên; l) Hồ sơ kỷ luật; m) Sổ quản lý hồ sơ lưu trữ văn bản, công văn đi, đến; n) Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục; o) Sổ quản lý tài chính; p) Hồ sơ quản lý thư viện; q) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; (15)2 Đối với tổ chuyên môn: Sổ ghi kế hoạch hoạt động chuyên môn nội dung họp chuyên môn 3 Đối với giáo viên: a) Giáo án (bài soạn); b) Sổ ghi kế hoạch giảng dạy ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; c) Sổ điểm cá nhân; d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp) Điều 28 Đánh giá kết học tập học sinh 1 Học sinh kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện theo Quy chế đánh giá xếp loại học sinh Bộ Giáo dục Đào tạo 2 Việc đề kiểm tra phải theo quy trình biên soạn đề vào chuẩn kiến thức, kỹ chương trình mơn học Bộ Giáo dục Đào tạo quy định 3 Việc đánh giá học sinh phải bảo đảm u cầu xác, tồn diện, công bằng, khách quan, công khai phát triển lực tự đánh giá học sinh; sử dụng kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy học Kết đánh giá xếp loại học sinh phải thơng báo cho gia đình vào cuối học kỳ cuối năm học 4 Học sinh tiểu học trường phổ thơng có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường phổ thơng có nhiều cấp học xác nhận việc hồn thành chương trình tiểu học 5 Học sinh học hết chương trình THCS, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo cấp tốt nghiệp THCS 6 Học sinh học hết chương trình THPT, có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi tốt nghiệp đạt yêu cầu Giám đốc sở giáo dục đào tạo cấp tốt nghiệp THPT Điều 29 Giữ gìn phát huy truyền thống nhà trường 1 Trường trung học có phịng truyền thống để giữ gìn tài liệu, vật có liên quan tới việc thành lập phát triển nhà trường để phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho giáo viên, nhân viên học sinh 2 Mỗi trường chọn ngày năm làm ngày truyền thống trường Học sinh cũ trường thành lập ban liên lạc để giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp nhà trường, huy động nguồn lực để giúp đỡ nhà trường việc thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Chương IV GIÁO VIÊN Điều 30 Giáo viên trường trung học (16)với trường trung học có cấp tiểu học cấp THCS), giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trường trung học 1 Giáo viên mơn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học nhà trường theo chế độ làm việc giáo viên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định; quản lý học sinh hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức; tham gia hoạt động tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm chất lượng, hiệu giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục địa phương; c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hố, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy giáo dục; vận dụng phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học học sinh; d) Thực Điều lệ nhà trường; thực định Hiệu trưởng, chịu kiểm tra, đánh giá Hiệu trưởng cấp quản lý giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn lành mạnh; e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên khác, gia đình học sinh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dạy học giáo dục học sinh; g) Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật 2 Giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ quy định khoản Điều này, cịn có nhiệm vụ sau đây: a) Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy tiến lớp học sinh; b) Thực hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng; c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với giáo viên mơn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức xã hội có liên quan việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp học sinh lớp chủ nhiệm góp phần huy động nguồn lực cộng đồng phát triển nhà trường; d) Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ cuối năm học; đề nghị khen thưởng kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm hạnh kiểm kỳ nghỉ hè, phải lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm học bạ học sinh; đ) Báo cáo thường kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trưởng (17)4 Giáo viên làm công tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo viên trung học bồi dưỡng cơng tác Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức Đoàn nhà trường 5 Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giáo viên THCS bồi dưỡng công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động tổ chức Đội nhà trường 6 Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh giáo viên trung học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh học sinh để giúp em vượt qua khó khăn gặp phải học tập sinh hoạt Điều 32 Quyền giáo viên 1 Giáo viên có quyền sau đây: a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh; b) Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo; c) Được trực tiếp thông qua tổ chức tham gia quản lý nhà trường; d) Được hưởng lương phụ cấp (nếu có) cử học để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ theo quy định hành; đ) Được cử tham gia lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; e) Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường sở giáo dục khác thực đầy đủ nhiệm vụ quy định Điều 30 Điều lệ đồng ý Hiệu trưởng ; g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể; h) Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật 2 Giáo viên chủ nhiệm quyền quy định khoản Điều này, cịn có quyền sau đây: a) Được dự học, hoạt động giáo dục khác học sinh lớp mình; b) Được dự họp Hội đồng khen thưởng Hội đồng kỷ luật giải vấn đề có liên quan đến học sinh lớp mình; c) Được dự lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề công tác chủ nhiệm; d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không ngày liên tục; đ) Được giảm lên lớp hàng tuần theo quy định làm chủ nhiệm lớp 3 Giáo viên làm cơng tác Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hưởng chế độ, sách theo quy định hành 4 Hiệu trưởng phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách kiêm nhiệm Giáo viên làm công tác tư vấn bố trí chỗ làm việc riêng vận dụng hưởng chế độ sách hành Điều 33 Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên (18)a) Có tốt nghiệp trung cấp sư phạm giáo viên tiểu học; b) Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS; c) Có tốt nghiệp đại học sư phạm có tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT 2 Giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn quy định khoản Điều nhà trường, quan quản lý giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ chuẩn 3 Giáo viên có trình độ chuẩn, có lực giáo dục cao hưởng sách theo quy định Nhà nước, nhà trường, quan quản lý giáo dục tạo điều kiện để phát huy tác dụng giảng dạy giáo dục Điều 34 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên 1 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử giáo viên phải mực, có tác dụng giáo dục học sinh 2 Trang phục giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định Chính phủ trang phục viên chức Nhà nước Điều 35 Các hành vi giáo viên không làm Giáo viên khơng có hành vi sau đây: 1 Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh đồng nghiệp Gian lận kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh 3 Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không với quan điểm, đường lối giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam 4 Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền 5 Hút thuốc lá, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động dạy học lớp 6 Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục Điều 36 Khen thưởng xử lý vi phạm 1 Giáo viên có thành tích khen thưởng, phong tặng danh hiệu thi đua danh hiệu cao quý khác 2 Giáo viên có hành vi vi phạm quy định Điều lệ bị xử lý theo quy định pháp luật Chương V HỌC SINH Điều 37 Tuổi học sinh trường trung học 1 Tuổi học sinh vào học lớp 11 tuổi Tuổi học sinh vào học lớp 10 15 tuổi (19)2 Học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nước ngồi nước vào cấp học tuổi cao tuổi so với tuổi quy định 3 Học sinh không lưu ban 02 lần cấp học 4 Học sinh lực tốt phát triển sớm trí tuệ vào học trước tuổi học vượt lớp phạm vi cấp học Thủ tục xem xét trường hợp cụ thể thực theo bước sau: a) Cha mẹ người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; b) Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn gồm: đại diện Ban giám hiệu Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; giáo viên dạy lớp học sinh theo học; giáo viên dạy lớp trên; nhân viên y tế; c) Căn kết khảo sát hội đồng tư vấn, Hiệu trưởng xem xét, định Học sinh độ tuổi THCS, THPT nước nước, em người nước làm việc Việt Nam học trường THCS trường THPT nơi cư trú trường THCS THPT ngồi nơi cư trú trường có khả tiếp nhận Thủ tục sau: a) Cha mẹ người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường; b) Hiệu trưởng nhà trường tổ chức khảo sát trình độ học sinh xếp vào lớp phù hợp Điều 38 Nhiệm vụ học sinh 1 Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường 2 Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn học tập, rèn luyện; thực điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước 3 Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân 4 Tham gia hoạt động tập thể trường, lớp, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình tham gia công tác xã hội hoạt động bảo vệ mơi trường, thực trật tự an tồn giao thơng 5 Giữ gìn, bảo vệ tài sản nhà trường, nơi cơng cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường Điều 39 Quyền học sinh 1 Được bình đẳng việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, bảo đảm điều kiện thời gian, sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập lớp tự học nhà, cung cấp thông tin việc học tập mình, sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, văn hoá, thể thao nhà trường theo quy định (20)3 Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu môn học, thể thao, nghệ thuật nhà trường tổ chức có đủ điều kiện; giáo dục kỹ sống 4 Được nhận học bổng trợ cấp khác theo quy định học sinh hưởng sách xã hội, học sinh có khó khăn đời sống học sinh có lực đặc biệt 5 Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Điều 40 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục học sinh 1 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hố, phù hợp với đạo đức lối sống lứa tuổi học sinh trung học 2 Trang phục học sinh phải chỉnh tề, sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập sinh hoạt nhà trường Tuỳ điều kiện trường, Hiệu trưởng định để học sinh mặc đồng phục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đồng ý Điều 41 Các hành vi học sinh không làm 1 Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, người khác học sinh khác 2 Gian lận học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh 3 Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động máy nghe nhạc học; hút thuốc, uống rượu, bia sử dụng chất kích thích khác tham gia hoạt động giáo dục 4 Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh nhà trường nơi công cộng 5 Lưu hành, sử dụng ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi trị chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia tệ nạn xã hội Điều 42 Khen thưởng kỷ luật 1 Học sinh có thành tích học tập rèn luyện nhà trường cấp quản lý giáo dục khen thưởng hình thức sau đây: a) Khen trước lớp, trước trường; b) Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi; c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, khen, đạt thành tích kỳ thi, hội thi theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo; d) Các hình thức khen thưởng khác 2 Học sinh vi phạm khuyết điểm trình học tập, rèn luyện khuyên răn xử lý kỉ luật theo hình thức sau đây: a) Phê bình trước lớp, trước trường; b) Khiển trách thơng báo với gia đình; c) Cảnh cáo ghi học bạ; (21)Chương VI TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG Điều 43 Địa điểm, diện tích trường 1 Trường học khu riêng đặt môi trường thuận lợi cho giáo dục Trường phải có tường bao quanh, có cổng trường biển trường 2 Tổng diện tích sử dụng trường tối thiểu đủ theo tiêu chuẩn quy định, đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục Điều 44 Các khối cơng trình trường 1 Phịng học, phịng học mơn a) Phịng học: - Có đủ phịng học để học nhiều hai ca ngày; - Phòng học xây dựng theo tiêu chuẩn quy định; - Phịng học có đủ bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh, có bàn ghế giáo viên, có bảng viết đủ điều kiện ánh sáng, thoáng mát b) Phịng học mơn: Thực theo Quy định tiêu chuẩn phịng học mơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 2 Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phịng hoạt động Đồn -Đội, phịng truyền thống 3 Khối hành - quản trị Gồm phịng làm việc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phịng, phịng họp tồn thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường, phịng tổ chun mơn, phịng y tế trường học, nhà kho, phòng thường trực, phòng tổ chức Đảng, đoàn thể 4 Khu sân chơi, bãi tập Có diện tích 25% tổng diện tích sử dụng trường, khu sân chơi có hoa, bóng mát đảm bảo vệ sinh; khu bãi tập có đủ thiết bị luyện tập thể dục thể thao đảm bảo an toàn 5 Khu vệ sinh hệ thống cấp thoát nước a) Khu vệ sinh bố trí hợp lý theo khu làm việc, học tập cho giáo viên học sinh, riêng cho nam, nữ, có đủ nước, ánh sáng, đảm bảo vệ sinh, không làm ô nhiễm mơi trường; b) Có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất khu vực theo quy định vệ sinh môi trường 6 Khu để xe: Bố trí hợp lý khn viên trường, đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh 7 Có hệ thống hạ tầng cơng nghệ thơng tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý dạy học Chương VII (22)Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên chặt chẽ với gia đình xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhằm thực mục tiêu, nguyên lý giáo dục Điều 46 Ban đại diện cha mẹ học sinh 1 Mỗi lớp có Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức năm học gồm thành viên cha mẹ, người giám hộ học sinh cử để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn việc giáo dục học sinh 2 Mỗi trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức năm học gồm số thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử để phối hợp với nhà trường thực hoạt động giáo dục 3 Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường trung học thực theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Điều 47 Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Nhà trường phối hợp với quyền, đồn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức trị - xã hội cá nhân có liên quan nhằm: 1 Thống quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội để thực mục tiêu giáo dục 2 Huy động lực lượng nguồn lực cộng đồng chăm lo cho nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng sở vật chất, thiết bị giáo dục nhà trường; xây dựng phong trào học tập mơi trường giáo dục lành mạnh, an tồn, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh; tạo điều kiện để học sinh vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau Hoi Thi GV Gioi20162017 19, Cau Hoi Thi GV Gioi20162017 19