0

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi một đầu mối từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hương thủy, thừa thiên huế

104 0 0
  • Hoàn thiện công tác kiểm soát chi một đầu mối từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hương thủy, thừa thiên huế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan