0

de kt 1t

2 3 0
  • de kt 1t

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:00

Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch không có xảy ra phản ứng với nhau?. Cặp chất không tồn tại trong một dung dịch chúng xảy ra phản ứng với nhau: AA[r] (1)TRƯỜNG THCS Hòa Hội Họ Và Tên: Kiểm Tra Tiết ( thời gian 45 phút) I Trắc Nghiệm (3đ) Câu 1: Nhóm bazơ vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch KOH A Ba(OH)2 và NaOH B NaOH và Cu(OH)2 C Al(OH)3 và Zn(OH)2 D Zn(OH)2 và Mg(OH)2 Câu Cặp chất nào sau đây tồn dung dịch (không có xảy phản ứng với nhau)? A NaOH và Mg(OH)2 B KOH và Na2CO3 C Ba(OH)2 và Na2SO4 D Na3PO4 và Ca(OH)2 Câu 3: Có mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất là ZnSO4 , có thể làm mẫu dung dịch này kim loại A.Zn B.Mg C.Fe D.Cu Câu Cặp chất không tồn dung dịch (chúng xảy phản ứng với nhau): A CuSO4 và KOH B CuSO4 và NaCl C MgCl2 v à Ba(NO3)2 D AlCl3 và Mg(NO3)2 Câu mol nhôm ( nhiệt độ, áp suất phòng thí nghiệm ), khối lượng riêng 2,7 g/ cm , có thể tích tương ứng là: A 10 cm3 B 11 cm3 C 12cm3 D 13cm3 Câu Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, tượng quan sát là: A Có kết tủa trắng xanh B Có khí thoát C Có kết tủa đỏ nâu D Kết tủa màu trắng Câu Cho vào dung dịch HCl cây đinh sắt , sau thời gian thu 11,2 lít khí hiđrô (đktc ) Khối lượng sắt đã phản ứng là : A 28 gam B 12,5 gam C gam D 36 gam Câu Có bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2 Nhóm các bazơ làm quỳ tím hoá xanh là: A Ba(OH)2, Cu(OH)2 B Ba(OH)2, Ca(OH)2 C Mg(OH)2, Ca(OH)2 D Mg(OH)2, Ba(OH)2 Câu Cặp chất nào sau đây không thể tồn cùng dung dịch (là phản ứng với nhau) ? A NaOH, MgSO4 B KCl, Na2SO4 C CaCl2, NaNO3 D ZnSO4, H2SO4 Câu 10 Hoà tan lượng sắt vào 400ml dung dịch HCl vừa đủ Sau phản ứng thu 3,36 lít khí hidrô (đktc) Nồng độ M dung dịch HCl là: A 0,25M B 0,5M C.0,75M D 1M II Tự luận (7đ) Câu Chọn chất thích hợp hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau? ⃗ Cu(NO3)2 + ? ⃗ KNO3 + ? a/ CuSO4 + ? ❑ b/ KCl + ? ❑ ⃗ MgCuCl2 + ? ⃗ CuCl2 + ? + ? c/ ? + BaCl2 ❑ d/ ? + CuCO3 ❑ Câu Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau Cu ⃗1 CuO ⃗2 CuSO4 ⃗3 CuCl2 ⃗4 Cu(OH)2 ⃗5 CuSO4 ⃗6 Cu(NO3)2 Câu Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ nhãn đựng các dung dịch sau NaOH, Hcl, K2SO4, NaCl, NaNO3 Câu Cho 300 ml dd H2SO4 1M tác dụng với 200 ml dd BaCl2 aM Tính a Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng b Nồng độ dung dịch BaCl2 tham gia phản ứng c Nồng độ mol/l dung dịch thu sau phản ứng (Cho biết: Ba=137, S=32, O=16, Cl=35,5 (2) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kt 1t, de kt 1t