0

Bài 36: am - ap - Bài 36: am - ap

14 1 0
  • Bài 36: am - ap - Bài 36: am - ap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:12

Cả nhà đi bộ ra Bờ Hồ.Gió hồ nhè nhẹ.. Bố chỉ cho cả nhà Tháp Rùa ở giữa hồ...[r] (1)TIẾNG VIỆT (Tập 1) (2) Bài 36 am – ap (3) Làm quen Bài 36: am – ap cam xe đạp (4) Đánh vần: am m a a – mê - am a - mờ - am cờ - am - cam cam cam (5) Đánh vần: ap p a a – pờ - ap a – pờ – ap Đờ - áp - đáp – nặng đạp xe đạp xe đạp (6) Tiếng nào có vần am? Tiếng nào có vần ap? khám Tháp Rùa trám (7) Tiếng nào có vần am? Tiếng nào có vần ap? vạm vỡ múa sạp sáp nẻ (8) Tìm tiếng có vần am, tiếng có vần ap (9) Tập đọc: Bờ Hồ Bố mẹ cho Giáp và bé Lam phố cổ Cả nhà Bờ Hồ.Gió hồ nhè nhẹ Bố cho nhà Tháp Rùa hồ (10) Nói tiếp để hoàn thành (11) Tập viết (12) (13) (14) Xin Chaân Thaønh Caùm Ôn (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36: am - ap - Bài 36: am - ap, Bài 36: am - ap - Bài 36: am - ap