0

Hoàn thiện công tác quản lý quỹ công chuyên dùng trên địa bàn thành phố mỹ tho ttỉnh tiền giang

563 0 0
  • Hoàn thiện công tác quản lý quỹ công chuyên dùng trên địa bàn thành phố mỹ tho   ttỉnh tiền giang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:37

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O ĐẠ I HỌ C HUẾ TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ PHẠ M THỊ LỤ A Formatted: Font: 15 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)) Formatted: Top: (Thin-thick medium gap, Custom Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ), Bottom: (Thick-thin medium gap, Custom Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ), Left: (Thin-thick medium gap, Custom Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ), Right: (Thick-thin medium gap, Custom Color(RGB(0,0,204)), 4,5 pt Line width, Margin: pt Border spacing: ) Formatted: Font: 15 pt HỒN THI Ệ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO TỈ NH TIỀ N GI ANG HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ THU, CHI QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈ NH TIỀ N GIANG Formatted: Font: 16 pt, Font color: Red, Dutch (Netherlands), Expanded by 0,1 pt Formatted: Font: pt, Font color: Black, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li, No widow/orphan control Formatted: Font: pt, Font color: Black, Vietnamese (Vietnam), Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: pt, Font color: Black, Not Expanded by / Condensed by Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ Mã số :8 31 01 10 Formatted: Line spacing: Multiple 1,2 li, Tab stops: Not at 3,44 cm + 4,12 cm Formatted: Font: pt, Font color: Black, Vietnamese (Vietnam) Formatted: Dutch (Netherlands) LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ Formatted: Font: 16 pt, Font color: Custom Color(RGB(0,0,204)), Dutch (Netherlands), Expanded by 0,1 pt Formatted: Right: cm, Line spacing: Multiple 1,3 li Formatted: Font: 26 pt Formatted: Font: 13 pt NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS TRẦ N THỊ BÍCH NGỌ C Formatted [1] Formatted: Font: 21 pt Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted [2] Formatted: Vietnamese (Vietnam) Formatted [3] Formatted: Font: 15 pt HU , 2019 Formatted [4] Formatted [5]
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý quỹ công chuyên dùng trên địa bàn thành phố mỹ tho ttỉnh tiền giang , Hoàn thiện công tác quản lý quỹ công chuyên dùng trên địa bàn thành phố mỹ tho ttỉnh tiền giang