0

So su dung thiet bi hoa 9

31 1 0
  • So su dung thiet bi hoa 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:19

Mô hình phân tử axit axetic dạng đặc và dạng rỗng DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, ống dẫn khí, giá sắt, cốc TT... Môn: Hóa học TT.[r] (1)Môn: Hóa học TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Số Lượng Ngày: Tiết 1 Ôn tập hóa Lớp: Ngày: Tiết 2 Tính chất Lớp: hóa học oxitkhái quát phân loại oxit Tiết Ngày: Một số oxit quan trọng(tiết Lớp: 1) Máy chiếu DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: CuO dd HCl DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: CaO 06C 0,2 g ml 06C 0,2 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (2) dd HCl, H2O Tranh: Sơ đồ lò nung vôi thủ công và công nghiệp (Hình 1.4 và 1.5) Tiết 4 Ngày: Một số oxit Lớp: quan trọng(tiết 2) Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Môn: Hóa Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Khối: Máy chiếu Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: (3) học TT Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Ngày: Tiết 5 Lớp: Tính chất hóa học axit Ngày: Tiết 6 Một số axit quan trọng(tiết 1) Lớp: Tên TBDH DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: Al, Mg dd HCl, dd H2SO4, quì tím DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, cốc TT 250 ml HC: Cu dd H2SO4 Số Lượng 5C 0,4 g ml 6C 0,2 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (4) Ngày: Lớp: Tiết 7 Một số axit quan trọng(tiết 2) DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: BaCl2 H2O, dd H2SO4 Tranh: Sơ đồ số ứng dụng axit(Hình 1.12) Ngày: Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Tiết Luyện tập Lớp: Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Máy chiếu 5C 0,2 g ml (5) Môn: Hóa học TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Ngày: Lớp: Tiết 9 Thực hành: Tính chất hóa học oxit và axit Tên TBDH DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, bình TT miệng rộng HC: P, BaCl2, CaO, Na2SO4 H2O, dd H2SO4, dd HCl, ,quì tím phenolphtal ein Số Lượng 6C 0,8 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (6) Ngày: Lớp: Tiết 11 10 11 Tính chất hóa học bazơ Tiết 12 Ngày: Một số bazơ quan (t1) Lớp: Tiết 13 12 Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Một số bazơ quan (t2) Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: NaOH, H2O, quì tím phenolphtal ein Máy chiếu Ngày: Máy chiếu Lớp: Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: 4C 0,2 g ml (7) Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Môn: Hóa học TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Ngày: Tiết 14 13 14 Lớp: Tính chất hóa học muối Một số muối quan trọng(tiết 1) Tiết 15 Ngày: Tên TBDH DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: Cu, AgNO3,Na Cl, CuSO4, NaOH, BaCl2 H2O, dd H2SO4 Máy chiếu Số Lượng 5C 1,2 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (8) Tính chất hóa học muối Một số muối quan trọng(t 2) Lớp: Ngày: Tiết 16 15 Lớp: Phân bón hóa học Hộp mẫu phân bón hóa học Ngày: Tiết 17 16 Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Mối quan hệ các loại hợp chất vô Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Lớp: Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Máy chiếu hộp (9) Môn: Hóa học TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Số Lượng Ngày: Tiết 18 17 Luyện tập chương Lớp: Ngày: Tiết 19 18 19 Lớp: Thực hành: Tính chất hóa học bazơ và muối Máy chiếu DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: CuSO4, NaOH, BaCl2, Na2SO4 H2O, dd H2SO4 Ngày: Tiết 21 DC: Giá 5C 0,8 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (10) Lớp: Tính chất vật lý, tính chất hóa học kim loại(tiết 1) Ngày: Tiết 22 20 Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Tính chất vật lý, tính chất hóa học kim loại(tiết 2) Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Lớp: Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: CuSO4, , Zn H2O DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: CuSO4, Zn H2O 5C 0,4 g ml 5C 0,4 g ml (11) tháng: Môn: Hóa học TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Ngày: Lớp: Tiết 23 21 22 Dãy hoạt động hóa học kim loại Tiết 24 Nhôm Ngày: Lớp: Tên TBDH DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: Cu, CuSO4, AgNO3, Na, ddHCl, H2O DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, Số Lượng 5C 0,8 g ml 5C 0,6 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (12) chổi rửa HC: Al, CuSO4, NaOH ddHCl, H2O Ngày: 23 Tiết 25 Sắt Máy chiếu Lớp: Ngày: Tiết 26 24 Hợp kim sắt: Gang, thép Lớp: Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Máy chiếu (13) Môn: Hóa học TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Số Lượng Ngày: Tiết 27 25 Sự ăn mòn kim loại và Lớp: BVKL không bị ăn mòn Máy chiếu Ngày: Tiết 28 26 27 Luyện tập chương Lớp: Máy chiếu Ngày: DC: Giá ống nghiệm, ống ngh, ống hút, kẹp gỗ, đèn, chổi rửa HC: Al, Fe, Tiết 29 Thực hành: Tính chất hóa học nhôm và sắt Lớp: 5C 1g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (14) CuSO4, S, NaOH H2O Ngày: Tiết 30 28 Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Môn: Hóa học TT 29 Ôn tập học Lớp: kỳ Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Máy chiếu Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Ngày: Tiết 32 Lớp: Máy chiếu Số Lượng Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (15) Tính chất phi kim Ngày: 30 Máy chiếu Tiết 33 Clo (t1) Lớp: Ngày: Tiết 34 31 Clo (t2) Máy chiếu Lớp: Ngày: 32 Cácbon Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Máy chiếu Tiết 35 Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Lớp: Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: (16) Môn: Hóa họcHọc kỳ II TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Số Lượng Ngày: Máy chiếu Tiết 36 33 Các oxit cabon Lớp: Ngày: Lớp: Tiết 37 34 35 Axit cacbonic và muối cacbonat Ngày: Tiết 38 DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: CaCO3, CaCl2, K2CO3 ddHCl 5C 0,6 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (17) Silic Công Lớp: nghiệp silicat Máy chiếu Ngày: Tiết 39 36 Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Môn: Hóa học TT Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học(tiết 1) Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Lớp: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tờ Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Số Lượng Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (18) TBDH Tiết 40 37 Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học(tiết 2) Ngày: Lớp: Tiết 41 Ngày: 38 Luyện tập chương Lớp: 39 Tiết 42 Ngày: Thực hành: Tính chất Lớp: hh phi kim và h/chất chúng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tờ Máy chiếu DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, ống dẫn khí, cốc TT 250 ml, giá sắt HC: CuO, C, NaHCO3, Na2CO3 ddHCl,H2O 8C 0,8 g ml (19) Ngày: Tiết 44 40 Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Môn: Hóa học TT Lớp: Khái niệm HCHC và hóa học hữu Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, đèn cồn HC: Bông 6C Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Số Lượng Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (20) Ngày: Tiết 45 41 Cấu tạo phân tử HCHC Máy chiếu Lớp: Ngày: Tiết 46 42 Lớp: Metan Mô hình phân tử metan dạng đặc và dạng rỗng hộp Ngày: Tiết 47 43 Etilen Lớp: Mô hình phân tử etilen dạng đặc và dạng rỗng hộp Ngày: Tiết 48 44 Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Lớp: Axetilen Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH Mô hình phân tử axetilen dạng đặc và dạng rỗng hộp (21) tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Môn: Hóa học TT Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Tên TBDH Số Lượng Ngày: Tiết 49 45 Benzen Lớp: Mô hình phân tử bezen dạng rỗng hộp Ngày: Tiết 50 46 Dầu mỏ và Lớp: khí thiên nhiên Sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng các sản phẩm Ngày: 47 Tiết 51 Nhiên liệu Máy chiếu Lớp: tờ Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (22) Ngày: Tiết 52 48 Luyện tập chương Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Môn: Hóa học Máy chiếu Lớp: Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Khối: TT Tiết… Tên bài dạy 49 Tiết 53 Thực hành: Ngày dạy các lớp Ngày: Tên TBDH Số Lượng DC: Giá ống nghiệm, ống no , ống hút, kẹp gỗ, chổi 7C 0,6 g Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (23) Tính chất Lớp: hiđrocacbo n Ngày: Tiết 55 50 Lớp: Rượu etylic Ngày: Tiết 56 Lớp: 51 Axit axetic(tiết 1) 52 Tiết 57 Ngày: Axit axetic(tiết 2) Lớp: rửa, ống dẫn khí, giá sắt HC: CaC2, ddBrom, H2O, Benzen DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: C2H5OH, H2O, C6H6, Na Mô hình phân tử rượu etylic dạng đặc và dạng rỗng DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: Na2CO3 CH3COOH, quì tím Mô hình phân tử axit axetic dạng đặc và dạng rỗng DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, ống dẫn khí, giá sắt, cốc TT ml 5C ml 0,2 g hộp 5C 0,2 g ml hộp 8C ml (24) 250 ml HC: CH3COOH, C2H5OH, H2SO4, H2O Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Môn: Hóa học TT 53 Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Ngày: Tiết 58 Mối liên hệ etilen, Lớp: rượu etylic và axit Tên TBDH Máy chiếu Số Lượng Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (25) axetic Ngày: Lớp: Tiết 59 54 Chất béo DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC: H2O, C6H6 5C ml Ngày: 55 56 Tiết 60 Luyện tập Lớp: Tiết 61 Ngày: Thực hành: Tính chất rượu và axit Lớp: Máy chiếu DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, ống dẫn khí, giá sắt, cốc TT 250 ml HC: quì tím, Zn, CaCO3 CH3COOH, 8C 0,4 g ml (26) C2H5OH, H2SO4, H2O, Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Môn: Hóa học Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Khối: TT Tiết… Tên bài dạy 57 Tiết 62 Glucozơ Ngày dạy các lớp Ngày: Lớp: Tên TBDH DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi Số Lượng 5C 0,4 g ml Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (27) Ngày: Lớp: Tiết 63 58 Saccarozơ Ngày: Tiết 64 59 60 Lớp: Tinh bột và xenlulozơ Tiết 65 rửa,đèn HC: C6H12O6, AgNO3, ddNH3 H2O, DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa,đèn HC:, C12H22O11, AgNO3, ddNH3, H2O DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa HC:dd I2 5C 0,6 g ml 5C ml Ngày: DC: Giá 5C (28) Lớp: Protein Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Môn: Hóa học TT 61 Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: Khối: Tiết… Tên bài dạy Ngày dạy các lớp Ngày: Tiết 66 Lớp: Tên TBDH Máy chiếu Số Lượng Tình trạng TB mượn Ngày mượn và chữ ký cán phụ trách TBDH Tình trạng TBDH trả Ngày trả và chữ ký CB phụ trách (29) Polime Ngày: Lớp: Tiết 67 62 Thực hành: Tính chất gluxit DC: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ, chổi rửa, đèn cồn HC: C6H12O6, AgNO3, C12H22O11, ddNH3, H2O, I2 Ngày: Tiết 68 63 64 Ôn tập cuối năm (t1) Lớp: Tiết 69 Ngày: Ôn tập cuối năm (t2) Lớp: Máy chiếu Máy chiếu 6C 0,6 g ml (30) Ngày… Th áng Năm 201 Tổ trưởng ký duyệt Ngày Tháng Năm 201 ý kiến P.hiệu trưởng Ngày Tháng Năm 201 Số tiết GV không sử dụng TBDH tháng: Số tiết GV sử dụng TBDH tháng: PHẦN TỔNG HỢP Số tiết đạt theo PPCT Số tiết có sử dụng TBDH Số tiết HS sử dụng TBDH Số tiết tự tay làm, mượn TBDH Kỳ I 36 33 03 06 Kì II 34 31 03 04 Cả năm 70 64 06 10 (31) (32)
- Xem thêm -

Xem thêm: So su dung thiet bi hoa 9, So su dung thiet bi hoa 9