0

Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN tại chi cục thuế thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

93 16 0
  • Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN tại chi cục thuế thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:35

Đề tài "Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa" với mục tiêu hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp của Chi cục thuế TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa trong thờigian từ năm 2015 2017. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn tới. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CAO THỊ THÙY LINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CAM RANH TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CAO THỊ THÙY LINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CAM RANH TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: Quyết định giao đề tài: Quyết định thành lập hội đồng: Ngày bảo vệ: Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒ HUY TỰU Chủ tịch Hội Đồng: Khoa sau đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế thành phố Cam Ranh - tỉnh Khánh Hịa” cơng trình nghiên cứu của riêng tơi Các sớ liệu đề tài được thu thập sử dụng một cách trung thực Kết quả nghiên cứu được trình bày luận văn không chép của bất cứ luận văn cũng chưa được trình bày hay cơng bớ ở bất cứ cơng trình nghiên cứu khác trước Khánh Hòa, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Cao Thị Thùy Linh LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn thầy cô trường Đại học Nha trang, đặc biệt Khoa Sau Đại học, Khoa Quản trị Kinh doanh dạy dỗ truyền đạt cho những kiến thức quý báu làm nền tảng cho việc thực hiện luận văn Tôi đặc biệt cám ơn PGS.TS Hồ Huy Tựu tận tình hướng dẫn, chỉ bảo để tơi có thể hồn tất luận văn cao học Tơi cũng xin chân thành cám ơn tất cả bạn bè, đồng nghiệp những người giúp trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn dữ liệu cho việc phân tích cho kết quả nghiên cứu của luận văn cao học Ći cùng, tơi hết lịng biết ơn đến những người thân gia đình động viên tạo động lực để tơi hồn thành luận văn một cách tớt đẹp Khánh Hịa, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Cao Thị Thùy Linh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 16 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ 16 CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 16 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 16 1.2 Lý luận chung về thuế thu nhập doanh nghiệp .18 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp 18 1.2.2 Nội dung cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp 19 1.2.3 Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 20 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 CHƯƠNG 35 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA 35 2.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội TP Cam Ranh 35 2.2 Khái quát chung về công tác quản lý thuế ở Chi cục thuế thành phố Cam Ranh 38 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 38 2.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý của Chi cục thuế TP Cam Ranh 38 2.2.3 Tổng quan tình hình thu thuế tại Chi cục thuế Cam Ranh giai đoạn 2015 – 2017 40 2.3 Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 43 2.3.1 Công tác quản lý người nộp thuế 43 2.3.2 Công tác quản lý căn cứ tính thuế .46 2.3.3 Quản lý trường hợp ưu đãi, miễn, giảm thuế 53 2.3.4 Công tác quản lý việc khai thuế, nộp thuế 54 2.3.5 Công tác quản lý nợ thuế 56 2.3.6 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 58 2.4.2 Yếu tố chủ quan 61 2.5 Đánh giá chung về công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Chi cục thuế TP Cam Ranh 62 2.5.1 Những kết quả đạt được 62 2.5.2 Những hạn chế, yếu 66 2.5.3 Nguyên nhân .68 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 71 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUÊ THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA 71 3.1 Quan điểm mục tiêu về hồn thiện cơng tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 71 3.1.1 Quan điểm về công tác quản lý thuế TNDN .71 3.2.2 Mục tiêu về công tác quản lý thuế TNDN 71 3.2 Định hướng hồn thiện cơng tác quản lý th́ TNDN tại Chi cục thuế TP Cam Ranh thời gian tới 72 3.2.1 Quản lý thuế TNDN phải gắn với cải cách hệ thớng th́ quản lý th́ nói chung 73 3.2.2 Quản lý thu thuế TNDN theo hướng thực hiện đồng bộ khâu quản lý thu 74 3.2.3 Quản lý thuế TNDN ở địa phương theo hướng tuân thủ nghiêm pháp luật, sách của Nhà nước 74 3.2.4 Tăng cường quản lý thuế TNDN theo hướng hiện đại hóa 76 3.3 Một sớ giải pháp hồn thiện quản lý thu thuế TNDN tại Chi cục thuế TP Cam Ranh 76 3.3.1 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 77 3.3.2 Tăng cường quản lý tình trạng người nộp thuế 79 3.3.3 Tăng cường tra, kiểm tra tại cơ quan thuế tại trụ sở doanh nghiệp .79 3.3.4 Các giải pháp khác 83 3.4 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý th́ thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 85 3.4.1 Kiến nghị với Quốc Hội 85 3.4.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế .86 3.4.3 Kiến nghị với Đảng Ủy, UBND TP Cam Ranh 86 TÓM TẮT CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số thu nộp NSNN của Chi cục thuế Cam Ranh giai đoạn 2015-2017 41 Bảng 2.2: Tổng hợp thu thuế TNDN của Chi cục thuế TP Cam Ranh từ 2015-2017 .42 Bảng 2.3: Tổng hợp loại hình doanh nghiệp địa bàn TP Cam Ranh 43 giai đoạn 2015-2017 .43 Bảng 2.4: Số liệu kiểm tra doanh thu tính thuế TNDN năm 2017 tại 56 đơn vị 49 Bảng 2.5: Tình hình kê khai thiếu doanh thu ở một số đơn vị qua kiểm tra 49 Bảng 2.6: Tổng hợp công tác kiểm tra chi phí ở 56 doanh nghiệp địa bàn 51 TP Cam Ranh năm 2017 51 Bảng 2.7: Thớng kê tình hình nộp tờ khai th́ TNDN 55 Bảng 2.8: Tình hình nợ thuế TNDN giai đoạn 2015-2017 .57 Bảng 2.9: Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền 59 Bảng 2.10: Kết quả hỗ trợ người nộp thuế giai đoạn 2015-2017 60 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức Chi cục thuế TP Cam Ranh 39 Hình 2.3: Tỷ lệ thu ngân sách so với dự toán của Chi cục thuế TP Cam Ranh từ năm 2015-2017 41 Hình 2.3: Tình hình thu thuế TNDN của Chi cục thuế TP Cam Ranh từ 2015-2017 43 Hình 2.4: Loại hình doanh nghiệp địa bàn TP Cam Ranh từ 2015-2017 44 Hình 2.6: Sơ đồ quy trình nộp tiền thuế của người nộp thuế 56 Hình 2.7: Tỷ trọng nợ thuế TNDN giai đoạn 2015-2017 58 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CQT Cơ quan thuế CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân GTGT Giá trị gia tăng KTNB Kiểm tra nội bộ NSNN Ngân sách nhà nước NQD Ngồi q́c doanh NNT Người nộp th́ SXKD Sản x́t kinh doanh TCT Tổng cục thuế THNVDT Tổng hợp nghiệp vụ dự toán TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTĐB Tiêu thụ đặc biệt UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức thương mại quốc tế PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu, lâu dài bộ phận quan trọng nhất của ngân sách Nhà nước một những công cụ quan trọng điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân Mục tiêu quan trọng của nước ta xây dựng được một hệ thớng th́ có hiệu lực hiệu quả cao Do có vai trị rất quan trọng nên q́c gia đều quan tâm đến thuế đưa nhiều biện pháp quản lý thu thuế Công tác quản lý thuế không những giúp cho hoạt động quản lý thuế đạt được mục tiêu đề mà giúp Nhà nước phát hiện những hạn chế của sách, điều chỉnh kịp thời sách, chế độ về thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật th́ của người nộp th́ góp phần phịng ngừa, ngăn chặn trình trạng trớn th́, gian lận th́, chớng thất thu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc đảm bảo nguồn thu ngân sách nhất bới cảnh tình hình kinh tế - xã hội những năm gần gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hiệu quả chi phí, lạm phát cao, từ ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách Mặt khác, từ năm 2008 đến nay, nước ta chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu, Chính phủ ban hành nhiều sách ưu đãi nhằm miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa nhỏ sớ th́ TNDN giảm nhiều hơn, chiếm tỷ trọng không đáng kể so với tổng số thuế thu từ doanh nghiệp Về cơ chế quản lý thuế, Luật Quản lý thuế có hiệu lực, cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế theo chức năng, người nộp thuế thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về khoản kê khai của Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế “tự khai, tự nộp” cũng nguyên nhân dẫn đến tình trạng gian lận th́, trớn th́ với nhiều hình thức tinh vi, phức tạp hơn gây khó khăn việc phát hiện gian lận, làm giảm hiệu quả của việc thu thuế TNDN…Đây thách thức lớn đặt cho công tác quản lý thuế Thực trạng xảy đới với tồn ngành th́ nói chung Chi cục thuế TP Cam Ranh nói riêng Cùng với ngành thuế cả nước, Chi cục thuế TP Cam Ranh có nhiệm vụ thu ngân sách địa bàn thành phố Với đặc thù một thành phố trọng điểm của tỉnh Khánh tạo cho mọi người tin tưởng vào hệ thống pháp luật Đồng thời thu đủ, thu kịp thời mới đảm bảo yêu cầu của chi NSNN, phát huy tính tích cực của sắc thuế, hạn chế chiếm dụng nguồn thu NSNN từ người nộp thuế Ba là, biện pháp quản lý thu thuế phải mềm dẻo, linh hoạt phù hợp với tình hình SXKD ở cơ sở Bốn là, phải tới thiểu hóa chi phí phát sinh trình thực hiện biện pháp quản lý từ phía người nộp thuế cũng như cơ quan thuế 3.2.4 Tăng cường quản lý thuế TNDN theo hướng đại hóa Hiện đại hóa quản lý thu thuế nói chung quản lý thu thuế TNDN nói riêng một yêu cầu rất cấp thiết, vừa mang tính cơ bản, lâu dài Việc hiện đại hóa được thực hiện theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý như: công nghệ thông tin, công nghệ quản lý hiện đại (công nghệ phần mềm) vào tất cả khâu của quản lý thu thuế: từ tổ chức bộ máy, cán bộ đến quy trình - thủ tục thu thuế Trong tổ chức bộ máy cán bộ: việc hiện đại hóa được thực hiện từ việc tổ chức bộ phận, khâu quản lý phải phù hợp với chương trình quản lý hiện đại; sử dụng trang thiết bị hiện đại hỗ trợ quản lý; yêu cầu đối với cán bộ việc trang bị kiến thức sử dụng quy trình, thiết bị hiện đại phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý thuế - Trong quy trình quản lý thuế: từ khâu tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng; xử lý tờ khai, kế toán thuế; tra, kiểm tra; quản lý thu nợ đều thực hiện tin học hóa, ứng dụng cơng nghệ thơng tin Hình thức phổ biến hiệu quả cơng việc hiện đại hóa khâu của quy trình quản lý thu là: xây dựng cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin về thuế thông tin liên quan qua trang web mạng máy tính; phổ biến mẫu, biểu qua mạng; kê khai thuế qua mạng; kiểm tra qua mạng… Tóm lại, để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thuế TNDN cần phải đổi mới đồng bộ khâu quy trình quản lý thu thuế 3.3 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế TNDN Chi cục thuế TP Cam Ranh Qua thực tiễn những năm gần cho thấy thuế thực sự nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, đồng thời góp phần quan trọng để Nhà nước kiểm soát điều chỉnh hoạt động kinh tế Đới với TP Cam Ranh biện pháp tăng cường quản lý thu thuế nói chung quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng việc tăng cường nguồn thu, đảm bảo cho nhu cầu chi để 76 phát triển kinh tế Đồng thời thúc đẩy thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh phát triển, từ huy động mọi nguồn lực cho cơng cuộc phát triển đất nước nói chung TP Cam Ranh nói riêng Vì vậy, để hồn thành mục tiêu đề ra, đới với việc trì nguồn thu ngân sách việc hạn chế thất thu, tạo được sự chuyển biến cơ bản công tác quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp theo pháp luật, góp phần hạn chế biểu hiện tiêu cực, cần thực hiện đồng bộ hệ thống giải pháp sau: 3.3.1 Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Trong bối cảnh hiện sai phạm về khai th́, tính th́, nộp th́ nói chung thuế TNDN nói riêng tại Chi cục thuế TP Cam Ranh cịn phổ biến Ngun nhân của tình hình trước hết doanh nghiệp chưa hiểu sâu sắc về nghĩa vụ nộp thuế đặc biệt chưa hiểu được quyền thụ hưởng lợi ích từ khoản tiền thuế đóng góp; chưa hiểu rõ về nội dung, sách thuế, kê khai nộp thuế; chưa nhận thức trách nhiệm pháp luật về nghĩa vụ phải kê khai nộp th́ của Tiếp cơng tác tuyên truyền, công tác hỗ trợ NNT của cơ quan th́ chưa được coi trọng mức, hình thức cịn nghèo nàn, lượng thơng tin cung cấp cịn ỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu của NNT xã hội, làm cho nhận thức hiểu biết của NNT nói chung doanh nghiệp nói riêng về th́ cịn hạn chế Vì vậy, cần phải đẩy mạnh cơng tác tun trùn sách th́ cho người nộp th́ nói chung doanh nghiệp nói riêng, nhằm giúp đới tượng nộp thuế kịp thời nắm bắt quy định về thuế Từ xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định về thuế nói chung thuế TNDN nói riêng Đứng trước những yêu cầu trên, Chi cục thuế TP Cam Ranh cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế, triển khai mạnh mẽ công tác hỗ trợ, phục vụ tổ chức, doanh nghiệp cá nhân nộp thuế, đưa công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT thành một những khâu trọng tâm công tác quản lý thu th́ Từ u cầu đó, cơng tác tuyên truyền cần: - Giúp NNT nắm vững sách, quy trình, thủ tục thu nộp thuế, cơ sở thực hiện việc nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào NSNN - Tạo điều kiện để NNT tự khai, tự tính, tự nộp, giảm dần những sai phạm mà đối tượng nộp thuế thường mắc phải 77 - Trên cơ sở xây dựng mạng lưới thông tin, tuyên truyền thuế sâu, rộng phương tiện hiện đại miễn phí nhằm phục vụ đới tượng nộp th́ tầng lớp nhân dân thuận tiện nhất, tạo mọi điều kiện để đối tượng nộp thuế tuân thủ nộp thuế một cách tự nguyện - Lập mối quan hệ thân thiện, thường xuyên, giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp, giúp họ thuận lợi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của - Để thực hiện mục tiêu đó, cần đẩy mạnh dịch vụ hỡ trợ NNT tại Chi cục thuế Giải đáp vướng mắc của NNT có thể trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế như tại bộ phận tiếp dân, tại đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT, trực tiếp tại bộ phận một cửa, qua điện thoại, hoặc trả lời văn bản, Tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cần đổi nội dung hình thức Nội dung tuyên truyền: Phổ biến tài liệu hướng dẫn, giải thích ý nghĩa nội dung của thuế quản lý thuế cho 100% NNT thuộc Chi cục thuế quản lý Cần mở rộng dịch vụ hỗ trợ pháp luật về thuế để NNT có thể nắm vững xác, đầy đủ quy định pháp luật về thuế, cần tăng cường cung cấp dịch vụ về thuế với nhiều nội dung như: - Hướng dẫn, giải thích nội dung luật thuế, giúp NNT cập nhật nhanh những sửa đổi, bổ sung sách thuế để thực hiện cho - Hướng dẫn về cách tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế - Giải đáp những vướng mắc của NNT xung quanh việc thực hiện quy định về thuế như: cách sử dụng hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách, cách xác định doanh thu, doanh thu tính thuế, chi phí được trừ… - Cung cấp những thông tin liên quan: như doanh nghiệp khơng cịn hoạt động, bỏ trớn, hóa đơn hết giá trị sử dụng - Cung cấp dịch vụ tư vấn khác về thuế liên quan đến thuế Hình thức tuyên truyền: thời gian tới, Chi cục cần tiếp tục phối hợp với Ban tuyên giáo để chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về thuế nhiều hình thức, đặc biệt phương tiện thông tin đại chúng (qua loa phát xã, thị trấn), qua hội nghị báo cáo viên, hội nghị chuyên đề để mọi người hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan thuế, của người nộp thuế tổ chức, cá nhân xã hội 78 Cung cấp văn bản pháp luật thuế, tờ rơi mô tả ngắn gọn về sách pháp luật thuế, thủ tục hành thuế Tư vấn trực tiếp tại Chi cục thuế; giải đáp vướng mắc về thuế thông qua điện thoại; tổ chức đối thoại, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến thuế TNDN Ngoài ra, cần đăng tải nội dung khác như thông báo trường hợp cớ tình nợ đọng th́, trường hợp vi phạm pháp luật về thuế hệ thông phát của huyện, nêu gương khen thưởng kịp thời trường hợp thực hiện tớt sách th́ để khún khích NNT tự giác hơn nữa kê khai, nộp thuế Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên trùn th́ mạnh cả về sớ lượng trình độ việc đào tạo bổ sung kiến thức thiếu hụt như: kỹ năng viết, kiến thức về thuế, kinh tế - tài chính… 3.3.2 Tăng cường quản lý tình trạng người nộp thuế Ḿn quản lý th́ TNDN phải quản lý được tình trạng hoạt động kinh doanh của NNT Hiện tại về cơ bản Chi cục thuế quản lý tương đối chặt chẽ đối NNT, điểm mạnh cần phát huy việc tăng cường quản lý NNT Cụ thể là, thông qua công tác kiểm tra tại doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời biến động của doanh nghiệp chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, chuyển trụ sở kinh doanh sang địa điểm khác; doanh nghiệp sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản… Để yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký bổ sung, đặc biệt một số doanh nghiệp vãng lai từ địa phương khác đến Đẩy mạnh cải cách thủ tục đăng ký thuế, cải cách hành về thủ tục kê khai, nộp th́ mới khún khích được doanh nghiệp tự giác nộp thuế Xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Sở kế hoạch - Đầu tư, cơ quan công an, cơ quan thuế nhằm nắm bắt thơng tin một cách nhanh chóng xác doanh nghiệp mới thành lập Với số lượng cán bộ thuế quản lý doanh nghiệp có hạn nên công tác quản lý đối tượng nộp thuế gặp nhiều khó khăn Để quản lý đới tượng được tớt cần phải phới hợp với Đội kê khai - kế tốn th́ tin học, xem xét lại sớ đối tượng nộp thuế được giao về đội quản lý Cần xác định số doanh nghiệp không hoạt động mà không thông báo với cơ quan thuế để đề nghị với Sở kế hoạch - Đầu tư làm thủ tục đóng mã sớ th́, đồng thời thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh Đối với những doanh nghiệp di chuyển địa điểm nhưng không khai báo, phải phạt vi phạm hành chính, đồng thời 79 yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế Đối với những doanh nghiệp mới chuyển từ địa bàn khác về cần nhanh chóng làm thủ tục bàn giao nhận lại doanh nghiệp, để kịp thời nắm bắt sớ doanh nghiệp đó… 3.3.3 Tăng cường tra, kiểm tra quan thuế trụ sở doanh nghiệp 3.3.3.1 Xây dựng hoàn thiện sở liệu NNT phục vụ cho công tác kiểm tra Hiệu quả của kế hoạch kiểm tra NNT phụ thuộc rất lớn vào hệ thống thơng tin NNT, cơ sở dữ liệu NNT phải được cập nhật liên tục, đầy đủ, kịp thời xác với sự hỡ trợ từ cơng nghệ thông tin hiện đại Đây điểm đầu tiên q trình đánh giá rủi ro, thơng tin để phân tích xác định rủi ro, giúp ngành th́ hiểu biết tồn diện về ngành NNT Vì vậy, cần phải hồn thiện việc xây dựng hệ thớng cơ sở dữ liệu của ngành một cách đầy đủ, cập nhật kịp thời thông tin của doanh nghiệp, thông tin liên quan đến NNT như sau: - Thông tin chung về NNT: loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh chính, cơ cấu tổ chức, chế độ kế tốn áp dụng, hình thức hạch tốn kế tốn, vớn điều lệ, sớ lao động… - Thơng tin về tình hình sản xuất kinh doanh kê khai nộp thuế: thông tin tờ khai th́, phí, lệ phí; thơng tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế (báo cáo tài chính, qút định miễn giảm th́…) - Thơng tin về tính tuân thủ kê khai nộp thuế: tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách của NNT (số lần vi phạm, số lần chậm nộp, số lần không nộp tờ khai…) qua kiểm tra năm - Thông tin từ bên thứ ba: kho bạc, hải quan, bộ, ngành… - Thông tin khác: báo, đài, từ khiếu nại, tố cáo, từ quần chúng nhân dân… 3.3.3.2 Tăng cường, phát triển hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế Việc lập kế hoạch lựa chọn đối tượng để kiểm tra thuế phải dựa vào tiêu thức đánh giá rủi ro Sử dụng loại hình (kiểm tra tại trụ sở NNT, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế), phương pháp kiểm tra khác (phương pháp đối chiếu, so sánh; phương pháp bổ trợ…) tùy trường hợp cụ thể Kế hoạch kiểm tra phải phân loại NNT phạm vi quản lý theo quy mô hoạt động (doanh thu, số thuế nộp hàng năm), địa bàn, theo ngành nghề kinh tế, phải đáp ứng mục tiêu kế hoạch kiểm tra của ngành thuế đặt năm 80 Công tác kiểm tra phải đảm bảo NNT không bị kiểm tra trùng lắp bởi cấp khác NNT không bị kiểm tra một lần về một nội dung một năm, trừ trường hợp NNT đề nghị hoàn thuế, hoặc bị truy thu số thuế lớn kỳ kiểm tra, hoặc bị kiểm tra bất thường trường hợp có chứng cứ vi phạm pháp luật về thuế Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cần sử dụng tiêu thức phân tích, đánh giá rủi ro để lựa chọn NNT cụ thể tương ứng với loại hình kiểm tra khác Bên cạnh đó, cần tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát, phân tích hồ sơ kê khai thuế tháng, quý, năm của cơ sở kinh doanh; tăng cường cơng tác kiểm tra hố đơn địa bàn để phát hiện dấu hiệu vi phạm về chế độ quản lý, sử dụng hố đơn theo Thơng tư 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài Quy trình kiểm tra hố đơn ban hành kèm theo Qút định sớ 381/QĐ - TCT ngày 31/3/2011 của Tổng cục Thuế 3.3.3.3 Chuyên sâu kiểm tra thuế theo số lĩnh vực Phân loại nhóm doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh để kiểm tra việc phân loại giúp cho cơ quan thuế tập trung được vào một số đặc điểm chung của đơn vị Cụ thể: Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp có một sớ đặc điểm như: tốn chậm, chứng từ đầu vào phát sinh tại nhiều địa phương, căn cứ vào cơng trình thi cơng, lĩnh vực dễ phát sinh nhiều vi phạm Do vậy đòi hỏi cán bộ kiểm tra thuế phải hiểu về đặc thù của lĩnh vực để có biện pháp nghiệp vụ phù hợp Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: lĩnh vực có sớ thu đóng góp cho NSNN lớn Song, lại một lĩnh vực nhạy cảm, hệ thớng sách pháp luật lĩnh vực nhiều điểm vướng mắc, chưa phù hợp Do đó, cơng tác kiểm tra cần tăng cường về chun mơn nghiệp vụ đồng thời cần phải có một kênh thu thập, phản ánh, tháo gỡ kịp thời về cơ chế sách để huy động tới đa nguồn thu về cho NSNN 3.3.3.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác kiểm tra - Tăng cường hồn thiện cơng tác ứng dụng cơng nghệ thông tin kiểm tra thuế một những mục tiêu cải cách hệ thớng th́ của ngành nói chung Việc ứng dụng công nghệ thông tin cần được hoàn thiện theo hướng: nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác kiểm tra từ khâu thu thập, bổ sung cơ sở dữ liệu NNT, chuyển đổi dữ liệu để phân tích, đánh giá, xác định mức độ rủi ro về thuế…; 81 việc ứng dụng công nghệ thơng tin địi hỏi kèm với hiểu biết sự thành thạo của cán bộ thuế về tin học - Tiếp tục thực hiện mở rộng dự án hiện đại hố cơng tác thu nộp th́ qua hệ thống ngân hàng, dự án Kios thông tin tiếp tục triển khai mở rộng dự án khai thuế, nộp thuế qua mạng internet 3.3.3.5 Xây dựng sổ tay nghiệp vụ kiểm tra thuế cấp Chi cục Việc xây dựng sổ tay nghiệp vụ kiểm tra thuế cần được dựa cơ sở quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế, những kinh nghiệm rút từ thực tiễn, kết hợp với định hướng cải cách hiện đại hóa hệ thớng th́ Xây dựng được sổ tay nghiệp vụ kiểm tra thuế giúp cho: - Cán bộ thuế thực hiện quy trình đề ra, thực hiện luật thuế, pháp lệnh thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ thu kịp thời tiền thuế vào ngân sách Nhà nước - Đề cao ý thức tự giác thực hiện công việc của cán bộ cơ quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ về th́; xố bỏ những thủ tục khơng cần thiết gây phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp - Phân công trách nhiệm rõ ràng cụ thể của bộ phận nhằm nâng cao chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thuế 3.3.3.6 Tăng cường công tác quản lý thu nộp, quản lý nợ thuế cưỡng chế nợ thuế Để động viên kịp thời nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, khắc phục tình trạng nợ đọng thuế, Chi cục thuế cần tiền hành triển khai quyết liệt công tác thu nợ từ đầu Q I hàng năm; thường xun rà sốt, phân tích, phân loại khoản nợ; hàng tháng thơng báo tình hình nợ thuế của doanh nghiệp tại bộ phận giao dịch “Một cửa” của Chi cục Thuế Thực hiện nghiêm việc tính phạt chậm nộp tiền nợ thuế; kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp dây dưa, chây ỳ để nợ đọng thuế kéo dài Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, quyền địa phương xử lý thu khoản nợ khó thu, cần tăng cường mới quan hệ chặt chẽ với ngân hàng, kho bạc; đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế kịp thời Đối với doanh nghiệp có tài khoản tại ngân hàng, kho bạc u cầu ngân hàng kho bạc trích nộp tại tài khoản của doanh nghiệp Kết hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 82 xử lý kịp thời những doanh nghiệp có nợ đọng kéo dài; đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra đôn đốc thu nộp Tăng cường phối hợp với ngân hàng để thực hiện lệnh thu tài khoản cần thiết, cụ thể phân công cán bộ thường xuyên làm việc với ngân hàng để nắm bắt số liệu đề nghị ngân hàng trích nộp thuế theo quy định của pháp luật Với cơ chế thành lập doanh nghiệp dễ dàng, thơng thống như hiện nay, nhiều doanh nghiệp lợi dụng vấn đề để thành lập doanh nghiệp chây ỳ, nợ th́, gây khó khăn cho cơng tác quản lý thu thuế gây thất thu cho ngân sách Nhà nước Để kiểm soát hạn chế nợ đọng thuế cần áp dụng những biện pháp sau: Thứ nhất, cần kiểm tra điều kiện thành lập doanh nghiệp nhất đối với người đứng đầu doanh nghiệp Thực tiễn hiện cho thấy, có nhiều trường hợp người đứng đầu doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định như về trình độ văn hóa, năng lực, hành vi dân sự, bị cấm kinh doanh, có tiền án , tiền sự với hành vi trốn thuế hay chủ doanh nghiệp có hành vi vi phạm, lẩn trớn một thời gian sau lại thành lập doanh nghiệp mới với tên mới để kinh doanh Thứ hai, giao chỉ tiêu thu nợ cho cán bộ trực tiếp quản lý nợ thuế, coi tiêu chí để đánh giá, bình xét hồn thành nhiệm vụ của cá nhân Đồng thời, có sách động viên kịp thời cho những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Thứ ba, cần tăng cường phân loại nợ thuế để có biện pháp xử lý sớ th́ nợ đọng, đới với đới tượng nộp th́ có sớ th́ nợ đọng lớn bất khả kháng, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn, Chi cục th́ có thể xem xét về tình trạng thực tế của doanh nghiệp, đề giải pháp như khoanh nợ, miễn giảm thuế nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trước mắt Đới với khoản nợ khơng có khả năng thu, cần lập hồ sơ trình Cục th́ tỉnh Khánh Hịa làm thủ tục xóa nợ Đới với khoản nợ có khả năng thu, cần áp dụng biện pháp mạnh như cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng, cưỡng chế hóa đơn, nhằm đảm bảo thu đủ tiền thuế Hiện nay, công tác cưỡng chế nợ thuế gặp nhiều khó khăn, đặc biệt biện pháp kê biên tài sản, nên Chi cục hầu như tránh dùng biện pháp để thu hồi nợ đọng Tuy nhiên, lại biện pháp tích cực, có tính răn đe mạnh Vì vậy Chi cục nên làm tớt cơng tác cưỡng chế nợ thuế để thu hồi số thuế nợ đọng làm gương cho doanh nghiệp 83 3.3.4 Các giải pháp khác 3.3.4.1 Về công tác tổ chức - cán Cần bớ trí, xếp lực lượng cán bộ một cách hợp lý theo trình độ nghiệp vụ năng lực cơng tác, cần tập trung bớ trí đủ cán bộ cho bộ phận chức năng như: tuyên truyền hỗ trợ NNT, kiểm tra tra thuế Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thuế theo Luật quản lý thuế; nâng cao kỹ năng giao tiếp của công chức thuế giao tiếp với người nộp thuế Thực hiện luân phiên, luân chuyển cán bộ đảm bảo nguyên tắc người, việc, nhằm nâng cao tính năng động sáng tạo, chớng bảo thủ, trì trệ khún khích cán bộ thực thi nhiệm vụ 3.3.4.2 Xây dựng thực chế phối hợp ngành có liên quan - Đây công việc rất quan trọng đối với Chi cục thuế, đối tượng điều tiết của thuế rất rộng, mọi lĩnh vực mọi thành phần kinh tế; cần phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành liên quan - Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, của Thành Uỷ, Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân TP Cam Ranh đối với công tác thuế địa bàn; chủ động tham mưu cho thành phố biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng - Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đề x́t cắt giảm những thủ tục khơng cần thiết, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho NNT việc khai thuế, đăng ký thuế nộp thuế - Cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành huyện thực hiện đôn đốc nợ thuế, phối hợp với Kho bạc Nhà nước mở thêm một số điểm thu thuế tạo điều kiện thuận lợi cho NNT 3.3.4.3 Hoàn thiện sở vật chất điều kiện khác + Hiện tại, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho cơng tác quản lý th́ nói chung được đầu tư hơn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được về mặt số lượng Đặc biệt điều kiện yêu cầu cải cách hệ thống thuế hiện nay, số lượng cán bộ công chức trang thiết bị tại Chi cục thuế TP Cam Ranh chưa đủ để đáp ứng công việc so với số lượng doanh nghiệp mà Chi cục quản lý, số lượng cán bộ có trình độ đại học cần được nâng lên, nhất tớt nghiệp lĩnh vực kế tốn - tài 84 + Sớ lượng phịng làm việc chưa đủ so với số lượng cán bộ Chi cục, đặc biệt số lượng cán bộ kiểm tra ngày tăng diện tích phịng nhỏ hồ sơ nhiều, nơi làm việc cũng nơi lưu trữ hồ sơ + Đầu tư thiết bị tin học cho cán bộ, có thể cấp máy tính xách tay cho cán bộ tạo điều kiện thuận lợi kiểm tra tại trụ sở của NNT + Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ đơn vị 3.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 3.4.1 Kiến nghị với Quốc Hội 3.4.1.1 Hoàn thiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp + Thực hiện giảm mức thuế suất chung theo lộ trình phù hợp để thu hút đầu tư, giảm mức động viên đối với doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích luỹ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới thiết bị, đẩy mạnh đầu tư phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế bối cảnh hội nhập ngày sâu, rộng với kinh tế khu vực thế giới, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, đồng thời đảm bảo nguồn thu cho NSNN Đơn giản hố sách ưu đãi thuế theo hướng hẹp về lĩnh vực, tiếp tục khún khích đầu tư đới với lĩnh vực cơng nghệ cao, nghiên cứu phát triển, xã hội hoá, đảm bảo ưu đãi theo vùng miền để đảm bảo hiệu quả phân bổ nguồn lực, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền + Bổ sung quy định để bao quát được hoạt động kinh tế mới phát sinh kinh tế thị trường hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế, như: cơ chế thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp, cung cấp dịch vụ qua thương mại điện tử, cơ chế sách th́ thích hợp cho tập đồn kinh tế; quy định rõ loại thu nhập khác không thuộc diện được ưu đãi thuế; bổ sung quy định về thuế áp dụng đối với tổ chức hoạt động khơng mục tiêu lợi nhuận 3.4.1.2 Bổ sung sửa đổi Luật Quản lý thuế - Đề nghị bổ sung thêm chức năng điều tra hành về thuế để tăng thẩm quyền cho cơ quan thuế thực thi nhiệm vụ chống hành vi tội phạm về thuế - Sửa đổi biện pháp cưỡng chế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý thuế thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn Hiện tại, việc cưỡng chế thuế chỉ dừng lại ở việc phong toả tài khoản thông qua nắm bắt thông tin từ ngân 85 hàng, thực tế chỉ thu được một sớ trường hợp biện pháp cưỡng chế tiếp theo kê biên, phát tài sản không thực hiện được đa số trường hợp tài sản của doanh nghiệp bị cầm cố, thế chấp với ngân hàng Các biện pháp tiếp theo như đình chỉ hố đơn, thu hồi mã sớ th́, thu hồi giấy phép khó triển khai được khơng thực hiện được biện pháp cưỡng chế trước theo quy định của Luật - Bổ sung thêm quy định phân cấp cho Bộ Tài cơ quan thuế được xem xét, cho phép doanh nghiệp nộp dần những khoản nợ th́ phù hợp với tình hình tài của DN, đảm bảo thu nợ thuế được khả thi cũng như đảm bảo đối xử công đối với DN có ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế nhưng gặp khó khăn tạm thời về tài 3.4.2 Kiến nghị với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế - Đề nghị Bộ Tài hợp nhất thơng tư hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN trước thành một thông tư thống nhất để NNT, cán bộ thuế dễ tìm hiểu thực hiện cho - Một sớ quy trình quản lý tạo thêm cơng việc dễ dàng tăng thêm biên chế; đề nghị Tổng cục nghiên cứu để đơn giản, giảm bước công việc không cần thiết - Cần thống nhất một số mẫu biểu vào một loại văn bản quy định thống nhất, tránh trường hợp một số hồ sơ lập theo nhiều dạng văn bản - Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công chức, nhất cán bộ làm công tác tra, kểm tra - Đề nghị nâng cấp hạ tầng truyền thông từ Cục Thuế đến Chi cục thuế, từ cơ quan thuế đến Kho bạc, Hải quan; triển khai đồng bộ ứng dụng tin học phục vụ công tác quản lý thuế cho Cục Thuế, Chi cục th́ - Hồn thiện sách lương, thưởng điều kiện, môi trường làm việc đối với công chức thuế: người yếu tố quyết định sự thành cơng, nhiên, cơng chức th́, tình trạng chung, chưa được cải thiện thoả đáng về thu nhập điều kiện, môi trường làm việc cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp cịn chưa khún khích thực sự thu hút nhân tài làm việc cho ngành thuế (bao gồm sách tuyển dụng, đề bạt, nâng lương ) Vì vậy, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài cần sớm có sách lương, thưởng, điều kiện môi trường làm việc phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức ngành thuế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 86 3.4.3 Kiến nghị với Đảng Ủy, UBND TP Cam Ranh - Xây dựng sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo mơi trường kinh doanh ổn định, có sách thu hút đầu tư từ nhiều nguồn để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho tầng lớp dân cư, qua tạo nguồn thu bền vững ổn định cho ngân sách thành phố - Chỉ đạo ban, ngành phối hợp, kết hợp cơ quan thuế công tác quản lý thu thuế nhằm tạo sức mạnh tổng hợp công tác thu ngân sách, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế các cơ quan khác: Tài chính, Kho bạc, Hải quan, Ngân hàng, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường, Quản lý thị trường, - Chỉ đạo ban ngành triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; xây dựng ban hành quy chế khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung giữa ban, ngành nhằm phục vụ tốt cho việc cung cấp thơng tin về NNT TĨM TẮT CHƯƠNG Trên cơ sở phân tích thực trạng về công tác quản lý thuế TNDN nêu ở chương 2, tác giả đề xuất đưa một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý th́ TNDN tại Chi cục thuế TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chương của luận văn Hệ thống giải pháp bao gồm:  Tăng cường quản lý tình trạng người nộp thuế  Tăng cường tra, kiểm tra tại cơ quan thuế tại trụ sở doanh nghiệp  Tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế  Các giải pháp khác: Về công tác tổ chức - cán bộ; Hoàn thiện cơ sở vật chất điều kiện khác; Xây dựng thực hiện cơ chế phới hợp ngành có liên quan 87 KẾT LUẬN Sau gần 15 năm thực hiện Luật thuế TNDN đến phát huy tác dụng tích cực việc khuyến khích phát triển kinh doanh; khuyến khích x́t đầu tư; thúc đẩy hạch tốn kinh doanh của doanh nghiệp tạo nguồn thu lớn ổn định cho ngân sách Nhà nước; qua hơn năm thực hiện Luật quản lý thuế, công tác quản lý thu thuế nói chung, quản lý thu thuế TNDN tại Chi cục thuế TP Cam Ranhnói riêng có nhiều chủn biến tích cực; ý thức của người nộp thuế việc kê khai, nộp thuế tự giác kịp thời hơn, kết quả thu ngân sách chuyển biến tớt hơn; đồng thời tác động tồn diện đới với cơ quan thuế từ tổ chức bộ máy, chức trách, nhiệm vụ của cơ quan thế đến công tác quản lý thu thuế; quy định đơn giản, rõ ràng, minh bạch, nhằm nâng cao trách nhiệm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của NNT, tạo điều kiện cho NNT chấp hành tốt pháp luật thuế Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hiện vẫn cịn khơng hạn chế công tác quản lý thu thuế TNDN tại Chi cục thuế TP Cam Ranh, từ cơ cấu tổ chức, quản lý cán bộ đến quy trình - thủ tục quản lý thu thuế Những hạn chế làm cho Luật thuế chưa được tuân thủ nghiêm ngặt, tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế phổ biến, ảnh hưởng lớn đến việc phát huy được tác dụng của công cụ thuế điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhất ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thu ngân sách Nhà nước Đứng trước đòi hỏi của thực tiễn, luận văn “Quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Chi cục thuế TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa” nghiên cứu toàn diện cả về lý luận thực tiễn nhằm tìm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh Luận văn đạt được kết quả sau đây: Thứ nhất, hệ thớng hóa những vấn đề lý luận về thuế thu nhập doanh nghiệp quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh, chỉ những thành công, hạn chế nguyên nhân của hạn chế công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh 88 Thứ ba, đề xuất một sớ giải pháp kiến nghị khả thi nhằm hồn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục thuế TP Cam Ranh Trong trình nghiên cứu mặc dù có nhiều cớ gắng song trình độ cịn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết Tác giả mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy giáo, cô giáo, đồng nghiệp bạn đọc để luận văn được hồn thiện hơn, thực sự có ý nghĩa cả phương diện lý thuyết thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hồ Huy Tựu tận tình giúp đỡ có những chỉ dẫn thiết thực śt q trình hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn khoa Quản trị kinh doanh Đại học Nha Trang, đồng nghiệp cán bộ, công chức Chi cục th́ TP Cam Ranh giúp đỡ tơi hồn thành luận văn 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (2006), Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006 (2013), Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn cưỡng chế thi hành địnhhành thuế, Bộ Tài ban hành ngày 31/12/2013 (2008), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Quốc Hội nước Việt Nam ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008 (2009), Quyết định số 490/QĐ-TCT Về việc ban hành Quy trình cưỡng chế nợ thuế của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ban hành tháng năm 2009 (2011), Quyết định số: 1395/QĐ-TCT việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế của Tổng cục thuế ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2011 (2013), Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn dẫn thi hành số điều củaLuật Quản lý thuế; Thông tư số 78/2013/TT-BTC Nghị định 218/2013/NĐCP Hoàng Thị Thúy Ngọc, (16/12/2010), Luận án tiến sĩ “Quản lí thuế cácdoanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Học viện Khoa học Xã hội Minh Thiện, (11/04/2014), Giải pháp cho công tác xử lý nợ thuế địa bànthành phố Rạch Giá, Cục thuế tỉnh Kiên Giang Nguyễn Ngọc Hùng, Tơn Thất Cảnh Hịa, Nguyễn Kim Quyến, Đặng Thị Bạch Vân, (2012), “Giáo trình quản lý thuế”, NXB Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu, (2008), "Giáo Trình Thuế - Dùng cho đốitượng không chuyên” từ Nhà xuất bản tài 10 Nguyễn Xuân Hải, (2011), Luận văn thạc sĩ “Các giải pháp Quản lý thuế đối vớikhu vực kinh tế quốc doanh địa bàn huyện Núi Thành”, Đại học Kinh tếQuốc dân 11 Nhiều tác giả, “Hệ thống sách thuế văn hướng dẫn thuếthu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng thuế khác”,Nhà xuất bản Hồng Đức 12 Nguyễn Thị Bích Loan, (2012), “Giáo trình thuế”, Nhà xuất bản Lao động 13 Lê Quang Thuận, (2012), “Cải cách sách thuế TNDN: Kinh nghiệm cácnước số hàm ý Việt Nam”, Sách Tài Việt Nam 2012 14 Văn Hồng Quý, (10/12/2012), Ngành thuế với công tác cưỡng chế nợ thuế, Cục th́ tỉnh Hịa Bình 15 Vũ Văn Cương, (12/12/2012), Luận án tiến sĩ “Pháp luật quản lý thuế nềnkinh tế thị trường Việt Nam - vấn đề lý luận thực tiễn”, Trường Đại họcLuật Hà Nội 16 Website: http://www.gdt.gov.vn 17 Website: http://www.mpi.gov.vn 18 Website: http://www.customs.gov.vn 19 Website: http://www.mof.gov.vn 20 Website: http://camranh.gov.vn 90 ... 2.3: Tình hình thu thuế TNDN Chi cục thu? ?? TP Cam Ranh từ 2015-2017 (Nguồn: Chi cục thu? ?? TP Cam Ranh) 2.3 Thực trạng công tác quản lý thu? ?? thu nhập doanh nghiệp Chi cục thu? ?? TP Cam Ranh, tỉnh Khánh... chung thu? ?? thu nhập doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thu? ?? thu nhập doanh nghiệp 1.2.1.1 Khái niệm thu? ?? TNDN Thu? ?? thu nhập doanh nghiệp: một loại thu? ?́ trực thu đánh vào thu nhập... tính thu? ?́ TNDN thu nhập tính thu? ?́ thu? ?́ suất  Thu nhập tính thu? ?? Thu nhập tính thu? ?́ kỳ tính thu? ?́ được xác định thu nhập chịu thu? ?́ trừ thu nhập được miễn thu? ?́ khoản lỗ được
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN tại chi cục thuế thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN tại chi cục thuế thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm