0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIŨA kì i 2021 2022

13 14 0
  • ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIŨA kì i  2021  2022

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:21

Trường THCS Đồn Thị Điểm ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP GIỮA KÌ I – MƠN TỐN NĂM HỌC 2021 – 2022 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu Biểu thức thích hợp phải điền vào chỗ trống ( .)  x  3 .  x  27 , để đẳng thức A x  B x  6x  C x  3x  D x  3x  Câu Kết rút gọn biểu thức  a  b    a  b  là: A 4ab B 4ab C 2a  2b2 D 2b Câu Kết phân tích đa thức x  y  2y  thành nhân tử là: A  x  y  1 x  y  1 B  x  y  x  y   2y  C x  y  1 y  1 D  x  y  1 x  y  1 Câu Giá trị biểu thức:  x  y    y  z    x  y  y  z  với x = -1; y = 1; z = -1 là: A B -4 C D -1 Câu Đa thức x  4x  5ax  4bx  c chia hết cho x  3x  9x  a + b + c = ? A B -6 C -15 D 21 Câu Trong hình chữ nhật, hai đường chéo: A Là trục đối xứng hình C Vng góc với B Bằng D Bằng vuông góc với Trường THCS Đồn Thị Điểm Câu Chọn khẳng định đúng: A Tứ giác có hai góc đối 90 hình chữ nhật B Tứ giác có hai cạnh đối song song và có góc vng hình chữ nhật C Tứ giác có cặp cạnh song song góc vng hình chữ nhật D Cả câu Câu Cho tứ giác ABCD Gọi E, F, K theo thứ tự trung điểm AD, BC, AC Kết luận sau đúng? AB  CD AB  CD C EF  AB  CD AB  CD D EF  A EF  B EF  Câu Hình thang cân ABCD (AB//CD; AB < CD) ta có: A AB = CD B AC // BD     C A=B;C=D D AD//BC Câu 10 Một hình thang có hiệu hai đáy 8cm, đường trung bình có độ dài 10cm Độ dài hai đáy bằng: A.16cm 8cm B 14cm 6cm C 12cm 4cm D 9cm 1cm Câu 11 Biết  2x   3x  b   ax  x  c với x Khi giá trị a, b, c cần tìm là? Trường THCS Đồn Thị Điểm  a6  A  b  c  40   a6  B  b  8 c  40   a  6  C  b  c  40  a6  D  b  c  40  Câu 12 Thương phép chia  x  2x  4x  : 2x là? A x  2x  B x x2 C x x2 D x  x  2x 2 Câu 13 Cho số x, y khác thỏa mãn điều kiện x  y  y  x Khi giá trị biểu thức P  x  2xy  y  3x  3y là? A B C D Đáp án: A, B,C Câu 14 Cho a  b  c  d  Đẳng thức sau đúng? A a  b3  c3  d3   b  c  ad  bc  B a  b3  c3  d3   b  c  ad  bc  C a  b3  c3  d3   b  c  ad  bc  D a  b3  c3  d3   b  c  ad  bc  Câu 15 Cho tam giác ABC có BC  6cm Trên cạnh AB lấy điểm D E cho AD  BE Qua D E vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AC theo thứ tự G H Khi đó, tổng DG  EH bằng? Câu 16 Khẳng định sau đúng? A Hình bình hành có hai đường chéo vng góc với hình chữ nhật B Hình bình hành có hai cạnh kề hình chữ nhật C Hình bình hành có hai đường chéo hình chữ nhật D Hình bình hành có đường chéo tia phân giác góc hình chữ nhật Câu 17 Kết phép nhân  x  3 x   là? Trường THCS Đoàn Thị Điểm A x  2x  B x  3x  C x  x  D x  x  Câu 18 Cho x  y  9, xy  14 Khi x  y3 bằng? A 350 B 351 C 352 D 349 Câu 19 Giá trị biểu thức:  x    x  2x     x    x  2x   x  là? B 4 A C 16 D 250 Câu 20 Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM Gọi D trung điểm AM, E giao điểm BD AC, F trung điểm EC Chọn câu câu sau: A AE  EC C FC  AF B AE  2EC D MF  BE Câu 21 Khẳng định sau đúng? A Đường trung bình hình thang đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh đáy hình thang B Đường trung bình tam giác đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên tam giác C Mỗi tam giác có đường trung bình D Đường trung bình tam giác đoạn thẳng nối từ đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện   120 Khi số đo góc B,C,   D  hình Câu 22 Cho hình bình hành ABCD biết A bình hành là? A 60 , 60 ,120 B 60 ,120 ,60 C 120 ,60 , 60 D 80 ,100 ,80 Câu 23 Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 36cm M trung điểm cạnh BC, biết hai đoạn thẳng MA MD vng góc với Độ dài hai cạnh kề hình chữ nhật ABCD là? Trường THCS Đoàn Thị Điểm A 5cm;13cm B 4cm;14cm C 6cm;12cm D 8cm;10cm Câu 24 Cho tam giác ABC vuông cân A, AC  6cm , điểm M thuộc cạnh BC Gọi D, E theo thứ tự chân đường vng góc kẻ từ M đến AB, AC Chu vi tứ giác ADME bằng? A 6cm B 36cm C 18cm D 12cm Câu 25 Phân tích đa thức x2 y  21xy z  xyz  14 xy thành nhân tử ta A xy  xy  yz  z   B xy  xy  21yz  z  14  C xy   xy  yz  z   D xy  xy  y z  z   Câu 26 Điền vào (…) sau:  x    x   A 2x B C 4x D Câu 27 Kết phân tích đa thức x  5x  xy  y thành nhân tử là: A  x  5 x  y  B  x  5 x  y  C  x  5 x  y  D  x  5 x  y  Câu 28 Kết biểu thức  22  1 24  1 28  1 216  1 232  1 là: A 264  B 264  C 232  D 232  Câu 29 Số dư phép chia A  223  233  243    87  883 cho 110 A 44 B C D 55 Câu 30 Các góc tứ giác là: A góc nhọn C góc vng, góc nhọn góc tù B góc tù D góc vng, góc nhọn Câu 31 Cho tam giác ABC có BC = cm, đường trung tuyến BE, CD Khi độ dài DE là: Trường THCS Đoàn Thị Điểm A 12 cm B cm C cm D cm AOD  50o , Câu 32 Hình chữ nhật ABCD có O giao điểm hai đường chéo Biết  ABO ? tính số đo  A 50o B 25o C 90o D 130 o Câu 33 Hình chữ nhật có kích thước hai cạnh kề cm 12 cm Độ dài đường chéo hình chữ nhật là: A cm B 13 cm C 15 cm Câu 34: Hãy chọn câu trả lời đúng: A Tứ giác có hai cạnh đối song song hình bình hành B Tứ giác có hai cạnh đối hình bình hành C Tứ giác có hai góc đối hình bình hành D Tứ giác có cạnh đối song song hình bình hành Câu 35 Kết phép tính (ax2 + bx – c).2a2x bằng: A 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx B 2a3x3 + bx – c C 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx D 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx Câu 36 Khai triển (3x – 4y)2 ta được: A 9x2 – 24xy + 16y2 B 9x2 – 12xy + 16y2 C 9x2 – 24xy + 4y2 D 17 cm Trường THCS Đoàn Thị Điểm D 9x2 – 6xy + 16y2 Câu 37 Rút gọn biểu thức A = (3x – 1)2 – 9x(x + 1) ta được: A -15x + B C -1 D Một đáp án khác Câu 38 Phân tích đa thức a4 + a3 + a3b + a2b thành nhân tử ta được: A a2(a + b)(a + 1) B a(a + b)(a + 1) C (a2 + ab)(a + 1) D (a + b)(a + 1) Câu 39 Phân tích đa thức x2 + x – 2ax – 2a thành nhân tử được: A (x + 2a)(x – 1) B (x – 2a)(x + 1) C (x + 2a)(x + 1) D (x – 2a)(x – 1) Câu 40 Các góc tứ giác là: A góc nhọn B góc tù C góc vng D góc vng, góc nhọn Trường THCS Đồn Thị Điểm Câu 41 Chọn câu A Đường trung bình hình thang đường nối trung điểm hai cạnh đáy hình thang B Đường trung bình tam giác đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên tam giác C Trong tam giác có đường trung bình D Đường trung bình tam giác đường nối từ đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện Câu 42 Hãy chọn câu đúng? Cho tam giác ABC có chu vi 32cm Gọi E, F, P trung điểm cạnh AB, BC, CA Chu vi tam giác EFP là: A 17 cm B 33 cm C 15 cm D 16 cm Câu 43 Hãy chọn câu sai A Hình bình hành có hai đường chéo cắt trung điểm đường B Hình bình hành có hai góc đối C Hình bình hành có hai đường chéo vng góc với D Hình bình hành có hai cặp cạnh đối song song Câu 44 Hãy chọn câu Cho ΔABC với M thuộc cạnh BC Từ M vẽ ME song song với AB MF song song với AC Hãy xác định điều kiện ΔABC để tứ giác AEMF hình chữ nhật Trường THCS Đồn Thị Điểm A ΔABC vuông A B ΔABC vuông B C ΔABC vuông C D ΔABC Câu 45 Biểu thức E = x2 – 20x + 101 đạt giá trị nhỏ khi: A x = B x = 10 C x = 11 D.x = 12 Câu 46 Kết phép tính (x  6)(x  8) là: A x  14x  48 B x  14x  48 C x  16x  48 D x  16x  48 Câu 47 Với A,B biểu thức tùy ý Tìm kết cho biểu thức sau: (A  B)3 A A3  3A2 B  3AB2  B3 B A3  3A B  3AB2  B3 C (A  B)(A  AB  B2 ) D (A  B)(A2  AB  B2 ) Câu 48 Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 3x  9x A 3x (x  3) B x (3x  9) C 3x (x  3) D 3x (x  1) Câu 49 Chọn câu sai câu sau: A Hình thang tứ giác có hai cạnh đối song song B Trong hình thang, tổng hai góc kề cạnh 180o C Trong hình thang, hai cạnh bên song song hai cạnh bên hai cạnh đáy Trường THCS Đoàn Thị Điểm D Hình thang cân hình thang có hai góc kề đáy Câu 50 Khẳng định sau đúng: A Hình bình hành tứ giác có cặp cạnh đối song song B Hình bình hành tứ giác có hai đường chéo C Hình bình hành tứ giác có hai đường chéo cắt trung điểm đường D Hình bình hành tứ giác có hai cạnh đối Câu 51 Thực phép tính: (xy  6)2 A x y2  12xy  36 B x y2  6xy  12 C xy2  12xy  36 D xy2  6xy  12 Câu 52 Cho tứ giác CDEF (CD//EF) Biết DF=CE Chọn câu khẳng định ln đúng: A CDEF hình thang cân B CDEF chưa hình thang cân C CDEF hình bình hành D CDEF hình thang vng Câu 53 Cho hình thang cân ABCD có AB//CD, AB < CD Kẻ đường cao AH, BK ( H, K thuộc đoạn CD) Các đoạn thẳng chắn là: A AK = BH B DH = HK C AK = HK D AD = BK Câu 54 Tìm x biết: (3x  2)2  (2x  1)2      A x   ; 3 1 5   B x   ;3 C x   ;     1 2 D x   ;   2 3 1 2   1 2 D x   ;   3 2 7 2 Câu 55 Tìm x biết: 2x  9x    7  2 A x  1;      B x   ;1 C x   ;   Trường THCS Đoàn Thị Điểm Câu 56 Cho tam giác FHI Biết LF = LI LM // IH ( L thuộc FI, M thuộc FH) Độ dài đoạn FH = 32cm Tính độ dài đoạn MF? A MF = 16cm B MF = 30cm C MF = 15cm D MF = 28cm Câu 57 Cho hình thang DKMS có DK // MS, DH = HS, KI = IM (H thuộc DS, I thuộc KM), biết DK = 24cm, MS = 2DK Tính HI? A HI = 36cm B HI = 72cm C HI = 48cm D HI = 56cm Câu 58 Tứ giác ABCD có O giao điểm hai đường chéo Dấu hiệu nhận biết cho thấy ABCD hình bình hành? A O trung điểm AC BD C AB // CD AD = BC B AB = CD OA = OB Câu 59 Cho hình chữ nhật EFGH Có GF = 9cm, EG = 15cm Tính EF? A EF = 12cm B EF = 23cm C EF = 144cm D EF = 81cm Câu 60 Phân tích đa thức sau thành nhân tử x  x  1 x  x  12   12 A  x  x   x  x   B  x  x   x  x   C  x  2x   x  x   D  x  x   x  x   Câu 61 Tính 1  y   1  y   1  y 1  y  bằng: A y B 4x 2 C D 4 Câu 62 Xác định hệ số a, b, c biết  x  cx    ax  b   x  x  x A a  1; b  1; c  2 B a  1; b  1; c  2 C a  1; b  1; c  D a  1; b  1; c  Câu 63.Tứ giác có số đo ba góc là: 70,80 ,130 Khẳng định đúng? Trường THCS Đoàn Thị Điểm A Một góc ngồi tứ giác 60 B Số đo góc cịn lại tứ giác 70 C Tứ giác có tổng hai góc kề 150 D Tứ giác có tổng hai góc đối diện 150 Câu 64 Hình bình hành tứ giác: A Có hai đường chéo cắt trung điểm đường B Có hai đường chéo vng góc với C Có hai đường chéo cắt trung điểm đường D Có hai đường chéo Câu 65 Cho ba đoạn thẳng cắt trung điểm đoạn số hình bình hành nhận hai ba đoạn thẳng làm đường chéo là: A B C D C góc nhọn D góc nhọn Câu 66 Một tứ giác có nhiều nhất: A góc nhọn B góc nhọn Câu 67 Trong tứ giác, ta có: A Tổng hai đường chéo nhỏ chu vi tứ giác B Tổng hai đường chéo lớn chu vi tứ giác C Tổng hai đường chéo không nhỏ chu vi tứ giác D Tổng hai đường chéo không lớn chu vi tứ giác Câu 68 Cho tam giác ABC, M thuộc cạnh BC Từ M kẻ MN song song với AC, MP song song với AB Tứ giác ANMP hình chữ nhật nếu: A Tam giác ABC cân A B Tam giác ABC vuông A C M chân đường phân giác góc BAC D M trung điểm BC Câu 69 Hình thang cân hình thang: A Có hai đường chéo vng góc với B Có hai cạnh bên Trường THCS Đồn Thị Điểm C Có hai đường chéo D Có hai góc Câu 70 Biểu thức E = - x2 + 10x - 101 đạt giá trị lớn khi: A x = 76 B x = C x = -76 D.x = -5 ... HS, KI = IM (H thuộc DS, I thuộc KM), biết DK = 24cm, MS = 2DK Tính HI? A HI = 36cm B HI = 72cm C HI = 48cm D HI = 56cm Câu 58 Tứ giác ABCD có O giao ? ?i? ??m hai đường chéo Dấu hiệu nhận biết cho... Đoàn Thị ? ?i? ??m A Một góc ng? ?i tứ giác 60 B Số đo góc cịn l? ?i tứ giác 70 C Tứ giác có tổng hai góc kề 150 D Tứ giác có tổng hai góc đ? ?i diện 150 Câu 64 Hình bình hành tứ giác: A Có hai đường... n? ?i trung ? ?i? ??m hai cạnh đáy hình thang B Đường trung bình tam giác đoạn thẳng n? ?i trung ? ?i? ??m hai cạnh bên tam giác C M? ?i tam giác có đường trung bình D Đường trung bình tam giác đoạn thẳng nối
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIŨA kì i 2021 2022 , ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIŨA kì i 2021 2022