0

Phieu bai tap cuoi tuan lop 4 tuan 23

3 2 0
  • Phieu bai tap cuoi tuan lop 4 tuan 23

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:50

Câu 1 : Hãy khoanh tròn vào trớc câu đặt dấu phân cách chủ ngữ và vị ngữ đúng .... a Con chuồn chuồn đỏ chót / trông nh một quả ớt chín.[r] (1)Điểm Toán BÀI TẬP CUỐI TUẦN 23 PHỤ ĐẠO HỌC SINH – NĂM HỌC 2013-2014 MÔN TOÁN - LỚP 4B ỨNG HÒA – HÀ NỘI Họ và tên : *********************************************** Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số sau a) vµ 3 b) vµ Điểm TV 16 c) 27 vµ d) ; vµ 15 Bµi : So s¸nh c¸c ph©n sè sau a b c Bài 3: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn a) ; 10 9 ; ; 9 ; Bµi 4: Tính a) + b) + c, + TiÕng viÖt *********** Câu : Hãy khoanh tròn vào trớc câu đặt dấu phân cách chủ ngữ và vị ngữ đúng (2) a) Con chuồn chuồn đỏ chót / trông nh ớt chín b) Con chuồn chuồn / đỏ chót trông nh ớt chín c) Con chuồn chuồn đỏ chót trông nh / ớt chín C©u : ViÕt vµo chç trèng bé phËn chñ ng÷ vµ vÞ ng÷ cña c©u “ TiÕng ve rÒn rÜ đám lá cây bên đại lộ” a) Bé phËn chñ ng÷ : b) Bé phËn vÞ ng÷ : C©u 3: Điền tiếp vị ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu Ai nào ? - Miệng nón - Các vành tre - Quai nón - Chop nón C©u : ViÕt mét ®o¹n v¨n miªu t¶ mét c©y ¨n qu¶ mµ em thÝch Bài làm (3) (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phieu bai tap cuoi tuan lop 4 tuan 23, Phieu bai tap cuoi tuan lop 4 tuan 23