0

THỊ TRƯỜNG yếu tố sản XUẤT

12 7 0
  • THỊ TRƯỜNG yếu tố sản XUẤT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:45

07/10/2021 CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT Cung lao động I Thị trường lao động Cầu lao động Cân thị trường lao động độc quyền II Thị trường vốn đất đai • Thị trường vốn • Thị trường đất đai CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT I Thị trường lao động 07/10/2021 Cung lao động 1 Khái niệm • Cung lao động cá nhân lượng thời gian mà cá nhân có khả sẵn sàng làm việc mức tiền công khác nhau, khoảng thời gian xác định, với giả định yếu tố khác khơng đổi • Cung lao động thị trường tổng cung lao động cá nhân Cung lao động Các nhân tố ảnh hưởng đến cung lao động • Thu nhập • Áp lực tâm lý, xã hội • Yếu tố thời gian • Thái độ người lao động việc nghỉ ngơi 07/10/2021 Cung lao động Đường cung lao động cá nhân Giả định: • Tất hoạt động người Mức thu nhập chia thành nhóm lao động nghỉ ngơi Đường thu nhập - nghỉ ngơi • Cá nhân tồn quyền định với mục đích C làm việc cá nhân tối đa hóa độ thỏa BL2 mãn, khơng phải tối đa hóa thu nhập IC3 B IC2 BL3 BL1 IC1 A 24h Số nghỉ ngơi Cung lao động Đường cung lao động cá nhân I Ảnh hưởng thay ảnh 24w2 SE: X1X2 IE: X2X3 hưởng thu nhập tác động đến định cung lao động tiền công lao động thay đổi 24w1 e3 e2 U2 e1 U1 Số nghỉ ngơi (X) X2 X1 X3 24h 07/10/2021 Cung lao động Đường cung lao động thị trường Cung lao động cá nhân Mức tiền công (w) Cung lao động thị trường w SL SL Số lao động (l) L Cầu lao động Khái niệm • Cầu lao động hãng số lao động mà hãng có khả sẵn sàng thuê mức tiền công khác khoảng thời gian xác định, ceteris paribus • Lưu ý: cầu lao động nói riêng (hay yếu tố sản xuất khác nói chung) phụ thuộc vào hàng hóa dịch vụ cuối cùng, hay cầu yếu tố sản xuất cầu thứ phát • Cầu lao động thị trường: số lao động mà tất hãng có khả sẵn sàng thuê mức tiền công khác khoảng thời gian xác định, ceteris paribus 07/10/2021 Cầu lao động Quyết định thuê mướn lao động tối ưu Sản phẩm doanh thu cận biên lao động • Sản phẩm doanh thu cận biên lao động (MRPL- marginal revenue product of labour) phần doanh thu thu thêm thuê thêm đơn vị lao động cuối 𝑀𝑅𝑃 = ∆𝑇𝑅 ∆𝑇𝑅 ∆𝑄 = = 𝑀𝑅 𝑀𝑃 ∆𝐿 ∆𝑄 ∆𝐿 • Khi thị trường sản phẩm cuối thị trường cạnh tranh hồn hảo, MR = P (giá bán doanh thu cận biên), 𝑀𝑅𝑃 = 𝑃 𝑀𝑃 Cầu lao động Quyết định thuê mướn lao động tối ưu Sản phẩm doanh thu cận biên lao động w, MRPL Thị trường sản phẩm phi cạnh tranh Thị trường sản phẩm cạnh tranh hoàn hảo MRPL=MR.MPL MRPL=P.MPL l 10 07/10/2021 Cầu lao động Quyết định thuê mướn lao động tối ưu Chi phí yếu tố đầu vào lao động • TICL tổng chi phí yếu tố sản xuất lao động, chi phí trả cho tồn số lượng yếu tố sản xuất sử dụng • Chi phí yếu tố cận biên (MIC- marginal input cost): phần chi phí tăng thêm sử dụng thêm đơn vị yếu tố sản xuất 𝑀𝐼𝐶 = ∆𝑇𝐼𝐶 = 𝑇𝐼𝐶′ ∆𝐿 • Chi phí yếu tố trung bình (AIC- average input cost): chi phí trung bình cho yếu tố sử dụng 𝐴𝐼𝐶 = 𝑇𝐼𝐶 𝑤𝐿 = =𝑤 𝐿 𝐿 11 Cầu lao động Quyết định thuê mướn lao động tối ưu Quyết định tối ưu • Hãng muốn tối đa hóa lợi nhuận nên • chi phí cho việc th thêm (MICL) < doanh thu thuê thêm lao động mang lại (MRPL): hãng nên thuê thêm lao động • MICL > MRPL: hãng nên giảm thuê lao động • MICL = MRPL: lựa chọn tối ưu 12 07/10/2021 Cầu lao động Đường cầu lao động hãng dài hạn • • w Đường cầu ngắn hạn MRPL1: • Tại w1, hãng thuê L1 đơn vị lao động • Tại w2, ngắn hạn, hãng thuê L2 đơn vị lao động • Theo ngun tắc tối ưu hóa sản xuất MPL/ L = MPK/ K nên thuê thêm lao động hãng thuê thêm tư • A w1 Trong dài hạn: • MRPL1 dịch chuyển sang phải thành MRPL2 • Hãng thuê L3 đơn vị lao động C w2 B MRPL2 MRPL1 Đường cầu lao động dài hạn đường AC • Cầu lao động hãng dài hạn thoải hơn, co giãn theo giá cầu lao động hãng ngắn hạn L1 L2 L3 L 13 Cầu lao động Đường cầu lao động ngành • Thơng thường với thị trường hàng hóa dịch vụ, cầu thị trường tổng cầu tất cá nhân có thị trường theo chiều ngang Tuy nhiên, cầu lao động cầu thứ phát nên điều khơng cịn w w DL w1 Đường cầu giá sản phẩm không đổi w1 w' w' MRPL2 MRPL1 L1 L1' L2 L2' L L1+L2 L1'+L2' L 14 07/10/2021 Nhắc lại cân thị trường lao động cạnh tranh w w, MRPL SL w* DL L* Cân thị trường MRPL L l* l Cân hãng 15 Cân thị trường lao động độc quyền Thị trường lao động độc quyền bán • Trong thị trường độc quyền bán, có tổ chức bán lao động có nhiều hãng muốn mua lao động • Độc quyền bán xảy cơng đoàn/ nghiệp đoàn người cung lao động cho hãng Vì người bán lao động nên nghiệp đồn hạn chế lượng cung để địi mức tiền cơng tương ứng theo u cầu • Đối với thị trường độc quyền bán, người mua lao động người chấp nhận giá nên MRPL khác với đường cầu; người cung lao động người định giá nên MICL trùng với đường cung lao động 16 07/10/2021 Cân thị trường lao động độc quyền Thị trường lao động độc quyền bán w w1 wc MRL L1 Lc DL L 17 Cân thị trường lao động độc quyền Thị trường lao động độc quyền mua • Trong thị trường yếu tố sản xuất độc quyền mua có người mua nhất, có nhiều người bán yếu tố sản xuất • Tình độc quyền mua xảy thị trường lao động khỉ có hãng sử dụng lao động chuyên môn cao người lao động cư trú khoảng cách hợp lý xung quanh nhà máy hãng • Tiền cơng thấp hơn, số lượng lao động cân thấp trường hợp thị trường lao động cạnh tranh 18 07/10/2021 Cân thị trường lao động độc quyền Thị trường lao động độc quyền mua MICL w AICL wc w* L* Lc L 19 Cân thị trường lao động độc quyền 3 Thị trường lao động độc quyền song phương • Trong thực tế có trường hợp người lao động có tay nghề nhập nghiệp đồn, đồng thời hãng sử dụng lao động có tay nghề hợp tác với thành hiệp hội định Nghiệp đồn người lao động có tay nghề hiệp hội hãng gặp để đàm phán thuê lao động Đó thị trường độc quyền song phương • Khác với tình thị trường phân tích trên, độc quyền song phương khơng có cân bên đàm phán có sức mạnh thị trường 20 10 07/10/2021 Cân thị trường lao động độc quyền 3 Thị trường lao động độc quyền song phương MICL w AICL w1 w2 MRPL MRL L1 L2 L 21 Lưu ý: MCL Đối tượng MICL Người bán thị trường lao động - người lao Người mua thị trường lao động - hãng động Bản chất Là chi phí hội (người lao động làm Là chi phí tăng thêm cho hãng mua thêm việc khác không cung cấp đơn vị lao động đơn vị lao động cuối cùng, MICL= w.ΔL đó)tăng thêm cung cấp thêm đơn vị lao động cuối MRL MRPL Đối tượng Người lao động Hãng Bản chất Là phần doanh thu (phần tiền công) tăng thêm Là doanh thu (từ việc bán sản phẩm mà người người lao động cung cấp thêm đơn vị lao lao động sản xuất ra) mà hãng thu thêm động cuối thuê thêm đơn vị lao động cuối 22 11 07/10/2021 CHƯƠNG 5: THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT II Thị trường vốn đất đai 23 12 ... phí yếu tố sản xuất lao động, chi phí trả cho tồn số lượng yếu tố sản xuất sử dụng • Chi phí yếu tố cận biên (MIC- marginal input cost): phần chi phí tăng thêm sử dụng thêm đơn vị yếu tố sản xuất. .. lao động độc quyền Thị trường lao động độc quyền bán w w1 wc MRL L1 Lc DL L 17 Cân thị trường lao động độc quyền Thị trường lao động độc quyền mua • Trong thị trường yếu tố sản xuất độc quyền mua... Nhắc lại cân thị trường lao động cạnh tranh w w, MRPL SL w* DL L* Cân thị trường MRPL L l* l Cân hãng 15 Cân thị trường lao động độc quyền Thị trường lao động độc quyền bán • Trong thị trường độc
- Xem thêm -

Xem thêm: THỊ TRƯỜNG yếu tố sản XUẤT , THỊ TRƯỜNG yếu tố sản XUẤT

Từ khóa liên quan