0

DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ độ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, NÂNG CAO đời SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME ở VIỆT NAM HIỆN NAY

19 0 0
  • DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ độ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, NÂNG CAO đời SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 19:19

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH  BÀI TẬP LỚN MƠN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC ĐỀ TÀI: DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LỚP L25 - NHÓM 16 - HK211 NGÀY NỘP ……………… Giảng viên hướng dẫn: THS ĐOÀN VĂN RE Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Thương Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyễn Ngọc Tín Phạm Minh Tín Đồn Cơng Tín Mã số sinh viên 1915435 1915437 1915517 2014753 1915509 Thành phố Hồ Chí Minh – 2021 Điểm số TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ LÀM VIỆC NHĨM VÀ BẢNG ĐIỂM BTL Môn: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC (MSMH: SP1035) Nhóm/Lớp: L25 Tên nhóm: .HK 211 Năm học: 2021-2022 Đề tài: DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ST T Mã số SV Họ Tên 1915435 Nguyễn Ngọc Thương 1915437 Nguyễn Thị Hoài Thương 1915517 Nguyễn Ngọc Tín 2014753 Phạm Minh Tín 1915509 Đồn Cơng Tín Nhiệm vụ phân cơng % Điểm BTL Điểm BTL Ký tên Họ tên nhóm trưởng: Nguyễn Thị Hoài Thương, Số ĐT:0966235502, Email: thuong.nguyenkhoahoa@hcmut.edu.vn Nhận xét GV: GIẢNG VIÊN NHÓM TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ, tên) (Ký ghi rõ họ, tên) MỤC LỤC Trang I PHẦN MỞ ĐẦU II PHẦN NỘI DUNG Chương DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, đặc trưng dân tộc 1.1.1 Khái niệm dân tộc 1.1.2 Đặc trưng dân tộc 1.2 Chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề dân tộc 1.2.1 Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc 1.2.2 Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin Tóm tắt chương 1……………………………………………………………… Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME Ở VIỆT NAM HIỆN NAY…………… 2.1 Đặc điểm dân tộc Việt Nam…………………………………………………… 2.1.1 Có chênh lệch số dân tộc người……………………… 2.1.2 Các dân tộc cư trú xen kẽ nhau…………………………………… 2.1.3 Các dân tộc thiểu số Việt Nam phân bố chủ yếu địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng…………………………………………………………………… 2.1.4 Các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển khơng đều…………… 2.1.5 Các dân tộc Việt Nam có truyền thống đồn kết, gắn bó lâu đời cộng đồng dân tộc - quốc gia thống nhất…………………………………………… 2.1.6 Mỗi dân tộc có sắc văn hố riêng, góp phần tạo nên phong phú, đa dạng văn hoá Việt Nam thống nhất…………………………………………… 2.2 Khái quát đồng bào Khơme………………………………………………… 2.2.1 Đặc điểm nhân học…………………………………………………… 2.2.1.1 Dân số địa lý dân cư ………………………………………… 2.2.1.2 Tuổi thọ ………………………………………………………… 2.2.1.3 Tỷ lệ sinh tỷ lệ tử vong ……………………………………… 2.2.1.4 Kết hôn sớm hôn nhân cận huyết thống ……………………… 2.2.2 Y tế chăm sóc sức khỏe ……………………………………………… 2.2.2.1 Bảo hiểm y tế …………………………………………………… 2.2.2.2 Chăm sóc sức khỏe sinh sản ………………………………… 2.2.2.3 HIV/AIDS sử dụng ma túy ………………………………… 2.2.3 Giáo dục – đào tạo ……………………………………………………… 2.2.4 Bình đẳng giới …………………………………………………………… 2.2.5 Điều kiện sống ………………………………………………………… 2.2.6 Tiếp cận sở hạ tầng, đất đai, thông tin ……………………………… 2.2.6.1 Tiếp cận sở hạ tầng ……………………………………… 2.2.6.2 Đất đất sản xuất ………………………………………… 2.2.6.3 Tiếp cận thông tin …………………………………………… 2.2.7 Tình trạng nghèo, cận nghèo …………………………………………… 2.2.7.1 Thu nhập …………………………………………………… 2.2.7.2 Nghèo cận nghèo ………………………………………… 2.2.8 Duy trì văn hóa truyền thống …………………………………………… 2.3 Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta thời gian qua 2.3.1 Những mặt đạt nguyên nhân………………………………… 2.3.1.1 Công tác đào tạo nghề giải việc làm cho đồng bào Khơme ………… 2.3.1.2 Phát triển hạ tầng kinh tế - kĩ thuật…………………………… a/ Đường, cầu, nhà văn hóa …………………………………… 2.3.1.3 Hỗ trợ, phát triển sản xuất…………………………………… 2.3.1.4 Bảo hiểm y tế, trạm xá ……………………………………… 2.3.1.5 Bảo tồn, phát huy lưu giữ sắc văn hóa dân tộc……… 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân ……………………………………… 2.3.2.1 Lủng củng mối quan hệ sách vùng sách dân tộc ……………………… 2.3.2.2 Hỗ trợ mang tính “cho khơng” hộ nghèo 2.4 Giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta thời gian tới…………… 2.4.1 Luật hóa vấn đề liên quan đến sách ……………………………… 2.4.2 Tóm tắt chương 2……………………………………………………………… III KẾT LUẬN……………………………………………………………………… IV TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… I PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài - Khái quát nội dung cốt lõi lý luận vấn đề dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng bào Khơme - Đánh giá thực trạng (đạt hạn chế) việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta thời gian qua - Xuất phát từ tình hình thực tế trên, nhóm chọn đề tài: “Dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta nay” để nghiên cứu - Dung lượng từ 1,5-2 trang giấy A4 Đối tượng nghiên cứu Thứ nhất, dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thứ hai, thực trạng giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Thứ nhất, làm rõ lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng bào Khơme Thứ hai, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta thời gian qua Thứ ba, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta thời gian tới Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, chủ yếu phương pháp: phương pháp thu thập số liệu; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp lịch sử - logic;… Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, đề tài gồm chương: Chương 1: Dân tộc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Chương 2: Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta II PHẦN NỘI DUNG Chương DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Khái niệm, đặc trưng dân tộc 1.1.1 Khái niệm dân tộc Khái niệm dân tộc: Theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin: dân tộc trình phát triển lâu dài xã hội lồi người, trải qua hình thức cộng đồng từ thấp đến cao, bao gồm: thị tộc, lạc, tộc, dân tộc Nguyên nhân định biến đổi cộng đồng biến đổi phương thức sản xuất Sự xuất dân tộc: phương Tây phương Đơng có khác biệt Cụ thể là, phương Tây dân tộc xuất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xác lập thay phương thức sản xuất phong kiến; phương Đơng dân tộc hình thành sở văn hoá, tâm lý dân tộc phát triển tương đối chín muồi cộng đồng kinh tế đạt tới mức độ định phát triển trạng thái phân tán 1.1.2 Đặc trưng dân tộc Dân tộc hiểu theo: nghĩa rộng nghĩa hẹp Đối tượng hướng đến Đặc trưng Chỉ cộng đồng người Thứ nhất, có chung vùng lãnh ổn định làm nhân dân thổ định nước, có lãnh thổ riêng, Thứ hai, có chung phương thức kinh tế thống nhất, có ngơn sinh hoạy kinh tế Đây đặc trưng Theo nghĩa rộng ngữ chung có ý thức quan trọng dân tộc, lẽ thống mình, sở để gắn kết phận, gắn bó quyền lượi thành viên dân tộc tạo trị, kinh tế, truyền nên tính thống nhất, ổn định bền thống văn hố đấu tranh vững dân tộc chung suốt trình lịch sử lâu dài dựng nước Thứ ba, có chung ngôn ngữ giữ nước làm công cụ giao tiếp Tính thống  quốc gia, tồn ngôn ngữ dân tộc thể nhân dân nước thống mặt cấu trúc ngữ pháp kho từ vựng Sự thống ngôn ngữ đặc trưng chủ yếu dân tộc Thứ tư, có chung văn hoá tâm lý Thứ năm, có chung nhà nước (nhà nước dân tộc) Yếu tố phân biệt dân tộc - quốc gia dân tộc tộc người thành viên cộng đồng dân tộc người dân tộc chịu quản lý, điều khiển nhà nước độc lập Chỉ cộng đồng dân tộc Dân tộc - tộc người có đặc người hình thành trưng như: Theo nghĩa hẹp lịch sử, có mối liên hệ - Cộng đồng ngôn ngữ (bao gồm chặt chẽ bền vững, có ngơn ngữ nói, ngơn ngữ viết chung ý thức tự giác tộc riêng ngơn ngữ nói), tiêu chí người, ngơn ngữ văn để phân biệt tộc người hố khác nhau, vấn đề ln  xuất sau lạc, dân tộc coi trọng giữ gìn tộc, kế thừa phát triển - Cộng đồng văn hoá Bao gồm cao nhân tố tộc văn hoá vật thể phi vật thể người cộng đồng tộc người, phản ánh truyền thống, lối sống, phong tục, tộc người - Ý thức tự giác tộc người Là tiêu chí quan trọng để phân định tộc người có vị trí định tồn phát triển tộc người  Ba tiêu chí tạo nên ổn định tộc người trình phát triển 1.2 Chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề dân tộc 1.2.1 Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc V.I Lênin phát hai xu hướng khách quan phát triển quan hệ dân tộc Xu hướng thứ nhất, cộng đồng dân cư muốn tách để hình thành cộng đồng dân tộc Nguyên nhân: thức tỉnh, trưởng thành ý thức dân tộc, ý thức quyền sống mình, cộng đồng dân cư muốn tách để thành lập dân tộc độc lập  Xu hướng thể rõ nét phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc thuộc địa phụ thuộc muốn khỏi áp bóc lột nước thực dân, đế quốc Xu hướng thứ hai, dân tộc quốc gia, chí dân tộc nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với Xu hướng lên giai đoạn tư phát triển thành chủ nghĩa đế quốc bóc lột thuộc địa Do phát triển lực lượng sản sản xuất, khoa học công nghệ giao lưu kinh tế văn hoá xã hội tư chủ nghĩa làm xuất nhu cầu xoá bỏ hàng rào ngăn cách dân tộc Ngày nay, hai xu hướng biểu đa dạng: Trong phạm vi quốc gia: xu hướng thứ thể nỗ lực dân tộc (tộc người) để tới tự do, bình đẳng phồn vinh dân tộc Xu hướng thứ hai xuất động lực thúc đẩy dân tộc cộng đồng quốc gia xích lại gần hơn, hồ hợp với mức độ cao lĩnh vực Trong phạm vi quốc tế: xu hướng thứ thể phong trào giải phóng dân tộc nhằm chống lại chủ nghĩa đế quốc chống sách thực dân hộ hình thức, phá bỏ áp bóc lột chủ nghĩa đế quốc Xu hướng thứ hai thể xu dân tộc muốn xích lại gần nhau, hợp tác với để hình thành liên minh dân tộc phạm vi khu vực toàn cầu  Hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc có thống với tiến trình phát triển quốc gia toàn nhân loại Và hai xu hướng diễn phức tạp, chí cịn bị lợi dụng để thực chiến lược “diễn biến hồ bình” 1.2.2 Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin Cơ sở hình thành: dựa quan điểm chủ nghĩa Mác mối quan hệ dân tộc với giai cấp; kết hợp phân tích hai xu hướng khách quan phát triển dân tộc; dựa vào kinh nghiệm phong trào cách mạng giới thực tiễn cách mạng Nga việc giải vấn đề dân tộc năm đầu kỉ XX Nội dung cương lĩnh: Một là, dân tộc hồn tồn bình đẳng, quyền thiêng liêng dân tộc, không phân biệt dân tộc lớn hay nhỏ, trình độ phát triển cao hay thấp Là sở để xây dựng quyền tự xây dựng mối quan hệ hữu nghị dân tộc Để thực quyền bình đẳng dân tộc, trước hết phải thủ tiêu tình trạng áp giai cấp, sở xố bỏ tình trạng áp dân tộc; phải đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan Hai là, dân tôc quyền tự Tự định lấy vận mệnh dân tộc mình, tự lựa chọn chế độ trị đường phát triển dân tộc Việc thực quyền tự dân tộc phải xuất phát từ thực tiễn - cụ thể phải đứng vững lập trường giai cấp cơng nhân, bảo đảm thống lợi ích dân tộc lợi ích giai cấp cơng nhân Bên cạnh phải kiên chống âm mưu, thủ đoạn lực phản động, thù địch lợi dụng chiêu “dân tự quyết” để can thiệp vào công việc nội nước Ba là, liên hiệp công nhân tất dân tộc Điều phản ánh thống giải phòng dân tộc giải phóng giai cấp, phản ánh sựu gắn bó chặt chẽ tinh thần chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế chân Tóm tắt chương Qua điều trình bày trên, ta thấy: Dân tộc quốc gia, toàn nhân dân nước, phận hay thành phần quốc gia Với đặc trưng như: cộng đồng ngơn ngữ, cộng đồng văn hố ý thức tự giác tộc người Dưới nhìn chủ nghĩa Mác-Lênin, dân tộc phát triển theo hai xu hướng khách quan Xu hướng thứ nhất, cộng đồng dân cư muốn tách để hình thành cộng đồng dân tộc độc lập Xu hướng thứ hai, dân tộc quốc gia, chí dân tộc nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với Dựa mối quan hệ dân tộc với giai cấp, kết hợp với hai xu hướng phát triển dân tộc, dựa vào kinh nghiệm phong trào cách mạng giới Cương lĩnh dân tộc V.I Lênin khái qt: “Các dân tộc hồn tồn bình đẳng, quyền tự quyết, liên hiệp công nhân tất dân tộc lại” Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm dân tộc Việt Nam 2.1.1 Có chênh lệch số dân tộc người 2.1.2 Các dân tộc cư trú xen kẽ 2.1.3 Các dân tộc thiểu số Việt Nam phân bố chủ yếu địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng 2.1.4 Các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển không 2.1.5 Các dân tộc Việt Nam có truyền thống đồn kết, gắn bó lâu đời cộng đồng dân tộc - quốc gia thống 2.1.6 Mỗi dân tộc có sắc văn hố riêng, góp phần tạo nên phong phú, đa dạng văn hoá Việt Nam thống 2.2 Khái quát đồng bào Khơme 2.2.1 …………………… 2.2.2 …………………… 2.3 Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta thời gian qua 2.3.1 Những mặt đạt nguyên nhân 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 2.4 Giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống đồng bào Khơme nước ta thời gian tới Tóm tắt chương III KẾT LUẬN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2006) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Bộ Giáo dục Đào tạo (2021) Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Sự thật Bộ Giáo dục Đào tạo (2018) Giáo trình Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác - Lênin Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Sự thật Đảng Cộng sản Việt Nam (2021) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1;2) Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Sự thật Truy cập từ https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/ban-chap-hanh-trung-uong-dang/dai-hoidang/lan-thu-xiii Ebook Hỏi đáp 54 dân tộc Việt Nam: Phần Truy cập từ https://tailieuxanh.com/vn/dlID1890601_ebook-hoi-dap-ve-54-dan-toc-viet-nam-phan1.html; Ebook Hỏi đáp 54 dân tộc Việt Nam: Phần Truy cập từ https://tailieuxanh.com/vn/dlID1890602_ebook-hoi-dap-ve-54-dan-toc-viet-nam-phan2.html Lê Ngọc Thắng Ebook Một số vấn đề dân tộc phát triển Truy cập từ https://tailieuxanh.com/vn/tlID1387937_ebook-mot-so-van-de-ve-dan-toc-va-phattrien-pgsts-le-ngoc-thang.html Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia, môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2008) Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Nguyễn Thị Thu Thanh (03/4/2021) Chính sách dân tộc Việt Nam qua 35 năm đổi Truy cập từ https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/821701/chin h-sach-dan-toc-cua-viet-nam-qua-35-nam-doi-moi.aspx ……………………… ... 2021-2022 Đề tài: DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ST T Mã số SV Họ Tên... 1……………………………………………………………… Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME Ở VIỆT NAM HIỆN NAY? ??………… 2.1 Đặc điểm dân tộc Việt Nam? ??………………………………………………… 2.1.1 Có chênh lệch số... lại” Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm dân tộc Việt Nam 2.1.1 Có chênh lệch số dân tộc người 2.1.2 Các
- Xem thêm -

Xem thêm: DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ độ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, NÂNG CAO đời SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME ở VIỆT NAM HIỆN NAY , DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ QUÁ độ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, NÂNG CAO đời SỐNG ĐỒNG BÀO KHƠME ở VIỆT NAM HIỆN NAY