0

Báo cáo tìm hiểu về haccp

60 0 0
  • Báo cáo tìm hiểu về haccp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:48

Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp Báo cáo tìm hiểu về haccp   JỜ BÐHE PLƯƮHE PZƯộHE ĞẮD LỉB BÐHE HELDể^ PLỾB ^LẬA P^.LỚ BLÁ ADHL KLOM BÐHE HELể PLỾB ^LẬA -o>o PặH PẻD6 PẫA LDW S LMBB^ Hlịa6 =0 Prƾởhe hlịa6 Iỉ Heuyệh ^lƾƭhe Pỵd :>:::>:>>05 :.Prấh Lh Hlƾ Heềb :>:::>>:0< Heuyệh Lữu Lềb :>>7:>=>>3 EdẢhe vdæh lƾớhe `ẫh6 Prấh Blá LẢd Plỵhl plờ LỒ Blá Adhl, tlíhe hĂa :>:=   AỘ ĞảW = Blƾƭhe =6 Klíd quít quít vọ LMBB^ LMBB^ :: =.= Klíd hdễa vỵ HeuỒh eờb .: =.=.= Klíd hdễa hdễa :: =.=.: HeuỒh eờb eờb : =.: Smd trú bụm bƭ qumh blỤb hĂhe, hlỵ kdhl `omhl tlỽb plẤa vỵ heƾốd tdỉu `ơhe .2 =.2 Klêu jmh ĝấu =.2.= KdỂa soít aðd trƾốhe .0 =.2.: RẢh xuầt vễ sdhl =.2.2 \ỡ iñ, iƾu klo, vạh bluyỂh .7 =.2.0 Iỵa sậbl, jẢo tré vỵ vễ sdhl bí hlêh hlêh .77 =.0 Bƭ sở, tldết kế hlỵ xƾởhe vỵ tldết jị =.0.= Sị trá vỵ bầu trưb .3 =.0.=.= Ğịm ĝdỂa tlỵhl iạp =.0.=.: Pldết kế vỵ jờ trá bƭ sở tlỽb plẤa =.0.=.2 Kết bầu vỵ plủ kdễh jỉ jỉhh trohe trohe .55 =.0.=.0 Bƭ sở tlỽb plẤa tậa tlốd tlốd / `d ĝỔhe vỵ y jíh lỵhe tỽ ĝỔhe ĝỔhe .55 =.0.: ^lƾƭhe tdễh .< =.0.:.= Buhe bầp hƾớb < =.0.:.: Lễ tlờhe tlt hƾớb vỵ xỡ iñ blầt tlẢd .< =.0.:.2 Sễ sdhl trmhe tldết jị < =.0.:.0 Hlỵ vễ sdhl hlêh vdỉh vỵ hlỵ vễ sdhl =.0.:.7 KdỂa soít hldễt ĝỔ   =.0.:.3 Blầt iƾỢhe iƾỢhe klðhe klá vỵ tlðhe edị edò 44 =.0.:.5 Bldếu síhe síhe => => =.0.:.< Iƾu trữ => =.0.2 Pldết jị => =.0.2.= Klíd quít => =.0.2.: Pldết jị kdỂa kdỂa st vỵ edía sít tlỽb plẤa plẤa == == =.0.2.2 ĞỒ ĝỽhe blầt plế tlẢd vỵ bíb tlỤ klðhe Ăh ĝƾỢb == ĝƾỢb == =.7 Ğỵo tậo vỵ hĂhe iỽb6 iỽb6 == == =.7.= Hlạh tlỤb vỵ tríbl hldễa6 hldễa6 == =.7.: Blƾƭhe tréhl ĝỵo tậo6 tậo6 =: =.7.2 Lƾớhe `ẫh vỵ edía sít6 sít6 =: =.7.0 Píd ĝỵo tậo6 tậo6 =2 =2 =.3 JẢo tré bƭ sở, iỵa sậbl, sậbl, vỵ klỡ trơhe, trơhe, vỵ kdỂa st ĝỔhe ĝỔhe vạt eêy lậd lậd6 =2 =2 =.3.= JẢo tré bƭ sở, iỵa sậbl vỵ klỡ trơhe6 trôhe6 =2 =2 =.3.=.= JẢo tré bƭ sở6 sở6 =2 =.3.=.: Iỵa sậbl sậbl vvỵỵ klỡ trơhe6 trôhe6 =0 =0 =.3.: Lễ tlờhe tlờhe kdỂ kdỂa a soít ĝỔhe vạt vạt eêy lậd6 lậd6 =0 =0 =.3.2 ]uẢh iñ blầt tlẢd6 tlẢd6 =7 =.5 Sễ sdhl bí hlêh6 hlêh6 =7 =7 =.5.= Péhl trậhe sỤ sỤbb klỏg6 klỏg6 =7 =7 =.5.: Jễhl tạt vỵ vvết ết ttlƾƭhe6 lƾƭhe6 =7 =7 =.5.2 Sễ sdhl bí hlêh6 hlêh6 =3 =.5.0 Lỵhl vd bí hlêh6 hlêh6 =3 =3   =.5.7 Klíbl tlma qumh vỵ hlữ hlữhe he heƾốd klíb hed hed bƭ sở6 =5 =.< KdỂa st vỵ vạh lỵhl6 lỵhl6 =5 =5 =. KẸP IWẩH .7: Pỵd idễu tlma klẢo6 72     AỘ ĞảW Ldễh hmy bủa từ ’LMBB^‑ ĝƾỢb plỗ jdếh vỵ hldọu heƾốd jdết ĝếh Blưhe tm jdết hị iỵ aỔt lễ tlờhe hlẽa ĝẢa jẢo vọ blầt iƾỢhe vỵ vễ sdhl mh th tlỽb plẤa Hlẽa jẢo vễ sỤb klỏg heƾốd tdỉu `ơhe LMBB^ loật ĝỔhe `ỽm trỉh vdễb plêh tábl aờd heuy vỵ kdỂa st tlỽb plẤa Bủa từ hỵy ĝƾỢb xuầt ldễh ĝấu tdỉh AỴ vỵo hĂa =43> vỵ hĂa =452 tlé blo ĝƾỢbĝếh íphy `ủhehmy hldọu bðhe ty tlỽb plẤa Hlữhe hĂa 4> Sdễt Hma aớd ĝƾỢb íp `ủhe Kld hịd ĝếh LMBB^, blưhe tm jắt ĝấu từ vdễb plít trdỂh, tlỽb ldễh, `uy tré vỵ buhe bầp bíb ĝdọu kdễh vỵ loật ĝỔhe bấh tldết ĝỂ lổ trỢ sẢh xuầt tlỽb plẤa mh th vỵ plơ lỢp tầt bẢ bíb edmd ĝoậh bụm bluổd tlỽb plẤa từ sẢh xuầt jmh ĝấu ĝếh xỡ iđ sẢh plẤa buờd bơhe ĞƾỢb íp `ủhe bluhe, blưhe lổ trỢ trohe vdễb kdỂa st bíb aờd heuy trohe sẢh plẤa tlỽb plẤa ĞỂ edưp bíb bƭ sở íp `ủhe ĝƾỢb LMBB^ trohe tlỽb plẤa, plẤa, qumh trềhe hlầt plẢd ldỂu bíb heuh tắb LMBB^ vỵ plƾƭhe plíp íp `ủhe blưhe smo blo ldễu quẢ Bíb jậh bơhe hlịa blưhe ga téa ldỂu vọ LMBB^ ĝỂ ldỂu r÷ vọ hị =   Blƾƭhe =6 Klíd qt vọ LMBB^ =.= Klíd hdễa vỵ HeuỒh eờb = =.=.= Klíd hdễa LMBB^ iỵ từ vdết tắt bụm Lmzmr` Mhmiysds mh` Brdtdbmi Bohtroi ^odht trohe tdếhe Mhl vỵ bị helĤm iỵ "lễ tlờhe plêh tábl aờd heuy vỵ kdỂa st ĝdỂa tớd lậh", lmy "lễ tlờhe  plêh tábl, tỗ blỤb kdỂa soít bíb aờd heuy trềhe yếu trohe quí tréhl sẢh xuầt vỵ blếxíb jdếhĝịhl tlỽbvỵplẤa" LMBB^ iỵ lễ tlờhe quẢh iđ blầt iƾỢhe `ỽm trỉh bƭ sở plêh tábl bíb aờd heuy vỵ bíb ĝdỂa kdỂa st trềhe yếu Ğị iỵ bðhe bủ plêh tábl hlẽa jẢo ĝẢa mh th vễ sdhl vỵ blầt iƾỢhe tlỽb plẤa LMBB^ jmo eỒa hlữhe ĝíhl edí bị lễ tlờhe ĝờd vớd tầt bẢ bíb  jƾớb bị idỉh qumh trohe trohe quy tréhl blế jdếh tlỽb plẤa, plẤa, ĝỒhe tlốd xíb ĝịhl hlữhe jƾớb trềhe yếu ĝờd vớd mh th blầt iƾỢhe tlỽb plẤa Bðhe bủ hỵy blo pläp tạp truhe heuỒh iỽb kỴ tluạt, bluh h vỵo hlữhe jƾớb blế jdếh bị Ảhl lƾởhe ĝịhl ĝếh mh th blầt iƾỢhe tlỽb plẤa ^lêh tábl LMBB^ sằ ĝƾm rm `mhl aủb hlữhe ĝdỂa kdỂa st trềhe yếu BB^ bơhe vớd hlữhe aủb tdỉu plúhe heừm, bíb tlụ tủb tlgo `÷d, edía sít vỵ hlữhe tíb ĝỔhe ĝdọu blỄhl từhe ĝdỂa kdỂa st trềhe yếu ĞỂ `uy tré mh th, blầt iƾỢhe idỉh tủb blo sẢh plẤa, bíb kết quẢ plêh tábl sằ ĝƾỢb iƾu edữ ^lƾƭhe  plíp heldỉh plẢd tlƾốhe xuh ĝỗdsởtơyklom tluỔb hlữhe bụm quí tréhl bỤu blế LMBB^ jdếh LMBB^ iỵ aỔt lễ tlờhetlmy bị sƭ lềbvỵo vỵ bị táhl tlmy ioedbĝỗd lễ tlờhe LMBB^ bò tlỂ tlábl held `ệ `ỵhe vớd sỽ tlmy ĝỗd hlƾ hlữhe tdếh jỔ trohe tldết kế tldết jị, quy tréhl blế jdếh loẵb hlữhe bẢd tdếh kỴ tluạt Lễ tlờhe LMBB^ bò klẢ hĂhe ĝỔb iạp vớd hlữhe lễ tlờhe quẢh iñ blầt iƾỢhe klíb Íp `ủhe LMBB^ plơ lỢp vớd vdễb tlỽb ldễh bíb lễ tlờhe quẢh iđ blầt iƾỢhe ĝâ bị vỵ iỵ lễ tlờhe ĝíhe ĝỂ iỽm blềh ĝỂ quẢh iđ mh th blầt iƾỢhe tlỽb plẤa trohe sờ rầt hldọu hlữhe lễ tlờhe quẢh iđ blầt iƾỢhe klíb hlmu : =.=.: HeuỒh eờb  HĂa =43>, hlữhe heuyæh tắb LMBB^ ĝấu tdæh ĝƾỢb rm ĝốd jởd Bðhe ty ^diisjury (AỴ) ‒ aỔt bðhe ty bụm HMRM ĝâ xêy `ỽhe LMBB^ hlẽa ĝẢa jẢo SRMPP^ blo bíb hlỵ `u lỵhl vŤ trủ  HĂa =452, bƭ qumh quẢh quẢh iđ tlỽb plẤa vỵ tluờb tluờb Lom KỲ (WR ‒ C@M) u bấu íp `ủh `ủhee lễ tlờhe LMBB^ trohe quí tréhl blế jdếh tlịt lỔp ĝỂ kdỂa st hlịa vd sdhl vạt blịu hldễt kỷ klá sdhl hlm jỵo  HĂa =4, hldọu bðhe ty iớh bbụm ụm AỴ ĝâ sỡ `ủhe LMBB^ LMBB^ Prohe pldỉh lềp tlỤ :: bụm BMB (vỵo tlíhe 3/=445) ĝâ tlðhe qum vỵ blầp hlạh `ỽ tlẢo sỡm ĝỗd tdỉu bluẤh vỵ lƾớhe `ẫh íp `ủhe LMBB^ bụm BMB, kđ ldễu iỵ BMB/ ZB^-= =434, Zgv.2 (=445) Pừ ĝị LMBB^ ĝƾỢb plít trdỂh vỵ íp `ủhe rỔhe râd hldọu quờb edm trỉh tlế edớd vỵ ĝâ ĝƾỢb jắt juỔb íp `ủhe hldọu hƾớb vỵ klu vỽb Pậd Sdễt Hma, LMBB^ ĝƾỢb íp `ủhe vỵo buờd hlữhe hĂa 4>, jắt ĝấu từ hlữhe `omhl heldễp sẢh xuầt tlụy sẢh xuầt klẤu hlẽa ĝíp Ụhe u bấu bụm bíb tlị trƾốhe aum sẢh  plẤa (GW, AỴ, AỴ, Hlạt …) :    HĂa :>>7, JỔ T tế Sdễt Hma ĝâ jmh lỵhl ĝịhl íp `ủhe LMBB^ trohe tầt bẢ bíb bƭ sở sẢh xuầt, blế jdếh tlỽb plẤa tậd Sdễt Hma  HĂa :>>5, Plụ tƾớhe Bláhl plụ jmh lỵhl BlỄ tlị sờ >3/:>>5/BP-PPe Sọ vdễb trdỂh klmd bíb jdễh plíp bầp jíbl jẢo ĝẢa vễ sdhl mh th tlỽb plẤa Prohe ĝị u bấu íp `ủhe EA^, EL^, LMBB^ trohe sẢh xuầt tlỽb plẤa vỵ quẢh iđ mh th vễ sdhl tlỽb  plẤa  HĂa :>>4, JỔ Hðhe heldễp vỵ ^PHP jmh lỵhl ]WT BLWẬH KỼ PLWẩP ]WỞB EDM ]BSH >: - >:6 :>>4/JHH^PHP Bƭ sở sẢh xuầt kdhl `omhl tlỽb plẤa tlụy sẢhBlƾƭhe tréhl ĝẢa jẢo blầt iƾỢhe vỵ mh th tlỽb plẤa tlgo heuh tắb LMBB^ =.: Smd trú bụm bƭ qumh blỤb hĂhe, hlỵ kdhl `omhl tlỽb plẤa vỵ heƾốd tdỉu `ơhe Bƭ qumh bị tlẤa quyọh blịu tríbl hldễa ĝịhl bíbl tlỤb íp `ủhe bíb heuh tắb bluhe hỵy aỔt bíbl tờt hlầt tlðhe qum iuạt plíp, quy ĝịhl loẵb lƾớhe `ẫh ĝỂ6     JẢo vễ heƾốd tdỉu `ơhe klỏd jễhl tạt, tlƾƭhe tạt loẵb tỡ vohe `o tdæu tlủ tlỽb  plẤa; ĞẢa jẢo bíb CJO tlỽb ldễh aỔt lễ tlờhe kdỂa st ldễu quẢ ĝỂ tlỽb plẤa ĝƾỢb mh th vỵ plơ lỢp ĝỂ tdỉu `ơhe; @uy tré hdọa tdh vỵo tlỽb plẤa tlƾƭhe aậd trohe hƾớb vỵ quờb tế; vỵ Buhe bầp tlðhe tdh truyọh ĝật ldễu quẢ bíb heuh tắb vễ sdhl tlỽb plẤa blo bíb bƭ sở kdhl `omhl tlỽb plẤa hlỵ klmd tlíb vỵ heƾốd tdỉu `ơhe Bíb CJO hỉh íp `ủhe bíb tlỽb lỵhl vễ sdhl vỵ bíb heuh tắb mh th tlỽb plẤa ĝƾỢb hỉu trohe tỵd idễu hỵy ĝỂ6      ^lít trdỂh, tlỽb ldễh vỵ xíb adhl bíb quy tréhl buhe bầp tlỽb plẤa mh th vỵ  plơ aủb ĝá `ủh `ủhe; e; ĞẢalỢp jẢovớd hlêh sỽ ĝábl bòblĝụsỡhĂhe iỽb plơ lỢp vớd bíb loật ĝỔhe bðhe vdễb bụm lề; \êy `ỽhe vĂh lịm mh th tlỽb plẤa tábl bỽb jẽhe bíbl tlỂ ldễh bma kết bụm lề trohe vdễb buhe bầp tlỽb plẤa vỵ kluyếh klábl tlỽb lỵhl mh th tlỽb  plẤa plơ lỢp; lỢp; p plấh `uy tré hdọa tdh vỵo tlỽb plẤa tlƾƭhe aậd trohe hƾớb vỵ quờb tế; Sỵ ĝẢa jẢo rẽhe heƾốd tdỉu `ơhe bũ tlhe tdh rữ rợhe vợ ` ldu blo pläp lề xíb ĝịhl sỽ ldễh `dễh bụm bíb blầt eêy `ị Ụhe tlỽb plẤa, jẢo vễ tlỽb plẤa bụm lề klỏd jị ð hldệa, vỵ heĂh blẵh sỽ plít trdỂh / tỒh tậd bụm aấa jễhl từ tlỽb plẤa jẽhe bíbl jẢo quẢh, xỡ iđ vỵ bluẤh jị tlỽb plẤa ĝưhe bíbl    Heƾốd tdỉu `ơhe `ơhe hỉh tlỽb ldễh vmd trú bụm ắhl jẽhe jẽhe bíbl th tlgo bíb lƾớhe `ẫh vvỵỵ lƾớhe `ẫh bị idỉh qumh ĝỂ xỡ iñ, bluẤh jị tlỽb plẤa, jẢo quẢh vỵ íp `ủhe bíb jdễh  plíp vễ sdhl sdhl tlỽb pl plẤa Ấa tlábl lỢp lỢp =.2 Klêu jmh ĝấu  Aủb tdỉu Klêu jmh ĝấu plẢd ĝƾỢb quẢh iđ ĝẻ ĝẢa jẢo tlỽb plẤa plẢd ĝƾỢb mh th vỵ plơ lỢp vớd aủb ĝábl `ỽ ĝịhl Prohe trƾốhe lỢp bấh tldết , bị tlỂ Príhl sỡ `ủhe hlữhe klu vỽb bị d trƾốhe Ảhl lƾởhe ĝếh táhl mh th bụm tlỽb plẤa KdỂa soít blầt eêy hldệa, sdhl vạt y lậd vỵ bíb jễhl bụm ĝỔhe vỵ tlỽb vạt smo blo blưhe klðhe Ảhl lƾởhe ĝếh táhl mh tỵh bụm tlỽb plẤa Íp `ủhe tlmo tíb tlỽb lỵhl vỵ bíb jdễh plíp ĝỂ ĝẢa jẢo tlỽb plẤa ĝƾỢb sẢh xuầt tlgo bíb ĝdọu kdễh vễ sdhl plơ lỢp    Bƭ sở iñ iuạh ĞỂ edẢa klẢtáhl hĂhe heuytdỉu hỵy`ơhe bị tlỂ ĝếh táhl mh buờd th bơhe bụm tlỽb  plẤa loẵb plơĝƾm lỢpĝếh bloaờd heƾốd heyeêy bẢ lậd hlữhe klêu bụm blu tréhl tlỽb plẤa =.2.= KdỂa soít aðd trƾốhe Bấh xíb ĝịhl bíb heuỒh ð hldệa tdọa Ấh từ aðd trƾốhe Ğẵb jdễt, sẢh xuầt sƭ bầp klðhe hæh tlỽb ldễh hlữhe klu vỽb sỽ ldễh `dễh bụm bíb blầt eêy ð hldệa sằ `ẫh ĝếh aỤb klðhe tlỂ blầp hlạh ĝƾỢb bụm bíb blầt eêy ð hldệa hlƾ vạy trohe tlỽb  plẤa, vá `ủ6 sỡ `ủhe bíb klu vỽb ð hldệa:, ĝẵt eấh bíb bƭ sở plít rm d ĝỔb lậd loẵb klị blịu bị tlỂ iỵa hldệa jẤh tlỽb plẤa loẵb eấh bíb heuỒh hƾớb jị ð hldệa hlƾ xẢ hƾớb tlẢd từ sẢh xuầt bðhe heldễp loẵb `úhe blẢy từ ĝầt hðhe heldễp bò hldọu  plêh loẵb `ƾ iƾỢhe lòm blầt, heừm sỽ ð hldệa bụm tlỽb plẤa.trừ kld ĝị iỵ aỔt jdễh plíp ĝỂ edẢa jớt loẵb heĂh =.2.: RẢh xuầt vễ sdhl Bíb tíb ĝỔhe tdọa tỵhe bụm bíb loật ĝỔhe sẢh xuầt jmh ĝấu ĝờd vớd sỽ mh th vỵ táhl  plơ lỢp bụm tlỽb plẤa bấh ĝƾỢb xga xät aềd iöb Ğẵb jdễt, ĝdọu hỵy jmo eỒa vdễb xíb ĝịhl jầt kỲ ĝdỂa bủ tlỂ hỵo trohe bíb loật ĝỔhe hlƾ vạy klẢ hĂhe bmo hldệa  jẤh bị tlỂ tỒh tậd vỵ tlỽb ldễh bíb jdễh plíp bủ tlỂ ĝỂ edẢa tldỂu vỵ hếu bị tlỂ, ioậd  jỏ xíb suầt ĝị Bíb hlỵ sẢh xuầt hỉh tlỽb ldễh bíb jdễh plíp trohe blừhe aỽb bị tlỂ tlỽb ldễh ĝƾỢb ĝỂ6 24      Pdếp hlạh (=) PrỔh jỔt (:) KdỂa trm (=)    o    l   k    u    ƾ   I Jíh tlỵhl plẤa ^lủ edm D JỔt aé ^lủ edm DD  Ểa trm (=)   Kd Ểa    o    l   k   u    ƾ   I   Rlortgrhdhe  Ểa trm (=)   Kd Ểa    o    l   k    u    ƾI    Ểa trm (=) Kd Ểa Pdếp hlạh (:)    o    l   k    u    ƾ   I (=)   Bíh ‒ tậo sỢd  (2) ^luh hƾớb trƾớb lầp (0)   Pdếp hlạh  (:)   Pdếp hlạh (:)   Lầp (7) ^lờd trỔh (2) ^lờd trỔh (2)   ^luh `ịbl (3) Ğịhl iƾỢhe Ğịhl iƾỢhe Bắt ĝịhl iƾỢhe (5)   Hƾớb Bldỉh (4) Iỵa heuỔd (=>) ^lế plẤa KdỂa trm vắt ắ (==) (=2) Ğịhe d (=:) @ú kda ioậd, bêh trềhe iƾỢhe (=2)    o    l   k    u    ƾ   I   KdỂa trm d ắ (=0) Aé tlẢd rm Pdếp hlạh (:) \ỡ iñ (2) Plỗd häh (   25 2.2.7 ^lêh tábl aờd heuy R PP Bðhe Aờd heuy Heuyæh ĝoậh = = PDẸ^ Jdễh plíp kdỂa st hlêh Bị RDHL LỉB BB^/ Iñ `o ]uyết B^ ĝịhl trohe - BlỄ hlạh kdỂa trm ið SRS y jễhl heuh idễu  HLẩH  HEWTỈH ldễh lữu IDểW  jỔt ắ - lỵhe kld bị kết quẢ B^ aẫu eởd ĝật từ plúhe Bðhe ĝoậh bldæh sằ tdæu `dễt SRS eêy jễhl KỴ Pluạt Bðhe ty - KdỂa trm jỔt ắ ĝịhl kỲ tlíhe/iấh Bị LỊM LỉB trohe heuyæh idễu ĞỔb Mci cimt mtox oxdh dh tờ từ hầa aờb - Bma kết hlỵ buhe bầp @ị vạt, aềt… - klðhe plêh luỵ aẫu eởd ĝật từ plúhe blế jdếh trohe tro he qu quíí tréh tréhll B^ KdỂa trm ĝịhl kỲ jjỔt Ổt - Bò trohe - KdỂa he heuy uh ỉh idễu idễu ắ jỉh hed ^lít sdhl tlíhe/iấh trohe q - KdỂa trm bẢa qumh tréhl iƾu klo træh træh từhe từhe ið lỵhe lỵhe kld kld B^ tậd hƭd sẢh hlạp vỵo vỵ sỡ `ủhe xuầt RDHL LỉB - d edm vị SRS y jễhl - Bị trohe d heuh idễu Mcimtoxdh - BlỄ hlạh kdỂa trm ið lỵhe kld bị kết quẢ KỴ Pluạt Bðhe ty SẩP IÑ BB^= - KdỂa trm bẢa qumh trỉh từhe ið lỵhe - Jío kết quẢ vọ bðhe ty ĝỂ ĝíhl edí hlỵ buhe bầp 0=   LỊM LỉB klðhe SẩP IĐ @ị vạt - Plỵhl plẤa qum y - Bị trohe d `ú kda ioậd bðhe ĝoậh smu heuh idễu - Plðhe jío bðhe ty kết quẢ kdỂa trm vd sdhl ĝỂ kdỂa st vỵ ĝíhl edí ĝƭh vị edm bðhe : @ảW L LỉB - ^lít sdhl - KdỂa trm lậh sỡ `ủhe B^ Oxy loí `ấu qum quí tréhl sẢh plẤa iƾu klo - KdỂa trm bẢa qumh - Bị trohe d từhe ið lỵhe edm vị (so edm vị, plít síhl vớd aẫu bluẤh) sdhl trohe - EA^= q tréhl iƾu klo SẩP IĐ @ị vạt, bðh trơhe… Bị trohe heuh idễu ^lít trohe - KdỂa trm bẢa qumh B^ sdhl - Hếu bò `ị vạt tlé jío quí kết quẢ vọ bðhe ty ĝỂ tréhl iƾu klo ĝíhl edí hlỵ buhe bầp - ]um y `ú kda ioậd bðhe ĝoậh smu BLẠP IƯỪHE Klðhe RDHL LỉB - Bị trohe SRS y jễhl heuh idễu - Bðhe ĝoậh smu tdæu `dễt SRS eêy jễhl - KdỂa trm aẫu heuh B^ * KdỂa st edmd ĝoậh hỵy klðhe bấh tldết `o bò 0:   idễu ĝịhl kỲ tlíhe/iấh bðhe ĝoậh bldỉh - KdỂa st hlỵ buhe smu bầp LÒM LỉB Klðhe 2 @ấu RDHL LỉB - PĂhe MS, Klðhe ^oS Rlortgrhdh LỊM LỉB e Oxy l `ấu KdỂa trm blỄ blỄ sờ MS, trohe - KdỂa ^oS, S, hl hldễ dễtt hò hòhe he blẢy blẢy q tréhl iƾu ^o klo tậd hƭd từhe ið lỵhe sẢh xuầt - KdỂa soít quí tréhl iƾu klo - KdỂa trm bẢa qumh từhe ið lỵhe - Bị sỽ bờ jío vọ Bðhe ty SẩP IĐ @ị vạt, blầt… 0 PZỜH JỜP RDHL LỉB Bị trohe tập heuh idễu - ]um aíy `ú kda ioậd bðhe ĝoậh smu - Hldệa SRS - Bðhe ĝoậh smu sằ tdæu SRS eêy jễhl từ boh heƾốd, `dễt SRS eêy jễhl trmhe tldết jị L LỉB Klðhe - KdỂa st bðh trơhe, SẩP IĐ - \êa hlạp `ị vạt trohe sẢh xuầt @ị vạt, bðh 02   trơhe… từ jỉh hed BLẠP vỵo - PI ‒ R\ ‒ KLSR - PI ‒ R\ ‒ L@SR IƯỪHE - PI ‒ ]B ‒ ]PBP Klðhe - PI ‒ ]B ‒ L@KP RDHL LỉB - Hldệa SRS - Bò bðhe ĝoậh eêy jễhl ễhl từ BÍH ‒   SRS eêy jễhl eêy boh heƾốd, PẮO RỪD trmhe tldết jị L LỉB bldỉh smu Bðhe ĝoậh smu sằ tdæu `dễt SRS eêy jễhl Klðhe \êa hlạp từ SẩP IĐ  jỉh hed @ị vạt, bðh vỵo trơhe PI-R\-KLSR, PI-R\L@SR PI‒] PI ‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, PI PI‒  ‒  ]B‒L@KP BLẠP IƯỪHE Klðhe 3 RDHL LỉB LẠ^  Hldệa SRS Bðhe ĝoậh smu sằ tdæu eêy jễhl ễhl từ `dễt SRS eêy jễhl búh SRS eêy jễhl eêy boh heƾốd, sờhe sòt trmhe tldết jị L LỉB Klðhe SẩP IĐ \êa hlạp từ PI-R\-KLSR, PI-R\ jỉh hed L@SR Bị bðh bðhe ĝoậh bldỉh smu 00   @ị vạt, bðh trôhe PI‒]B‒]PBP, PI‒  ]B‒L@KP BLẠP IƯỪHE Klðhe 5 RDHL LỉB ^LWH @ỆBL  Hldệa `o - Bðhe ĝoậh smu sằ tdæu SRS eêy jễhl trmhe tldết jị, `dễt SRS eêy jễhl boh heƾốd, sờhe sòt heuỒh hƾớb L LỉB Klðhe SẩP IĐ \êa hlạp từ  jỉh hed PI-R\-KLSR, PI-R\- @ị vạt, bðh L@SR trôhe PI‒] PI ‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, PI PI‒  ‒  ]B‒L@KP BLẠP IƯỪHE Klðhe < < RDHL LỉB BẨP ĞOẮH  Hldệa từ boh Bðhe ĝoậh smu sằ tdæu heƾố ƾốd, d, tr trmh mhee `dễt SRS eêy jễhl SRS eêy jễhl he tldết jị LOÍ LỉB Klðhe - \êa hlạp PI-R\-KLSR, PI-R\- 07   SẩP IĐ từ jỉh hed L@SR @ị vạt, bðh vỵo PI‒] PI ‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, PI PI‒  ‒  ]B‒L@KP 4 RDHL LỉB BLDỈH  Hldệa SRS KdỂa trm hldễt ĝỔ bldæh, - Pdæu `dễt lết từ boh heƾốd, tlốd edmh bldỉh tầt bẢ bíb SRS SRS y jễhl trmhe tldết jị Eởd aẫu ĝịhl kỲ =: sờhe sòt bíb bðhe tlíhe/iấh ĝoậh trƾớb L LỉB - Plốd edmh KdỂa Kd Ểa trm trm blỄ blỄ sờ MS, Oxyy l Ox l `ấu `ấu bldỉh `ấu q ^oS từhe bm bldỉh iêu y jễhl búh sờhe sịt - Rỽ ðd l `ấu bldỉ bldỉhh iỵa iỵa Ảhl Ảhl Eởd aẫu ĝịhl kỲ =: lƾởhe ĝếh heƾốd tdỉu `ơhe tlíhe/iấh SẩP IÑ \êa hlạp từ PI-R\-KLSR, PI-R\- @ị vạt, bðh  jỉh hed L@SR trơhe PI‒] PI ‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, klð lðhe he ioậd ioậd trừ trừ PI PI‒  ‒  ]B‒L@KP Bẵh ĝgh ^lít ^l sd sdhl hl từ Bị edmd ĝoậh kdỂa trm sỢd ắ blíy tdếp tlgo bị tlỂ iỵa hldệa jẤh sẢh plẤa = => RDHL LỉB IỴA  HEWỜD Klðhe klá Rỡ `ủhe iƾớd iềb klá SRS y jễhl tlỗd bị tlỂ PI-R\-KLSR, PI-R\iỵa hldệa L@SR tíd hldệa sẢh plẤa L LỉB Klðhe Edmd ĝoậh smu ĝƾỢb 03   SẩP IĐ \êa hlạp từ PI-R\-KLSR, PI-R\ jỉh hed = RDHL LỉB L@SR  Hldệa từ boh Eởd aẫu kdỂa trm ĝịhl heƾố ƾốd, d, tr trmh mhee kỲ SRS eêy jễhl he tldết jị PI-R\-KLSR, PI-R\PZM SẨP tíd hldệa == KDỊA L@SR Ắ L LỉB Klðhe PI-R\-L@SR, PI-R\SẩP IĐ Bðh trơhe, `ị vạt, bẵh ĝgh \êa hlạp từ  jỉh hed KLSR PI‒] PI ‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, Búh sòt iậd PI PI‒  ‒  ]B‒L@KP edmd ĝoậh trƾớb BLẠP IƯỪHE Klðhe = =: RDHL LỉB \ứ IĐ ^lít sdhl \ỡ iđ jẽhe bíbl ioậd jỏ q lmd iớp jmo hyioh blỤm SRS eêy jễhl trohe tréhl iƾu klo idễu trƾớb kld ĝƾm vỵo tíd hldệa  plúhe ĝịhe d d L LỉB Oxyy l Ox l `ấu `ấu Prohe quí PI-R\-]P\I tréhl iƾu klo KdỂa trm lậh sỡ `ủhe  jtp PI-R\-L@SR, PI-R\SẩP IĐ - ^lít sdhl KLSR PI‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, q PI‒] Bðh trơhe, `ị tréhl iƾu klo ]B‒L@KP vạt trohe PI PI‒  ‒  - Príhl tíd hldệa iỉh vắt ắ 05   = =2  Hldệa SRS - Eởd aẫu kdỂa trm ĝịhl RDHL LỉB ĞÒHE EÒD SRS eêy jễhl từ boh heƾốd, kỲ tlíhe/iấh trmhe tldết jị PI-R\-KLSR tíd hldệa L LỉB Klðhe \êa hlạp từ SẩP IĐ Bðh trơhe, `ị Búh sịt iậd ở  vạt @ị vạt kda ioậd  jỉh hed edmd trƾớb ]um y `ú kda ioậd PI-R\-L@SR, PI-R\- kda ioậd rm klỏd KLSR PI‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, ĝoậh PI‒] ]B‒L@KP - Ioậd jỏ `ị vạt PI PI‒  ‒  tlỵhl plẤa PI-R\-L@SL BLẠP IƯỪHE Klðhe = RDHL LỉB KDỊA = PZM D Ắ =0 SRS hldệa L LỉB Klðhe SẩP IĐ Klðhe BLẠP IƯỪHE - Lở ấ eläp PI-R\-L@JP tíd  jmo jé HeĂh blẵh SRS tíd hldệa smu ĝịhe d 0<   Klðhe = =7 RDHL LỉB  Hldệa SRS PI-R\-KLSR, PI-R\- IƯW KLO SRS eêy jễhl `o trohe quí L@SR tréhl iƾu klo tíd hldệa L LỉB Klðhe SẩP IĐ @ị vạt, bðh - \êa hlạp PI-R\-L@SR, PI-R\từ hed KLSR trơhe PI‒] PI ‒]B‒ B‒]P ]PBP BP,, BLẠP ]B‒L@KP IƯỪHE PI-KL-]ĞSR Klðhe PI PI‒  ‒  04   7>   PlẤa trm bíd eé PlẤa trm hlƾ tlế Pấh suầt Md hỵo trm tlẤa LỒ sƭ  \ÍB HLẩH EDÍ PZỆ Rứ @ỠHE = Kế loậbl LMBB^ Bíb blỄ tdỉu vd sdhl -Ğờd bldếu vớd ]Ğ Prƾởhe -Jddỉh jẢh tlẤ -J tlẤa lịmm iy lị iy,, lỵa lỵa iƾ iƾỢh Ợhee =/JTP iƾỢhe -Bíb ]Ğ idỉh qumh - JẢh smo bíb tỵd -Ğờd bldếu bðhe jờ blầt trm idễu tlma klẢo bụm bðhe ty : PlẤa trm kế loậbl LMBB^ Bíb blỄ tdỉu vd sdhl -\ga xät lỒ sƭ  -Lỵhe - lịmm iy lị iy,, lỵa lỵa iƾ iƾỢh Ợhee edía sít trƾởhe sít ,lỵhl ĝỔhe LMBB^ sỡm blữm,ldễu bluẤh bêh tlỵhl `ƾửhe plấh tlíhe `dhl -\ga xät lỒ sƭ  lỵhl ĝỔhe ĞỔd -Bíb lỒ sƭ edía sỡm ĝƾỢb kđ xíb hlạh blữm -\ga xät lỒ sƭ  ĝâ tlẤa trm ldễu bluẤh bêh tlíhe/iấh -Iầy aẫu tlỡ -Prƾởhe  plúhe tluạt kỴ - ^ldế ^ldếuu kết kết qu quẢẢ kdỂa trm heldễa 7=   Bíb jdễh plíp kdỂa soít trohe EA^ ] tréhl sẢh xuầt \ga xät lỒ sƭ  -Lỵhe q -ĞỔd -Bíb lỒ sƭ edía -Plốd edmh63> plưt edía sít sít,lỵhl ĝỔhe sỡm trƾởhe -\ga xät lỒ sƭ  - =hĂa/iấh LMBB^ lỵhl ĝỔhe sỡm -Prƾởhe blữm  plúhe blữm smu kld ĝƾỢỢb plæ ĝƾ plæ `uyễ `uyễtt kỴ smu tlẤa trm tluạt JẢhe Kế loậbl tlẤa trm 7:   KẸP IWẩH ĞỂ ĝẢa jẢo sỤb klỏg bụm heƾốd tdỉu `ơhe, hlỵ sẢh xuầt tlỽb plẤa plẢd ĝẢa jẢo vễ sdhl mh th tlỽb plẤa vỵ blầt iƾỢhe tlỽb plẤa ĞẢa jẢo ĝdọu ĝị bíb hlỵ sẢh xuầt tlỽb  plẤa plẢd tlỽb ldễh ĝấy ĝụ bíb tdỉu blá bụm LMBB^ Prohe q tréhl tlỽb ldễh plẢd heldỉa tưb, ĝẢa jẢo táhl truhe tlỽb vỵ vdễb kdỂa trm tlƾốhe xuh idỉh tủb 72 Pợd idu tlma klo6 BB HEWTặH PB BLWHE S Sể RDHL PLỾB ^LẬA B\B =-=434 Plðhe qum hĂa =434 Rỡm ĝỗd hĂa =444 Rỡm ĝỗd hĂa =445, :>>2, :>:> Jdæh tạp sỡm ĝỗd hĂa :>== 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tìm hiểu về haccp, Báo cáo tìm hiểu về haccp